DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Tabela 4.


Pregled dela 3.


Kategorija Kategorija .


o ´>
Vrste Datum ci


I II III IV 1rt *o g
© I II . IV ..


drveća inventara Sc


ö &


g>


sadnica u procentima 60


15. VII. 1933. 67 80 13 14 38.5 46.0 7.5 8.0 61.5
Bagrem . . 174
5. XI. 1933. 53 24 49 50 30.4 13.8 27.0 28.8 69.6
Amerikanski 15. VII. 1933. 8 5 6 90 7.3 4.6 5.5 82.6 92.7


jasen 109
.. XI. 1933. 5 6 41 57 4.6 5.5 37.6 52.3 95.4


15. VII. 1933. 35 47 2 19 34.0 45.6 2.0 18.4 66.0
Gleđičija 103
5. XI. 1933. 32 27 26 18 31.0 26.2 25.2 17.6 69.0
Javor 15. VII. 1933. 65 8 — 3 85.4 10.6 — 4.0 14.6
(negunđo) 76


5. XI. 1933. 72 2 2 95.4 2.3 2.3 4.6
15. VII. 1933. 55 9 3 5 76.4 12.5 4.1 7.0 23.6
Brest . . . 72
5. XI. 1933. 66 3 3 91.8 4.1 4.1 8.2
15. VII. 1993. 230 149 24 131 43.0 28.0 4.5 24.5 57.0
Svega . . . 534
5. XI. 1933. 228 62 117 127 42.7 11.6 22.0 23.7 57.3
Opis i stanje dela 4.


Deo polja »4« prestavlja pošumljavanje sadnjom u dva šanca, koji
su na podnožju polja. Dimenzije sančeva iznose 70 X 60 i 70 X 50 cm.
Dužine sančeva iznose po 30 m. Poreklo sadnica, njihov kvalitet i vreme
sadnje isto je kao kod dela »2«.


Iz pregleda (tabela 5) vidimo nazadovanje po broju živih, dok se
oseća izvesan popravak kod bagrema, ali ne i kod ostalih vrsta. I ovde
je zbijeno tlo važan faktor slabijeg uspeha, a pored toga i prašina sa
puta S´koplje—Tetovo. Svi su izgledi, da će se nazadovanje produžiti i
u narednoj godini.


Opis i slanje dela „5."


Ovaj deo polja prestavlja kombinovanu sadnju u šančevima i u
jamama dimenzija 70 X 60 cm. Površina dela »5« iznosi 8.618 m2. Poreklo
sadnica, njihov kvalitet i vreme sadnje isto je kao kod dela »2«.


Šančevi su kopani .po» izohipsama, a između njih su jame. Da bi
mogli praviti upoređenje između jednog i drugog načina rada, rezultate
inventarisanja u 1933. sa ovoga dela polja prikazujemo posebno.


186