DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 173     <-- 173 -->        PDF

pomoć obratilo šumi, da mu ona da potrebnu hranu. Tu pak hranu može
najbolje da iskoristi pomoću koza, bilo brstom bilo lisnikom. No ne treba
smetnuti takođe sa uma, da u ovom kraju brsti često i ostala stoka, a na
lisniku često počiva i ishrana ovaca preko zime.


No i u pogledu zimske ishrane upućena je stoka na šumu, što je
jasno usled pomanjkanja livada. Pod snegom se ne može pasti. U takvom
slučaju može stoka uzimati samo ono, što je izvan snega, dakle sitnu
šumu. Kako se seno i lisnik ima prvenstveno da upotrebi za ovce i goveda,
to se na brst pušta koza, kojoj je to upravo i u volji. Dakle i zbog
zimske ishrane narod je upućen u mnogome na koze. Ovo je razlog, da
se koza pojavljuje prilično i u severnom delu Južne Srbije, gde ima više
livada i sena, ali koje se upotrebljava za goveda, kojih ima opet znatno
više. Zato je opet razumljivo, što u južnom delu ima srazmerno Više koza
pa i ovaca, a u severnome više goveda. To se lepo vidi, kada se broj
stoke svede na jedan km2, t. j . koliko grla uopšte a i po vrsti stoke ima
na jednom kvadratnom kilometru. Usled oskudice u prostoru žalim da
ne mogu sve te brojeve navoditi.


Međutim stočarstvo se ne može suzbijati, jer je ono u mnogim pasivnim
i siromašnim krajevima gotovo najglavniji izvor prihoda. To
znači, da se sa ovolikim, pa i većim brojem stoke mora računati, dakle
ne može se rešenje ovoga pitanja tražiti u smanjenju broja stoke.


Ove nas činjenice upućuju na zaključak, koji moramo uvek držati
pred očima, naime da se koza ne drži iz luksuza, nego da je ona izraz
mesnosti (klime i zemljišta). Narod zna, da je bolje držati ovcu i goveda,
jer daju veće koristi. Pa kada on i pored toga na dosta mesta drži kozu
mesto njih, onda je to razumljivo iz iznetih činjenica.


A sada da malo pogledamo ovo pitanje sa šumarske strane. Šumarstvo
iskorišćava zemljište´ putem šume, koja treba da dâ ona dobra,
koja su narodu u drugoj privredi potrebna. Osnovno je načelo šumske
privrede, da proizvede što više tih dobara, procenjujući najtačnije, koje
je od šumskih dobara odnosno proizvoda najpotrebnije, najviše traženo,
dakle najviše donosi narodu koristi. Obično se uzima, da je glavni proizvod
šume drvo. U glavnim potezima to je tačno. Međutim to ne srne
biti dogma, jer glavni proizvod pod naročitim prilikama može biti i što
drugo (lišće, pupoljci, smola i t. d.). Zato se moraju proučiti mesne prilike
i naći, šta šuma kao glavno ima da proizvodi, pa to i proizvoditi.
To je po mome mišljenju jedino ispravno.


Prema prilikama u Južnoj Srbiji videli smo, da na dosta mesta šuma
ima da pomaže stočarstvu i da joj dakle kao glavni proizvod ima da bude
stočna hrana, a ne drvo. Tome je uzrok i podneblje i zemljište, a kao
posledica ovoga i vrsta drveta. To su one vrste drveta, koje mogu da se
upotrebe za tu hranu i da podnose ovaj način gazdovanja. Na severu
države i dalje na severu Evrope prevlađuju vrste drveta, koje za ovo
nisu zgodne ili su bar manje zgodne.


Kod odlučivanja, kako da se gazduje sa šumom, od osobitog su
značaja transportne prilike i mesnost, odnosno kakva je šuma koju date
prilike mogu da stvore. Udaljene šume, slabo vezane za glavne puteve,
s kojima bi mogle svoje proizvode slati i na veće daljine, upućene su
na svoju najbližu okolinu. Zato se one moraju i ravnati prema potrebama
te okoline t. j . svoje gazdovanje podešavati prema tim potrebama.
Za dobijanje ma kakve koristi od zemljišta mora se proizvoditi ono, što


299