DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 166     <-- 166 -->        PDF

u najviše slučajeva kreče onde od 1 do 5 hektara. Uzevši u obzir kvalitet
toga zemljišta, postaje jasno, kolika je mogućnost prihoda i njegovog
povećanja.


Imajući u vidu napred izloženo stanje, postaje jasno, da će primena
propisa stava 4. § 39. zakona o šumama izazvati jake potrese kod seljaka,
kojima lisnik zamenjuje seno, a i sukobe sa njima, jer će se oni teško
moći prilagoditi kresanju po tome propisu, zbog toga što će im se njima
otežati i onako težak opstanak. Potrebno je potražiti način i mogućnost,
da se njihov život suviše ne otežava, a da se šume ipak zaštite i podignu.
Pri tome se mora naći srednji put, moraju se odabrati] i primeniti one
mere i oni načini rada, koji će u najviše mogućem stepenu poslužiti i
jednom i drugom. Ne srne se zahtevati, da štete, koje su kroz vekove
ranije generacije i narodi nanosili šumi tih krajeva, ima da nadoknadi
sadanja generacija u kratkom razmaku vremena, po gotovu ne, dok joj
se prethodno ne osigura kompenzacija mogućnošću rada i zarade, a time
i opstanak, na drugoj strani. Mora se postupati obazrivo i postepeno, jer
uspeh na jednoj strani ne bi zadovoljavao, ako bi on na drugoj nanosio
nesrazmerne štete.


Kako su pri tome vrlo često različite prilike, pri kojima se mora
raditi» potrebno Je ti raznim slučajevima različito i postupati. No u
glavnom javljaju se tri slučaja.


U prvom slučaju, gde je lisnik zemljoradniku samo dopuna stočne
hrane u redim nerodnim godinama, potrebno je obratiti veliku pažnju,
da se omogući da šuma može izvršavati svoju glavnu funkciju: produciranje
vrednog drveta. Tu je opravdano i nužno ograničiti kresanje
lisnika samo na donju polovinu krošnje, ako šuma nije takva, da je kresanje
donje polovine krošnje praktički nemoguće.


U drugom slučaju, gde zemljoradniku lisnik služi kao stalna dopuna
stočne hrane svake godine, mora se uzeti u obzir, da li mu veličina njegovih
lisničkih šuma kresanjem donje polovine krošnje može omogućiti
držanje najnužnijeg broja stoke, t. j. da li mu može dati onaj potrebni
minimum stočne hrane, pa ako može i ako je šuma takva, da je praktički
moguće kresanje donje polovine, potrebno je ograničiti ga samo ua nju;
u protivnom dozvoliti kresanje ćele krošnje, bar na jednom delu njegove
šume.


U trećem slučaju, gde zemljoradniku lisnik zamenjuje seno, a lisnička
šuma livadu, neophodno je zbog male površine lisničkih šuma dozvoliti
mu kresanje ćele krošnje, da bi mogao održavati najnužniji broj
stoke. U ovom slučaju glavni je zadatak šume produkcija lisnika kao
stočne hrane, dakle šuma preuzima ulogu livade. Produkcija drveta ovde
je samo od tolike važnosti, u koliko drvo služi za održavanje produktivne
moći tla i za proizvodnju lisnika. Proizvodnja građevnog drveta
ne dolazi u obzir, jer i kada bi deblo bilo dovoljno razvijeno, usled stalnog
kresanja ma i samo donje polovine krošnje, ono bi bilo toliko posuto
čvorovima sečenih grana, da bi se veoma slabo moglo upotrebiti kao
građevno drvo. Ne dolazi u obzir kao građevno drvo ni deo debla od
zemlje do krošnje, jer on redovno ne može biti dugačak zbog mogućnosti
penjanja pri kresanju, a i zbog oslabljenog prirasta redovnim kresanjem.


Održavanje produktivne moći tla vršiće isto tako stabla, čija se
krošnja cela kreše kao i ona čija se samo donja polovina kreše, ako se
kresanje ne ponavlja pre pete godine, pošto će producirati približno isto


292