DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Rezultati rada nisu dobri. Svake se godine popunjava prethodna
kultura, ali je ipak ostalo nešto uspeha na Aleksandrovom brdu u površini
od oko 3 hektara. Nemamo podataka o uspehu šume na Bajiru.


7. Šumska uprava u Ohridu.
a) šumski rasadnici.


Prvi rasadnik osnovan je 1920. godine na mestu Bejbunar kod
Ohrida. U ovom rasadniku proizvodnja sadnica bila je intenzivna. Količina
je redovno daleko premašila potrebe na pošumljavanju okoline
Ohrida, gde je u glavnom bio skoncentrisan sav rad. Proizvedeno- je
svega 1,792.479 sadnica, od kojih 982.879 lišćara i 809.600 četinara. Za
sve radove u rasadniku utrošeno je 160.834 dinara.


b) Po Šumi i avanie.


Pošumljavanje goleti u Ohridskoj kotlini vršeno je u glavnom sa
ciljem da se ulepša inače divna okolina ohridskog jezera. Na žalost moramo
konstatovati, da i ovde nije postignut željeni uspeh, kojim bi se
mogli pohvaliti.


Pošumljavanje je vršeno kod Ohrida i Struge. Kod Ohrida na mestima
Sv. Đorđe, Stari grad, u portama crkve Sv. Klimenta, Sv. Jovana,
Sv. Nikole, Sv. Bogorodice, u dvorištu Ohridske gimnazije, u Ohridskom
gradu, Gornjoj Porti i Kosištu. Kod Struge je pošumljavano na starom
groblju.


Prvo pošumljavanje kod Ohrida izvršeno je 1923. godine na mestu
Sv. Đorđe. Na ovom mestu zasađeno je od 1923.—1929. godine 34.631
bagrem, 5.000 gledičija, 300 pitomih kestena i setvom posejano 15 kgr.
kestena; 2.800 sadnica hrasta, 325 jasena, 12.000 crnog bora, 4.000 belog
bora, 470 vejmutovog bora, 400 kiparisa, 450 alepskog bora i 1.678 sadnica
smrče.


I ovde je učinjena ista greška kao i na Ovčem Polju. Nema na tome
mestu uslova za život ni za smrču ni za kiparis, ni za alepski bor ni za
vejmutov bor! Takvi eksperimenti nisu se smeli spajati.


Sve, što je rađeno na ovom mestu od 1923.—1927.. propalo je.
Ostala je po koja živa biljčica. Zbog toga se ovo mesto napušta i prelazi
se na druge objekte.


U starom gradu zasađeno je 6.340 bagrema, 50 sadnica gledičije,
50 kestena, 10 oraha, 10 jasena, 360 crnog bora, 10 smrče, 1.500 vejmutovog
bora, 790 jasena i 5 sadnica lipe.


Na mestu kale i gornja porta zasađeno je 8.845 sadnica bagrema,
crnoga bora, alepskog bora i kiparisa. Docnije je na istom mestu izvršeno
pošumljavanje sa 4.000 sadnica alepskog i crnog bora.


Kod crkve svetog Klimenta — Gornja porta, zasađeno je 1.010
sadnica kiparisa, 700 alepskog bora, 650 crnog bora i 200 primorskog
bora.


Iznad Kosišta zasađeno je 70 sadnica crnog bora, 70 alepskog bora,
30 bagrema, 10 jasena i 30 sadnica duda.


Najzad je 1927./28. vršeno ponavljanje neuspelih kultura na mestima
Sv. Đorđe, stari i novi Grad, Sv. Jovan. Sv. Ilija, Sv. Đimitrije i Sv.
Bogorodica i zasađeno je 2.200 sadnica crnog bora, 300 kiparisa, 2.300
bagrema, i 2.200 jasena i 30 kestena.


170