DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 47     <-- 47 -->        PDF

zasađeno je na Cviljenu 101.500 sadnica bagrema i 37.000 crnoga bora.
Utrošeno je 21.304 dinara. Uspeh je vrlo slab.


Najveći deo radova izvršila je prizrenska opština.


v) P r e g1 e d svih radova na području p r izr e ns k e
uprave.


1. Osnovan je jedan šumski rasadnik 1913. godine u površini 0.50
hektara sa ukupnim troškom od 33.281 dinara;
2. Proizvedeno je svega 1,325.000 sadnica, od kojih 825.500 lišćara
i 500.000 četinara;
3. Zasađeno je 101.500 sadnica lišćara i 37.000 četinara;
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 30 hektara sa ukupnim
troškom od 21.304 dinara;
S.Sveukupni troškovi u rasadniku i na pošumljavanju iznose 54.585
dinara:


6. Razdeljeno je narodu i ustanovama 724.000 sadnica lišćara; od
463.000 sadnica četinara nešto je razdeljeno narodu, a velik deo ostao
je i prestareo u rasadniku.
Uspeh na pošumljavanju u okolini Prizrena vrlo je slab. Nema
uspele formirane kulture.


10. Šumska uprava u Tetovu.
a) šumski rasadnici.
Na području ove uprave postojala su u svoje vreme 4 šumska rasadnika.
Prvi je osnovan 1922. na mestu Išačka dulij´a kod Tetova, a
drugi 1925. godine na Đafanskoj bukvi kod sela Dafe. Ovi su rasadnici
bili nepodesni, prvi zbog toga što je zemljište bilo dugačko i nedovoljno,
drugi što je osnovan gde mu nije bilo mesto i gde nema potrebe za radove
na pošumljavanju.
Zbog toga su obadva rasadnika napuštena i 1926. godine osnivaju
se dva nova rasadnika, koji i danas postoje. Time je pitanje rasadnika
kod tetovske uprave definitivno rešeno. I
Prvi od ta dva rasadnika osnovan je na mestu Pašin grob kod
Tetova, a drugi u šumi Straži. Prvi je namenj´en proizvodnji lišćara, a
drugi proizvodnji četinara.
Posle predaje šumskih rasadnika Banskoj Upravi rasadnik u Straži
ostao je jedini rasadnik u upravi državnih šuma.


b) \ Pošumljavanje.
Pošumljavanje na području tetovske uprave vršeno je u klisuri
Tetovske reke, na Strmolu, u ataru sela Bogovinei na mestu Leska i
Kadar i u Državnoj šumi Straži.
Prvo pošumljavanje izvršeno je 1926. godine na mestu Indžirluk u
klisuri Tetovske reke.
Od 1926.—1929. godine zasađeno je na obalama tetovske reke od
varoši do električne centrale 174.300 sadnica bagrema, 36.100 pitomog
kestena, 6.100 amerikanskog belog jasena i 248.500 crnoga bora.
Na Strmalu zasađeno je 11.500 crnog bora i 10.000 beloga bora.
Na Leski i Kadru u ataru s. Bogovina zasađeno je 80.000 sadnica
bagrema, 29.000 gledičije i 5.000 kestena i 16.000 crnoga bora.


173