DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 46     <-- 46 -->        PDF

meseca maja. Na jedan dužni metar posejao je 74 grama. Od 2.5 kgr.
semena dobijeno je 12.000 biljčica.


Kao što se vidi, rezultati kod nestratificiranog i stratificiranog semena
vrlo su različiti. U svakom slučaju, i ovde je pokazano, da treba
raditi samo sa stratificiranirn semenom.


U šumskom rasadniku na Krušinu proizvedeno je svega 968.065
sadnica, od kojih 421.315 lišćara i 546.750 četinara. Na radove u rasadniku
utrošeno je 56.899 dinara.


b) Pošumljavanje.
Pošumljavanje je u glavnom vršeno na mestu Krušino. Prvi radovi
su izvršeni 1925. godine i od toga pa do 1929. godine zasađeno je 62.280
sadnica crnog bora, 12.500 belog bora, 3.000 molike i 300 munike, 64.000
sadnica bagrema, 11.000 gledičije, 500 kestena i posejano je na stalnom
mestu 370 kgr. hrastovog žira. Prva kultura iz 1925. godine uspela je
vrlo slabo, ali su sve docnije, do 1929., uspele vrlo dobro (vidi priložene
dve fotografije).


v) Pregled radova na području kičevske uprave.


1. Jedan šumski rasadnik osnovan je 1924., a ukinut 1928. On je
posle ponovo obnovljen, kad su poslovi pošumljavanja prešli na Otsek
za Šumarstvo. Površina rasadnika iznosila je 0.30 hektara sa ukupnim
troškom od 56.899 dinara ;
2. Proizvedeno je svega 968.065 sadnica, od kojih 421.315 sadnica
lišćara i 546.750 četinara;
3. Zasađeno je 75.500 sadnica lišćara i 78.080 četinara; posejano
je 370 kgr. hrastovog žira;
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 25 hektara sa ukupnim
troškom od 66.514 dinara;
5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na pošuml´;avanju iznosili
su 123.413 dinara;
6. Od proizvedenih sadnica razdeljeno je besplatno narodu i ustanovama
345.815 sadnica lišćara i nešto malo četinara, dok je velika količina
predata Banskoj Upravi.
Od celokupnih radova na pošumljavanju ima danas oko 15 hektara
uspele kulture.


9. Šumska uprava u Prizrenu.
a) šumski rasadnici.
Na području ove uprave osnovan je rasadnik još 1913., a obnovljen
1919. godine. Osnovao ga je g. Svetozar Ranitović, Načelnik Ministarstva
Šuma i Rudnika u penziji. U ovom rasadniku proizvedeno je od 1913.—
—1915. i od 1919.—4929. godine svega 1,325.500 sadnica, od kojih 825.500
lišćara i 500.000 četinara.
Rasadnik se nalazi na mestu Buzagiljak u površini od 0.50 hektara.


b) P´ o š u m 1 j a v a n j e.


Pošumljavanje je vršeno na Cviljenu kod Prizrena. Prvo pošumljavanje
vršeno je 1925. godine. Za sve vreme rada, od 1925.—1929. godine,


172