DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Ing. ST). KANOTI (SARAJEVO):


ORGANIZACIJA ŠUMARSKE SLUŽBE


(L´ORGANISATION DU SERVICE FORESTIER)


Temeljem čl. 1. Zakona o ustrojstvu vrhovne državne uprave od


8. juna 1929. god. imaju pojedini resorni ministri za svoje resore donijeti
uredbu, kojom će biti organizirana služba za vršenje poslova dotičnog
resora. Za resor Ministarstva šuma i rudnika nije još uvijek donesena
takova uredba, koja bi se bez zapreka mogla primijeniti na teritoriju
čitave države, pa je i pored »Pravilnika o uređenju šumarske službe kod
opštih upravnih vlasti« organizacija šumarske službe zasada provedena
po propisima, koji su u pojedinim pokrajinama važili prije donošenja
novog Zakona o šumama.
Ova raznolikost u organizaciji državne službe uopšte ima se odstraniti
u prvom redu unifikacijom našega zakonodavstva. Donošenjem
Zakona o šumama kao i »Pravilnika o uređenju šumarske službe kod
opštih upravnih vlasti« od 15. augusta 1930. god. br. 25.729. djelomično
je za resor Ministarstva šuma i rudnika ovo pitanje uređeno. Pod normativne
uredbe o uređenju -šumarske službe mogu se supsumirati i
Uputstva Ministarstva šuma i rudnika od 6. novembra 1930. g. br. 30.586.


o primjeni zakona o šumama za Direkcije šuma kao i naredba Ministarstva
šuma i rudnika od 4. maja 1922. g. br. 13.054. o upravi te službovanju
i gospodarenju sa šumama krajiških imovnih opština i uputstva
Ministarstva šuma i rudnika od 23. oktobra 1930. g. br. 30.541. o primjeni
zakona o šumama na šumske uprave.
Raspisom Ministarstva šuma i rudnika od 25. jula 1933. g. br. 17.040.
pozvana su sva šumarska nadleštva, da za donošenje uredbe o organizaciji
šumarske službe podnesu potrebne detaljne podatke i obrazložene
predloge. Prema čl. 2. Zakona o ustrojstvu vrhovne državne uprave od


8. juna 1929.´ g. ima se tom uredbom propisati vrsta, broj, sjedište i teritorijalna
nadležnost državnih nadleštva ili ustanova, koje spadaju pod
resor Ministarstva šuma i rudnika, zatim njihov djelokrug, vrste i broj
mjesta i položaja kod pojedinih nadleštava i ustanova i kvalifikacije
potrebne za pojedine vrste položaja, u koliko to nije već uređeno posebnim
zakonima. Tom uredbom ima se ujedno propisati, koja je nadleštva
potrebno podijeliti na otsjeke i odjeljke.
Da se uzmogne ova uredba donijeti, Ministarstvo šuma i rudnika
spomenutim svojim raspisom traži, da se za svako već postojeće nadleštvo
prikupe slijedeći podaci:


1. površina šuma, sa kojom gazduje odnosno nad kojom vrši
nadzor;
2. naziv i količina ´kompleksa za državne šume;
3. podjela po vrsti vlasništva za nedržavne šume;
4. udaljenost, saobraćajne veze, predstojeće nove veze u skorije
vrijeme;
5. godišnji etat, intenzitet gazdovanja;
314
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 5     <-- 5 -->        PDF

6. olakšavajuće odnosno otežavajuće okolnosti za gazdovanje
i nadzor ;
7. broj akata, izdanih šumskih objava za unovčenje šumskih produkata
i podnesenih kaznenih prijava godišnje u prosjeku posljednjih
3 godina;
8. godišnji prihodi i rashodi;
9. ostali potrebni podaci.
Upogledu potrebnog broja osoblja spom. raspis traži, da se izloži
kolik se posao imao savladati, te kolik posao može jedan stručnjak
izvršiti i prema tome koliko je stručnjaka u dotičnoj ustanovi bezuslovno
potrebno.


Podaci o stanju sadašnjih šumarskih nadleštva imali su prema tome
služiti kao baza za buduću organizaciju naše šumarske službe. Nismo
u stanju dati jedan konkretni predlog na temelju ovako prikupljenih podataka,
jer s ovim podacima ne možemo raspolagati. Iz spomenutog
raspisa Ministarstva šuma i rudnika razabire se međutim, da bi struktura
dosadašnje organizacije šumarske službe, uz neke male nadopune i preinake
u pogledu broja nadleštava imala ostati ista, premd a su ba š
u samoj osnovi ove organizacije potrebne krupne
korekcije . Prije svega potrebno je već jednom raščistiti pitanje, kada
i kako se ima država odnositi prema šumarstvu kao vlasnica šume, a
kako kao vlast, koja ima vršiti nadzor nad cjelokupnim šumarstvom
u državi.


Premda je u principu jasno, tko je nadležan vršiti vrhovni nadzor
nad šumama svih kategorija vlasništva, da li država kao vlast ili država
kao vlasnik šuma, u praksi je to pitanje još uvijek neriješeno. Zakonom


o šumama kao i Zakonom o banskoj upravi doduše je normirano, da
taj: nadzor vrši Ministarstvo šuma i rudnika preko
o p š t i h upravnih vlasti, što je i posve naravno, no u velikom
dijelu države Direkcije šuma i njihove područne ustanove još uvijek
pridržaju u nekim stvarima to pravoi za sebe. Stoga se još i sada u
državnoj administraciji tretiraju i komentarišu pitanja o nadležnosti
sreskih šumarskih referenata i državnih šumskih uprava kao i njihov
međusobni odnos, premda je to pitanje sa upravno-pravnog gledišta tako
jasno i jednostavno, da bi u normalnim prilikama i odnošajima tretiranje
ovog pitanja bilo skroz izlišno.
Lučiti interese države kao vlasnika šume od interesa države kao
nosioca vlasti, koja u provađanju šumske politike mora imati u prvom
redu pred očima opšte dobro, nije tako teško, pa je doista nevjerojatno,
da se ovi interesi i ove dvije funkcije države još uvijek identifikuju.
Pravilno funkcionisanje državne šumarske
službe poremećeno je međutim već kod najviše šumarske
instancije u Ministarstvu šuma i rudnika.
Već ondje šumsko-policijska služba nije postavljena na onaj položaj i
stepen, koji joj po njenoj naravi pripada. Ove dvije funkcije (vrhovni
šumskO´-policijski nadzor" nad svima šumama bez razlike i gazdovanje
sa državnim šumama) nisu u Ministarstvu šuma i rudnika jasno podijeljene
i lučene. Ni u jednom od jedanajst otsjeka Odjeljenja za šumarstvo
nije šumsko-policijska služba razlučena od poslova gazdovanja sa državnim
šumama, a u glavnom strpana je u posljednji »Otsek za nedržavne
šume.« Tome otsjeku dodijeljena su samo tri stručna lica od


315
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 6     <-- 6 -->        PDF

trideset i tri, koja se nalaze u Odjeljenju za šumarstvo. Međutim taj bi
otsjek po svojoj naravi imao biti na prvom mjestu i sa mnogo širim djelokrugom,
nego ga ima sadašnji »Otsek za nedržavne šume.« U tom otsjeku
koji bi se zapravo imao zvati »Otsek za vrhovni nadzor šuma« imal e
bi biti skoncent risane sve niti naše šumske politike


privrede.


Vrlo je ipogrešno shvaćanje, da šumsko-policijska služba ima biti
stegnuta samo u uske granice čiste šumske policije i nadzora nad gospodarenjem
u nedržavnim šumama, jer ona pored toga ima stvarati i
davati također direktivu našoj šumskoj politici i to ne samo s obzirom
na nedržavne šume, nego s obzirom na sve šume bez razlike, pa i državne.
Opšte smjernice gazdovanja u državnim šumama imadu1 se također
ravnati po direktivi ovoga otsjeka, jer se samo tako može stvoriti
jedan opšti plan naše šumske privrede. Državne šume nalaze se također
u granicama ove države, pa se pri kalkulaciji našeg šumskog bogatstva
i pri postavljanju smjernica za našu šumsku privredu i industriju državne
šume ne mogu izlučiti iz opšteg plana šumske politike, je r i on e
imaju: u prvom redu služiti opštem dobru, a ne samo
fiskalnim interesima države. Ne može se samo od posjednika
nedržavnih šuma tražiti, da svoje šume podržavaju u stanju potrebnom,
da one budu trajno sposobne vršiti korisne funkcije na tlo,
podneblje, materijalno i zdravstveno blagostanje naroda, dok bi država
sa svoja tri milijuna hektara šume mogla slobodno da raspolaže.


Ova abnormalnost u zapostavljanju šumsko-policijske službe izbija
ne samo u praksi, nego i u samom Zakonu o šumama. Tako se u V.
dijelu Zakona o šumama u § 126. Ministar šuma i rudnika spominje u
prvom redu kao predstavnik državnog šumskog erara, a tek poslije
toga u § 127. kao nosilac državne vlasti. U »Šematizmu i statusu osoblja
u resoru Ministarstva šuma i rudnika« na prvom mjestu spominje se
osoblje Direkcija šuma i šumskih uprava, a tek poslije toga osoblje
Banskih uprava i sreskih načelstava. Da li se to čini hotimično i s nekom
tendencijom ili iz prostog nerazumijevanja, to na stvari ne mijenja ništa,
jer i u jednom i u drugom slučaju ovakav postupak pravi samo zbrku,
koja nikako ne može biti na korist, a ni na ugled našoj šumarskoj službi
i šumarstvu uopšte. Ovo zapostavljanje i potcjenjivanje šumsko-policijske
službe dovelo je čak do toga. da se u našem upravnom postupku moglo
do nedavna trpjeti i to, da jedna Direkcija šuma vrši funkciju
d ru g ostepene vlasti za sve šumsko-kaznene prestupe
i istupe. Što bi to moglo da znači, nego da »kadija tuži, kadija
sudi«. Pravni apsurd ovakovog postupka još je jače podvučen okolnošću,
da u području dotične direkcije gotovo i nema drugih šuma
osim državnih.


Izgleda, da se šumsko-policijska služba kod nas tretira kao jedan
suvišan balast, pa njoj dosada nije uopšte ni dana mogućnost, da ispolji
aktivnost u izvršivanju svoje važne funkcije. Sva pitanja naše šumske
politike kao da su se skoncentrisala samo u tome, kako bi se državne
šume ubrzanim sječama što prije pretvorile — u stranu valutu. Dosljedno
tome zavođenje naše šumske politike mjerodavna su
samo ona n a d 1 e š t v a, koja tretiraju to pitanje, jer
sva druga pitanja našega šumarstva imaju tek drugostepenu
važnost.


316
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Da bi se abnormalni odnosi ovih dviju važnih funkcija državne šumarske
službe sredili i svakoj funkciji opredijelila tačno njezina kompetencija,
ministar šuma i rudnika ovlašten je novim financijskim zakonom,
da po odobrenju Ministarskog savjeta donese uredbu, kojom će odvojiti
vrhovnu šumarsku i rudarsku nadzornu vlast od uprave sa državnim
šumama i rudarskim preduzećima i provesti reorganizaciju Ministarstva
šuma i rudnika i područnih ustanova.


Spomenute dvije funkcije državne šumarske službe podijeljene su
sada samo u prvo- i drugostepenoj vlasti, dok su u najvišoj instanciji,
u Ministarstvu šuma i rudnika, ostale ujedinjene. Uzaludna su sva komentarisanja,
da spajanje ovih skroz različitih, često oprečnih i kolidirajućih
funkcija nije kompatibilno. U teoriji bi se to još moglo i podnijeti,
no u praksi takovo spajanje dovodi bezuslovno do neugodnih šumskih
afera, koje šumarstvu, a napose predstavnicima šumarstva, ne mogu
osvjetlati lice. U pogledu stručne uprave u nedržavnim šumama zakonodavac
je stao na rigorozno stanovište, da sreski šumarski referenti
ne mogu u isto vrijeme voditi stručnu upravu
i nadzor u ovim za njih tuđim šumama, a dopuštena
je još izraziti ja inkompatibilnost, da Ministarstvo
šuma i rudnika, kao vrhovna nadzorna vlast u poslovima
šuma i šumarstva, vodi ujedno ne samo stručnu,
nego i gospodarsku upravu u svojim vlastitim, to jest
državnim šumama.


Posebni fiskalni interesi države dolaze često u sukob sa opštim
interesima šumske politike, pa kako može o tim interesima rješavati
ono isto nadleštvo, koje vrši ujedno i nadzor nad provedbom šumske
politike. Tako je na pr. za fiskalne interese države mnogo korisnije određivati
intenzitet iskorišćavanja državnih šuma paušalno, jer je takav
način mnogo jeftiniji. Privredni su planovi dosta skupi, a osim toga privrednim
se planom intenzitet iskorišćavanja skućuje u neke granice i
fiksira, ustanovljenjem etata, za dulji period vremena. Paušalnim određivanjem
intenziteta isorišćavanja može se naprotiv taj intenzitet poput
harmonike po volji razvlačiti i sužavati, već prema potrebama državnog
fiska, a ne prema faktičnom stanju šuma. Kako će u ovakvom slučaju
postupati ministar šuma i rudnika, u kome su ujedinjene obe funkcije (i
uprava i nadzor)? Hoće li on u takvom slučaju zastupati fiskalne —
često i neopravdane — interese države i državnog erara, ili će se založiti
za opšte narodne i javne interese, te odrediti potrajno iskorišćavanje
državnih šuma na temelju privrednih planova i programa.


Isključenoje, dabibezlošihposljedicamoglebiti
u jednom te istom nadleštvu i u jednoj te istoj osobi
ujedinjene dvije oprečne kompetencije u izdavanju
odredaba sa zakonskom moći. Ovo je napose opasno u državama
sa demokratskim režimom, gdje je ministar šuma i rudnika
ujedno političar i član vladajuće partije. Spajanjem ovih kompetencija
u jedno nadleštvo država se kao* šumovlasnik u praksi izvukla ispod
skoro svih šumsko-policijskih propisa, jer skoro sva, a napose krupnija
pitanja šumsko-policijske prirode — u koliko se odnose na državne
šume — rješava konačno ministar šuma i rudnika, u kome su ujedinjene
obe kompetencije. U pogledu iskorišćavanja šuma država se u svome
zakonodavstvu okomila samo na posjednike nerdžavnih šuma (§§ 57.—


317
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 8     <-- 8 -->        PDF

73. zak. o šumama), dok je u isto vrijeme sebi ostavila u tom pogledu
slobodne ruke (§ 47. zak. o š.). Vlasnici nedržavnih šuma stavljeni su
u pogledu iskorišćavanja šuma već pod nadzor najnižih upravnih vlasti,
dok je država kao šumovlasnik izmakla u tom pogledu ispod nadzora
onih vlasti, kod kojih je šumsko-policijska služba odijeljena od uprave
državnih šuma. Privredne planove za nedržavne Šume odobravaju
banske uprave, a privredne planove za državne šume Ministar šuma
i rudnika, dakle sam predstavnik državnog šumskog erara. Sječu u
nedržavnim šumama odobravaju sreska načelstva i banske uprave, a
sječu u državnim šumama Direkcije šuma. Tu dakle šumovlasnik ujedno
i moli i odobrava sječu. Šumsko-policijskim vlastima nemoguće je dakle
predusresti i spriječiti devastaciju državnih šuma, jer one mogu u tom
pogledu samo konstatovati već svršeni fakt. Za podnošenje privrednih
planova određen je vlasnicima nedržavnih šuma vrlo kratak rok od pet
godina, dok za državne šume podnošenje i sastav privrednih planova nije
vezano za nikakav rok. Za vlasnike nedržavnih šuma predviđene su u
zakonu i vrlo osjetljive kaznene sankcije, ako ovaj rok propuste i ako
sječu vrše bez privrednog plana i bez odobrenja, dok država sama za
najveći dio svojih šuma nema još nikakvih privrednih planova, jer si
državni erar ne želi privrednim planovima u pogledu eksploatacije vezati
ruke. Paušalno određivanje intenziteta iskorišćavanja mnogo je jeftinije
—i i »elastičnije«.
Ministarstvo šuma i rudnika po svom sadašnjem
uređenju u glavnom je privredno poduzeće, koje ima
državnoj kasi davati što veće prihode, dok je glavna funkcija ovoga
resora (vrhovni šumsko-policijski nadzor i provađanje zakona o šumama)
još uvijek na posljednjem planu. Ako dakle ministar šuma i
rudnika kao predstavnik državnog šumskog erara poduzimlje nešto, što
inače nije u skladu sa opštim interesima, on to čini samo zbog specijalnih
interesa države kao šumovlasnika, pa u takvom slučaju bezuslovno
dolazi u koliziju sa interesima i smjernicama opšte šumske politike.


Za pravilno odvijanje i funkcionisanje poslova
šumarske službe potrebno je, da ove dvije funkcije
budu podijeljene svuda, od najniže pa do najviše instancije,
dakle i u Ministarstvu šuma i rudnika. No ova
podjela ne smije biti provedena samo u slovu zakona, nego i u praksi,
a ne da poslove ovih oprečnih funkcija u najvišoj instanciji rješava isto
nadleštvo i isti organi. Nastaje sada pitanje, da li ove dvije kompetencije
mogu biti podijeljene u istom resoru ili ih je potrebno podijeliti u dva
razna resora.


U prvom slučaju moguća je podjela ovih funkcija; samo tako, da
cne budu u Ministarstvu šuma i rudnika podijeljene u dva zasebna odjelenja,
to jest u »Odelenju za vrhovni nadzor nad šumama« i u »Odelenju
za gazdovanje državnim šumama.« Prvo odjelenje mora biti u svom
poslovanju posve samostalno i nezavisno od drugog odjeljenja. Poslovanje
pak drugog odjeljenja u pogledu provađanja opštih smjernica
šumske politike kao i provedbe šumsko-policijskih propisa zakona o šumama
vrši se pod nadzorom prvog odjeljenja. Nezavisno od prvog odjeljenja
moglo bi raditi samo u stvarima stručnog gazdovanja u državnim
šumama, u izvađanju tehničkih radova, kao i u svima poslovima gospodarsko-
privrednog značaja. U poslovima gospodarsko-privrednog karak


318
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 9     <-- 9 -->        PDF

tera, koje poslove »Odelenje za gazdovanje državnim šumama« vrši
nezavisno od prvog odjeljenja, načelnik odnosno direktor ovog odjeljenja
nije podređen Ministru šuma i rudnika, nego ministru financija.


Za drugi slučaj., u kojem bi imale biti ove dvije funkcije podijeljene
u dva različita resora, postoji nekoliko kombinacija. Jedna od tih jest.
da Ministarstvo šuma vrši samo jednu funkciju, i to vrhovni nadzor nad
šumama i provađanje šumske politike, a gazdovanje državnim šumama
da dođe bilo pod kompetenciju kojeg drugog ministarstva (na pr. ministarstva
financija ili ministarstva z"a upravljanje državnim dobrima i
preduzećima, koje bi se ministarstvo imalo u tu svrhu obrazovati) ili
da se za gazdovanje državnim šumama osnuje zasebna institucija. Moguća
i najispravnija bila bi kombinacija, da se resor ministarstva šuma
i rudnika uopšte ukine. Kompetencija šumsko-policijske službe došla bi
u tom slučaju pod koji drugi resor, a gazdovanje sa državnim šumama
ostalo bi u resoru Ministarstva za upravljanje državnim dobrima i preduzećima
ili pod posebnom upravom državnih dobara. U ovom slučaju
nastaje pitanje, pod koji bi resor imala doći funkcija vrhovnog nadzora
nad šumama. Najlogičnije je svakako, da se ta kompetencija dade resoru
ministarstva policije odnosno ministarstva unutarnjih djela. Šumska policija
i tako je samo jedan dio opšte državne policije, koja ima voditi
brigu o opštem interesu i javnom poretku. U ovom resoru bili bi i interesi
šumsko-policijske službe najbolje zaštićeni. Ministarstvo šuma i rudnika
danas je već toliko zapostavljeno, da je izgubilo svoj raison d´etre, ono
se pretvorilo u prosto privredno preduzeće, pa je za vršenje šumskopolicijske
službe bolje, da ono i ne postoji, jer će šumarstvo u drugom
resoru biti sigurno bolje zaštićeno, nego u svom vlastitom resoru.


Ukinuće i spajanje pojedinih resornih ministarstva nemoguće je


međutim provesti uredbom o organizaciji šumarske službe, pa se ovom
uredbom mogu izvršiti samo promjene unutar samog resora ministarstva
šuma i rudnika, to jest moguća je podjela ovih različitih funkcija šumarske
službe na dva zasebna odjeljenja u samom resoru. Mi se ne ćemo
upuštati u daljnju podjelu ovih odjeljenja na otsjeke, a isto tako ne možemo
dati ni konkretan predlog glede broja ostalih nadleštava i potrebnog
osoblja za ta nadleštva, jer ne raspolažemo sa podacima za to
potrebnim. Možemo dati samo neke predloge opšte naravi. Osvrnuti
ćemo se stoga samo na neke momente, koje je kod donošenja ove uredbe
potrebno imati u vidu, da se očiti nedostaci mogu odstraniti.


"Razlučivši prethodno dvije već istaknute funkcije šumarske službe
u dvije zasebne kompetencije, potrebno je poznati sve momente, koji
odlučuju pri određivanju kvalitativne i kvantitativne stvarne potrebe u
pogledu broja nadleštava kao i količine intelektualne radne snage za
svaku od ovih kompetencija. Ti su momenti vrlo mnogobrojni, a u stanovitim
prilikama i uplivišu različito, pa će na pr. negdje biti važnija
površina objekta, drugdje intenzitet gospodarenja, negdje opet mentalitet
okolišnjeg žiteljstva u odnosu prema šumi kao i napučenost dotičnog
kraja i t. d.


Prije svega potrebno je znati veličinu objekata, kao i broj nadleštava
i organa, koji su tima objektima dosada upravljali. Tabela br. 1.
pokazuje nam rasprostranjenost šuma po pojedinim banovinama. Ona
pokazuje, da najveći dio šumske površine, to jest 19% od čitave šumske
površine u državi, otpada na vardarsku banovinu, dok najveći procenat


319
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 10     <-- 10 -->        PDF

320
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 11     <-- 11 -->        PDF

321
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 12     <-- 12 -->        PDF

šumom obraslih površina otpada na savsku banovinu, to jest 12.817 kim2
ili 16.5% od sveukupne šumom obrasle površine u državi. Najveće površine
golog šumskog zemljišta ima vardarska banovina (5.960 kim"´), a
najmanje dravska (327 kim2) i savska (476 kim2), dok dunavska banovina
nema uopšte nepošumljenih šumskih površina.


Tabela br. 2. predočuje nam površinu državnih šuma. Iz nje vidimo,
da od 14.210 kim2 sveukupnog: nepošumljenog šumskog zemljišta otpada
na državne šume 9.814 kim2 ili 69%, a ostatak od 4.396 kim2 ili 31% na
nedržavne šume. Ove ogromne površine golog šumskog zemljišta (golijeti,
krš, suvati i planinski pašnjaci) potrebno je nasuprot površinama
šuma zrelih za sječu što češće isticati, kako bi se kod neupućenih razbila
ona ružičasta iluzija, da naše šume predstavljaju neko neiscrpivo bogatstvo
i sigurne, neiscrpive prihode.


322
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Tabela br. 2. pokazuje nam još jednu vrlo napadnu činjenicu. Direkcije
šuma u Sarajevu, Banjaluci i Skoplju imaju ogromne površine
šuma, tako da na jednu državnu šumsku upravu dolazi poprečno oko


40.000 ha šuma, dok naprotiv vidimo, da Direkcije šuma u Zagrebu,
Ljubljani, Sušaku, Vinkovcima i Apatinu imaju razmjerno neznatne površine,
pa se i nehotice nameće pitanje, da li su sve ove
direkcije faktično potrebne. Zar se direkcija ljubljanska i
sušačka ne bi mogle spojiti sa zagrebačkom direkcijom, a< apatinska i
vinkovačka opet u jednu direkciju. Zagrebačka direkcija imala bi u tom
slučaju 3.168 km2 šuma, a na svaku šumsku upravu došlo bi 10.219 ha.
Vinkovačka odnosno apatinska direkcija imala bi u slučaju fuzije u svemu
1.163 km2 i na svaku šumsku upravu otpalo bi još uvijek samo 6.840 ha.
Fuzioniranjem ovih direkcija prištedilo bi se mnogo na personalu, koji
bi se iz ukinutih centralnih nadleštava mogao premjestiti k šumskim
upravama ili sreskim načelstvima. Područja svih ovih direkcija nalaze
se u krajevima, koji imaju najviše saobraćajnih sredstava, pa s te strane
ne bi mogli pasti nikakvi prigovori. Razumljivo je međutim, da bi se
našlo stotinu prigovora, da je ovakovo fuzioniranje nemoguće, no svi
ti prigovori ne bi mogli iznijeti ništa stvarnoga, osim povrede lokalnog
prestiža. Ni veći intenzitet gospodarenja ne može tu mnogo odlučivati,
jer je baš kod većeg intenziteta gospodarenja potrebno, da se kreira više
šumskih uprava i da bude više stručnjaka kod uprava i na terenu, a ne
u centralnim nadleštvhna. Zar je to srazmjerna i pravilna podjela stručnog
osoblja, kada Direkcija šuma u Ljubljani ima u čitavom svom području
manju šumsku površinu, nego jedna šumska uprava u području
sarajevske, banjalučke i skopljanske direkcije. U području ovih direkcija
ima dapače šumskih uprava sa preko 60,000 ha. Poznato je međutim,
da baš ove direkcije daju najveći kontingenat našeg izvoznog drva i da
se baš u područjima ovih direkcija vrše najveće eksploatacije i nalaze
najveća šumsko-industrijska preduzeća.
Razmještaj šumarskog stručnog osoblja pokazuje nam tabela br. 3.
Odmah na prvi pogled upada u oči veliki nerazmjer između
osoblja kod centralnih nadleštava i onog kod sreskih
načelstava i šumskih uprava. Na trideset centralnih nadleštava
zajedno sa Ministarstvom šuma i rudnika otpada 270 ili 41% svih
kvalifikovanih šumarskih stručnjaka, a na sva ostala nadleštva (101
sresko načelstvo, 165 državnih šumskih uprava i 59 šumskih uprava krajiških
imovnih opština) 378 stručnjaka ili 59% od sviju kvalifikovanih
stručnjaka. U kategoriju kvalifikovanih stručnjaka uračunato je osoblje
sa fakultetskom, srednjoškolskom i nižom srednjoškolskom spremom, pa
ako od kvalifikovanih stručnjaka odbijemo još sve osoblje sa nižom srednjoškolskom
spremom, tada bi taj razmjer bio još nepovoljniji. Kod šumskih
uprava kao i kod sreskih načelstava ima vrlo mnogo i činovničkih
pripravnika (76%), pa ako bismo sve ove okolnosti uzeli u obzir, došli
bismo do rezultata, da je kod centralnih nadleštava zaposleno preko
60% sviju kvalifikovanih činovnika, a kod svih ostalih nadleštava samo
oko 40%. Mnoga centralna nadleštva imaju isto toliko stručnih činovnika,
koliko njima podređena nadleštva zajedno. Ima dapače i takovih
koja imaju više činovnika u centrali, nego kod podređenih nadleštava
(Banska uprava u Skoplju, Nišu i na Cetinju, te zagrebačka direkcija
šuma), dok unikum predstavljaju šumarski otsjeci vrbaske i drinske ba


323
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 14     <-- 14 -->        PDF

novine. To su dva centralna nadleštva bez ikakvih neposredno podređenih
ustanova, to su glave bez trupa i udova.


Tabela br. 3. pokazuje nam nadalje, da od sveukupnog kvalifikovanog
osoblja ima u savskoj banovini 250. Ako uzmemo još u obzir 70
privatnih stručnjaka, od kojih ima u samoj savskoj banovini 60, tada
proizlazi, da od sveukupnog broja kvalifikovanih šumarskih stručnjaka
otpada na savsku banovinu 310 ili 43´%, a na sve ostale banovine samo
408 ili 57%. Dok na jednog kvalifikovanog stručnjaka u savskoj banovini
dolazi poprečno 4.300 ha šumske površine, u ostalom dijelu države
dolazi na jednog stručnjaka poprečno 22.570 ha. Ne možemo reći, da je
ovolik broj stručnog osoblja u savskoj banovini suvišan i da ga je potrebno
reducirati, nego bi naprotiv baš ova banovina u pogledu broja
šumarskog osoblja morala biti neki barem donekle željeni ideal i mjerilo
za ostale banovine. Najmaćuhinskije su nadi j e 1 jene stručnim
osobljem banovine u Srbiji, Bosni i Hercegovini
(moravska, vardarska, drinska i vrbaska banovina).


Bez potrebnih podataka teško je upuštati se u tretiranje pitanja,
kakova bi morala biti podjela šumarskog osoblja po pojedinim nadleštvima
kao i koliko bi tih nadleštava s obzirom na faktičnu potrebu trebalo.
Jedno je međutim neosporno, da današnji broj šumarskog
osoblja kao i broj najnižih šumarskih nadlešta va i
jedinica nije dovoljan za pravilno funkcioniranje
šumarske službe. Isto je tako nesporno, da je veći broj šumarskih
referenata i državnih šumskih uprava moguće u današnjim prilikama
kreirati samo na račun redukcije centralnih nadleštava,
kojih ima odviše kako za državne tako i za šume krajiških
imovnih opština. Na povišenje statusa šumarskog osoblja
ne možemo u ovim teškim prilikama ni pomišljati, pa stoga moramo uzeti
u kombinaciju samo onaj personal, koji imamo sada na raspolaganju.
Kod pravilne podjele može se i sa sadašnjim personalom mnogo više
učiniti.


Momenti, koji utječu na tu podjelu, vrlo su različiti. Veličina površine
ne će biti svuda najvažniji kriterij za pravilnu podjelu šumarskog
osoblja po nadleštvima. Negdje će pored površine biti važna i neprohodnost
terena, pomanjkanje saobraćajnih sredstava, intenzitet gospodarenja,
velika režijska poslovanja šumskih uprava, raznolikost poslova u
šumarskoj službi, raznolikost u´ kategorijama šumskog vlasništva, broj
šuma pod naročitim javnim nadzorom i nedržavnih šuma pod državnom
stručnom upravom (zemljišne zajednice) i t. d. Tako na pr. područje onih
šumarskih referenata, koji pored svoje redovne nemaju nikakve druge
dužnosti, može biti i oko 40 do 50.000 ha. dok za referente, koji vode i
upravu nedržavnih šuma (zem. zajednica), ne smije područje biti veće
od 30.000 ha. Još veća područja mogu imati oni šumarski referenti, u
čijim se područjima nalaze i državne šumske uprave. Tu je šumarskom
referentu posao olakšan paralelnom saradnjom sa šefovima šumskih
uprava, pa stoga njegovo područje može imati i više od 50.000 ha.
Državne šumske uprave ne bi smjele imati nigdje
veću površinu od 20.000 ha. Sve ovo vrijedi dakako
samo za sadašnje skučene prilike, pa se ne može
smatrati ni približno idealnim.


324
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 15     <-- 15 -->        PDF

S obzirom na to, da svakom sreskom načelstvu nije moguće datf
posebnog šumarskog referenta, potrebno je u tu svrhu spajati nekoliko
srezova, a ovo opet iziskuje potrebu, da se ovim referentima u svrhu
uprošćenja administracije dade veća samostalnost. Šumsko-poli cijsku
službu kod opštih upravnih vlasti trebalo bi
organizirati kao i tehničke odjeljke kod sreskih nače
1 s t a v a, gdje bi šumarski referenti bili šefovi tih odjeljaka. Za
vršenje šumsko-tehničkih stručnih poslova u nedržavnim šumama tre balo
bi obrazovati sistem ovlaštenih šumara, koji bi
u svom području jedini imali pravo, da pod nadzorom
šumarskih odjeljaka vrše poslove šumarske struke.
Čim bi takvih ovlaštenih šumara bilo više, tim bi šumarski referenti bili
više odterećeni, pa bi i područja šumarskih odjeljaka mogla biti veća,
a prema tome trebalo bi i sve manje šumarskog osoblja na teret državnog
budžeta. Na taj način došli bi do zaposlenja i mnogi sada nezaposleni
šumarski stručnjaci.


U tabeli br. 4. pokušali smo približno rasporediti današnje šumarsko
osoblje po pojedinim nadleštvima nemajući dakako kod toga nikakve
pretenzije ni namjere dokazivati, da ova podjela odgovara stvarnim potrebama,
jer je, kako je već naprijed rečeno, za to potrebno imati detaljnije
podatke. Direkcije državnih šuma reducirane su na šest, a krajiških
imovnih opština na tri; još idealnije bilo bi da se za sve imovne opštine
obrazuje samo jedna direkcija, a svaka imovna opština da ima samo svoj
gospodarski ured.


Mnogo je zamršenija podjela šumarskog osoblja po srezovima i
šumskim upravama kao i sam broj tih nadleštava. Tu ve ć dolaz e
u obzir najsitniji detalji lokalnih prilika, koje mogu
katkadabitiododlučnevažnosti. Te prilike često su i skroz
privremene naravi. Tako na pr. za područje Bosne i Hercegovine, gdje
još nisu otkupljena servitutna prava tamošnjih žitelja u državnim šumama,
za sada nije potreban velik broj šumarskih referenata, no čim do
toga otkupa dođe, morati će se broj šumarskih referenata potrostručiti.


U vrbaskoj, drinskoj i moravskoj banovini ima već sada 111.500
ha komunalnih šuma. Ako od sveukupne površine državnih šuma u drinskoj
i vrbaskoj banovini bude za servitutna prava izlučeno 70%, to će
površina svih komunalnih šuma u ovim banovinama iznositi 1,268.320 ha.
Ako kao maksimum površine, kojom može jedan stručnjak uspješno
upravljati, uzmemo površinu od 10.000 ha, tada će samo za upravu ovih
šuma biti potrebno najmanje 120 stručnjaka. Ispod ovoga broja ne će
se moći nikako ići, jer je u komunalnim šumama kraj velikog broja ovlaštenika
intenzivno gospodarenje neizbježivo. Nekoliko državnih šumskih
uprava biti će doduše otkupom servitutnih prava likvidirano, pa će se
kojih 15 do 20 stručnih organa sadašnjih šumskih uprava moći upotrijebiti
za šumsko-policijsku službu, no i pored toga imati ćemo još uvijek velik
manjak za 1001 stručnjaka. Na ovu okolnost potrebno je svakako već
sada misliti, jer ako ove šume nakon izlučenja ostanu samo par godina
bez stručne uprave, zadesiti će ih ista sudbina, kao i sadašnje komunalne
šume u drinskoj i moravskoj banovini. One će kao zajedničko
dobro biti prosto razgrabljene i devastirane.


Pogrešno je nadalje uobičajeno shvatanje, da je za pokrajine, koje
obiluju nepošumljenim šumskim zemljištem, potreban mnogo manji broj


325
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 16     <-- 16 -->        PDF

stručnjaka, nego za pokrajine sa obraslim šumskim površinama i za sječu
zrelim sastojinama. Pošumljavanje šikara i golijeti svakako
zaslužuje ako ne veću, a to barem isto toliku
pažnju, koliku i eksplotacija zrelih sastojina. Ovakvim
šikarama i golijetima obiluje primorska, zetska i napose vardarska
banovina, pa je ondješnje stručno osoblje jedva dovoljno za posvršavanje
najhitnijih kancelarijskih poslova, a nikako nije u stanju, da se
bavi i s opsežnim radovima oko pošumljavanja i kultivisanja ovih ogromnih,
za sada sterilnih površina.


Komunalne šume u moravskoj i drinskoj banovini prepuštene su na
milost i nemilost neukog svijeta, koji ih uništava, takmičeći se u korišćenju
zajedničkim dobrom. Za sve ove šume, kojih u moravskoj i drinskoj
banovini ima 267.390 ha, postavljena su samo dva kvalifikovana
i dva nekvalifikovana stručnjaka. Pored ostalih redovnih poslova i pored
nadzora nad ostalim šumama, koje stoje pod naročitim javnim nadzorom,
svaki ovaj stručnjak imao bi da vodi još i naročitu brigu o gazdovanju
na 66.847 ha komunalnih šuma. Je li to moguće? Zar jedan čovjek —
pokraj drugih poslova i drugih šuma — može ovoliku površinu jednom
u godini samo pregledati, a kamo li vršiti u tim šumama neke kulturne
i tehničke radove?


Kada je već riječ o organizaciji šumarske službe, treba uvijek, pa
makar i stoti put, uprijeti prstom i na sve one na oko neznatne
nedostatke i greške, koje priječe pravilno
funkcionisanje šumarske službe, a time i pravilni
razvitak naše šumske privrede.


Nepotrebna glomaznost i komplikovanost naše
nesređene administracije iziskuje često i potrebu
većeg broja šumarskog osoblja. Šumarski referenti i šefovi
šumskih uprava često su preopterećeni skroz suvišnim poslovima, koji
bi se kod sređene administracije mogli lako izbjeći. Ova opsežnost i komplikovanost
administracije i poslovanja uopšte mnogo ogorčuje i najambicioznije
šumare. Često su na pr. centralnim nadleštvima potrebni
neki podaci. Svi su ovakvi podaci većim dijelom od nižih nadleštva već
nekoliko puta podneseni, pa nije potrebno ništa drugo, nego kod samog
centralnog nadleštva potražiti nekoliko mjeseci ili najviše par godina
stare akte i iz njih ispisati, što je potrebno. Mjesto toga traže se za svaku,
pa i najmanju sitnicu, po stoti puta isti podaci od podređenih nadleštava.
Tako se troši suvišno materijal, vrijeme i rad. Mjesto da je traženjem
ovih podataka zaposlen jedan činovnik kod centralnog nadleštva, koji bi
taj posao mogao svršiti za jedan sat, prave se raspisi na 60 do 100 podređenih
nadleštava, a na ove raspise treba slati isto toliko odgovora.
Mjesto jednog čovjeka zaposleno je prikupljanjem tih podataka 200 ljudi,
mjesto jednog sata potroši se i 400 sati, mjesto par tabaka potroši se 500
tabaka hartije. Ovo na oko izgleda kao genijalno organizirana sabotaža,
ali ipak nije tako, jer se ta sabotaža vrši nesvjesno i bez ikakvog cilja.


Isto se tako često događa, da se neki važni i opsežni zadaci, koje
bi trebalo prikupljati sukcesivno kroz mjesece i godine, traže u kratkom
roku od nekoliko tjedana, pa dapače i nekoliko dana. Ako ovo nadleštvo,
koje mora podatke poslati, tih podataka nema, ne preostaje ništa drugo,
nego podatke izmisliti, da se može u određenom roku naređenju udovoljiti.
Na takvim se onda fiktivnim podacima redovito temelji i sva naša


326
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 17     <-- 17 -->        PDF

statistika, a na temelju takve statistike stvaraju se i kalkulacije o našem
šumskom bogatstvu, o našoj šumskoj privredi i stvaraju smjernice naše
šumske politike. Na temelju ovakve na brzu ruku skalupljene statistike
mi smo, izgleda, sračunali i visoki prirast naših šuma i tome prirastu
odgovarajući intenzitet iskorišćavanja.


Šumarski referenti kao i šefovi šumskih uprava morali bi vršiti
samo svoju redovnu dužnost, ali su često opterećeni i opsežnijim
neredovnim poslovima, koje bi poslove zapravo
morala izvršiti posebna u tu svrhu obrazovan
a povjerenstva . Ova komplikovanost i opsežnost poslovanja
šumarske službe izbija dapače i u samom Zakonu o šumama, koji obuhvaća
vrlo različitu i komplikovanu materiju, pa se u njemu tretiraju i
mnoga pitanja, koja imaju skroz lokalni, pa i privremeni, prelazni karakter,
kao i pitanja, koja su već normirana drugim zakonima. Zakon o šumama
morao bi sadržavati samo načelne i opšte odredbe u poslovima
šumarstva, dok je za pojedine partije i pitanja šumarstva, a napose za
pitanja lokalnog karaktera trebalo donijeti posebne zakone. Ovako pak
i zakon o šumama poput financijskog zakona postaje neka enciklopedija
zakonodavstva, u kojoj se tretiraju pitanja iz svih područja zakonodavnoga
života. Stoga nije ni čudo, da su i šumarski činovnici kod nižih
nadleštava pored svoje redovne dužnosti opterećeni najkomplikovanijim
i najrazličitijim poslovima, pa negdje moraju vršiti čak i neke poslove
poreskih i financijskih organa.


Ima i čisto stručnih poslova, koje ne bi trebalo natovariti na leđa
šumarskih referenata i šefova šumskih uprava. Tako bi na pr. i za izručenje
i sastav katastra zaštitnih šuma trebalo u banovinama obrazovati
posebne komisije, u kojima bi morao biti i po jedan pravnik i ekonom.
Temeljem § 18. Zakona o šumama taj: posao imaju šumarski referenti
svršiti najkasnije do 1935. g., a poznato je, da se na tome poslu nigdje
ne radi niti se može raditi, jer šumarski referenti nisu u stanju da pored
svoje redovne dužnosti svrše taj posao ni za 50 godina.


Za prosuđivanje broja šumarskih nadleštava
kao i potrebnog broja stručnog osoblja treba imati
u vidu ne samo sadašnje potrebe i" sadašnji opseg
poslovanja, nego i poslove, koji se moraju izvesti u
budućnosti . Naša šumska politika ima pred sobom mnoge neodložive
zadatke, koje mora već u nedalekoj budućnosti izvršiti. Jedan od
takvih zadataka, koji povlače za sobom promjenu broja stručnog osoblja,
jest i naprijed spomenuti otkup servituta u Bosni 1 Hercegov
i n i. U pitanje uređenjasuvataiplaninskihpašnjaka,
toga životnog pitanja naših planinskih i brdskih predjela, nije se još ni
dirnulo, premda bi riješenjem i uređenjem toga pitanja mnogi naši pasivni
krajevi našli dobro vrelo prihoda. Pošumljavanje krša i goli j
e t i, koje je i zakonom o šumama uređeno, napreduje puževim korakom;
odlaže se u neizvjesnost. Komisije za izlučenje ovakvih površina
ne samo da ne rade, nego za mnoge krajeve nisu još ni obrazovane.


Čeka nas i neriješeno pitanje uređenja komunalni
h šuma . Napose je aktuelno pitanje krajiških imovnih opština. Ove
se bore već i za svoj opstanak, a u toj borbi ne nailaze kod nadležnih
faktora na razumijevanje. Nadležni ili ne žele ili ne mogu shvatiti, da
imovine opštine u sadašnje stanje nisu došle svojom krivnjom ili možda


327
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 18     <-- 18 -->        PDF

neracionalnim gospodarenjem sa svojom imovinom, nego u glavnom
krivnjom bivše tuđinske vlasti i donekle nerazumijevanjem naše sadašnje
nacionalne vlasti. Gospodarenje u šumama imovnih opština svakako je
mnogo racionalnije, nego u državnim šumama, ali se ni najracionalnijim
gospodarenjem iz jednog hektara šume ne mogu načiniti dva, niti se
može zaustaviti naravna populacija pravoužitnika imovnih opština. Kardinalnu
pogrešku i glavni uzrok današnjem kritičnom stanju imovnih
opština treba tražiti u samoj nepravednoj provedbi otkupa servituta u
Vojnoj krajini. Ne ćemo zalaziti tako daleko, da tretiramo pitanje, kako
se mogao temeljnim krajiškim zakonom od 1807. i kasnijim zakonom od
1850. godine vladar, a kasnije država, smatrati vlasnikom svih šuma u
Vojnoj krajini, kada se tamošnji narod od vajkada njima služio kao svojom
imovinom. Ako je već ova narodna imovina bila na taj način narodu
po tuđinskoj vlasti oteta, trebalo je s tim narodom, koji je ovo zemljište
svojim životima, svojom krvlju i svojim znojem kroz vjekove branio i
natapao, barem kod provedbe segregacije pravednije postupati. Odmah
poslije izvršene diobe između krajišnika i države vidjelo se, da imovne
opštine iz šuma, koje su im dane na ime otkupa servituta, ne će moći
dugo podmirivati sve svoje potrebe na drvu, jer se kod diobe nisu uzeli
u obzir i troškovi uprave, čuvanja, porez, te razne druge kulturne i gospodarske
potrebe bivših krajišnika, koje su potrebe oni dotada podmirivali
iz državnih šuma Vojne krajine. I sama tuđinska vlast uvidjela je,
da je s ovim narodom nepravedno postupila, pa je zato već god. 1881.
u § 21. ces. i kr. naredbe određeno, da država ima pasivnim imovnim
opštinama pomoći subvencijom.


Nepravdu počinjenu krajišnicima po tuđinskoj vlasti, trebala bi
naša nacionalna država ispraviti, te narodu vratiti ono, što mu je tuđinska
vlast u cilju izrabljivanja i obogaćivanja nepravedno otela. Nije
doduše potrebno — i ako bi bilo pravedno — da država sve državne
šume u bivšoj Vojnoj krajini preda imovnim opštinama, ali bi trebalo
svakako provesti reviziju segregacije, te imovnim opštinama dati još
toliko šuma, da njihovim prihodima mogu podmirivati i sve troškove vezane
sa gospodarenjem zajedničke imovine. Na taj bi način imovne opštine
imale dobiti od države još kojih 100.000 ha šuma. Time uostalom imovne
opštine ne bi bile posve podmirene, jer bi im trebalo vratiti i odštetu za


.troškove, koje su one morale dosada snositi i usljed toga trošiti i dio
temeljnog kapitala (fundus instructus), što ih je i dovelo do sadašnje
krize. Na ime naknade tih troškova trebalo bi imovnim opštinama dati
još oko 4.000 ha za sječu zrelih šuma, koje bi šume imovne opštine mogle
odmah iskoristiti i utrškom podmiriti svoja dugovanja.


Teško je predskazati, kako će se imovne opštine izvući iz sadašnjeg
kritičnog položaja, pa se spominje i to, da se one podijele u zemljišne
zajednice, koje bi došle pod stručnu upravu sreskih šumarskih referenata
i tako se oslobodile velikih ličnih rashoda, dok bi državi plaćale samo
neznatnu tangentu za vođenje stručne uprave po državnim šumarskim
organima. Ovakav način likvidacije imovnih opština izazvao bi opet potrebu
većeg broja šumarskog osoblja kod političkih vlasti.


Kod neznatnog i nedovoljnog broja stručnog osoblja trebal o bi
svakako što više pojednostavniti našu šumarsku
administraciju . Administracija oduzima stručnjaku previše vremena
zaposlenjem u kancelariji. Po današnjem uređenju šumarske službe


328
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 19     <-- 19 -->        PDF

sav posao šumarskih stručnjaka sveden je na rješavanje gomile akata..
Šumarevo polje rada je naprotiv šuma, teren. No kako
biti na terenu, kada šumarski činovnici — jedini među državnim činovnicima
— već nekoliko godina nisu primali nikakve paušale za vanjska
uredovanja, a paušali nedavno doznačeni tako su neznatni, da iznose
jedva polovicu paušala ostalih struka.


Šumarskim stručnjacima, kako onima kod političke
uprave tako i onima kod šumskih uprava, treba
dati veću samostalnost i veći djelokrug u radu. Pod
stručnu upravu sreskih šumarskih referenata trebalo bi staviti privremeno
sve šume pod naročitim javnim nadzorom, u koliko one nisu
vlasništvo privatnih lica. Poslovi stručne uprave poklapaju se sa poslovima
nadzora, pa tu ne bi nastao inkompatibilitet. Nad poslovanjem šumarskih
referenata i onako vrše nadzor banske uprave. 1 šefovima
šumskih uprava potrebna je veća samostalnost u režijskom poslovanju
kao i u prodaji šumskih proizvoda. Qdjegod je to moguće, trgovce
drvima i firme treba istisnuti iz šume, jer
»kuda oni prolaze, tuda više šuma ne raste.« Njih treba
pustiti samo do šume, da si odvezu gotovu sirovinu, izrađenu u režiji
šumskih uprava. Sav naporan i dugogodišnji rad nekolikih šumarskih
generacija na uzgajanju, čuvanju i podizanju sastojina trgovac sa požudom
i cinizmom uništi, jer njemu nije stalo ni do šume ni do opštih
interesa, nego samo do svojeg profita. Sudbinu svih naših šuma konačno
zapečate trgovci i razne firme. Zato je uputno eksploataciju
šuma po trgovcima i firmama, što je više moguće, izbjegavati,
a svako uspjelo režijsko poslovanje šefova
šumskih uprava posebno nagraditi, jer bez toga
ne može biti ni ambicije ni inicijative.


Uredbom o organizaciji šumarske službe ima se ujedno odrediti,
kakove su kvalifikacije potrebne za pojedina nadleštva
i pojedine položaje u šumarskoj službi. Ovo
pitanje doduše zaslužuje, da mu se posveti veća požnja i da se raspravi
sa kompetentnijega mjesta, ali mi ćemo se ipak ukratko osvrnuti i na
ovo pitanje, jer izgleda da smo u pogledu kvalifikacije šumarskog´
stručnog osoblja pali u jednu nastranu krajnost.


Zakonom o šumama ovo je pitanje već riješeno, pa uredba o organizaciji
šumarske službe ne bi imala u tom pogledu što rješavati. Temeljem
propisa ovog zakona traži se kod nas za samostalno vođenje šumskog
gospodarenja samo fakultetska sprema, bez obzira na vrstu nadleštva
i položaj u službi. Konsekventno toj zakonskoj normi ukinute su kod nas
i sve niže i više šumarske srednje škole, jer one doista kao takove više
nemaju svoj raison d´etre. Veliko je međutim pitanje, da li je ovakovo
krajnje stanovište opravdano i da li je za vršenje šumarske službe potrebna
svuda i za sve vrste šumarskog poslovanja fakultetska sprema.
Na ovo pitanje mogla bi nam dati najtačniji odgovor praksa. Kada bismo
otvorili anketu i na sve naše šumare — i one sa fakultetskom kao i na
one sa srednjoškolskom spremom — stavili pitanje, da li su u svojem
praktičnom radu, u službi, imali priliku upotrijebiti svoje fakultetsko
obrazovanje odnosno da li su osjetili potrebu i nedostatak fakultetskog
obrazovanja, sigurno je, da bi u najmanje 80% slučajeva dobili negativan
odgovor.


329
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Najviša školska kvalifikacija nije doista potrebna
na svima položajima šumarske službe, jer se
veći dio poslova šumarske struke može uspješno
vršiti i sa srednjoškolskom spremom. Između lugara, koji
je bez ikakve školske stručne spreme i fakultetski obrazovanog šumara
zaista je prevelik interval. Ako je tako, onda zaista nema nikakvog
opravdanja ni svrhe stvarati veliki kader fakultetski obrazovanih šumarskih
stručnjaka, jer je to preskupo i za onoga, koji mora to obrazovanje
postići, kao i za onoga, koji mora fakultetski obrazovanog stručnjaka
platiti.


Za neka nadleštva i položaje potrebno je ipak fakultetsko obrazovanje,
ali ne toliko radi izvršavanja tehničkih radova u šumi, koliko
radi provađanja drugih funkcija u šumarskoj službi. Napose je pak
fakultetska sprema neophodno potrebna za šumarske
činovnike kod šumsko-policijske službe. Ovi su
činovnici izvrženi jačem uplivu i udarcu političara i javnog mnijenja,
oni primjenjuju odredbe zakona o šumama i od načina, kako taj zakon
primjenjuju, stvara se raspoloženje naroda kao i raspoloženje političke
i privredne javnosti, pa stoga ovi činovnici moraju biti svestranije obrazovani.
Njihova kvalifikacija mora biti na većoj znanstvenoj podlozi,
nego kvalifikacija šefova šumskih uprava, čiji je djelokrug mnogo uži
i koji vrše samo strogo stručne tehničke poslove, pa i to većinom po
unaprijed određenoj šabloni i uputstvima svojih Direkcija šuma. F akultetsko
obrazovanje potrebno je i za sva centralna
nadleštva (Banske uprave i Direkcije šuma). To ne znači,
da se za neke poslove ne bi mogli kod centralnih nadleštava upotrijebiti
i činovnici sa srednjoškolskom spremom, no oni ni u kojem slučaju ne
bi mofli vršiti i funkcije inspekcionih organa.


Od posjednika nedržavnih šuma, a napose od siromašnih opština
i zemljišnih zajednica ne može se tražiti, da- plaćaju skupe/ stručnjake
sa fakultetskom premom, kada taj isti posao mogu da obavljaju i stručnjaci
sa nižom kvalifikacijom.


U istu pogrešku, u isti ekstrem zašlo se i u pogledu kvalifi kacije
lugarskog osoblja. Zakonom propisana kvalifikacija za
lugarsko osoblje jest lugarski tečaj ili barem ispit za čuvarsku službu.


Kod vršenja lugarske službe treba isto razlikovati
dvije funkcije. Jednu od njih imaju da vrše čuvari
šuma, a drugu lugari ili šum s ko-tehničko pomoćn
o osoblje . Za svaku od ovih funkcija potrebna je druga kvalifikacija.
Za čuvare šuma nije potrebno ništa drugo, nego da su pismeni,
da su služili u vojsci i da su duševno i tjelesno sposobni za vršenje
naporne čuvarske službe. Najnužnije upute za vršenje ove dužnosti mogu
dobiti od svoga starješine šumarskog stručnjaka, pa bi se eventualno
moglo propisati samo to, da prije nego budu zakleti, moraju pred šumarskim
referentom kod sreskog načelstva položiti neki ispit o najelementarnijim
dužnostima čuvarske službe (sastavljanje šumskih prijava,
postupak sa zatečenim na djelu štetočincima i dr.). Opštinski, pa
i neki gradski organi javne bezbjednosti (redari) nemaju ni takve kvalifikacije,
pa čemu neku naročitu kvalifikaciju tražiti od čuvara šuma.


Druga je dakako stvar sa lugarskim osobljem. Oni su pomoćni
organi šumarskih stručnjaka i upravitelja šuma, pa mjesto ovih vrše


330
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 21     <-- 21 -->        PDF

jednostavnije tehničke šumske radove (kao doznaku i izmjenu stabala,
primopredaju građe, izdavanje servitutnog drva), nadziru kulturne
radove i šumske rasadnike, vrše kontrolu nad čuvarima šuma, izvršuju
razne specijalne uviđaje i t. d. Vršeći ove poslove oni nisu u stanju, da
vrše i funkciju čuvanja šuma. Za ova k ovo osoblje svakako
je potrebna i neka druga kvalifikacija osim osnovne
škole, ali ne veća, nego je propisana § 135. zakona o
šumama za čuvare šuma. Ovakovo osoblje potrebno je postavljati
samo ;tamo, gdje upravitelji šuma nisu u stanju posvršavati
sami sve poslove tehničke naravi, pa im ovo osoblje služi kao pomoćni
organi za izvršivanje lakših i jednostavnijih radova. Za šumske uprave,
gdje upravitelji mogu sami posvršavati sve stručno-tehničke poslove,
takovi lugari nisu potrebni, nego samo čuvari šuma, koji su mnogo jeftiniji,
pa ih zbog toga može biti više, a što* su čuvarski reoni manji, to
se i šume lakše čuvaju.


Ovom zgodom osvrnuti ćemo se još i na zakonsku odredbu o
obavezi polaganja državnog stručnog ispita za
samostalno vođenje šumskog gospodarenja. 1 ovo pitanje
zaslužuje da bude tretirano opsežnije i od kompetentnijih faktora.


Ako su ovi ispiti potrebni i obavezni, potrebno je prethodno kandidatima
dati i mogućnost, da ispune sve uslove za polaganje toga ispita.
Na ovom ispitu imao bi kandidat pokazati svoju praktičnu spremu u
vršenju šumarske službe, odnosno pokazati, kakovu je praksu tečajem
trogodišnje pripravničke službe stekao. Za činovnike, koji osim rješavanja
akata, obračunavanja šumskih šteta, te prikupljanja i sračunavanja
statističkih podataka, nisu imali nikakve druge, a naročito ne terenske
prakse — a takovih ima među kandidatima redovno najviše — predstoji
samo troje: ili će na ispitu pasti ili će im se »gledati kroz prste« ili im
se moraju dati pitanja iz teorije, iz koje su već jednom položili ispit na
univerzitetu i dobili diplomu. Najčešće dešava se ovaj posljednji slučaj.
Jasno je, da su za ovakove kandidate ovi ispiti skroz bespredmetni, a
i nepravedni. Suvišan je ovaj ispit i za one kandidate, koji su i u praksi
nešto radili i naučili, jer taj njihov praktični rad ne može nitko ocijeniti
bolje i pravilnije, nego njihov neposredni starješina, pod čijim su nadzorom
oni te poslove radili. Zakonom o činovnicima određene su komisije
za ocjenu činovnika, pa bi ove komisije na temelju starješinskih
izvještaja i mnijenja mogle ujedno donašati i odluke glede uporabivosti
činovničkog pripravnika za praktičnu samostalnu službu. Ovoj svrsi
imali bi zapravo služiti i praktični ispiti, ali oni su međutim dobili posve
drugo značenje. Oni se danas smatraju kao neki završni ispiti šumarskih
studija, pa se o položenom ispitu izdaju dapače i diplome. Poslije toga,


kako je šumarski apsolvent svršio nauke i dobio diplomu od najviše
naučne institucije, mora polagati još neki »nadispit«, izvan univerziteta
pred predstavnicima državnih organa ;i dok taj ispit ne položi, diploma
izdana od strane univerziteta ne vrijedi mu ništa. Ona je samo komadić
hartije.
Ovi »nadispiti« ne mogu dati nikakve pozitivne rezultate, koji se
od njih očekuju, a to je praktično usavršavanje šumarskih pripravnika.
Kandidati za ovaj ispit redovno ponavljaju sav teoretski materijal, iz
kojeg su već jednom položili ispit na univerzitetu, pa uslijed toga zanemaruju
praktičan rad i ondje, gdje imaju prilike da rade. Praktični ispit


-331
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 22     <-- 22 -->        PDF

konačno je i jedna besmislica. Praktična sprema ne- može se nikako pokazati
na ispitu, pa makar taj trajao i nekoliko tjedana, nego samo u
praksi. Sav ispitni materijal može se kretati samo oko teoretskih naučnihpitanja
i problema popraćenih sa primjerima. Praktična se pitanja rješavaju
i ispravnost ili neispravnost njihovih riješenja pokazuje samo u
životu, samo u praksi, a nipošto na ispitima, pa makar se oni nazivali i
»praktičnima«.


Istina je, da naši studenti šumarstva tokom studija ne stiču nikakve
spreme za praktičan rad, nego samo suhu teoriju, no taj nedostatak ne
može se nikako naknaditi ustanovom praktičnih ispita. Tačno je i to,
da se na visokim naučnim zavodima, kao što su fakulteti, može predavati
samo čista nauka bez praktičnih primjera, jer fakulteti nisu stručne
škole, no s obzirom na to, što je šumarska nauka takove naravi, da ona
bez praktične primjene postaje bespredmetna, potrebno je šumarskim
apsolventima pružiti mogućnost praktične primjene šumarstva, prije
nego stupe u život —> u praksu. Stoga bi bilo potrebno šumarske studije
produljiti još za jednu godinu, koju bi apsolventi proveli samo na praktičnim
radovima i tek poslije ovih praktičnih radova imali bi polagati
posljednji diplomski ispt. Peta godina studija imala bi karakter praktičnog
tečaja, na kojem bi studenti prošli u praksi sve radove, od najnižih .
poslova šumskih radnika, od obaranja stabala, izrade raznih polufabrikata,
kulturnih i taksacionih radova, šumsko-industrijskih preduzeća pa
do vođenja administracije. Danas imamo međutim šumarskih stručnjaka,
koji su polučili dvije diplome o položenom teoretskom i praktičnom ispitu,
služe već preko 20 godina u šumarskoj službi, a još uvijek nisu upućeni
niti su imali prilike vidjeti radove na pošumljavanju ili na uređivanju
šuma, na eksploataciji šuma, kao i radove po ostalim pitanjima šumarstva.
Zato nije nikakvo čudo, da se mnogi šumarski stručnjak sa fakultetskom
spremom i položenim teoretskim i praktičnim ispitom često nađe u neugodnom
položaju, da mora mnoge stvari strogo stručne naravi oprezno
ispitivati od običnih šumskih radnika.


Osvrnućemo se konačno i na najbolniju i najdelikatniju stranu šumarske
službe i šumarstva uopšte. Pored neznatnog broja šumarskih
stručnjaka ima naprotiv vrlo mnogo ljudi, koji o šumi nemaju ni
pojma, a ipak se nameću kao jedini i najkompetentniji tumači-svih grana
šumske privrede. Dakako ne u interesu šumarstva i šumske privrede,
nego za skroz druge svrhe i ciljeve. Ovaj veliki u t i c a j nestručnjaka
na šumarstvo pridonio je mnogo tome.
da šumarska služba kod nas ni sada još nije uređena.
Kod donošenja uredbe o organizaciji šumarske službe treba nastojati,
da šumarska služba već samom uredbom bude od ovih štetnih uticaja
izolirana, da suvereni u pitanjima šumarstva i šumske
privrede budu šumari, a ne laici. Ovi ne shvaćaju, a i ne
mogu ispravno da shvate naročiti položaj i ulogu šuma i šumarstva u
privrednom životu sadašnjih i budućih generacija. Najteža briga za blagostanje
budućih generacija pada zapravo samo na leđa privrednih stručnjaka
i kolikogod je uticaj stručnjaka na razvoj narodne privrede jači
od uticaja političara, toliko je privredna politika dotične zemlje na ispravnijem
putu. Napose je pak potrebno emancipirati od
uticaja politike i političkog partizanstva šumsku
privredu, jer svako partizansko uplitanje u šumar-


332
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 23     <-- 23 -->        PDF

stvo krnji opravdane interese budućih generacija,
kojima sadašnje generacije trebaju svakako da
ostave opravdani udio na uživanju produkata zemlje.
A taj opravdani udio mogu da utvrde i za budućnost održe samo šumarski
stručnjaci, ako ih se pusti, da mirno i po savjesti vrše svoj posao i ako
im se ne prave pri tom neopravdane poteškoće.


Međutim mi na žalost znamo i vidimo, da je stvarnost u tom
pogledu daleko drugačija i da je skoro svaki pa i najniži organ šumarske
službe čak direktno ovisan od raznih političkih funkcionera i časnika,
počam od običnog opštinskog odbornika pa do najuglednijeg političkog
mogućnika. Na žalost se još uvijek više uvažava mišljenje
odnosno želja političara-laika, nego mišljenje stručnjaka. Što uopšte u
takvim prilikama mogu da odluče stručnjaci, kad sve njihove dokumentovane
predstavke, rezolucije i protesti dolaze konačno pred forum političara-
laika, koji ih tek mehanički saslušaju i — zabace. Došlo je već
i do pitanja, da li je kod takvih prilika u državnoj šumarskoj službi i
potrebno stručno osoblje. Bez opasnosti za svoju egzistenciju stručnjaci
nisu u stanju da se bore1 sa nestručnjacima i da zbog čestih neuspjeha
nestručno vođene narodne privrede otklone od sebe odgovornost.


Često i nesistematsko premještanje šumarskih
činovnika »po potrebi službe« također je jedan od
glavnih razloga, da naša šumarska služba ne može
f u n k c i o n i s a t i kako treba. Za gospodarenje u šumama potreban
je svakako kontinuitet, koji se često prekida nepotrebnim premještajima.
O potrebi premještaja vrlo često ne odlučuju za to kompetentna nadleštva
niti su ta premieštenja dirigirana potrebom službe, nego se vrše
po želji ili zbog prestiža kojeg političkog mogućnika.


Isto se tako i unapređenja činovnika kao i njihovo postavljanje na
odgovorne i unosne položaje u glavnom vrše na osnovu preporuka i
posredovanja ljudi, koji sa strukom dotičnog činovnika nemaju ništa
zajedničkog.


Ovakvi postupci rađaju opravdanim nezadovoljstvom među zapostavljenim
činovnicima i to redovito baš među onima, koji su najidealniji,
jer su obično oni i najviše zapostavljeni, budući da im s jedne strane
njihov čovječanski ponos, a s druge strane prirođena skromnost ne dozvoljavaju,
da se moljakanjem i protekcijom guraju naprijed ili da sami
ističu svoje prednosti i sposobnosti. Na taj se način jedan dio činovništva
za službu desinteresira, a drugi dio demoralizuje i korumpira. O šumarstvu
mogu danas govoriti i odlučivati svi, samo ne šumari. Posljedica
toga je dekadansa našega šumarstva, koju kod ovakvih prilika nije moguće
zaustaviti.


Ima struka, u kojima činovnik može između interesa struke i interesa
političke naravi balansirati, ili stručno rečeno »biti elastičan«, no
u šumarskoj struci nema političkog elasticiteta, jer svaki takav pokušaj
dovodi do loma i afera ili do degradacije šumarstva. Elasticitet u politici
i elasticitet u šumskoj: privredi nije i ne može biti isto i svako direktno
uplitanje političara u pitanja šumarstva škodi ispravno shvaćenim interesima
naroda i države.


Premještaj šumarskih činovnika iz jednog nadleštva u drugo ne
bi se smio vršiti bez naročite i opravdane potrebe službe, jer su takova
;premještenja štetna za interese državne i u sadašnjosti i u budućnosti.


333
ŠUMARSKI LIST 7/1934 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Napose su n e s h o d n a p r e m j e š te n j a š uma r s k i h ci n o vnika
iz nadleštava šumsko-policijske službe k nadleštvima
uprave državnih šuma i obratno. Isto je tako
neshodno premještati činovnika, koji je dulji niz godina služio u jednom,
zakonskom području, u mjesto drugog zakonskog područja. Kod nas je
doduše zakonodavstvo djelomično već unificirano, ali ta unifikacija nije
još i u praksi svuda provedena, a prelaz i primjenu novoga zakona mogu:
mnogo bolje regulisati oni činovnici, koji poznaju i prijašnjie zakone i:
običaje dotične pokrajine.


Na vršenje šumarske službe mnogo utiče i mentalitet
naroda u pogledu njegovih o d´n osa prema
šumi i šumarstvu. No šumarstvo je na žalost u mnogim krajevima
naše otadžbine još uvijek posljednja briga. Široki slojevi našeg naroda,
pa i sami školovani staleži, ne cijene šumu onako, kako ona to s pravom´
zaslužuje. Tome je krivo mnogo i naše javno mnijenje, pa naša dnevna
i periodička štampa, koja stvara to javno mnijenje. Naša štampa puni
svoje stranice svime i svačim, ali gotovo nikako tretiranjem potreba i
problema naše šumske privrede.


U svakom našem dnevniku nailazimo na stalne rubrike o sportu,


o modi, o filatelistici i t. d., a samo katkada, možda svega dva ili tri puta
u godini, pojavi se kao bijela vrana i po koji članak o šumarstvu i šumarskim
pitanjima.
Mnogo bolje ne prolaze u ostalom ni druge struke ni drugi ozbiljni
problemi našeg javnog života. Pokušat će možda netko da našu štampu
opravda time, što profesionalni novinari nisu stručnjaci, a napose nešumarski
stručnjaci, pa stoga ne mogu ni pisati o stvarima, u koje nisu
upućeni, dok šumarski stručnjaci u našoj dnevnoj štampi vrlo malo ili
uopšte nikako ne sarađuju. Takovo opravdanje nije tačno. Mnogi i mnogi
ozbiljni članci o aktuelnim šumarskim problemima svršili su ili u urednikovom
košu ili su vraćeni autoru sa izvinjenjem: »Za nas nije aktuelno«.-


Sve navedne okolnosti mnogo utječu na funkcionisanje šumarske
službe, pa kod donošenja uredbe treba sve te momente imati u vidu,
kako ne bi i opet uredba bila samo formalnost, a u praksi da ostane sve
po starome. Donesen je i novi zakon o šumama za čitavu državu, ali se~
on barem u polovici države uopšte ne primjenjuje u život, a potpuno ne
primjenjuje se nigdje. Zašto? Zato, jer ga prvo nema tko primjenjivati,,
a drugo, jer se u mnogim slučajevima ne smije primjenjivati.


Résumé. L´auteur expose ses vues et propositions- touchant la réorganisation;,
déja imminente, du Service forestier de . Etat.


334