DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 43     <-- 43 -->        PDF

6. Šumska uprava u Bitolju.
a) šumski rasadnici.


Na području ove Uprave nije se mnogo ekspcrimentisalo sa rasadnicima.
Osnovan je jedan rasadnik na dobru niže Poljoprivredne škole
u predgrađu Sv. Nedelja kod Bitolja još 1924. godine. Taj rasadnik postoji
i danas, uvek dobro uređivan i negovan. Jedino se mora primetiti,
što još onda nije osnovan rasadnik za kulturu molike na Peristeru. Da
je to tada uređeno, danas bismo imali već mnoge nepoznate činjenice
rasvetlrene, što bi nam korisno poslužilo za upoznavanje molike u cilju
pošumljavanja visokih goleti.


Prvobitno je rasadnik imao 0.55 hekt. površine, a docnije (1927.)
proširen je na 1 hektar.


U ovom rasadniku proizvedeno je svega 1,805.000 sadnica, od kojih
1,200.000 liščara. 600.000 četinara i 5.000 sadnica raznih nepotrebnih
egzota liščara i četinara.


Za sve radove u ovom rasadniku utrošeno je 99.778 dinara.


b) P o š u m 1 j a v a n j e.


U toku svih 7 godinama pošumljavanje je vršeno na kosi zvanoj
Aleksandrovo brdo, gde se nalazi opštinski park.


Prvo pošumljavanje izvršeno je setvom 1923. godine i tom prilikom
posejano ie na Aleksandrovom brdu 165 kgr. hrastovog žira, a
zatim 1925.126. još 775 kgr.


Pored ove setve zasađeno je na Aleksandrovom brdu 50.900 bagremovih
sadnica, 3.500 gledičije, 6.000 sadnica duda, 3.029 jasena, 500
kestena i 20 orahovih sadnica. Svega je zasađeno od liščara 63.949 sadnica.
Pored ovoga zasađeno je na istom mestu u vremenu od 1923.—
—1929. godine 61.965 sadnica crnoga bora, 39.645 b´eloga bora, 1.000
primorskog bora, 3.060 kiparisa, svega četinara 105.670 sadnica. Ukupno
je zasađeno liščara i četinara na Aleksandrovom brdu 169.619 sadnica.


Na Bajiru posađeno je 10.000 sadnica bagrema, 700 jasena, i 6.500
crnog bora.
Ukupni troškovi na pošumljavanju površine od 30 hektara iznose


145.345 dinara.
v) Pregled svih radova na području bitoljske uprave.


!. Osnovan je jedan šumski rasadnik sa ukupnim troškom od 99.778
dinara;


2. Proizvedeno je svega 1,805.000 sadnica, od kojih 1,200.000 sadnica
liščara i 600.000 četinara;
3. Zasađeno je 63.949 sadnica liščara i 105.670 četinara i, posejano
je 940 kgr. hrastovog žira;
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 30 hektara i utrošeno
145.345 dinara;
5. Sveukupni troškovi u rasadniku i na pošumljavaniu iznosili su
245.120.50 dinara;
6. Od proizvedenih sadnica razdeljeno je besplatno narodu 1,136.051
sadnica liščara, a od preostalih 494.330 sadnica četinara nešto je malo
iskorišćeno, dok ostalo izgleda prestarelo u rasadniku.
169