DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Ing. S VETOZAR V. NOVAKOVIĆ (SROPL]E):


POŠUMLJAVANJE U DRŽAVNIM ŠUMAMA
JUŽNE SRBIJE


(LE REBOISEMENT DANS LES FORETS DOMANIALES
DE LA SERBIE DU SUD)


DOSADANJI RAD I SMERNICE.


Geografsko-politička oblast Južne Srbije prostrana je u svemu
4,178.364 ha bez jezera. Kako šuma i šumsko zemljište zauzimaju od te
teritorije 40,7% ili 1,720.500 hektara, to je pre svega za nas interesantno
da znamo, koliko imamo državnih šuma i zemljišta. Međutim to ne možemo
tačno da izjavimo, jer pitanje svojine još nije definitivno raščišćeno.
Imamo do sada definitivno ograničenih zemljišta (bilo pod šumom, bilo
pod suvatskom vegetacijom) u svemu 334.888 hektara, a u sporu sa
privatnima i ostalim telima 209.844 ha, pa izgleda da ćemo po ograničavanju
imati oko 450.000 hektara. Odmah moramo da kažemo, da se
danas nalazimo u mnogo povoljnijem i određenijem položaju u pogledu
rešenja pitanja svojine državnih šuma, nego što smo stajali u doba dolaska
naše vlasti u ove krajeve, u doba oslobođenja. Zatečeno stanje
svojine šuma, komplikovano nesređenim odnosima svojine carske i feudalnih
gospodara sa čivčijskim pitanjem — najzad, kako se vidi, blizu
je svome definitivnom rešenju.


Reljef ove oblasti ima svoju karakternu crtu, prema kojoj se jasno
pokazuju razlike između planinskih masa i ravnica. Planinski masivi
otsečno se izdižu nad ravnicama, koje su s obzirom na morfologiju samo
zatvorene kotline. Te kotline ukupno prestavljaju sa gledišta poljske
narodne privrede i naselja pravi izvor bogatstva, ali u njima mi nemamo
šuma ili malo (Metohija)! Šume su vezane za planinske masive uopšte,


a. za državne šume to je pravilo. Pored toga karakteristika je državnih
šuma, da su one dosta udaljene od naselja. Sasvim je prirodno, da je blizina
naselja jedan jak faktor, koji je opređeljivao dosuđivanje ´kakve
šume državi odnosno ostavljao takve šume naselju. Zakonska osnova
bila je pri ograničavanju drž. šuma, da se vodi računa o dokumentima
za sticanje svojine i o ekonomskim potrebama u šumi jednoga naselja.
Pri tome, razume se, išlo se katkada tako daleko, da! je to rastegljivo
pitanje ekonomske potrebe omogućilo mnogim selima, da imaju granicu
prema drž. šumi na 4 i 5 sati hoda od njihovog naselja. Tako je rezultat
toga opšteg rada, da mi mahom imamo drž. šume u onom pojasu, koji
je najudaljeniji od naselja i ui horizontalnom i vertikalnom pravcu. U
vertikali taj se pojas kreće prema suvatskom pojasu, dakle prema granici
vegetacije drveta. Vrlo često naš državni posed u onom šumskom pojasu
ima oblik dugačkog i uskog platna priljubljenog uz zonu suvata, a
često mesto šuma imamo tamo samo mestimične šumske oaze, koje su
užljebljene u suvatske prostore, nastanjene ovde u povoljnim uslovima
geobotaničke sredine. Iz toga izlazi, da gde nemamo preimućstva u ver193