DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 68     <-- 68 -->        PDF

tikalnoj razgranatosti terena — tu se, u ravnicama, gube veze medu


državnim šumama i drž. kompleksi nevezani, određeni su sami po sebi


mesnim planinskim karakterom. Državne su šume dakle opredeljene vi


sokim masivima. Njihova je karakteristika nepristupačnost i neizgra


đenost putova. Srećnih izuzetaka ima malo.


Od interesa je da se zna, gde su najjače šumske oblasti i^gde su


državne šume. U zapadnom delu ove oblasti Južne Srbije, u Šarsko


Pindskoj i Dinarskoj sistemi, imamo najviše šuma uopšte, a tamo su i


najjači državni posedi. Tamo prevlađuje u drž. šumama od četinara


smrča, za deo severno od Šar planine, a borovi prevlađuiiu u delu južno


od Šare, dok od listopadnih vrsta drveća u drž. šumama dominira bukva.


Za najznatnijeg predstavnika, prema bogatstvu u drvetu, u Rodopskoj


sistemi beležimo Morihovske planine i Perister. Na ovoj teritoriji u


Južnoj Srbiji imamo i karakteristične veće formacije zelenike oko


Demir-Kapije, prema Belasici, prema Gradačkim planinama u Zedenu, u


Suhoj Gori i t. d.


Vode i reke gravitiraju i ulivaju se u Jadransko , Belo i Crno More.
U Belo More utiče Vardar, koji je uspeo da privuče vodu na slivu od
2,792.509 hektara i da je odnosi na jug. Tim svojim nagnućem prema
moru omogućio je tamošnjem Mediteranskom režimu, da utiče na ovdašnju
mesnu klimu i da se penje uz Vardar gotovo do samog njegovog
izvorišta, u dužini od 370 km. razume se, sa svojim, uticajem na uzan
pojas oko Vardara, najviše na neposredni sliv Vardara. Spomenuta zelenika
je i proizvod toga mediteranskog uticaja. Toj blagoj klimi stoji
nasuprot umereno-kontinentalna, koja dolazi sa Prokletije, Kopaonika,
Šare i Skopske Crne Gore, i istočno-stepska klima, koja nam dolazi sa
Pile i Rodopa.


Državne šume po svom položaju zauzimaju najviše vrhove penjući
se do 2.100 m., a sa borom krivuljom i do 2.500 m. Prema, tome, mi
imamo u našim drž. šumama u glavnom režim srednje-evropske klime.
Surovost ove klime možda oseća se tim više zbog prekida masiva, prekida
prouzrokovanih spomenutim kotlinama.


U pogledu geološko-petrografskom imamo ovde smenu krečnjačkih
sedimenata sa škriljcima, a imamo i eruptivne mase. Perister je od kristalastih
škriljaca, Šara od škriljaca i krečnjaka i t. d.


Režim vodenog taloga nismo još ispitali, ali sudeći po pogodnoj
vegetaciji na visinama od 1.000—2.000 m. izgleda da je on u dovoljnoj
količini.


Relativno povoljan odnos zemljišta i klime učinio je, da se pojedine
vrste javljaju, ako ne u svom optimumu, onda bar u podnošljivoj sredini.
Isprepletenost masiva sa nestalnom klimom u jezerskim kotlinama omogućila
je život i mešavinu raznim vrstama, koje obično nisu navikle da
budu zajedno. Tako se u Belasici nalazi hrast u zajednici sa jelom, isto
tako platan uz potoke popeo se u bukovi areal i s njom došao u vezu,
odnosno pomešao se i t. d.


I sa gledišta vrsta i sa gledišta dimenzija drveta kao i s obzirom
na tehničku upotrebljivost —> možemo biti zadovoljni sa drž. šumama.
Isto tako možemo (biti zadovoljni! i sa procentom golina u njima. Ako
ima golina, onda su one rezultat bilo nekadašnjih naselja, bilo požara,
koji su dolazili ili odozgo (radi proširenja! suvata) ili odozdo od strane
sela (takođe radi ispaše a i radi ziraćenja). Retko imamo golina određenih
svojstvima zemljišta i klime. Prirodno je, da na pokazanom pro


194