DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 66     <-- 66 -->        PDF

je pitanje njenog uspeha i daljeg razvoja sadnica, koje će ubrzo svojim
korenom naići na zbijene i nepropustne slojeve tla.


Sadnja u jamama dimenzija 70 X 60c/m, gde se mogu koristiti jake
pikirane sadnice, daje dobre rezultate, samo je trošak po hektaru veći,
a broj sadnica manji. Prema sadašnjim cenama radne snage, trošak po
hektaru za 2.000 sadnica iznosi: kopanje jama 2.500 dinara, sadnja 600
dinara, okopavanje 200 dinara i trošak sadnica 150 dinara, što čini oko


3.500 dinara. Ako uzmemo uspeh ove metode sa 80%, onda na hektar
površine dobijemo 1.600 sadnica, koje imaju za duži niz godina uslove
za razvoj, ali stvaranje sklopa je odloženo za docnije, dok bi se to u
slučaju sa sadnjom u preoranom brže postiglo.
Moj sadašnji zaključak glasi, da treba eksperimentisati i dalje sa
sadnjom i setvom, a rezultati neće izostati.


Résumé


Les recherches systématiques sur le reboisement artificiel de terrains arides
et dénudés de la Banovine de Vardar, inaugurées des . année 1930, sont un appui
solide pour . avenir du reboisement de ces terrains.


La placette d´ essai »Zajčev Rid« se trouve a . Ouest de Skoplje a 4 km,
orientée vers le Sud, sur une pente douce et en plan incliné, a une altitude de 247 m..
Sa contenance est de 4.78 hectares. Le sol est composé des sables et argiles, tres
compact, assez profond et dur au labour. Elle est divisée en 6 sections des différentes
grandeurs ou nous observons les méthodes et la marche des essences employées.


Les plantations sont exécutées: dans la section No. 1 vers la fin ae Mars en
1932, tandis que les autres dans le meme mois eu 1933.


Nous avons planté les plants suivants: Robinier, Gleditchia triacanthos, Fraxinus
americana alba, Acer negundo, Ulmus campestris et Monis alba. Ces plantes a
. âge d´ un an provenaient de la pépiniere de Skoplje située a 7 km de la placette.


Dans la section No. 1 la plantation est faite dans des potets de 70X60 cm; dans
celle No. 2 la terre est labourée a 15 cm de profondeur ou . on a planté les différentes
plantes. La section No. 3 est labourée de meme que No 2 et dans ce labeur
des potets de 70X60 et de 70X50 cm. La section No. 4 des fossets d´ arret (Chevandier)
70X60 cm et 70X50 cm. La section No. 5 des fossets d´ arret et des potets
70X6O cm. La section No. 6 des potets 70X60 cm.


Les plantations dans des potets ont donné de résultats meilleurs que celles
dans des fossets d´ arret. Les résultats sur la terre labourée sont tres encourageants.
Les observations futures sur ces plalettes d´ essai nous renseigneront sur tout
ce qui nous intéresse dans le reboisement de terrains identiques.


192
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Tabela 9.


Pregled oglednog polja po vrstama drveća.


Kategorija Kategorija A


o ´_>
Vrste Datum CD
s ..
I II III IV I II III IV


«8 ´S


drveća inventara .


CJ


> N


sadnica 03 u procentima m >


Bagrem 16. VII. 1933 1055 1583 1213 1840 18.5 27.8 21.5 32.4 81.5
5691


5. XI. 1933 1356 720 1218 2397 23.8 12.7 21.3 42.2 76.8
Amerikanski


15. VII. 1933 390 99 413 1226 18.3 4.7 19.4 57.6 81.7
jasen 2128
5. XI. 1933 397 203 716 812 18.6 9.5 33.7 382 81.4
Gledičija 15. VII. 1933 147 340 186 300 15.1 35.0 19.1 30.8 84.9
973


5. XI. 1933 189 275 26) 248 19.4 28.3 26.8 25.5 80.6
Javor


15. VII. 1933 337 154 83 144 47.0 21.4 11.6 20.0 53.0
(negundo) 718
5. XI. 1933 367 114 112 125 51.1 15.9 156 17.4 48.9
Brest 15. VII. 1933 230 59 90 71 51.1 13.1 20.0 15.8 48.9
450


5. XI. 1933 245 44 68 93 54.4 9.8 15.1 20.7 45.6
Dud (beli) 15. VII. 1933 9 59 42 8.2 53.6 38.2 100.0
110


5. XI. 1933 9 33 68 8.2 30.0 61.8 100.0
Svega 15. VII. 1933 2159 2244 2044 3623 21.4 223 20.3 36.0 78.6
10070


5. XI. 1933 2554 1365 2408 3743 25.3 13.5 23.9 37.3 74.7
bacila. Deo 6 je podbacio. On se približuje delu 3, koji je u pogledu osobina
tla više manje jednak.


Jasno je, da ovi ogledi, usled izuzetnih atmosferskih prilika, koje
su vladale od 1. oktobra 1932. godine do kraja maja 1933. godine, a usled
kratkoće vremena osmatranja, ne mogu dati punovažne zaključke za
pošumljavanje sličnih goleti u okolini Skoplja.


Sadnja u preoranom zemljištu, i to na kompaktnim goletima bez tragova
bujičnog dejstva, i sadnja u preoranim pantljiikama na bujičnim
goletima naročito nas interesuje, jer je pošumljavanje tim putem jeftinije.
Oranje punog hektara staje oko 300 dinara, sadnja 8.000 sadnica
ua hektar oko 800 dinara, prašenje sadnica u junu mesecu oko 300 dinara,
trošak upotrebljenih sadnica oko 400 dinara, što iznosi za 8.000 zasađenih
sadnica 1.800 dinara. Ako bi se upotrebila dva oranja, onda bi
trošak po hektaru iznosio 2.000 dinara. Kada bi ova metoda dala 75%
uspeha, na jednom hektaru imali bismo oko 6.000 živih sadnica. Ova bi
se metoda mogla koristiti za bezbroj terena u Vardarskoj banovini, samo


191
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Tabela 8.


Vrste
drveća


Bagrem


Amerikanski
jasen


Gledičija


Javor
(negundo)


Brest


Svega


Datum
inventara


15. VII. 1933
5. XI. 1933
15. VII. 1933
5. XI. 1933
16. VII. 1933
5. XI. 1933
15. VII. 1933
5. XI. 1933
15. VII. 1933
5. XI. 1933
15- VII. 1933


5. XI. 1933
Pregled dela 6.


kategorija


O


Ö


I i . III IV


1 i


1


sadnica


> .


kategorija
I . III IV rt


>


u procentima TJ1


404 322 103 47 46.1 37.9 11.7 4.3 53.9
876
530 167 154 25 60.5 19.0 17.6 2.9 39.5
62 12 77 45 31.6 62 39.2 23.0 68.4
196
96 15 49 36 49.0 7.6 25.0 18-4 51.0
18 78 20 17 14.3 58.7 15.0 12.0 85.3
133
53 49 23 8 39.9 36.9 17.2 6.0 60.1
107 4 1 95.5 3.6 0.9 4.5
112
108 2 2 96.4 1.8 1.8 3.6
13 6 1 65.0 30.0 5.0 35.0
20
14 3 3 70.0 15.0 15.0 30.0
604 422 201 110 45.2 31.6 15.0 8.2 54.8
1337
801 236 229 71 59.8 17.6 17.1 5.5 40.2


ne uspeva da formira uspravno stablo. U zaklonu od vetra, na poroznim
i svežim zemljištima pokazuje dobar porast. Primećeno je da ima dva
varijeteta, te da je varijetet sa žućkasto-crvenkastom korom i nežnijim
listom manje otporan, dok je varijetet sa debljim i većim listom i crvenkasto-
ljubičastom korom otporniji na aridnim terenima.


B r es t |e imao neprilike sa sušom, ali kada je ta perioda prošla,
on se snašao, nastojao da se popravi i zauzme mesto, koje mu na goletima
juga pripada. On je 5. novembra bio sav u zelenom .listu.


Bel i du d je sađen u maloj količini, te se ne može donositi ni
približni sud o njemu. I ako nema gubitaka, on ne stvara stabla, već se
bokori.


Zaglavne pripomene.


Prelazeći na upoređenja metode rada, nalazimo da je sadnja u
preoranom bez jama dala najbolje rezultate u delu polja, koji je pošumljen
1933. godine. Ovo verovatno usled toga što je korenje plitko zasađeno,
te je lakše zagrejavanje preoranog tla omogućilo ranije listanje sadnica,
a dalji vodeni taloži pak omogućili prirast. Upoređenje sadnje u šančevima
sa sadnjom u jamama na delu 5 ide u prilog sadnji u jamama što
potvrđuje i deo 1. Na uspeh u šančevima imalo je dejstva slivanje materijala
— zamuljivanje usled kiša, te je izbojna moć pojedinih vrsta pod


190
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Tabela 7. Pregled dela 5 (jame).


Kategorija Kategorija .a


o \>
Vrste Datum a >tq


.


I II III IV I II III IV


« "S os


drveća inventara


S "
tes>


i. «
sadnica 02 u procentima 02


16. VII. 1933. 165 180 144 68 29.6 32.3 25.8 12.8 70.4
Bagrem . . 557
5. XI. 1933. 195 158 136 68 35.0 28.3 23.9 12.8 .6 5.0
Amerikanski 15. VII. 1933. 163 33 75 152 19.5 10.2 23.2 47.1 80.5
jasen 323


5. XI. 1933. 145 57 148 73 13.9 17.6 45.8 22.7 86.1
15. VII. 1933. 13 45 35 28 10.7 37.2 28.9 23.2 89.3
Gleđičija 121
5. XI. 1933. 4 64 37 16 3.3 52.9 30.7 13.1 96.7
Javor 15. VII. 1933. 61 34 12 11 51.7 28.8 10.1 9.4 48.3
(negunđo) 118


5. XI. 1933. 78 22 13 5 66.1 18.7 11.0 4.2 33.9
15. VII. 1933. 1 1 — 50.0 50.0 — 500
Brest . . . 2
5. XI. 1933. 1 1 50.0 50.0 50.0 100.0
15. VII. 1933. 303 293 266 259 27.0 26.1 23.7 23.2 73-0
Svega . . , 1121
6. XI. 1933. 322 302 335 169 28.7 26.9 29.9 14.5 71.3
lepo razvijen, uspravan i otmen, ali nije mogao razviti svoju fiziološku
delatnost, te je u stvari proletnji prirast kod njega bio ništavan. Dalji
sušni meseci nisu mu dozvolili, da pojača svoje telo, te je ušao u jesen
sa već izgubljenim listom i pupovima spremljenim za zimovanje. Interesantna
je činjenica, da oko 10% zasađenog jasena nije uopšte listalo,
da od toga broja dobra polovina individua živi kako nad tako i pod
zemljom. Kod ovih sadnica koren funkcioniše. Ovome su pogodovale
jesenske kiše i blaga temperatura. Naredne ćemo godine videti, šta će
biti sa ovakvim sadnicama jasena.


Gleđičij a se pokazala stabilnom i otpornom prema suši u prvoj
periodi vegetacije. Njen jesenski prirast je dobar. Lignifikacija prirasta
je sprovedena, te nema opasnosti od smrzavanja vršnih delova. Ovo isto
vredi i za bagrem. Slabe sadnice gledičije su kod okopavanja u junu
prerezane do zemlje. To isto je učinjeno sa bagremom i javorom negunđo.
Kod sadnje nije vršeno uravnoteženje sadnica, pošto gleđičija
usled toga usporava svoj prirast u visinu i dobija oblik nagnutog slova


T. Jasen pak pušta dva jednaka izdanka, koji međusobno konkurišu, te
je prirast u visinu kod takvih individua jako usporen.
Javo r negunđ o je na delovima polja, koja su zasađena 1933.
godine, podbacio, što znači da je neotporan prema suši i niskoj temperaturi
u proleće. Kod njega je izdanačka moć jaka, ali na aridnim terenima


189
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Tabela 6. Pregled dela 5 (šančevi).
Kategorija Kategorija .c
Vrste Datum oc
I II III IV V I II III IV ..
drveća inventara
sadnica
iai
«
u procentima >
ce


15. VII. 1933. 208 327 55 34 33.3 52.4 8.8 5.5 66.7
Bagrem . . 624
6. XI. 1933. 321 152 87 64 51.5 24.2 14.0 10:3 48.5
Amerikanski 15. VII. 1933. 102 11 65 213 26.1 2.8 16.6 54.5 73.9
jasen 391


5. XI. 1933. 136 37 118 100 34 8 9.4 30.2 25.6 65.2
15. VII. 1933. 52 102 40 69 19.8 38.8 15.2 26.2 80.2
Gledičija 263
5. XI. 1933. 79 94 60 30 30.0 35.7 22.8 11.5 70.0
Javor 15. VII. 1933. 10 4 1 2 58.8 23.5 5.9 11.3 41.2
(negundo) 17


5. XI. 1933. 12 2 3 70.6 11.8 17 6 29.4
15. VII. 1933. 10 15 5 3 30.3 45.4 15.1 9.2 69.7
Brest . . . 33
5. XI. 1933. 18 6 7 2 54.5 18.2 21.2 6.1 45.5
15. VII. 1933. 382 459 166 321 28.7 34.5 12.5 24.3 71.3
Svega . . . 1328
5. XI. 1933. 566 291 275 196 42.6 21.9 20.7 14.8 57.4
Razlike između delova oglednog polja za iste vrste sadnica su velike.
Ove razlike su pojačane kvalitetom tla i osobenim atmosferskim
prilikama, koje su vladale u 1932/33. godini.


Sumarna komparacija.


Da bi dobili sliku stanja vrsta na ćelom poliju, u tabeli 9. iznosimo
stanje celog oglednog polja po vrstama i ukupno.


Bagre m u svima delovima oglednog polja pokazuje stabilnost.
Naročito je napredan na delu »1« (sadnja iz 1932. u jamama) i na delu
»2« (sadnja iz 1933. godine u preoranom bez jama). Njegovi gubici su
bili osetni u prvom delu vegetacije, dok je u drugoj periodi gubitak malen,
a popravak individua akcentuiran. Naročito je važno podvući, da
je prirast bagrema u toku jeseni postojan i da on prestavlja 50% ukupnog
prirasta. Bagrem je pokazao jaku izbojnu moć, te je time u mnogome
obezbeđen rad na pošumljavanju sa njime. Veliki broj sadnica »slabe«
nađen sredinom jula smanjio se, delom prešao u uginule, a većim delom
u srednje. Broj srednjih je ostao isti, odnosno za onoliko koliko je sadnica
prešlo od slabih u srednje, toliko je srednjih uznapredovalo u normalne.


Ja s e n je u godini 1933. pokazao, da teško podnosi sušu, pogotovo
zimsko-proletnju, praćenu niskom temperaturom. On je došao na teren


188
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 61     <-- 61 -->        PDF
Tabela 5. Pregled dela 4.


Kategorija Kategorija
Vrste Datum
I II III IV I II III IV oj


S, .


drveća inventara


>


sadnica f S u procentima


05


15. VII. 1933. 5 19 3 1 18.0 68.0 10.7 3.3 82.0
Bagrem . . 28
5. XI. 1933. 8 8 4 8 28.6 28.5 14.3 28.6 71.4
Amerikanski 15. VII. 1933-9 6 16 29.0 19.4 51.6 71.0
jasen 31


5. XI. 1933. 13 3 5 10 41.9 9.7 16.1 32.3 58-1
15. VII. 1933. 13 4 4 62.0 19.0 19.0 100.0
Gledičija 21
5. XI. 1933. 3 11 4 3 14.3 52.4 19.0 14.3 85.7
Javor 15. VII. 1933. 15 — — 100.0 — —
(negunđo) 15


5. XI. 1933. 14 1 83.4 6.6 6.6
15. VII. 1933. — 1 — — 100.0 — 100.0
Brest . . . 1
5. XI. 1933. 1 100.0 100.0
15. VII. 1933. 29 32 14 21 30.2 33.3 14.6 21.9 69.8
Svega . . . 96
5. XI. 1933. 33 24 13 21 39.6 25.0 13.5 21.9 60.4
. U tabeli 6, gde su uneseni rezultati šančeva, broj uginulih je porastao
za 50%. Broj slabih i normalnih se umanjio za račun srednjih i
uginulih.


U jamama ´(tabela 7) broj uginulih je jedva primetan u međuvremenu
juli-novembar. Slabe i srednje sadnice su se pojačale na račun normalnih.
Procenat živih je kod jama 71.3%, a kod šančeva 57.3%, što je
osetna razlika s obzirom na zajedničke uslove života, izuzev način
sadnje.


Opis i stanje dela „6".


Ovaj deo polja prestavlja pošumljavanjc sadnjom u jamama, čije
su dimenzije 70 X 60 cm, na razmaku od 2 X 2 m. Površina ovog dela
polja je 7.332 m2. Poreklo sadnica, njihov kvalitet i sadnja je kao na
delu »2«. Ovaj deo polja polazi od podnožja pa do grebena.


Broj uglinulih je (tab. 8) u porastu na račun slabih. Broj srednjih
se pojačao na račun normalnih. Na ovome delu polja prosečni je uspeh
najmanji. Ovome treba tražiti uzrok u zbijenom i posnom tlu u prvom
redu, a zatim i u ozledama, koje je stoka nanela većem delu sadnica.
Istina i na delu »5« i »1« je stoka pričinila ozlede sadnicama.


187
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Tabela 4.


Pregled dela 3.


Kategorija Kategorija .


o ´>
Vrste Datum ci


I II III IV 1rt *o g
© I II . IV ..


drveća inventara Sc


ö &


g>


sadnica u procentima 60


15. VII. 1933. 67 80 13 14 38.5 46.0 7.5 8.0 61.5
Bagrem . . 174
5. XI. 1933. 53 24 49 50 30.4 13.8 27.0 28.8 69.6
Amerikanski 15. VII. 1933. 8 5 6 90 7.3 4.6 5.5 82.6 92.7


jasen 109
.. XI. 1933. 5 6 41 57 4.6 5.5 37.6 52.3 95.4


15. VII. 1933. 35 47 2 19 34.0 45.6 2.0 18.4 66.0
Gleđičija 103
5. XI. 1933. 32 27 26 18 31.0 26.2 25.2 17.6 69.0
Javor 15. VII. 1933. 65 8 — 3 85.4 10.6 — 4.0 14.6
(negunđo) 76


5. XI. 1933. 72 2 2 95.4 2.3 2.3 4.6
15. VII. 1933. 55 9 3 5 76.4 12.5 4.1 7.0 23.6
Brest . . . 72
5. XI. 1933. 66 3 3 91.8 4.1 4.1 8.2
15. VII. 1993. 230 149 24 131 43.0 28.0 4.5 24.5 57.0
Svega . . . 534
5. XI. 1933. 228 62 117 127 42.7 11.6 22.0 23.7 57.3
Opis i stanje dela 4.


Deo polja »4« prestavlja pošumljavanje sadnjom u dva šanca, koji
su na podnožju polja. Dimenzije sančeva iznose 70 X 60 i 70 X 50 cm.
Dužine sančeva iznose po 30 m. Poreklo sadnica, njihov kvalitet i vreme
sadnje isto je kao kod dela »2«.


Iz pregleda (tabela 5) vidimo nazadovanje po broju živih, dok se
oseća izvesan popravak kod bagrema, ali ne i kod ostalih vrsta. I ovde
je zbijeno tlo važan faktor slabijeg uspeha, a pored toga i prašina sa
puta S´koplje—Tetovo. Svi su izgledi, da će se nazadovanje produžiti i
u narednoj godini.


Opis i slanje dela „5."


Ovaj deo polja prestavlja kombinovanu sadnju u šančevima i u
jamama dimenzija 70 X 60 cm. Površina dela »5« iznosi 8.618 m2. Poreklo
sadnica, njihov kvalitet i vreme sadnje isto je kao kod dela »2«.


Šančevi su kopani .po» izohipsama, a između njih su jame. Da bi
mogli praviti upoređenje između jednog i drugog načina rada, rezultate
inventarisanja u 1933. sa ovoga dela polja prikazujemo posebno.


186
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Tabela 3.


Pregled stanja dela 2.


Kategorija Kategorija -a
Vrste Datum oc
I II III IV . I II III IV os


« "S


drveća inventara ta s


L i


sadnica i, « u procentima OD


15. VII. 1933. 147 554 266 351 11.2 42.0 20.2 26.6 88.8
Bagrem . . 1318
5. XI. 1933. 177 145 325 671 13.4 11.0 24.6 51.0 86.6
Amerikanski 15. VII. 1933. 126 10 110 595 15.0 1.2 13.0 70.8 85.0
jasen 841


5. XI. 1933. 55 72 280 434 6.5 8.5 333 51.7 93.5
15. VII. 1933. 28 41 25 106 14.0 20.5 12.5 53.0 86.0
Gledičija 200
5. XI. 1933. 16 25 57 102 8.0 125 28.5 51.0 92.0
Javor 15. VII. 1933. 66 89 45 33.0 44.5 22.5 67.0
(negunđo) 200


5. XI. 1933. 73 59 39 29 36.5 29.5 19.5 14.5 63.5
15. VII. 1933. 151 28 80 63 46.9 8.6 25.0 19.5 53.1
Brest . . . 322
5. XI. 1933. 147 30 54 91 45.7 9.3 16.7 28.3 54.3
15. VII. 1933. 518 722 481 1160 18.0 25.0 16.7 40.3 82.0
Svega . . . 2881
5. XI. 1933. 468 331 755 1327 16.2 11.5 26.2 46.1 83.8


Kod bagrema je i na ovom delu polja osetno pomeranje u pozitivnom
smeru. Broj normalnih se udvostručio na račun II. i III. kategorije.
Kod jasena je opadanje u snazi individua. Gledičija je stabilna. Javor je
u opadanju. Brest je u primetnom jačanju.


Na dan 5. novembra bagrem je imao 90% lišća, brest 100%, javor
60%, gledičija 40% a jasen samo 10%.


Opis i stanje polja 3.


Deo polja »3« prestavlja pošumljavanje sadnjom, u preoranom
zemljištu, sa jamama dimenzija 70 X 60, 70 X 50 i 70 X 40 cm, na razmaku
1.5 X 1.5 do 2 X 2 m. Poreklo sadnica, njihov kvalitet i vreme
sadenja isto je kao i na delu polja »2«, površina dela 3 iznosi 2.048 m2.


Iz pregleda (tabela 4) sleduje, da se broj uginulih umanjio. Bagremove
sadnice su u znaku oporavljanja. Kod jasena je primećeno opadanje
životne energije. Gledičija se oporavlja. Javor i brest su u opadanju.
S obzirom na slabu životnu snagu svih vrsta ima izgleda, da će se u
narednoj godini procenat uspelih smanjiti. Razlika između dela »2« i ovog
dela još kod prvog inventarisanja bila je izražena, a na štetu dela »3«.
U produžetku dela »2« ima izvesnih razlika u fizičkim osobinama tla,
koje se jačaju prema delu 6.


185
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Tabela 2.
Pregled stanja na delu polja 1.
Kategorija Kategorija
Vrste
drveća
Datum
inventara
I 11 III IV Svega
zasađeno
I II III IV Svega
živih
sadnica u procentima
Bagrem
15. Vli. 1933
5. XI. 1933
59
72
101
66
629
465
1325
1511
2114
2.8
3.4
4.8
3.1
29.7
22.0
62.7
71.5
97.2
96.6
Amerikanski
jasen
15. VII.
5. XI.
1933
1933
20
47
28
13
74
75
115
102
237
8.4
19.9
11.8
5.5
31.2
31.2
48.6
43.4
91.6
80.1
Gledičija
15. VII.
5. XI.
1933
1933
1
2
14
5
60
54
67
71
132
0.7
1.5
10.6
3.8
45.6
40.9
43.1
53.8
99.3
98.5
Javor
(negundo)
15. VH.
5. XI.
1933
1933
13
10
15
26
70
57
82
87
180
7.2
5.5
8.3
14.4
38.9
31.7
40.6
48.4
92.8
94.5
Dud beli
15. VII. 1933
5. XI. 1933
9
9
59
33
42
68
110
8.2
8.2
53.6
30.0
38.2
61.8
100.0
100.0
Svega
15. VII.
5. XI.
1933
1933
92
131
167
119
892
684
1621
1839
2773
3.3
4.7
6.0
4.3
32.2
24.6
58.5
664
96.7
953


sferskih faktora poteraju iz panja i žila, ako su ti delovi živi i normalno
funkcionišu. Bagrem i gledičija se najbolje drže, kako po procentu živih
tako i po krepkosti sadnica. Dud se bokori. Jasen je u zastoju. Okopavanje
sadnica u junu 1932. pomoglo je slabe da se održe u životu i uznapreduju.


Opis i stanje dela 2.


Deo polja »2« prestavlja pošumljavanje sadnjom u preoranom
zemljištu, bez spravljanja jama. Cela površina od 3.307 m2 preorana je
jedanput na dubinu od 10—20 cm. U tako preoranoj zemlji zasađene su
sadnice na 1 m razmaka. Oranje je izvršeno početkom marta, a sadnja
izmeau 25. marta i 5. aprila 1933. godine. Sadnice su uzete iz šumskog
rasadnika »Jurije« kod Skoplja. Sađcne su jednogodišnje biljke bagrema,
amer, jasena, gledičije, javora negundo i poljskog bresta. Sadnice su pre
sađenja umočene korenom u blato od đubreta, zemlje i vode. Ozledene
i predugačke žile uklonjene su oštrim makazama.


Iz tabele 3. zapaža se osetno umanjenje broja uginulih sadnica, i
to jasena, gledičije i bresta. Broj slabih se takođe smanjio, dok su srednje
i normalne u porastu. Kod jasena smo našli dosta individua, koje nisu
ni 5. XI. 1933. prolistale. Takve sadnice, zdrave u stabljiki i korenu,
svrstali smo u slabe, stoga se njegov broj pojačao. Pregledom jedne
takve sadnice utvrdili smo, da je koren potpuno zdrav i da funkcioniše.
Na kojih 5 cm ispod zemlje, usled jesenske vlade i blage temperature,
koren je počeo da razvija žilice 3—5 cm dužine, kao i izbojke (dva izbojka
oko 2 cm dužine). Ovi izbojci bili su potpuno zeljasti, bez kore
i žuto-bele boje. Osmatranjem u narednoj godini utvrdiće se dalji tok
ovakvih sadnica.


184
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Do pošumljavanja je golet Zajčev rid služila za ispašu stoke sela
Zlokućana i to u vreme od druge polovine septembra do sredine juna,
u koje je vreme trava sveza i ima je u dovoljnoj meri.


Polje je podeljeno, prema vremenu sadnje i prema metodama rada,
na šest delova (Vidi nacrt u razmeri 1 : 2.500).


Sadnja je izvršena pod stručnim rukovodstvom inžinjera N i k o1
a j a Z a 1 e s o v a i D i m i t r i j a V e 1 i č k o v i ć a, a sistem ogleda i
nadzor nad ovim radovima izvršavao je inž. Ljubom i r Marković.


Registriranje stanja polja izvršili su sa nužnom tačnošću inžinjeri
Ljubomir Marković, Hans Em, M i h a i 1 o 11 i ć, Nikolai
Z a 1 e s o v, P a n t e 1 e j m o n D o 1 g i j, Relja Popović i Svetislav
Kijametović. Izmeru teodolitom je izvršio P a n t e î e î m o n
Dolgi j.


Radi jednobraznosti opisa sadnica i njihovog zdravstvenog stanja,
prilikom registriranja (prvo 15. jula, drugo 5. novembra 1933. godine),
razvrstali smo sadnice u četiri kategorije. U I. kategoriju su svrstane
uginule, u II. one koje teraju iz panja i žila (slabe), u ... one koje teraju
iz dela stabljike osrednjeg izgleda (srednje) i u IV. kategoriju one sadnice,
koje su lepo razvijene, sa zdravom bojom lista i kore (normalne).


Polje ćemo prikazati po delovima, kako bi se mogle uočiti karakteristike
metode rada i ostalih činjenica od važnosti.


Opis i stanje dela polja 1.


Ovaj deo polja prestavlja pošumljavanje sadnjom u jamama, čije
su dimenzije iznosile 70 X 60 cm, na razmaku od 2X 2 do 4X 4 m.
Veći deo jama iskopan je besplatnom radnom snagom vojske. Sadnja ie
izvršena između 5—15. marta 1932. godine. Sadnice su donesene iz banovinskog
šumskog rasadnika »Juri je«, koji je udaljen oko 7 km od ovog
polja i nalazi se u skopskom polju na 237 m nadmorske visine. Seme
bagrema i gledičije sakupljeno je u okolini Leskovca. Seme amerinkanskog
jasena kupljeno je od firme »Šuma« u Ljubljani. Seme duda dobiveno
je iz Novog Sada. Seme javora negundo i bresta sakupljeno je u
okolini Skoplja. U rasadniku su sadnice u prvoj godini života zalivane
radi klijanja i porasta, a u godini pikiranja nisu navodnjavane, već samo
prašene 3 puta u toku leta. Zasađene su sadnice dvogodišnjeg pikiranog
bagrema (Robinia pseudoaccacia) i belog duda (Morus alba), kao i jednogodišnje
sadnice amerikanskog jasena (Fraxinus americana alba), gledičije
(Gleditschia triacanthos) i javora negundo (Acer negundo). Zasađene
su 2.773 sadnice na površini od 26.135 m~, odnosno 1.064 sadnice
na 1 hektar.


Prema podacima tabele 2. porast broja uginulih sadnica je neznatan.
Broj slabih umanjio se za račun uginulih. Srednje individue su u
opadanju za račun normalnih. Jasen je pokazao izvesno opadanje u svima
kategorijama izuzev porasta uginulih. Na njega je sušna zima i proleće
kao i niska temperatura u aprilu i maju nepovoljno delovala. Temperatura
ga je zadržala od blagovremenog listanja, s toga je njegov prirast
u godini 1933. od 0—10 cm. Kod bagrema je primetno pomeranje živih
sadnica u pozitivnom smeru. To isto vredi za gledičiju i beli dud. Kod
javora se javlja na prvi pogled, da uginule individue vaskrsavaju, i to
za vreme suše, u periodi juli-novembar. Tu se krije osobina javora negundo,
da i sadnice bez života u vazdušnom delu, kod povoljnih atmo


183
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 56     <-- 56 -->        PDF

182
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 55     <-- 55 -->        PDF

dalo pošumljavanja dotičnih objekata. Stoga su ona vodila računa o
geološkoj podlozi, o fizičkim i hemijskim osobinama tla, o reljefu, o


ekspoziciji, o nadmorskoj visini i t. d.


Dosadašnji rezultati ovih oglednih polja pomogli su nas u mnogim
važnim pitanjima praktičnog pošumljavanja za pojedina područja. Odgovor
na nerešena pitanja tražimo i dalje osmatranjem i registrovanjem
fenomena kako na ranijim tako i na novim oglednim poljima.


Smatram da je od interesa za šumarsku javnost, ako se upozna sa
ovim radom. Stoga sam se odlučio da prikazem ogledno polje »Zajčev
rid«, koje u minijaturi pretstavlja tip širih ogleda i način pošumljavanja
aridnih goleti u Vardarskoj banovini.


Ovo polje, pored svog glavnog zadatka, služi mladim šumarskim
inžinjerima u Skoplju za praktično usavršavanje u ogledima, a stručnjacima-
posetiocima Skoplja, da na najlakši način vide i ocene stručne napore
šumara i novije rezultate na pošumljavanju Juga.


Opis oglednog polja.


Ogledno polje »Zajčev rid« nalazi se na istoimenom golom brdu.
Svojina je sela Zlokučani, koje je od skora sastavni deo opštine grada
Skoplja. Veličina oglednog polja je 4,78 hektara. Zajčev rid se nalazi
severozapadno od Skoplja, na 4. km desno od puta Skoplje-Tetovo-Ohrid.
Zajedno sa Kučkinom rupom i Francuskim grobljem čini jedan venac
nad Vardarom, koji počinje pod zidinama Dušanovog grada, te se završava
Zajčevim riđom.


Tlo je teška peskovita ilovača na jezerskom šljunku, sa gornjim
slojem od 10—20 cm plodnije zemlje, koja se lako obrađuje, dok su niži
slojevi tla siromašni u hranljivim elementima, vrlo zbijeni i teški za
obradu.


Nagib terena je blag i pada prema putu skoro po strmoj ravni.
Ekspozicija je u celosti južna. Nadmorska visina je od 247 do 295 m.
Bez malo cela površina je pokrivena niskom sitnom travom. Ispod polja
se nalaze njive, na kojima se gaji duvan, pšenica i dr. Bujičnih tragova
nema. Vardar protiče na kojih 500 m južno od podnožja polja.


Objekt Zajčev rid pripada jegejsko-istočnoj klimi, u kišnom režimu
pčinjsko-metohijskom. Iz podataka, koje smo dobili od meteorološke
stanice na aerodromu u Skoplju i koje prikazujemo1 u tabeli 1., sleduje,
da je godišnji vodeni talog za periodu 1930´—1933. niži od 500 mm i da
vegetacioni talog zahvata oko 60% od godišnjeg. Proleće dobija najviše
vodenih taloga (34.7%), a leto najmanje (12.0%). Srednja godišnja temperatura
je oko 18.5°, a za vreme vegetacije oko 25.5°. Kolebanje između
apsolutnih ekstrema t° je oko 50.4°. Srednja godišnja relativna vlaga je
oko 70.5%:. Broj dana sa preko 25" je 119, a sa nižom temperaturom
od 0" iznosi 81.


Qodina 1932/33., u kojoj je glavni deo oglednog polja obrađen i


zasađen, bila je izuzetno sušna — samo 295.8 mm taloga. Temperatura


je bila niska naročito u toku proleća, tako da je u martu minimum bio


— 7.5°, u aprilu —4.4°, u maju 2.1°, junu 4.5°, julu 5.5* i t. d. Ova dva
faktora bila su od uticaja na prijem i dalji razvoj sadnica.
Tlo, klima, nadmorska visina i ekspozicija su elementi, koji Zajčevom
riđu daju pečat aridne goleti, kakvih ima mnogo na našem Jugu,
a naročito dolinom Vardara, Pćinje, Bregalnice, Strume i Crne reke.


181
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 54     <-- 54 -->        PDF

180
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Résumé


Aussitôt apres la guerre balkanique, . Etat a commencé les travaux d´ organisation
de . Administration forestiere dans les régions alors délivrées. La question
qui a absorbé presque toute . époque depuis 1913—1930, c´ était la délimitation
générale des forets. Par suite des difficultés sur´gies dans ces travaux, le service
de forets de l´Etat n´ a pas pu consacrer le plus grand soin aux travaux de rebodsememt
des terrains dénudés de la Serbie méridionale. Malgré ces difficultés, nous pouvons
montrer que l´administration a fait des grands efforts dans le domaine des travaux
de reboisement.


Nous ne sommes pas pourtant heureux de montrer un succes qui nous pourrait
contenter.


La plus grande partie de cultures forestieres n´ a pas eu de succes. Pourtant,
ces travaux nous serviront comme expérience, afin de chercher des meilleures méthodes
des travaux de reboisement dans une région qui possede ses caracteres spéciaux
au point de vue de climat, de la flore forestiere et de . économie régionale.


Depuis 1913—1930, l´administration a eu 34 pépinieres forestieres, avec 13.84
hectares de surface.
On a produit 20,508,762 des plants de différentes especes feuillues et celles des
Coniferes.


La surface soumise au reboisement était de 413 hectares. Pour les travaux dans


les pépinieres on a dépensé 1,193.318 dinars et pour ceux de reboisement meme


1,463.479 dinars, en tout 2,656.797 dinars.


Jng. LJUBOMIR MARKOV1Ć (SKOPLJE):


ZAJČEV RID. OGLEDI NA POŠUML]AVANJU
ARIDNIH GOLETI JUGA


(LES RECHERCHES SUR LE REBOISEMENT DES TERRAINS
ARIDES A ZAJČEV RID)


Opšti deo.


Veštačko pošumljavanje aridnih goleti u Vardarskoj banovini od
1930. godine ovamo vrši se sadnjom u jamama i šančevima, a upoređo
se vrše ogledi sa pošumljavanjem u preoranom zemljištu sa i bez jama.


Da bi utvrdili pozitivne i negativne strane ovih metoda i tehnike
sadnje, odredili najpovoljnije vreme za sadnju, došli do povoljnog izbora
vrsta i kvaliteta sadnica za pojedine terene, ocenili važnost i potrebu
okopavanja zasađenih sadnica i pratili njihov dalji razvoj, uveli smo u
pošumljavanje još u jeseni 1930. god. (i produžili narednih godina) sistematske
oglede pošumljavanja putem oglednih polja.


Ogledna polja postavljana su na goletima, koje je Banska uprava


pošumljavala u sopstvenoj režiji. Ona su imala zadatak, da budu ogle


179