DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 70     <-- 70 -->        PDF

privrednim slojem zemljišta. Ta zona naslanja se na jednu gornju, u kojoj:


se oseća skorašnji proces ogoljavanja. Tu imamo rede partije šuma pro


šarane ziratnim imanjima i zemljištima, u kojima vlada proces denidacije


i prvih rovina. Ta druga zona zalazi u više parvije onih terena u medi


teranskoj klimi, a zauzima niže terene u onim područjima, u kojima se


ne oseća uticaj mediteranske klime. Na taj način obadve ove zone go


lina nalaze se na dodiru napred spomenute poljske zone sa zonom brd


skog karaktera i u području zone brdskog karaktera. Ceni se da imamo


250.000 hektara ovih goleti. Interesantno je, da se zna poreklo ovih
goleti, a isto tako da li se golet širi ili stoji na istom mestu . šuma
osvaja teren. Iz dosadanjih naših posmatranja izgleda da stojimo na
istom mestu, ali samo u pogledu površina, dok u pogledu terena može
da se kaže, da se izvesnim oblastima šumski pojas širi, dok u drugim
da se šire goleti. Ovo je u tesnoj vezi sa raseljavanjem muslimanskog
stanovništva u pojedinim oblastima i sa množenjem stanovništva u drugim
oblastima u vezi sa naseljenicima, koji uostalom unose bolje oruđe
za seču drveta i više smisla za proredne radnje u šumama. Pošumljavanje
u državnim šumama novijeg je datuma. Prelaz na takav rad u
zoni šumsko-planinskog karaktera objašnjava se potrebom, da se šumskoj
privredi podvrgnu izvesne površine čistina u državnim šumama.
Potouno je razumljivo, što se tu nije radilo u onom) obimu, kao što je
trebalo, a i dalje treba da se radi u donjim zonama. Ovde se u manjem
obimu radilo u državnoj šumi Straži, na teritoriji šumske uprave u Tetovu.
Tamo je podignut jedan šumski rasadnik s ciljem, da se na čistinama
u toj šumi (nadmorske visine 850—1674) uvedu četinari. Radilo
se od 1926. godine. Pored rada u ovoj šumi, koja je na jugo-istočnoj!
strani od Šare planine, radilo se slično i u državnoj šumi Gošici u zapadnim
ograncima Skopske Crne gore, dakle na severu od Šar-planine.
U Straži se sa 16.600 dinara proizvelo 500.000 sadnica i u ovoj šumi
zasadilo se 163.000 biljčica belog i crnog bora sa ukupnim troškovima
od 30.720 din. Približno istom rasadniku dao je i rasadnik u Gošici šumi.
Tamo se sa 20.000 dinara proizvelo 850.000 sadnica, od kojih je zasađena
121.000 komada sa troškom od 23.200 dinara. Ukupno se u državnim
šumama potrošilo za to vreme od 1919.—1929. godine 90.520 dinara sa
60% primanja u Straži i 40% primanja u Gošici. Svi ovi radovi bili su
u malom obimu i vezani su za potrebe ispitivanja napretka ovih vrsta
u ovim šumama. Radovi u Straži imali su bolji uspeh. Tamo je nastavljen
rad u 1930. godini. Tada je zasađeno 91.500 komada četirigodišnjih belih
borova sa troškom od 28.285 dinara. Radilo se u aprilu te godine. U
1F-31. godini posađeno je u Straži 81.114 kom. trogodišnjeg belog bora
sa troškom od 29.588 dinara. Radilo se od 30. marta do 25. aprila 1931.
godine. U toj godini se osnivaju tri mala rasadnika, letećeg karaktera,
u visokim planinama Galičica, Ilinske planine i Karaorman, sa karakterom
ispitivanja vrsta, koje treba u tim visinama upotrebiti. U! 1932.
godini nije se pošumljavalo. Štednja zbog teških finansijskih prilika u
zemlji u vezi poznate opšte svetske krize rukovodila je Direkciju, da
što manje radi u visokim planinama želeći, da oslobođene izdatke koristi
Banska Uprava za rad potrebniji u donjim zonama na nedržavnim zemljištima.
Rad se te godine sveo na održavanje rasadnika. U 1933. godini
s obzirom na izvršenje programa postavljenog od izrađenih privrednih
planova za šume Perister, Babasač i Straža počinje intenzivniji rad na
pošumljavanju. Tako je dobijen kredit od 158.500 dinara, dakle više neg»
196