DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 33     <-- 33 -->        PDF

uspeh vrlo dobar. Kad se izdvoji površina od 10 hektara na Bajiru uspele
kulture i 24.50 ha na Vački i Kiseloj Vodi, ostaje površina od 5.5 ha
uspele kulture, na koju se prenose svi izdaci na pošumljavanju u sumi


32.095 dinara, jer pošumljavanje
na Bajiru nije vršeno o državnom trošku.
Objekti, na kojima je vršeno pošumljavanje, nisu državna svojina.
Pored veštačkog pošumljavanja stavljeno je pod zabranu 287 hektara
sitnih šikara na mestima Vačka, Pržar, Bajir, Mečak, Mala Korija,
Latinski put, Pletvar, Skrljava i Rosulja.


2. Šumska Uprava u Skoplju.
a) Šumski rasadnici.


Prvi šumski rasadnik osnovan je 1925- godine. Do toga vremena
postojao je jedan mali rasadnik na sprudu Vardara ispod Skopskog grada,
kojim je upravljala Skopska opština i pored ostaloga proizvodila i šumske
sadnice. Do toga vremena Šumska Uprava nije se interesovala za
šumski rasadnik.


U jesen 1922. na molbu pisca ovih redaka ustupila je skopska opština
Šum. Upravi u Skoplju 0.98 ha zemljišta za šumski rasadnik u
blizini današnjeg aerodroma na m. zv. Jurija. Ovaj rasadnik imao je
poslužiti isključivo za kulturu liščarskih sadnica. Tako« je prvi šumski
rasadnik u Skoplju osnovan u proleće 1923. godine. Docnije je Šum.
Uprava dobila još 1 hektar na istom mestu i proširila prvobitni rasadnik.


Godine 1925. osnovan je drugi šumski rasadnik više sela Nerezi
kod Careve Vode, u površini od 0.50 ha, a za kulturu četinarskih sadnica.
Tu Je sejano seme smrče, jele, belog i crnog bora, ariša i alepskog bora.


U ovom rasadniku četinari su slabo uspeli. Alepski bor je napredovao
odlično sve do 1928. godine, kada ga je pokosila zima, čim je temperatura
spala na —10 do —15°. Ovaj rasadnik ukinut je 1928. godine
kao nepotreban.


U ovim rasadnicima proizvedeno je od 1923—1929. godine ukupno
2,919.000 sadnica, od kojih :


1. bagrema
2,534.500 sadnica
2. gledičije
20.000
3. jasena ....... 78.000
4. pajasena
73.000
5. duda
45.000
6. javora
2.000
7. oraha
1.000
8. zanoveta
5.000
9. crnog bora
130.000
10. alepskog bora ... . 30.000
11. belog bora 500
Lišćara svega 2,758.500, a četinara 160.500 sadnica.
Osnivanjem novog rasadnika kod sela Nerezi htelo se da se u njemu
neguje isključivo četinarske sadnice na nadmorskoj visini od nekih 700
metara, a da se prvi rasadnik u Juriji zadrži isključivo za lišćare. Zamisao
je bila dobra, u koliko se odnosi na samu podelu rada, ali smrča
i jela zahtevaju vlažnije podneblje, nego što je zona kestena i vinograda


159