DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 162     <-- 162 -->        PDF

ogrevnog —i postala je tu sasvim sporedna, drvo se proizvodilo samo


u toliko, u koliko je bilo potrebno radi produkcije lisnika.


Pri pribiranju lisnika kao zimske stočne hrane upotrebljavali su se


tokom dugog vremena, a upotrebljavaju se i danas u tim predelima razni


načini njegovog kresanja, spremanja i čuvanja. Upotreba raznih načina


rada u glavnom je bila uslovljena prirodnim osobinama vrste drveća» od


kojeg se lisnik spremao, kao i tla, na kome je ovo raslo. Na kamenitom


tlu, specijalno na krečnjačkom, gde se pretežno nalaze vrste drveća sa


malim zahtevima na stojbinu i koje tu postižu jako male dimenzije, kao


što su crni jasen, grab, klen, maklen, zanovet i slične, lisni k se seč e


sečom stabalaca do iznad same zemlje. Na boljem tlu,


gde uspevaju razne vrste drveća sa većim zahtevima na stojbinu i gde


to drveće dostiže uzrast razvijenog stabla, lisnik se kresao na nekoliko


manje više sličnih načina, koji se u glavnom svi mogu svesti na dva


tipa: a) kresanje ćele krošnje, sa ili bez prevršivanja stabla, koje je


postiglo prsni prečnik bar iznad 15 cm., b) kresanje svih izbojaka na


niskom panju sa prilično jakim korenom i mame više dobro razvijenim


žiljem u izdanačkim šumama.


Prvi načinkresanja, seča stabalaca do zemlje na kamenitom
(kraškom) tlu, uslovljen je bio osobinama tla i vrste drveća. Tu se u
glavnom radilo na kamenitom, suvom i neplodnom tlu, na kome dolaze
ponajviše crni jasen, grab, klen, maklen, veoma kržljavi hrast, cer i
slično. Tu te vrste ponajčešće i ne postižu, a i ne mogu postići, razvitak
u stablo, pogotovu onde gde vladaju sušna leta, već ostanu kroz ceo
život ili kao jako kržljava, niska i granata stabla ili kao tanka stabalca
do 10 cm. prsnog prečnika i par metara visine, a često još i manje razvijena
i sa krošnjom, koju sačinjava tek desetina slabo razvijenih grana.
Ona prva se obično na par metara nad zemljom naglo račvaju, tako da
im se deblo na jednom, mestu sasvim pretvara u kržljave i kvrgave
grane, te im krošnja ima više štitast ili nisko kupast oblik. Ako se ovakva
stabla ostave da slobodno rastu, njihovi vrhovi većinom slabo prirašćuju
posle nevelike starosti i postignutih navedenih dimenzija. Plitko, kamenito
i suvo tlo, naročito sušnih leta, ne može da ishranjuje dovoljno* vrh
stabla i on sve više kržljavi i slabi, radi čega ćelo stablo sve više zaostaje
u rastu. Ako se pak ovakva stabla na ovakvom tlu seku iznad
same zemlje, onda relativno mlade izbojke iz njihovih panjeva malih
dimenzija jače ishranjuje i ovako siromašno tlo, pa se kržljanje ne pojavljuje
u tolikoj meri, već se panj i žile polako obnavljaju i jačaju —
ako u prve dve do tri godine ne dođe jako zagrizanje od stoke.


Kao što je navedeno, sve i kada se ova stabla ne bi nikako kresala,
njihove bi visine i debljine ostale male kroz ceo njihov život, a krošnja
bi bila mala, kržljava, pretežno bez debla kroz nju, već sastavljena od
podjednakih grana. Kada bi zemljoradnik kresao samo donju polovinu
krošnje, kako to propisuje § 39. zakona o šumama, na mesto okresanih
grana (zbog siromaštva tla i kržljavosti stabla) slabo bi se pojavljivali
mladi izbojci, već bi na njihov račun jačale grane u gornjoj neokresanoj
polovini krošnje, ma da bi deblo u visinu malo prirašćivalo, pošto je većinom
u krošnji razračvano u grane. Kada bi se zemjoradnik sa kresanjem
povratio posle 4 do 6 godina, slabo bi imao šta da kreše, pošto bi na
donjoj ranije kresanoj polovini krošnje našao vrlo malo kržljavih izbojaka
— grančica. Zemljoradnik bi se tada našao u teškom položaju, da
ne može pribaviti hranu ni za onaj maleni broj stoke, pomoću kojega se


388