DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 147     <-- 147 -->        PDF

Umerena proreda će realizovati u 3. odelenju 20 pr. metara po hektaru
ili 225 X 20 = 4.500 pr. metara, a u 4. odelenju 55 X 25 = 1.375 pr.
metara, što znači za šest godina oko 5.875 pr. metara.


Ne želeći da komplikujem podelu i rad u šumi, odredio sam proredu,
koja će na propisani način realizovati za 6 godina po 1.000 pr.
metara, t. j. kada se u dotičnoj godini postigne ovaj kvantum, obustavlja
se rad i odatle nastavlja u narednoj godini do odobrene visine pr. metara.


Ovaj ekspeditivni uzgojno-uređajni plan u osnovi je etapa ka privrednom
planu, stoga je izvršenje prorede namenjeno samom selu, bez
posebnog učešća šumarskog stručnjaka, koji bi svojim putnim troškovima
i bavljenjem na terenu teretio i onako slabe finansije Galičnika.
Iz tih sam motiva na terenu uputio brojne prestavnike sela u način prorede,
izrade materijala i njegove raspodele građanima Galičnika.


U elaboratu, koji je posle sankcionisan od Bana. propisao sam što
jasnijim izrazima radnju prorede, tako da smena seoskih časnika ne bude
smetnja za pravilno izvršenje proreda.


Proreda realizuje sva suva, polusuva, kriva, kvrgava i neugledna
stabla iz glavnog i nižeg sprata, prizemno grmlje ne dira, a pored ovoga
u glavnom spratu uklanja ona stabla, koja u gustom sklopu ometaju boljima
pravilan razvoj. Duž puteva, oko čistina i pašnjaka ostavlja se
jedan pojas od IO1—20 m van prorede, iz razloga što se takva prolazna
mesta sama proređuju, us led slobodnog kretanja stanovništva i stoke.


6. Organizacija izvršenja prorede i seče.
S obzirom na očuvanost šume i razumevanje seljana Galičnika za
ovu šumu proredu će izvršavati selo u sopstvenoj režiji.


Seoska uprava izdaće u akord izradu ogrevnog drveta iz prorede,
pod uslovom da radnici izvršavaju tačno naređenja nastojnika prorede,
koji treba da bude vičan šumskom poslovanju.


Nastojnik obeležava seoskim šumskim čekićem na panju i u 1,30 .
svako stablo´ koje.treba poseći po odredbama prorede, a radnici pažljivo
obaraju obeležena stabla, tako da panjevi ne budu viši od 20 cm iznad
zemlje. Oborena stabla sređuju u pr. metre i upotebljavaju testeru za
prerezivanje oblica.


Seoska uprava preko svojih članova nadzire rad nastojnika i radnika
i odgovara za njihov pravilan postupak i rad.


Elaborat dalje predviđa kalkulaciju troškova režije, način pravedne
podele dobivenog ogreva građanima, naplatu takse u korist seoske kase
radi podmirenja poreza, prireza, plate čuvara i t. d. kao i šumsko-policijske
propise.


Elaborat i plan šume sela Galičnika izradio sam u tri primerka,
tako da je po jedan primerak dat selu Galičniku, sreskom šumarskom
referentu u Gostivaru i Otseku za šumarstvo u Skoplju.


Ovim planom postavljena je osnova za gazdovanje u odelenju 3.
i 4., a 1938. godine uzeće se u postupak ostala odelenja, tako da se prorede
zavedu sa periodicitetom od 10 godina.


Troškovi pregleda šume i izrade elaborata stajali su u svemu 1.200
dinara, odnosno necelih 2 dinara po hektaru.


Već su dve prorede izvršene i, na moje veliko zadovoljstvo, veoma
smotreno. Nisam propustio priliku, da prigodom službenog putovanja
pregledam njihov rad, i mogu reći, da su Galičanci i na ovom poslu.


273