DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 27     <-- 27 -->        PDF

proći, a da i oni kao i mnogi drugi ne steknu takav isti utisak. Posmatranje
međutim dovodi nas do drugačijih zaključka. Nisu goleti sve one
površine, koje nisu danas pod šumom. Južna Srbija ima svoj tipični šar.
Stara kultura i onaj vekovni privredno-borbeni sklop života zbrisao je
sa zemlje šumu svuda i na svakom mestu, gde je iole mogla uspevati
druga kakva kultura.^ Narod je potčinio šumu svojoj egzistenciji do
maksimalnih granica. Šuma je kroz vekove ostala glavni izvor narodnog
privrednog života. Takav poredak nije izraz samo onog tradicionalnog
nagona za uništavanjem one stvari »koja ne pripada nikome«.
Srednjevekovni feudalno-vlastelinski, docnije nešto izmenjeni čifčijski
režim svojom brutalnom eksploatacijom´ širokih seljačkih masa oterao
je narod u šume. U njima se narod snalazio kako Je znao i umeo. Drukčije
nije ni mogao, jer mu vreme i prilike nisu dozvoljavale da sa šumom
postupa racionalno i ekonomski u smislu načela trajnog gospodarenja.


Takav način postupanja sa šumom ostavio je teških tragova. Ti
su tragovi današnje naše goleti i one tipične južno-srbijanske sitne šikare,
poznate pod imenom zakraćene šume.


Napori današnjih šumara, da se goleti pošume i šikare podignu na
viši stepen oblika niske ili visoke šume, naišli su na otpor postojećeg
reda stvari. Otpor naroda ispoljio se najviše u toku ograničavanja šuma
na Jugu i u problemu stočarstva.


Prve generacije šumara, koje su odmah po oslobođenju primile
težak teret sređivanja prilika u šumarstvu Juga, išle su trnovitim stazama
i neprokrčenim putevima. Svaki korak je bio nov i skopčan često
sa nesavladivim teškoćama. Sve su šume smatrane kao državne. Podela
rada po specijalnim granama stručne delatnosti nije postojala.: Uprava
šuma bila je u začetku, administracija nesređena, stručni personal malobrojan,
jedan stručnjak morao je raditi sve poslove. Na jednog stručnjaka
padale su hiljade hektara šume i šumskog zemljišta. Granice šuma
nisu bile određene. Nije se znalo, gde počinje i gde se svršava »državna«
šuma! Dok danas ima oko 40 šumarskih stručnjaka u upravi državnih
i nedržavnih šuma u J. Srbiji. Bilo je vreme, kad je na istoj teritoriji
bilo 4—5 šumarskih stručnjaka sa fakultetskom spremom.


Pod takvim okolnostima počeli su šumari velik posao pošumljavanja
goleti na Jugu. I ako u tome poslu ima grešaka, one će biti jasne
samo onome, ko se prethodno potrudi da upozna ono vreme, kad su
prvi pioniri nacionalnog šumarstva u Južnoj Srbiji počeli izgrađivati
zgradu budućeg šumarstva u ovom najizmučenijem kraju današnje velike
Otadžbine.


GEOGRAFSKO PROSTIRANJE GOLETI.


I ako ovo pitanje nije detaljno proučeno ni pre ni posle osnivanja
Banske Uprave, ni s obzirom na klasifikaciju goleti: po geografskimklimatskim odlikama niti po petrografskim i geološkim osobinama, pokušaćemo
da ovom pitanju doprinesemo nekoliko priloga.


U geografskom i klimatskom pogledu ćelu Južnu Srbiju možemo
podeliti na oblast kontinentalne klime i na oblast mediteranske modificirane
klime. Prema ovome, sve goleti spadaju u ove dve grupe: goleti
mediteransko-modificirane klimatske oblasti i goleti kontinentalno-visinske
oblasti.


153