DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 143     <-- 143 -->        PDF

Inz. LJUBOMIR MARKO VIĆ (SKOPLJE) :


EKSPEDITIVAN NAČIN UREĐENJA ŠUME
SELA GALIČNIKA I NJEGOVI REZULTATI


DE GALIČNIK ET SES RÉSULTATS)


1. Život i osobine sela Galičnika.
Galičnik, selo bez zemljišta za poljoprivredu, na nadmorskoj visini
od 1.450 m je tip planinskog naselja. Njegovi stanovnici (Mijaci) bave
se u glavnom stočarstvom (ovčarstvom) i pečalbom u Jugoslaviji, Grčkoj,
Bugarskoj i Rumuniji, manje u Egiptu, Turskoj i Americi. Na južnoj ekspoziciji
Govedarnika (2118 m), na strmoj i kamenitoj padini, utisnuto je
oko 500 domova, kamenom zidanih i pokrivenih kamenim pločama.


Na svome tlu Galičanci imaju čist i prijatan vazduh, lepo i zdravo
sunčano svetio, bistru i hladnu vodu. a u vezi sa tim dobro zdravlje. Da
bi udovoljili potrebama života, oni su od davnine upućeni na rad i zaradu
izvan svoga mesta. Odlični suvati na Bistri planini omogućavali su im
razvoj stočarstva i oni su se u toj profesiji naročito istakli. Njihova stada
leti su na Bistri, Korabu i Šari, a zimi u dolini Vardara. Vredni i pošteni,
sposobni za trgovinu sa stokom i njenim proizvodima, oni su prebrodili sve
teškoće ropstva, nedaće rodne grude i subalpinske klime, te kao takvi
zaslužuju priznanje.


I u vreme dobre konjunkture kao i za vreme nedaća oni su u stalnom
traženju mogućnosti za život putem rada. Čuvaju svoje lepe tradicije,
odevaju se u narodno odelo, gaje narodne pesme, narodne igre, narodni
vez i malu domaću industriju prerade vune. Školuju decu i time daju
naciji, kraju i državi svezu krv i duh. Danas intelektualci Galičnika i
obližnjih sela (Lazaropolje, Tresonče, Rosoki, Selce i Sušica) dostojno
služe preporodu Juga u svima zvanjima državne i privatne radinosti.


Galičnik je posle rata podigao novu opštinsku zgradu, lepu i higijensku
osnovnu školu, velelepu crkvu ukrašenu freskama svoga umetnika
Ličenoskog, ima turistički hotel čist i prostran i u tome pravcu služi za
primer celoj okolini i svojom prirodnom lepotom i svadbenim običajima
privlači naučnike, turiste i prijatelje prirode iz zemlje i inostranstva.


Galičanci učestvuju i podnose žrtve za Sokolstvo, osnovali su stočarsku
zadrugu »Bistra« i radionice za kaškavalj, omladina radi u nacionalno-
prosvetnoj organizaciji »Jugoslovenski Preporod«, a njihov odbor
za socijalnu pomoć doprinosi mnogo ublažavanju bede kod sirotinje.
Oni su gostoljubivi, čisti, bistri i duhoviti, vole svoj rodni kraj i njihovo
pečalbarenje je nužno zlo, koje ih samo fizički odvaja od njihovih kuća
i Bistre planine.


)


2. Šuma sela Galičnika.
Galičnik je skoro na granici šumske vegetacije i to je jedan od
glavnih razloga, što nema dovoljno šume.


269
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 144     <-- 144 -->        PDF

Suvati usled svoje finansijske važnosti bili su i ostali svojina jačih


i države, a sada u glavnom države.


Potrebe Galičnika na ogrevu velike su, kako usled dugačke zime


tako i usled veličine njihovih domova i nedovoljno uvedenih štednjaka


i peći za hieb i ogrev. Te se potrebe kreću oko 7.000 pr. metara godišnje,


stoga je snabdevanje ogrevom za Galičance problem, koji oni sa mnogo


muka rešavaju iz godine u godinu.


Prema poreskom popisu Galičnik ima oko 880 hektara šume. Da


bi sredili gazdovanje sa ovom šumom, jula 1932. godine njihov vredni


punomoćnik Tihomir Mihajiović zamolio je Bansku Upravu, da o trošku


sela izasalje jednog stručnjaka, koji će ih uputiti u pravilan postupak sa


njihovom šumom.


Određen od strane Banske Uprave sa zadovoljstvom sam krenuo


u Galičnik, to pre što je ovaj poziv bio prvi toga kova.


Galičnik. Foto I. Mihajiović


Pošto sam se preko opštinske vlasti i brojnih domaćina upoznao sa
životom stanovništva i njihovim potrebama, pregledao sam detaljno ćelu
šumu i kako sam se po pregledu odlučio za prelaz u gazdovanje visokog
uzgoja, to sam na licu mesta izvršio na više mesta oglednu proredu, koja
mi je bila potrebna za dokumentaciju službenog elaborata i; pouku prestavnika
sela, kako se proreda izvršava.


Posle svestrane diskusije sa prestavnicima sela utvrdio sam linije
budućeg postupka sa ovom šumom, koje sam po povratku u Skoplje
priveo u delo.


3. Opis šume.
U planu sačinjenom fotografskim uveličavanjem generalštabne
karte u merilu 1:20.000, skiciranjem međa šume, čistina, puteva i kamenjara
ustanovio sam, da površina pod šumom zahvata oko 640 ha, dok
je ...^ 240 ha pokriveno čistinama, pašnjacima, kamenjarima i dr.


Šuma se nalazi između 740 i 1780 m. nad morem, tako da je najniža
tačka nivo reke Radike. Zastupljene su u glavnom zapadna i severozapadna
ekspozicija, dok su ostale ekspozicije manje zastupljene. Šumu


270
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 145     <-- 145 -->        PDF

presecaju Galička i Sušička reka sa svojim pritokama, koje leti ne presuše.
Ima dosta šumskih izvora. Veći deo šume gravitira prema Radild,
a manji deo prema selu Rosoki. Reljef je izrazit, ispresecan suvim uvalama
i potocima. Nagib od srednje-strmog do strmog. Tlo je produkat
rastvaranju škriljca, a mestimično i krečnjaka. U većini prostranstva
šume tlo je srednje duboko, na više od % površine sveže, pokriveno
slojem humusa i listinca, koji se lako rastvara i pojačava humusni sloj.
Ovde vlada zapadni pojas jegejsko-istočne klime, gde preko leta padne
oko 10% od godišnje količine oborina, koja iznosi oko 700 m/m. Opasnosti
od buj-ičnih pokreta nema u ovom delu seoske imovine.


Galička šuma je izdanačkog porekla. Izuzev ograđeni deo kod
crkve sv. Petke, gde su ostavljena stara stabla cera i hrasta kitnjaka,
sastojine su stare 20—35 godina. S obzirom na nadmorsku visinu flora
je siromašna, tako da je, izuzev deo koji se nadvisio nad Sušičkom


Oaličnik. Foto I. Mihajlović


rekom, sastojina čista bukova sa stablimičnom primesom javora mleča
i brekinje. Ova poslednja našla je mesta u severo-istočnom delu šume,
koji gravitira prema selu Rosoki. Deo nad Sušičkom rekom, okrenut
k jugu, mešovita je sastojina kitnjaka, cera, graba i crnog jasena.


Ova šuma do sada je dobro čuvana izuzev delove prema selu Janče
kod Radike i nad Sušičkom rekom. Ovde dolaze u obzir, pored napada
seljana iz Janča, slabost zemljišta, niža nadmorska visina i južna ekspozicija,
kao faktori nepovoljnog uzrasta šume.


Prema stanju pojedinih sastojina šumu Galičnika podelio sam na pet
odelenja.


1. O d e 1 e n j e obuhvata mešovitu nisku šumu hrasta kitnjaka,
cera. graba i jasena, obrasta 0,5, sklopa isprekidanog stenama, čistinama
i proplancima, tlo plitko, kamenito i suvo, starost oko 20 godina, srednji
godišnji prirast 1,5 m3 po hektaru. Površina pod šumom 70 hektara.
Ukupna sadašnja drvna masa oko 2,100 m3.
2. O d e 1 e n j e obuhvata mešovitu nisku šumu bukve i hrasta,
obrasta 1,0, punog sklopa, tlo srednje duboko i sveže, starost 20 godina,
srednji godišnji prirast oko 3 m3 po hektaru. Površina pod šumom oko.
150 hektara. Sadašnja drvna masa oko 9.000 m3.
271
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 146     <-- 146 -->        PDF

3. 0 d e 1 e n j. e obuhvata bukovu izdanačku šumu, obrasta 0,8, tlo
srednje duboko i sveže, starost oko 30 godina, srednji godišnji prirast po
hektaru oko 3 m\ Površina pod šumom oko 225 hektara. Sadašnja drvna
masa oko 20.250 m3.
4. Odelenj e obuhvata duboku izdanačku šumu, obrasta 1,0, tlo
duboko i sveže, starost 35 godina, srednji godišnji prirast po hektaru oko
4 m:!. Površina pod šumom oko 55 hektara. Sadašnia drvna masa oko
7.700 m3.
5. Odelenj e obuhvata bukovu izdanačku šumu, na strmom terenu,
tlo plitko ali sveže, nadmorska visina 1500—1780 m, obrast 0,6,
starost oko 20 godina, srednji godišnji prirast po hektaru 2 m3. Površina
pod šumom oko 140 hektara. Sadašnja drvna masa oko 5.600 ms.
Ukupna drvna masa iznosi oko 44.650 m:i ili 69,8 m3 po hektaru.
Srednji godišnji prirast šume oko 1.730 m´ ili 2,7 m3 po hektaru.


Kuća u Galičniku. Foto I. Mihajlović


4. Budući postupak sa šumom,
Odelenja 1, 2 i 5 s obzirom na stanište i mladost sastojina, isključuju
se iz korišćenja, dok se odelenja 3 i 4 sa površinom pod šumom
od 280 ha i masom od oko 28.000 m3 podvrgavaju smišljenoj proredi,
koja će u prvom redu osigurati bolji razvoj sastojina, a u drugom doneti
prihod u ogrevnom materijalu.


Interesantno je napomenuti, da je selo Galičnik po svojoj inicijativi
1919. godine izvršilo na jednom delu 3. odelenja čišćenje dot. sitnu proredu,
koja je doprinela lepom razvoju sastojine. P´roređeni deo napredniji
je od neproređenog i ako su starost i ostali uslovi za sastojinu jednaki.


5. Plan prorednih seča.
Odelenja 3 i 4 podeljena su na planu u 6 otseka, i to 3. odelenje na
4, a 4. odelenje na 2 otseka. Proreda počinje u 3. odelenju 1932. godine
i sleduje se od juga prema severu, u smcru protivnom vetru, koji ovde
vlada.


272
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 147     <-- 147 -->        PDF

Umerena proreda će realizovati u 3. odelenju 20 pr. metara po hektaru
ili 225 X 20 = 4.500 pr. metara, a u 4. odelenju 55 X 25 = 1.375 pr.
metara, što znači za šest godina oko 5.875 pr. metara.


Ne želeći da komplikujem podelu i rad u šumi, odredio sam proredu,
koja će na propisani način realizovati za 6 godina po 1.000 pr.
metara, t. j. kada se u dotičnoj godini postigne ovaj kvantum, obustavlja
se rad i odatle nastavlja u narednoj godini do odobrene visine pr. metara.


Ovaj ekspeditivni uzgojno-uređajni plan u osnovi je etapa ka privrednom
planu, stoga je izvršenje prorede namenjeno samom selu, bez
posebnog učešća šumarskog stručnjaka, koji bi svojim putnim troškovima
i bavljenjem na terenu teretio i onako slabe finansije Galičnika.
Iz tih sam motiva na terenu uputio brojne prestavnike sela u način prorede,
izrade materijala i njegove raspodele građanima Galičnika.


U elaboratu, koji je posle sankcionisan od Bana. propisao sam što
jasnijim izrazima radnju prorede, tako da smena seoskih časnika ne bude
smetnja za pravilno izvršenje proreda.


Proreda realizuje sva suva, polusuva, kriva, kvrgava i neugledna
stabla iz glavnog i nižeg sprata, prizemno grmlje ne dira, a pored ovoga
u glavnom spratu uklanja ona stabla, koja u gustom sklopu ometaju boljima
pravilan razvoj. Duž puteva, oko čistina i pašnjaka ostavlja se
jedan pojas od IO1—20 m van prorede, iz razloga što se takva prolazna
mesta sama proređuju, us led slobodnog kretanja stanovništva i stoke.


6. Organizacija izvršenja prorede i seče.
S obzirom na očuvanost šume i razumevanje seljana Galičnika za
ovu šumu proredu će izvršavati selo u sopstvenoj režiji.


Seoska uprava izdaće u akord izradu ogrevnog drveta iz prorede,
pod uslovom da radnici izvršavaju tačno naređenja nastojnika prorede,
koji treba da bude vičan šumskom poslovanju.


Nastojnik obeležava seoskim šumskim čekićem na panju i u 1,30 .
svako stablo´ koje.treba poseći po odredbama prorede, a radnici pažljivo
obaraju obeležena stabla, tako da panjevi ne budu viši od 20 cm iznad
zemlje. Oborena stabla sređuju u pr. metre i upotebljavaju testeru za
prerezivanje oblica.


Seoska uprava preko svojih članova nadzire rad nastojnika i radnika
i odgovara za njihov pravilan postupak i rad.


Elaborat dalje predviđa kalkulaciju troškova režije, način pravedne
podele dobivenog ogreva građanima, naplatu takse u korist seoske kase
radi podmirenja poreza, prireza, plate čuvara i t. d. kao i šumsko-policijske
propise.


Elaborat i plan šume sela Galičnika izradio sam u tri primerka,
tako da je po jedan primerak dat selu Galičniku, sreskom šumarskom
referentu u Gostivaru i Otseku za šumarstvo u Skoplju.


Ovim planom postavljena je osnova za gazdovanje u odelenju 3.
i 4., a 1938. godine uzeće se u postupak ostala odelenja, tako da se prorede
zavedu sa periodicitetom od 10 godina.


Troškovi pregleda šume i izrade elaborata stajali su u svemu 1.200
dinara, odnosno necelih 2 dinara po hektaru.


Već su dve prorede izvršene i, na moje veliko zadovoljstvo, veoma
smotreno. Nisam propustio priliku, da prigodom službenog putovanja
pregledam njihov rad, i mogu reći, da su Galičanci i na ovom poslu.


273
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 148     <-- 148 -->        PDF

bez stručnih kvalifikacija, ali sa urođenom bistrinom i štedljivošću, izvršili
ovaj i za stručnjake delikatan rad onako kako sam očekivao.


Njihovom primeru sledovalo je selo Rosoki. Postoje molbe sela
Lazaropolja, Tresonče, Selce i Sušica za izradu ekspeditivnih elaborata
gazdovanja sa njihovim seoskim šumama, te se nadam da ćemo do kraja
1934. godine imati povezan kompleks seoskih šuma naših vrednih Mijaka,
koji će biti ekspeditivno uređen prema stanju šuma i potrebama sela,
tako da će eventualni put od neuređenog šumskog dobra ka uređenom
ovim biti jasno ocrtan i lako proveden.


7. Zaključak.
Zakon o šumama predviđa izradu privrednih planova za šume veće
od 300 hektara do 1935. godine. Mlade, slabe i nevredne seoske šume
Juga ne mogu podneti troškove uređajnih planova, koji se kreću od
20—50 dinara po hektaru. Nagli prelaz iz ekstenzivnog u intenzivno
gazdovanje ne može se izvršiti bez potresa, jer stočarski karakter južnog
seljaka i njegove potrebe ne dozvoljavaju takav prelaz. Ekspeditivni
planovi su podnošljivi za slabe finansije sela. Oni omogućuju postupni
prelaz iz niskog u viši stepen gazdinstva, ti planovi uvode vlasnike u
život šume i njene zahteve, te time oni postaju bolji vlasnici zajedničkog
dobra. Ovakvi planovi, uporedo sa stabilizacijom šume, donose izvestan
prihod, koji, ako ne podmiruje u celosti dažbine na šumu, ono bar stvara
iluziju iskorišćavanja šume, dok stvarno doprinosi njenom unapređenju.


U jesen 1932. godine izneo sam ovaj problem na konferenciju šumarskih
stručnjaka Vardarske banovine i on je od svih prihvaćen u celosti
kao najzgodnije rešenje za uređenje seoskog šumskog dobra na Jugu.


Uveren, đa će u većini slučajeva dati pozitivne rezultate, nastojim
i nastojaću, da se ovaj način prelaznog uređenja seoskih i privatnih šuma
u Vardarskoj banovini sprovodi i sprovede, jer odgovara stanju i vrednosti
šuma, potrebama i mentalitetu naroda, a samim tim i mladom šumarstvu
Juga.


Résumé. Vu . état irrégulier de la majeure partie du domaine forestier communal
dans la Banovine de Vardar, nous avons introduit en 1932 . aménagement
de ces forets, par des procédés expéditifs et peu couteux, ou la regénération naturelle
et . éducation des pépiements par des éclaircies trouve la premiere place.


Sur ces principes nous avons aménagé la foret de Galičnik ou les éclaircies
agiront sur le bon développement des peuplements et en meme temps elles donneront
aux habitants de Galičnik 1000 steres de bois par an.


274