DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Inž. ALEKSANDAR ZALJESOV (ĐEVĐELIJA):


TERENSKA PIKIRIŠTA U SREZU ĐEVĐELIJSKOM
I NJIHOVI REZULTATI


(LES PÉPINIERES VOLANTES DE DJEVDJELIJA ET LEURS
RÉSULTATS)


Devdelijska kotlina nalazi se na krajnjem jugu naše države. Opko


ljena je visokim brdima do 1700 metara visine nad morem, koja sa severa


proseca reka Vardar u uskom klancu Demirkapija-Klisura i samo je sa


juga otvorena prema toku Vardara. Nadmorska visina kotline je 50—


100 metara.


Klima jegejska, koja se u mnogome približuje mediteranskoj, sa
jakim i čestim vetrovima severo-zapadnog smera i lokalnim vetrom uz
reku Vardar zv. »Vardarac«, koji počinje od Demirkapije-Klisure i duva
niz reku Vardar jakom brzinom. U đevdelijskoj kotlini »Vardarac« nanosi
mnogo štete vegetativnom pokrovu svojom fizičkom snagom (lomljenje,
savijanje, stvaranje levka oko sadnica i t. d.), a svojom brzinom
suši tlo, koje se za vreme letnjih žega potpuno isuši. Srednja godišnja
temperatura je 20.6". Kolebanje između apsolutnih godišnjih ekstrema
temperature je 49.6°.


Raspored atmosferskih taloga spada u tako zvani Solunsko-Vardarski
režim i nije povoljan za vegetaciju, što se vidi iz merenja u šumskom
rasadniku »Lisičkovc vodenice« (Vidi tabelarni pregled broj 1.)


Pošumljavanja, koja su vršena u minulim godinama, pokazala su
srazmerno slabe rezultate. Na konferenciji šumarskih referenata u
Sko-plju u godini 1931. odlučeno; je, da se izvrše ogledi sa terenskim
pikirištima.


Terenska pikirišta, to su pikirišta na samim objektima za pošumljavanje
ili u neposrednoj blizini istih, koja ne dobijaju vlagu umetnim načinom.
Na njima se vlaga zadržava prašenjem za vreme vegetacije, a to
je tzv. metoda »suve kulture«, t. j . način »kojim se veštački i naučno
iskorišćuje jednostavni fizički zakon kapilarnosti, za zadržavanje vlage
u zemljištu«, kako to kaže g. inž. Burlakov u Šumarskom Listu za godinu
1929., strana 266.


Rahljenje zemljišta deluje i fiziološki na razvoj korena odnosno
vlasnih žilica radi lakšeg pristupa kiseonika i vazduha.:


Svrha je pikirišta, da od slabih sadnica, koje su uzgojene u šumskom
rasadniku na uobičajen način, dobijemo sadnice sa dobro razvijenim korenom,
a kod četinara i krunicom, koje će biti ne samo jake i zdrave,
već i sposobne da podnesu klimatske i terenske prilike, da njihov uzgoj
bude što jeftiniji, a rezultati što pozitivniji.


Ja sam blizu Devđelije osnovao terenska pikirišta na dva objekta
u jesen 1931. godine.


I. Na Mrzenačkom Đrdu postavio sam tri pikirišta sa ukupnom
površinom od 550 kv. metara;
II. Na Đevđelijskom Ritu postavio sam dva pikirišta sa ukupnom
površinom od 2.500 kv. metara.
224
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 99     <-- 99 -->        PDF

225
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Mrzenačko Brdo.


Prvo i drugo pikirište Mrzenačkog brda po svom su položajukarakteru zemljišta slična jedno drugom. Tlo nanosno, peskovita ilovača
pomešana sa šljunkom, položaj ravan; nalaze se pri dnu, a sa istočne
strane brda podloga je kamenita. Treće je pikirište po površini najmanje,
peskovita ilovača dosta je duboka, podloga kamenita, položaj ravan, na
grebenu.


Obrada zemljišta izvršena je u decembru 1931. godine, a sadnja u
januaru 1932. Obrada je izvršena krampom i motikom, sadnja jie pak izvršena
»pod kolac« ili tačnije pod železnu štangu. Rupe za sadnice pravljene
su železnom štangom zbog šljunkovitog tla, a nabijanje zemlje
vršeno je kocem; sadnja je izvršena u redovima. Razmak reda od reda
30 cm, a u redu 25 cm. Ovaj je način sadnje brz, jednostavan i jeftin.
Uspeh rada sadržan je u pregledu broj: 2.


Pregled broj 2.


Pregled zasađenih i uspelih sadnica na pikirištima
Redni
broj Bilo je zasađeno u januaru 1932 godine Uspelo u proleće
1933 g. u %
1. Bagrema . . . 2.Ç00 sad. 1.000 sadnica 34,5
2. eOO sad. 440 73,3
3. Jasena amerikanskog 500 sad. 250 . 50,0
4. Crnog bora . . . 900 sad. 170 , 19,0
5 . . . 1.500 sad. 350 23,3
Svega . . . 6.400 sad. 2.210 sadnica 34,5


Đevđelijski Rid.


Tlo duboko, peskovita ilovača, položaj ravan.


Obrada zemljišta izvršena je oranjem, ali radi slabe tegleće stoke
oranje je izvršeno slabo i plitko, svega na 10—12 cm. Orano je dva puta
i jedan put vlačeno. Veće grudve zemlje razbijane su motikom. Sadnja
je izvršena na isti način i u isto vreme kao i na Mrzenačkom brdu. Uspeh
radnje prikazuje pregled broj 3.


Pregled broj 3.
Pregled zasađenih i uspelih sadnica na pikirištima


Redni Uspelo u proleće


Bilo je zasađeno u januaru 1932 godine u %


broj 1933 g.


1. Bagrema 8.000 sad. 3.820 sadnica 47,7
2. Javora 7.000 sad. 1.020 14,5
3. Jasena 700 sad. 150 „ 21,0
4. Crnog bora 6.000 sad. 220 „ 3,6
5. Alepskog bora 8.000 sad. 2.886 36,0
Svega . . . 29.700 sad. 8.096 sadnica 27,2


226
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Kako na jednom tako i na drugom objektu sadnice lišćara bile su
prilikom sadnje prerezane na 10 cm iznad zemlje, sem jasena. Žile su bile
prikraćene i kod lišćara i kod četinara.


Troškovi obrade zemljišta, sadnje i prašenjia u toku jedne vegetativne
godine iznosili su 0.70 dinara na 1 m2.


Za terenska pikirišta morao sarrf upotrebiti one sadnice, koje su
bile na raspoloženju u šumskom rasadniku. Kvalitet upotrebljenih sadnica
bio je dosta slab, t. j . upotrebljene su one sadnice, koje nisu bile sposobne
za teren. Tome se ima dodati:


1. Bagrem na pik´irištima bio je napadnut delimično od kornjače.
Kornjača napada mlade sadnice i brstom uništava potpuno mlado lišće,
zbog čega sadnica ili zakržljavi ili sasvim ugine. Interesantan je sam
način napada. Kornjača svojom težinom savija sadnicu kao tenk i kada
je sadnica savijena i priljubljena zemlji, kornjača obrsti1 list, da zatim
pređe na drugu. Stoga je potrebno u okolini pikirišta i rasadnika uništavati
kornjače kao štetočine.
2. Crni bor, kao trogodišnji i nepikiran, bio je već odrastao i iz
previše gustog sklopa.
3. Alepski bor bio je sa 50% dvogodišnji. U istoj godini nije uspeo
ni u rasadniku, a i uopšte dvogodišnji alepski bor nije pogodan za sadnju,
ako ga vadimo iz zemljišta bez zemlje, koja opkoljava njegove žilice.
Iz gore navedenih razloga i postignutih rezultata vidimo, da broj
uspelih sadnica nije tako velik, ali njihov kvalitet je odličan. Rezultat u
broju uspelih sadnica je svakako mnogo manji, nego u rasadnicima, no
i troškovi proizvodnje su takođe manji. Mi ne tražimo samo broj, već
i kvalitet sadnica, sem toga broj bi bio kud i kamo veći, ako bismo upotrebili
normalne sadnice, a ne one iz previše gustog sklopa i najslabije.


Mi i sada već u rasadnicima na našem području, na istoj površini,
uzgajamo kud i kamo manji broj sadnica, nego što se to radilo pre, samo
radi toga da dobijemo jače sadnice. Postotak uspelih sadnica ne treba
da nas plaši, ali ono što je uspelo to je zdravo i sposobno za život, a to
je ono što se traži. Površina, što je bila upotrebljena za pikirište, već je
pošumljena i to sa onim delom sadnica što ćemo ostaviti prilikom vađenja,
a ostavićemo svakako one sadnice, koje su slabije, tako da prilikom
vađenja u nas uopšte neće biti slabih sadnica, a površina upotrebljena
za pikirište biće pošumljena. Troškovi obrade već sada pošumljene
površine ne padaju na teret rasadnika, već na teret samog uspelog
pošumljavanja.


Terenska pikirišta neophodno su potrebna za pošumljavanje goleti
na jugu, isto tako kao što je potreban sam rasadnik. Iz prakse vidimo,
da su sadnice, koje su u početku pošumljavanja na Jugu dobijane iz
različitih rasadnika, udaljenih 2—3 dana od mesta pošumljavanja, uginule.
Nema tu krivice ni do pošumljavanja ni do odgajivača. Krivica je dug
transport, inedovoljno pakovanje, promena klime i nadmorske visine.
Nije to vrtljarstvo, gde se sadnice u toku mnogih godina neguju posle
sadnje, jer mi radimo sa velikim kvantumom sadnica na slabim zemljištima
i sa ograničenim srestvima.


Iz svega gore izloženog vidimo, da se uspešno pošumljavanje u
Devđelijskoj kotlini kao i na većem delu juga može vršiti samo sa sad


227
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 102     <-- 102 -->        PDF

nicama, koje su odgojene u istim prilikama, na istom staništu i podneblju,
na kojima će stalno ostati. To najbolje i najlakše postižemo malim
terenskim pikirištima.


Résumé. L´ auteur nous expose la maniere d´ agir dans les pépinieres volantesinstallées
sur les terrains dénudés aux alentours de Djevdjelia.


Ces pépinieres ont pour but non seulement de produire des plantes adaptées,
aux terrains memes, mais de reboiser la superficie de la pépiniere.


On y remarque la méthode »Alegretti« modifiée.


KARLO ZLOH (LESKOVAC):


...... ........ . ........
. ....... ...........


(LA PÉPINIERE DE LESKOVAC ET LE REBOISEMENT
EFFECTUÉ PAR LE PEUPLE)


.. ...... ........ .......... ...... ...... y ........,.
.... ........ ....... .........., ............ . ........, % ........
je ......... ...... ........, ... .... ]/3 ....... .......
..... .... ........ .. ............ je .... y ........ .. ........
..............


.......... je ...... ....., y ..... .. .......... ... .....
......., .. ..... ....... ........ (. .. ..... ........ .......


........... .. ...... .. ..... .... ... ....... .... . ....
....., .......... . ........ ...... ........ ...., ........ ...,
.... .. .... .. ...... ........ ......, ... . ... .. ..... ce ..............
... ....... ........... . ... ....... ..... ... ......
.......


..... .... ........... ....., ....... ... ...... . ......
.......... ......, .... .. je .......... .. ..... ......... ........
........, ..... je ...... .... ... ....... .... . ..... .... .......
............. y ........ .... .... je y ...... . .., ... ..... y
........... ....... ..... ..... ....... ........ ......... ......,
.... .. ........... y ........ .... .... . ......... ..... ..
....... .... ... ....... .. ........ ...... ............ . ......
........ ........... ..... ......... ...... .... ce .. .., .. ce
.... ........ . ...... .... .......... ...., .. ce ..... ... .
.... y ....... ............. . .. ce ........ ........ .... ..
......., .. ...... je .... .. ....... .... . .... je ..... .......
.. .. .........


......... ce ......, .. ce .......... .......... ...., . ...
1923 .... .......... ce .......... ....... .. ........... ......,
......... ...... ....... ......... y ........ ...., .... je ....>


228