DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 40     <-- 40 -->        PDF

b) Pošumljavanje.


Pošumljavanje je vršeno na raznim mestima u okolini DevđelijeT
Valandova i Strumice.


Nekoliko godina uzastopce rađeno je na Mrzenačkom brdu, Dubu,
Grčkoi čuki i Izvoru kod Pevđelije, a zatim kod Valandova i Strumice
1929. godine.


Od 1924.—1927. godine rađeno je na Dubu i Grčkoj Čuki na površini
od 3.50 hektara i na Arizonovom kamenu na površini od 6.30 hektara.
Zato vreme posađeno je na ovim mestima 60.000 sadnica crnog bora,


44.300 bagrema i 1000 pajasena. Sve su1 se zasađene sadnice posušile.
U proleće 192´8. godine zasađeno je na Mrzenačkom brdu 14.490
sadnica alepskog bora, 2.100 bagrema, 1.83Ö javora i 1.600 crnog bora.
U jesen 1928. god. zasađeno ie na istom mestu 6.665 sadnica
crnog bora, 4.410 alepskog bora, 3.665 bagrema, 2.724 jasena, 1.445 gledičijc.
20 hrasta. 2.384 javora i 1.600 crnog bora.


U proleće 1929. godine zasađeno je na Mrzenačkom brdu na površini
od 7 hektara 7.565 sadnica crnog bora, 334 alepskog bora, 100 sadnica
tuje, 4.800 bagrema, 3.745 gledičije, 25 hrasta, 1.924 jasena i 1.654
javora.


Kod Valandova na mestu Izvor zasađeno je 1.000 sadnica crnog
bora, 6.000 bagrema, 4.500 gledičije, 2.500 crnog jasena i 3.000 sadnica
javora.


Na starom groblju kod Strumice zasađeno je 8.000 sadnica crnog
bora, 4.000 bagrema, 2.000 gledičija i 1.500 jasena.


Uspeh kultura -kod Valandova, Strumice i na Mrzenačkom brdu
na dan 1. oktobra 1929. godine bio je sledeći: živih sadnica crnog bora
bilo je 20%, bagrema 60%, gledičije 60%, hrasta 80%´, javora 20%,
jasena 30%, alepskog bora 5% i tuje 10%.


Cclokupni troškovi na radovima pošumljavanja od 1924.—1929.
iznose 194.190 dinara, a radilo se na površini od 30 hektara.


v) Pregled svih radova na području d e v đ c 1 i j s k e
uprave.


1. Osnovana su četiri šumska rasadnika sa ukupnim troškom od
118.970 dinara;
2. Proizvedeno je svega 1,660.210 sadnica, od kojih 673.090 sadnica
lišćara i 987.120 četinara;
3. Zasađeno je 97.496 sadnica lišćara i 102.564 četinara, svega
210.060 sadnica;
4. Pošumljavana je površina od 30 hektara i utrošeno 194.190
dinara;
5. Sveukupni troškovi u rasadniku i na površinama iznose 313.160
dinara;
6. Razdeljeno je besplatno narodu i ustanovama i propalo 574.594
sadnica lišćara, a oko 884.556 sadnica četinara. U ovaj broj sadnica ušle
su i one, što su se posušile u rasadniku u Carkuru.
Pošumljavanje goleti na području Devđelijske Uprave postavlja se
kao problem skopčan sa naročitim teškoćama. U toj oblasti postoje česte
atmosferske promené zbog mediteranskog kontinentalnog uticaja. Kiše
su preko leta veoma retke, a i zimski taloži vrlo slabi. To bi mogla biti
aridna oblast južno od Demir-Kapij´e.


166