DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 44     <-- 44 -->        PDF

2. Ed a f sk i faktori : hranive soli, bilanca hranivih soli u šumskom tlu,.
tlo kao podloga za širenje korijenja, aeiditet tla, nepovoljne promjene šumskog tla,
šumsko tlo i zrak, šumsko tlo i voda, struktura tla, prilike tla na pijescima, vrištinama,
tresetištima i na kršu, zone i tipovi tla, geomorfološki faktori.
3. Materijal sastojina sa geografskog gledišta: pridolazak
suma i drveća uopće (posebno u Evropi), historijski razvoj pridolaska vrsta drveća
(prethistorijsko i historijsko doba), naravno nalazište pojedinih vrsta drveća, prirodna
šumska područja u Evropi.


4. Sociologija s a s to j i n a: biotski faktori, evropske prašume kao prirodna
zajednica, nauka o šumskim zajednicama, metode i rezultati istraživanja šum. tipologije
i biljne sociologije.
Opseg .. izdanja povećan je (možda i previše) radi toga, jer je autor u ovom
izdanju sakupio i prikazao i najnovija istraživanja kroz zadnjih 9 godina o tom
predmetu. Osim toga donesena su i neka nova poglavlja, kao na pr.: naravna šumska
područja u Evropi, metode i rezultati istraživanja na području šum. tipologije i
biljne sociologije. U samom tekstu uvrštene su 173 slike i fotografije, a na koncu je
priloženo 8 karata, koje predočuju klimatska područja, naravna šum. područja Njemačke
i područja rasprostranjenja nekih vrsta drveća.


Skupljanje materijala iovog najnovijeg Rubner-tovo-g djela iziskivalo je
svakako golem trud, a njegova obradba pokazuje odličnu spremu autora u ovom
predmetu. Knjiga ima osobitu važnost za šumare, kojima je jedva moguće poslužiti se
originalnim djelima ili člancima iz ove važne grane uzgajanja šuma.


Knjiga se može naručiti preko naših knjižara uz cijenu od RM 34 broš. ili RM.
36 vezana (RM = 18 Din).


Prof. Dr. Petračić


.......... ......... .. ... ...... ........, .........
............, ....... 1933. .... ........ .......... .. ......... .....
........ je ... ......... ...... ... ........ ......... ..... .. ...........
......... .........., ... ... .. ........, ......., ............. ...., .............
. . .. ... .... .. ........ .... ........ ... ........, .... ce y ......
........ .... .. ........ ........ ..... .. .... ........... .... . ..........
......... ........, ... ... .. ........ ........., ........ ......, ........
........, ........ ......... . .. .. ....... ..... .. ... ......, a ...... .. ...
........, .. ..... ..... .... ........ ......... . ......... .. .......


..... ... . ....... ............. .... y .... .......... .........
... ........, ... ... y ..... .... ..... .. ...., ...... .. ..... ..........
....... ......... ......... .. ... .. ..... ..... ......, .. je ..... ........
............ . .............. ........... ..... .... je . ....... .....
....... . .......... ..... :


I. ....... ......... .. ..... ...... .........., ....... . .......
......., ... . .... ........... ........, .... ..... y ...... ......
II. ....... ...... .... ...... ...... ...... ..... no ...... ........,
..... ....... . ........ ........ .....III.
....... .......... y ........ ..... .... je ....... ...... .......
. ........ ...... .......... ...........
IV. ....... ........ ..... . ........ .............. ...... .......
..... ...... .... ce .. ..... .......
V. ....... ........ .... . ....... . .... ...... ..... ......... ..
... ........ .... . ......, ..... . ...... .............
VI. ....... ..... ... ....... y ..... ce ..... .... ...... ......
............. ..... ..... ........ .........; ..... ........., .......... .
354