DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 161     <-- 161 -->        PDF

Ing. DIMITRIJE BOJIĆ (SKOPL)E):


MOGUĆNOST I NAČIN KRESANJA LISNIKA


(LA POSSIBILITÉ ET LES MOYENS DE COUPE DANS LES
FORETS FOURRAGERES)


U znatnom delu južnih i jugozapadnih krajeva naše države život
na selu teče pod specijalnim uslovima, svojstvenim u glavnom samo tim
krajevima. Ti su uslovi određeni s jedne strane lokalnim osobinama zemljišta
i klime, a s druge gustinom naseljenosti tih krajeva i njihovim
položajem, kako međusobnim tako i spram ostalih krajeva države. U
planinskim predelima i brdovitijim delovima nižih položaja primorske,
zetske i vardarske banovine opstanak zemljoradnika omogućen je samo
uz velike napore i stalnu oskudicu u naielementarnijim životnim potrebama.
Visoko, brdovito, krševito i neplodno zemljište ovih krajeva uz
najveći rad ne može mu dati dovoljno hleba za prehranu. Sušna leta,
koja ovde većinom vladaju uz pripomoć slane, grada i drugih elementarnih
nepogoda, jako smanjuju godišnju količinu ljudske i stočne hrane,
koju bi i ovakva zemljišta mogla davati. Slaba međusobna povezanost
komunikacijama, a često i skoro potpuna izolovanost ovih predela od
drugih delova zemlje, jako otežavaju mogućnost da siromašni zemljoradnik
nadoknadi svoje osnovne potrebe za ishranu drugim kakvim
radom. Pritisnut stalno takvim uslovima opstanka, zemljoradnik se dovijao
na razne načine, da izvuče na svojoj grudi zemlje bar toliko dobara,
koliko iznosi minimum njegovog opstanka. U koliko u tom nije uspevao,
otiskivao se u daleke predele za pečalbom, da bi održao sebe i porodicu.


U težnji i primoran, da se održi u tako nepovoljnim zemljišnim i
klimatskim predelima, zemljoradnik se naprezao na razne načine, da sa
svoga slabog zemljišta što više pribavi plodova sebi za prehranu. Zemljoradnja
mu redovno nije bila zato dovoljna, pa se uz nju morao baviti i
stočarstvom. Pomoću obadvoga mogao se održavati uz velike napore,
bar u znatnom delu ovih krajeva. No u većem njihovom delu nije bilo
dovoljno pašnjaka i livada za ishranu potrebne količine stoke, naročito
ne za njenu zimsku ishranu. Otuda je on u nedostatku sena, tražeći mu
zamenu, bio primoran da sprema znatne količine lisnika i tako održava
najnužniji broj stoke. Nepovoljne klimatske prilike, slaba produktivnost
zemljišta, relativna prenaseljenost ovih predela i veliki rad i teškoće oko
spremanja lisnika, nikada nisu dozvoljavali da zemljoradnik pri ovakvom
načinu stočne ishrane drži više stoke, no što je bilo potrebno za najskučenije
održavanje sebe i porodice.


U pojedinim krajevima lisnik mu je služio kao dopuna stočne hrane


— sena i slame — u nerodnim godinama, u drugim kao stalna dopuna,
pošto je manjak redovno postojao, a u trećim, gde livada skoro i nema,
lisnik mu je potpuno zamenio seno, a lisnička šuma livadu. U ovom
poslednjem slučaju šuma nije više služila svome glavnom zadatku, proizvodnji
drveta, već je preuzela funkciju livade, pošto je mesto nje proizvodila
stočnu hranu. Proizvodnja drveta — i to skoro isključivo
287
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 162     <-- 162 -->        PDF

ogrevnog —i postala je tu sasvim sporedna, drvo se proizvodilo samo


u toliko, u koliko je bilo potrebno radi produkcije lisnika.


Pri pribiranju lisnika kao zimske stočne hrane upotrebljavali su se


tokom dugog vremena, a upotrebljavaju se i danas u tim predelima razni


načini njegovog kresanja, spremanja i čuvanja. Upotreba raznih načina


rada u glavnom je bila uslovljena prirodnim osobinama vrste drveća» od


kojeg se lisnik spremao, kao i tla, na kome je ovo raslo. Na kamenitom


tlu, specijalno na krečnjačkom, gde se pretežno nalaze vrste drveća sa


malim zahtevima na stojbinu i koje tu postižu jako male dimenzije, kao


što su crni jasen, grab, klen, maklen, zanovet i slične, lisni k se seč e


sečom stabalaca do iznad same zemlje. Na boljem tlu,


gde uspevaju razne vrste drveća sa većim zahtevima na stojbinu i gde


to drveće dostiže uzrast razvijenog stabla, lisnik se kresao na nekoliko


manje više sličnih načina, koji se u glavnom svi mogu svesti na dva


tipa: a) kresanje ćele krošnje, sa ili bez prevršivanja stabla, koje je


postiglo prsni prečnik bar iznad 15 cm., b) kresanje svih izbojaka na


niskom panju sa prilično jakim korenom i mame više dobro razvijenim


žiljem u izdanačkim šumama.


Prvi načinkresanja, seča stabalaca do zemlje na kamenitom
(kraškom) tlu, uslovljen je bio osobinama tla i vrste drveća. Tu se u
glavnom radilo na kamenitom, suvom i neplodnom tlu, na kome dolaze
ponajviše crni jasen, grab, klen, maklen, veoma kržljavi hrast, cer i
slično. Tu te vrste ponajčešće i ne postižu, a i ne mogu postići, razvitak
u stablo, pogotovu onde gde vladaju sušna leta, već ostanu kroz ceo
život ili kao jako kržljava, niska i granata stabla ili kao tanka stabalca
do 10 cm. prsnog prečnika i par metara visine, a često još i manje razvijena
i sa krošnjom, koju sačinjava tek desetina slabo razvijenih grana.
Ona prva se obično na par metara nad zemljom naglo račvaju, tako da
im se deblo na jednom, mestu sasvim pretvara u kržljave i kvrgave
grane, te im krošnja ima više štitast ili nisko kupast oblik. Ako se ovakva
stabla ostave da slobodno rastu, njihovi vrhovi većinom slabo prirašćuju
posle nevelike starosti i postignutih navedenih dimenzija. Plitko, kamenito
i suvo tlo, naročito sušnih leta, ne može da ishranjuje dovoljno* vrh
stabla i on sve više kržljavi i slabi, radi čega ćelo stablo sve više zaostaje
u rastu. Ako se pak ovakva stabla na ovakvom tlu seku iznad
same zemlje, onda relativno mlade izbojke iz njihovih panjeva malih
dimenzija jače ishranjuje i ovako siromašno tlo, pa se kržljanje ne pojavljuje
u tolikoj meri, već se panj i žile polako obnavljaju i jačaju —
ako u prve dve do tri godine ne dođe jako zagrizanje od stoke.


Kao što je navedeno, sve i kada se ova stabla ne bi nikako kresala,
njihove bi visine i debljine ostale male kroz ceo njihov život, a krošnja
bi bila mala, kržljava, pretežno bez debla kroz nju, već sastavljena od
podjednakih grana. Kada bi zemljoradnik kresao samo donju polovinu
krošnje, kako to propisuje § 39. zakona o šumama, na mesto okresanih
grana (zbog siromaštva tla i kržljavosti stabla) slabo bi se pojavljivali
mladi izbojci, već bi na njihov račun jačale grane u gornjoj neokresanoj
polovini krošnje, ma da bi deblo u visinu malo prirašćivalo, pošto je većinom
u krošnji razračvano u grane. Kada bi se zemjoradnik sa kresanjem
povratio posle 4 do 6 godina, slabo bi imao šta da kreše, pošto bi na
donjoj ranije kresanoj polovini krošnje našao vrlo malo kržljavih izbojaka
— grančica. Zemljoradnik bi se tada našao u teškom položaju, da
ne može pribaviti hranu ni za onaj maleni broj stoke, pomoću kojega se


388
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 163     <-- 163 -->        PDF

i onako mučno održava. U nemogućnosti da proširuje površinu lisničkih
šuma (zbog ograničenosti iste) i otuda da hrani i taj najnužniji broj stoke,
ne bi mu preostajalo drugo, no da napušta ognjište i traži opstanka u
drugim krajevima. A to bi mu bilo često nemoguće.


U predelima, gde je zemljište bolje i na kome može uspevati više
vrsta drveća i gde se drveće može nesmetano razvijati, prilike su povoljnije.
Tu stablo postiže svoje prosečne dimenzije, pa je i mogućnost
dobijanja lisnika mnogo veća. Tu se razvijeno deblo znatnim delom provlači
kroz krošnju, a ova je dobro razvijena i njena donja polovina sadrži
znatnu količinu grana. Kresanjem donje polovine krošnje zemjoradnik bi
mogao dobiti potrebnu količnu lisnika, kada bi imao dovoljnu količnu
lisničkih šuma. No to većinom nije slučaj, pa je on, da bi dobio nužnu
količnu lisnika, primoran da kreše i ćelu krošnju — sa prevršivanjem
vršnog izbojka ili bez toga.


Pored ovog načina kresanja lisnika, u šumama na boljem tlu razvijen
je i drugi način kresanja: sečom izbojaka na panju iznad
same zemlje u niskim izdanačkim šumama. Izdanačke šume većinom se
nalaze na boljem tlu, koren panjeva je u njima dosta dobro razvijen, ali
stablo se ne može formirati, pošto se svi mladi izbojci posle par godina
uzrasta stalno seku do panja. Ne mogu se jasno uočiti: faktori, kojima
bi ovaj način kresanja lisnika u pojedinim krajevima bio uslovljen, jer
niti tlo, koje je obično bolje, niti vrsta drveća, niti nedostatak dovoljne
količine lisničkih šuma ne uslovljavaju ovakav rad. Tlo i vrste drveća,
koje mogu na njemu uspevati1, omogućuju puni razvitak stabala; a opet
jednaka površina šume, na kojoj se krešu odrasla stabla kresanjem njene
krošnje, na ovakvom tlu daće veću količinu lisnika od izdanačke šume
iste površine kresane na ovaj način. Posmatranje nas pretežno upućuje
na zaključak, da je ovaj način kresanja postao i održao se kod seljaka
radi toga, što je lakši i brži nego onaj kresanjem razvijenih stabala. Pri
njemu ne dolazi do penjanja na stablo i tako tegobnog kresanja sa oruđem
u jednoj ruci, pošto se drugom mora pridržavati, već se radi brzo i komotno
na zemlji sa obema rukama. I brza seča odraslih stabala u ranija
vremena pretvarala je odrasle šume u mlade. Iz neshvatanja važnosti
odrasle šume, komotnosti rada pri seči, skučenosti često u veličini
šumskih površina, seljak nije davao da se nastale mlade šume razviju
u odrasle, već ih je stalno sekao do panja i time ih pretvorio u izdanačke
šume. Kada je već takvim radom stvorio i zadržao znatne površine
niskih izdanačkih šuma, onda se ovakav način kresanja sam po sebi
nametao. On je sada znatno rasprostranjen.


Kao što je napred izloženo, postoje u glavnom tri vrste kresanja
lisnika : a) sečom kržljavih stabalaca do zemlje na k am
e n i t o m (u g 1 a v n o m k r e č n j a č k o m) i s u v o m tlu, b) kre sanjem
ćele k r oš n j e razvijenih stabala na boljem
tlu, sa ili bez p r e v r š i v a n j a vršnih izbojaka, i c) sečom
(nad zemljom) izbojaka iz panja na boljem tlu u izdanačkim
šumama.


Predeli, u kojima se kreše lisnik, većinom su siromašni šumama. U
njima šuma ima ili malo ili su tako kržljave i devastirane, da njihovo
dovođenje u zadovoljavajuće stanje visokih šuma prestavlja često problem
i iziskuje rad sličan onome pri novom podizanju šuma na golim površinama.
Opšti interesi države kao celine i lokalni interesi samih krajeva


289
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 164     <-- 164 -->        PDF

neminovno zahtevaju, da se šume podižu u ovim obešumljenim krajevima.
Važnost podizanja šuma u ovim predelima nije potrebno dokazivati
na ovom mestu; o tome kao i o koristima, koje će proisteći od podignutih
šuma, ranije je već raspravljano i dokazivano, tako da je danas to jasno
za svakoga, ko problem pravilno posmatra. Podizanje šuma u ovim predelima
sa tako nepovoljnim uslovima vegetacije težak je zadatak; ono
iziskuje mnogo truda, vremena i materijalnih sredstava. Iz; ranijih proračuna
dvojice stručnjaka imamo približan pojam, kako će to biti težak,
dugotrajan i skup rad. Ali interes kraja i celine sili, .da se radu pristupi
ozbiljno i odmah.


Pri proučavanju problema nametao se zaključak, da je prvi zadatak
toga rada, da se sačuvaju i poboljšaju one šume, koje sel tamo
već nalaze, i da se uz njih (u koliko dozvoljavaju materijalna sredstva,
raspoloživi stručni personal i svest i mogućnost naroda) postepeno podižu
nove. Za podizanje novih šuma potrebno je uložiti mnogo rada i
novaca, dok za očuvanje i poboljšanje zatečenih šuma potrebno je u
glavnom ograničiti prekomerno iskorišćavanje, a često i nerazumno pustošenje
istih od strane seljaka. Ovim će se putem postići mnogo veći
i mnogo brži uspeh, pošto je rad lakši i jeftiniji. Nerazumno bi bilo podizati
nove šume sa tolikim naporima, a dozvoljavati da se postojeće,
ma kako bile u rđavom stanju, uništavaju, pošto se iz njih u dobrom
njihovom delu čuvanjem, zaštitom i negom mogu uzgojiti dobre šume.
Čuvanje, zaštita i nega ovih šuma iziskuje srazmerno malo novčanih
izdataka, a može se izvoditi sa mnogo manjim stručnim personalom.


U zakonu o šumama od 21. XII. 1929. godine zakonodavac je nastojao
da zakonskim propisima omogući čuvanje, zaštitu i negu šuma
koje postoje, kako onih koje se nalaze u dobrom stanju tako i oštećenih,
kako bi se prve očuvale, a druge tokom vremena dovele u zadovoljavajuće
stanje s obzirom na svrhu, kojoj imaju da služe. U to] težnji među
ostalim propisima dao je i propis o načinu kresanja lisnikai sadržan u


4. stavu § 39. zakona o šumama. Taj propis glasi: »Na dubećem drveću
srne se kresati samo donja polovina krošnje, a ne srne se prevršivati.«
Težnja je propisa očigledna: zabranom kresanja (lisnika) gornje polovine
krošnje na dubećem drvetu želi se omogućiti drveću (stablima), .da se
pomoću grana gornje nekresane polovine krošnje razvija i jača, i ako
u smanjenoj meri.
Pomoću neokresanih grana gornje polovine krošnje stablo će pri
ovakvom načinu kresanja na boljim zemljištima priraštati i u debljinu
i u visinu, ali sporo i malo. Kada se skreše donja polovina, na njenom
delu debla pojaviće se izbojci i oni će postići izvesne dimenzije, ali glavni
prirast otići će na deo debla i grane gornje neokresane polovine krošnje.
Deblo će vršnim izbojkom uz opšti priraštaj prirašćivatii u vis, no taj
prirast ići će do izvesne mere (ne velike), pa će stati. Potom će prirast
ići na debljanje čitavoga debla, ali u glavnom će se trošiti na razvijanje
grana gornje neokresane polovine krošnje. Tako dobro razvijene pojačanim
prirastom, grane gornje polovine krošnje znatno će zasenjivati
okresani deo debla donje polovine i time će na njemu biti otežana pojava
i razvitak mladih izbojaka. Otuda će, što se duže bude kresala donja
polovina krošnje, ona sve manje davati izbojaka, odnosno lisnika. Time
će se i količina lisnika na određenoj površini šume za seljaka smanjivati.


290
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 165     <-- 165 -->        PDF

Kao što je napred istaknuto, u šumama na krečnjačkom, kamenitom,
suvom, plitkom i mršavom tlu, gde mogu u glavnom uspevati crni
jasen, crni i beli grab, klen, maklen i slične vrste i gde njihova stabla
ostaju stalno malena i kržljava — kresanje same donje polovine krošnje
i nedolazi u obzir, pošto je krošnja tako malena, da se skoro i ne može
deliti. Tu u glavnom dolazi seča do zemlje. Seljaci u predelima, gde se
lisnik seče, i onako imaju malene površine lisničkih šuma; i do sada,
kada su kresali ćelu krošnju drveća, nisu imali dovoljno lisnika. Pa kada
se primeni propis stava 4. § 39. zakona o šumama i zabrani kresanje
lisnika na gornjoj polovini krošnje, seljak će doći u veoma težak položaj.
Time neće moći ishranj´ivati ni onaj najskučeniji broj stoke, a otuda ni
porodicu održavati. Interes je i njegov i celine, da se šuma očuva i podigne
; ali taj interes ne zahteva, da se radi toga dovodi njegov opstanak
u pitanje, a često da mu se i potpuno onemogući. Neosporno je, da zemljoradnik
ovih predela u interesu i svome i celine mora podneti žrtve
sužavajući svoja prava i navike pri dobivanju lisnika, ali je isto tako
neosporno, da on ne može i da nije pravedno da on, odnosno sadanja
generacija, sam podnese te žrtve. Kako će očuvanje i podizanje šume
koristiti njemu, budućim generacijama, koje će živeti u tim predelima, i
državi kao celini pravedno je, korisno i u opštem dobro shvaćenom interesu,
da i žrtve, koje se moraju podneti oko toga, snose srazmerno
svi, a ne samo sadanji tamošnji siromašni čovek. On je i onako borbom
za opstanak i za slobodu u mirno doba i za vreme teških minulih ratova
toliko iscrpljen, da nije u stanju izdržati i nove žrtve, koje bi ga ovako
jako teretile. Njegovo održanje i onako visi o koncu, za vreme sadanjih
čestih nerodnih godina u tim krajevima često želi koru suva hleba; 5
do 15 koza ili ovaca održavaju porodicu od 5 do 10 članova, pa onemo


gućiti držanje te stoke znači onemogućiti život porodice. Jer jasno nam
le danas, da takve porodice — ma koliko se otiskivale u druge krajeve
i druge zemlje, pa i pored sve svoje vrednoće — ne mogu sebi uvek i sve
osigurati opstanak pečalbom ili seobom van ovih krajeva.


Pitanje je, da li bi se uvek isplatile takve žrtve, ako bi ih seljak i
mogao izdržati, koristima od očuvanih i podignutih šuma s obzirom na
jako nepovoljne osobine tla i klime, gde se one često nalaze i podižu.
Jasno je, da bi rentabilnost tako podignutih šuma često bila jako mala;
a mora se imati u vidu, da nije čovek tu radi šume, već šuma radi čoveka.


Način privređivanja zemljoradnika tih krajeva nije savršen — to
je poznato; on bi boljim i savršenijim radom mogao povećati svoje prihode
i poboljšati svoje stanje. No posmatrajući realno sve faktore, koji
uslovljavaju produkciju sviju dobara, koja se u tim predelima mogu proizvesti,
zaključak jasno kazuje, da to poboljšanje može da bude veoma
skromno. Iz ljutoga krša i velikim naporima ne mogu se isterati velike
koristi. Melioracijom livada, tamo gde ih ima, može se u izvesnoj meri
povećati prinos sena, ali povećanje ograničavaju mršava tla i letnje suše.
Ode livada uopšte nema i gde lisnik zamenjuje seno, poboljšanje odnosno
povećanje prinosa stočne hrane (lisnika) može se postići u glavnom poboljšanjem
stanja sadašnjih tamošnjih šuma, a ovo poglavito sužavanjem
kresanja lisnika. To opet zadire u mogućnost opstanka tamošnjeg čoveka.


Za poboljšanje vrsta stoke i promené načina ishrane ima malo mogućnosti
zbog neplodnosti tla, nepovoljnih klimatskih prilika i relativne
prenaseljenosti. Poznato je, da se iznos celokupnog zemljišta pojedinca


291
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 166     <-- 166 -->        PDF

u najviše slučajeva kreče onde od 1 do 5 hektara. Uzevši u obzir kvalitet
toga zemljišta, postaje jasno, kolika je mogućnost prihoda i njegovog
povećanja.


Imajući u vidu napred izloženo stanje, postaje jasno, da će primena
propisa stava 4. § 39. zakona o šumama izazvati jake potrese kod seljaka,
kojima lisnik zamenjuje seno, a i sukobe sa njima, jer će se oni teško
moći prilagoditi kresanju po tome propisu, zbog toga što će im se njima
otežati i onako težak opstanak. Potrebno je potražiti način i mogućnost,
da se njihov život suviše ne otežava, a da se šume ipak zaštite i podignu.
Pri tome se mora naći srednji put, moraju se odabrati] i primeniti one
mere i oni načini rada, koji će u najviše mogućem stepenu poslužiti i
jednom i drugom. Ne srne se zahtevati, da štete, koje su kroz vekove
ranije generacije i narodi nanosili šumi tih krajeva, ima da nadoknadi
sadanja generacija u kratkom razmaku vremena, po gotovu ne, dok joj
se prethodno ne osigura kompenzacija mogućnošću rada i zarade, a time
i opstanak, na drugoj strani. Mora se postupati obazrivo i postepeno, jer
uspeh na jednoj strani ne bi zadovoljavao, ako bi on na drugoj nanosio
nesrazmerne štete.


Kako su pri tome vrlo često različite prilike, pri kojima se mora
raditi» potrebno Je ti raznim slučajevima različito i postupati. No u
glavnom javljaju se tri slučaja.


U prvom slučaju, gde je lisnik zemljoradniku samo dopuna stočne
hrane u redim nerodnim godinama, potrebno je obratiti veliku pažnju,
da se omogući da šuma može izvršavati svoju glavnu funkciju: produciranje
vrednog drveta. Tu je opravdano i nužno ograničiti kresanje
lisnika samo na donju polovinu krošnje, ako šuma nije takva, da je kresanje
donje polovine krošnje praktički nemoguće.


U drugom slučaju, gde zemljoradniku lisnik služi kao stalna dopuna
stočne hrane svake godine, mora se uzeti u obzir, da li mu veličina njegovih
lisničkih šuma kresanjem donje polovine krošnje može omogućiti
držanje najnužnijeg broja stoke, t. j. da li mu može dati onaj potrebni
minimum stočne hrane, pa ako može i ako je šuma takva, da je praktički
moguće kresanje donje polovine, potrebno je ograničiti ga samo ua nju;
u protivnom dozvoliti kresanje ćele krošnje, bar na jednom delu njegove
šume.


U trećem slučaju, gde zemljoradniku lisnik zamenjuje seno, a lisnička
šuma livadu, neophodno je zbog male površine lisničkih šuma dozvoliti
mu kresanje ćele krošnje, da bi mogao održavati najnužniji broj
stoke. U ovom slučaju glavni je zadatak šume produkcija lisnika kao
stočne hrane, dakle šuma preuzima ulogu livade. Produkcija drveta ovde
je samo od tolike važnosti, u koliko drvo služi za održavanje produktivne
moći tla i za proizvodnju lisnika. Proizvodnja građevnog drveta
ne dolazi u obzir, jer i kada bi deblo bilo dovoljno razvijeno, usled stalnog
kresanja ma i samo donje polovine krošnje, ono bi bilo toliko posuto
čvorovima sečenih grana, da bi se veoma slabo moglo upotrebiti kao
građevno drvo. Ne dolazi u obzir kao građevno drvo ni deo debla od
zemlje do krošnje, jer on redovno ne može biti dugačak zbog mogućnosti
penjanja pri kresanju, a i zbog oslabljenog prirasta redovnim kresanjem.


Održavanje produktivne moći tla vršiće isto tako stabla, čija se
krošnja cela kreše kao i ona čija se samo donja polovina kreše, ako se
kresanje ne ponavlja pre pete godine, pošto će producirati približno isto


292
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 167     <-- 167 -->        PDF

toliko lišća, odnosno stvarati istu količinu mrtvog pokrova. Nepovoljnije
će u glavnome biti to, što će u prvom slučaju biti nešto veće isparivanje
vlage iz tla u prvoj godini iza kresanja, pošto će okresana stabla davati
manju zasenu tlu, Pomlađenje će biti nepovoljnije, pošto četiri- odnosno
petgodišnii izbojci na stablu neće rađati toliko semena, koliko razvijene
stare grane nekresane gornje polovine krošnje. Tu se može pomoći
ostavljanjem (na potrebnim ostojanjima) semenjaka, koji se ne bi kresali
ili čija bi se samo donja polovina krošnje kresala.


Potrebno je propis stava 4. § 39. zakona o šumama izmeniti i prilagoditi
ovim zahtevima.


Novim zakonskim propisom imalo bi se stručnjacima na terenu
ostaviti određivanje, gde će se u pojedinim slučajevima primeniti pojedini
način kresanja. Oni bi imali da na terenu ispitaju i ustanove sve
faktore, koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke, pa na osnovu
njih da propišu način. Pri donošenju odluke oni bi bili dužni da vode
računa ne samo o stanju i potrebi brzog podizanja šuma, već i o imovnom
stanju vlasnika zemljoradnika, njegovom opstanku i makar i neznatnom
napretku. Odluka bi imala uvek da predstavlja nuždan i pravedan kompromis
između zahteva opšte potrebe podizanja šuma i mogućnosti opstanka
tamošnjeg čoveka. Koji bi to stručnjaci, u kakvom svojstvu i na
koji način te odluke donosili, imalo bi da se reguliše naročitim pravilnikom.
Kod šuma većih površina, naročito kod seoskih, opštinskih i
sličnih šuma, to bi bio nesumnjivo zadatak taksatora, jer bi to bio istovremeno
i sastavni deo propisa uređajnih elaborata tih šuma.


Izdanačke šume na boljem tlu u većini slučajeva imale bi se prvo
postepeno pretvoriti u visoke, pa potom u prave lisničke, ne onemogućavajući
ipak redovno dobijanje lisnika iz njih — u koliko bi to dobijanje
bilo neophodno.


Résumé. Dans le sud de la Yougoslavie, a cause de tres mauvaises circonstances
du sol et du climat, le cultivateur ne peut pas vivre de sa production. A peine si ses
céréales lui peuvent suffire pour sa propre consommation. Il ne peut rien vendre
pour les achats nécessaires a sa vie. C´est pour cette raison qu´ il s´occupe a
l´élevage. Cependant . élavage est gené dans ces contrées par la pauvreté du sol
et du climat car il y a tres peu de pairies et de foin. C´est pourquoi il remplace le
foin par le fourrage des feuilles. Il emploit les différentes manieres dans l´exploitation
des forets pour ce fourrage. L´auteur note 3 modes de cette exploitation: 1° la
coupe des individus rabougris, faibles, étouffés — qui se trouvent sur le terrain
calcaire (le Kras); 2° la coupe de toutes les branches dans les forets sur un sol riche
et fertil; 3° la coupe a blanc étoc des taillis.


Selon tout cela les forets fourrageres remplacent les prairies et l´auteur pose
la question de l´utilité d´ application du § 39 de la loi forestiere qui ne permet que la
coupe des branches de la premiere moitié de cime. 11 donne avis qu´il faut changer
le sens de cette loi relativement aux besoins de ces montagnards et selon les
dualités du sol.


293