DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Treba imati u vidu, da je ovde bilo naselje i da imamo i pogodnih mesta
za bagreme.


Taj naš rad sa četinarima ovde je u stvari i opitnog karaktera.
Videćemo, da li sa njima i koliko možemo da pređemo u dalje oblasti i
to specijalno u onu zonu planinskog karaktera, kojai je zloupotrebama
pastira poslužila proširivanju suvatske zone, i ako po karakteru vegetacije
pripada šumskoj zoni. Pored toga, u koliko nam se s obzirom na
rentu i opšte finansijske prilike ne isplaćuje da u toj zoni pošumljavamo
radi stvaranja šume, mislimo da se ovim četinarima poslužimo za melioraciju
tih pašnjaka.


5. Pošumljavanje u Nerodimskim planinama.
Iz dosadanjeg izlaganja vidi se, da smo sadili i da mislimo da produžimo
sadnju u državnim šumama, koje se nalaze u planinskim kompleksima
južno od Šare planine. Radi pošumljavanja čistina u Nerodimskim
planinama, dakle radi praktične koristi, radićemo sa sadnjom, razume
se u vrlo malom obimu, i u ovoj planini, koja se nalazi severno od Šar planine.
Rezultat toga rada sravnjivaćemo sa onima, koje imamo južno od
Šar planine. Nerodimske planine jesu severni ogranci Šare planine. Na
jednoj golini, a na nadmorskoj visini od oko 1.150 metara, imamo´ 30
hektara čistine. Tu je podignuta jedna čuvarska šumska kuća za stanovanje
leti. 1 tu oko kuće zasađujemo jedan hektar ove godine sa borovima.
Prednost povoljne srednjoevropske klime daje nam nadu na uspeh.
Šume u ovom kompleksu jesu bukove. One se odlikuju dobrim kvalitetom
i dobrim zdravljem. Zbog toga ne mislimo da preterujemo sa obimom
sadnje.


6. Pošumljavanje na Suhoj Gori i Žedenu.
Naš program na pošumljavanju veštačkim putem odlučio nas je
na rad na Suhoj Gori i Žedenu. Ovaj je deo oblasti državnih šuma najbliži
po klimi pblasti zauzetoj od nedržavnih šuma i zemljišta. Kompleks
Suha Gora i Žeden ima svojih ogranaka, koji su podčinjeni čak i mediteranskoj
klimi, razume se izmenjenoj. Okolnost da je 2eden po mišljenjima
izvesnih pisaca bio ostrvo u doba jezera u Pološkoj kotlini, te
svakako sačuvao mnoge primerke iz flore, daje nam nade, da ćemo
ispitujući tu sredinu doći do interesantnih zaključaka. Postavićemo ovoga
proleća ogledno polje na Žedenu radi ispitivanja stanja prorašća takvog,
kako se ono javlja prirodnim putem. Radi sravnjivanja temperamenta
izvesnih vrsta, koje ovde treba uvesti, ispituje se potreba, da se uvede
jedan vrlo mali rasadnik, koji će tom ispitivanju da služi.


ZAKLJUČAK.


Kao što se vidi, naši radovi na podizanju državnih šuma u ovoj
oblasti granaju se na stavljanje pod zabranu i(gde iskorišćavamo prirodne
sile za prirodno pošumljavanje) i na pošumljavanje veštačkim putem.
Onaj prvi rad nam je jeftiniji, miliji i više nam odgovara uzev u
obzir sve razloge. Miliji nam je taj rad, jer se šume prirodno podignute
bolje održavaju u borbi sa bolestima i drugim nedaćama. Veštačko pošumljavanje
smatramo kao jedan prinudni način i njega upotrebljavamo
samo da bi pomogli prirodnom pošumljavanju. Pri takvim radovima (i


208