DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 145     <-- 145 -->        PDF

presecaju Galička i Sušička reka sa svojim pritokama, koje leti ne presuše.
Ima dosta šumskih izvora. Veći deo šume gravitira prema Radild,
a manji deo prema selu Rosoki. Reljef je izrazit, ispresecan suvim uvalama
i potocima. Nagib od srednje-strmog do strmog. Tlo je produkat
rastvaranju škriljca, a mestimično i krečnjaka. U većini prostranstva
šume tlo je srednje duboko, na više od % površine sveže, pokriveno
slojem humusa i listinca, koji se lako rastvara i pojačava humusni sloj.
Ovde vlada zapadni pojas jegejsko-istočne klime, gde preko leta padne
oko 10% od godišnje količine oborina, koja iznosi oko 700 m/m. Opasnosti
od buj-ičnih pokreta nema u ovom delu seoske imovine.


Galička šuma je izdanačkog porekla. Izuzev ograđeni deo kod
crkve sv. Petke, gde su ostavljena stara stabla cera i hrasta kitnjaka,
sastojine su stare 20—35 godina. S obzirom na nadmorsku visinu flora
je siromašna, tako da je, izuzev deo koji se nadvisio nad Sušičkom


Oaličnik. Foto I. Mihajlović


rekom, sastojina čista bukova sa stablimičnom primesom javora mleča
i brekinje. Ova poslednja našla je mesta u severo-istočnom delu šume,
koji gravitira prema selu Rosoki. Deo nad Sušičkom rekom, okrenut
k jugu, mešovita je sastojina kitnjaka, cera, graba i crnog jasena.


Ova šuma do sada je dobro čuvana izuzev delove prema selu Janče
kod Radike i nad Sušičkom rekom. Ovde dolaze u obzir, pored napada
seljana iz Janča, slabost zemljišta, niža nadmorska visina i južna ekspozicija,
kao faktori nepovoljnog uzrasta šume.


Prema stanju pojedinih sastojina šumu Galičnika podelio sam na pet
odelenja.


1. O d e 1 e n j e obuhvata mešovitu nisku šumu hrasta kitnjaka,
cera. graba i jasena, obrasta 0,5, sklopa isprekidanog stenama, čistinama
i proplancima, tlo plitko, kamenito i suvo, starost oko 20 godina, srednji
godišnji prirast 1,5 m3 po hektaru. Površina pod šumom 70 hektara.
Ukupna sadašnja drvna masa oko 2,100 m3.
2. O d e 1 e n j e obuhvata mešovitu nisku šumu bukve i hrasta,
obrasta 1,0, punog sklopa, tlo srednje duboko i sveže, starost 20 godina,
srednji godišnji prirast oko 3 m3 po hektaru. Površina pod šumom oko.
150 hektara. Sadašnja drvna masa oko 9.000 m3.
271