DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 72     <-- 72 -->        PDF

visina 1150 m. Severni vetar ne ulazi u sastojinu zbog zaštite, koju joj
čini bukov masiv. Donji prizemni sprat sačinjava kupina, mlečika, graorica
i jagode. Opšti izgled ovog našeg primernog bora: nežan, tek sada
postaje siguran. Stabljika pri dnu u prizemlju 3 cm. u obimu, na sredini
2 cm. Obim dela donjeg, priraslog u 1933. god., 2 cm. Biljka je elastična.
Nešto dalje, na istom zemljištu, sa susedima sitne bukovine i dosta trave,
na mestu zv. »kod Bukvića« uzeti su ovi podaci o jednom primernom
crnom boru: sadašnja visina nad zemljom 111 cm., obim stabljike pri
samoj zemlji 9 cm., obim stabljike na sredini 6 cm. (1931. god.), a onaj
za mesto, koje pripada rašćenju početkom 1933. god., iznosi 3,5 cm..
Mereni su ovi godišnji visinski priraštaji:


u 1927. god. bilo je nad zemljom 5 cm.
u 1928. god. bilo je u visini priraštaj 18 cm.
u 1929. god. bilo je u visini priraštaj 15 cm.
u 1930. god. bilo je u visini priraštaj 10 cm.


u toj godini s proleća je bila sadnja. Do tog vremena je bila sadnica u


rasadniku. Otuda se objašnjava zastoj u vegetaciji.
u 1931. god. priraštaj je 12 cm
„ 1932. „ „ „ 22 „
„ 1933. „ „ „ 30 „


Biljka je solidnog izgleda, normalnog postupnog grananja.


U pogledu same sastojine stvar stoji ovako. Ovde je jedna čistina
zasađena belim i crnim borom. U tojl čistini, u obliku džbunja, ima bukve,
leske, ive, graba, a pri vrhu kose i hrasta. Ovde je bujna biljno-zeljasta
vegetacija, koju treba srpom požnjeti ili motikom prašiti.


Očevidno beli bor ovde bolje napreduje. Na »Bogojevoj njivi« ima
zasađenih i jela. One pokazuju dobar uspeh. Merenjem jedne jele na
mestu kod tri ive nađeni su ovi podaci: Ukupna visina 58 cm. Po godinama
ovakvo je bilo napredovanje u visinu:


1927. godišnji priraštaj 5 cm
1928. „ „ . „
1929. „ „11 „
1930. „ „13 „


Sadnja je vršena s proljeća 1931. ,, „ 3 cm
1932. „ „ 7 „
1933. „ „ 13 „


Opšti izgled vrlo svež i snažan. Ovo se odnosi na jedan broj od 400 jela.


U pogledu dužine vegetacije u ovoj šumi bili bi možda interesatni
podaci opažanja na dan 4. X. 1933. god. P´osmatranje je bilo sa podnožja
Bogojeva-njive nad potokom Straže. Vrhovi ćele kotline karakterisani
su lišćem bukve boje mrko-crvene. Među bukvama dolazi jasika boje
jasno žute, boje smilja. Što se više bukva spušta ka podnožju, mrkocrvena
boja prelazi sve više u crveno-žutu boju. Zelenila uopšte nema
ni kod jedne bukve. Međutim zelenkasto-žute boje ima gde gde kod
mladih bukava u zaklonima od vetra i mrazeva.


Grane stabala su prizemne i manje izloženi delovi duže vegetiraju.
Što je veća nadmorska visina, to ranije prestaje jesenja vegetacija.


Ovde imamo posla sa pojasom od 850 do 1674 m nadmorske visine.
Ostala opšta opažanja su sledeća za objekt Straže:
Treba proizvoditi u rasadniku u Straži zdrave i snažne sadnice sa


dobro razvijenom krunom i isto tako sa dobro razvijenim korenom. Treba


198