DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Granica između ovih oblasti nije jedna određena geografska linija.


Ta geografsko-klimatska linija nije i biljno-geografska linija niti apsolutna


granica rasprostranjenja pojedinih biljnih slojeva. Reljefne 1 morfološke


prilike južno-srbijanskog planinskog spleta imaju izraza i na biljni svet


i njegovo socijalno grupisanje. Vrlo su karakteristične pojave, koje se


javljaju u ovom pogledu. Tako na ograncima šarplaninskog masiva, koji


sačinjavaju južni planinski obod Kosova, u kestenovoj šumi1 prirodnog


porekla raste spontano jela (Abies pectinata) na nadmorskoj visini iz


među 700—800 metara — dakle daleko izvan svoga prirodnog areala.


Jelova stabla dostižu ovde visinu od 10—12 metara i jela se tu prirodnim


putem širi. Po našem mišljenju ovo treba da bude najniže nalazište jele


u šumskoj flori Južne Srbije.


Isti takav slučaj postoji i na ograncima planine Vlainice u keste


novoj šumi, u ataru Novog sela, na jugoistočnoj ekspoziciji i na nešto


većoj nadmorskoj visini nego kod sela Plešine.


Postoje tako isto mnogi primeri rasprostranjenja pojedinih biljnih
elemenata izvan njihovog prirodnog područja, kao na pr. u slivu Vardara,
Radike, Drima, u dolini Topolke, Bregalnice i u mnogim drugim rečnim
dolinama južno od Šar planine.


U oblasti mediteranske modificirane klime razlikujemo nizinske goleti,
koje se prostiru do 500 metara nadmorske visine, i visinske goleti,
koje se prostiru od 500—1000 metara nadmorske visine u zoni pobrđa
srednje visine. Sve goleti iznad 1000 metara nadmorske visine i u jednoj
i u drugoj klimatskoj oblasti spadaju u oblast kontinentalno-visinske klime.


Nastaje pitanje, imamo li na Jugu aridnih oblasti. Karakteristika
aridnih oblasti je jedan izraziti tip, koji se može naći samo u zoni nizinskih
goleti u pravom mediteranu. Aridna oblast je po pravilu: i po
prirodi apsolutno siromašna oblast u atmosferskim talozima. Suvi su
tereni nešto drugo. Nisu jedno isto aridna oblast i suvi tereni u donjem
povardarju. Podneblje južne Srbije nema takvih odlika, da bi se mogla
formirati jedna tipična aridna oblast.


Nizinske goleti su suvi tereni usled totalne obesšumljenosti i usled
mehaničkog, fizičkog i dinamičkog dejstva atmosferskih sila. Organski
poremećaj u površinskom sloju doprineo je, da atmosferski taloži imaju
slab uticaj na koncentraciju i održavanje vlage u sloju zemljišta koji nas
interesuje.


Isti je slučaj i sa dobrim delom visinskih goleti. To još ne znači,
da je podneblje tako siromašno u vlazi i talozima, da bismo takve terene
mogli klasificirati u aridne goleti.


Južna Srbija nije po pravilu suva oblast, već periodično bez dovoljno
atmosferskih taloga. Ima godina kad je kišovitost sasvim dovoljna.
U svakom slučaju, ovo će se pitanje moći proučiti samo onda, kad budemo
raspolagali sa meteorološkim podacima i tačnim opservacijama u
oblasti mediteranskc-modificirane klime. Botanička proučavanja bi nam
rasvetlila isto tako mnoge okolnosti, koje nam danas još nisu dovoljno
poznate.


Nizinske goleti su od velike važnosti, pošto su mahom u najintimnijoj
vezi sa poljoprivrednom kulturom. One prestavljaju baš onu
oblast, u kojoj se nailazilo na najveće teškoće. To je oblast Južne Srbije,


1 Kod sela Plešine.


154