DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 140     <-- 140 -->        PDF

njima, pa se sada samo te zgrade đoteruju i prepravljaju prema potrebama
vremena. Tu se već zna, šta se hoće od šume, jer je to najzad
već i poznato opšte načelo iz uređivanja šuma, t. j . da se od šume dobije
što veći prihod, pa je na dnevnom redu samo iznalažanje puteva, da se
to postigne. Kod nas pak nema ništa, pa mi se čini, da je gornje pitanje
opravdano. Na to pitanje bio bi ovaj odgovor: Mi hoćemo s uređivanjem
šuma da u šumama stvorimo što pre izvestan red u pogledu iskorišćavanja,
podizanja, nege i zaštite šuma, već i radi samoga održavanja; da
popravimo oblik i kakvoću šuma; da podignemo proizvodnju onih dobara,
koja se od šume traže, čuvajući, a gde treba i podižući, proizvodnu
snagu zemljišta. Ovako postavljeni zadatak uređivanja šuma ujedno je
i najosnovnije načelo za samo uređivanje, jer će iz njega proizilaziti i
sva druga glavna načela.


fz ovoga odgovora može se jasno izvesti jedno načelo, jedan kamen
temeljac. To je brzina rada. U Južnoj Srbiji treba uređivanje šuma da
se što pre preduzme i što pre svrši. Ovo »što pre« treba tako razumeti,
da se po mogućstvu svi poslovi svrše do prvih revizija, jer će posle
radovi na ovom uređenju ići sporije usled zauzetosti osoblja oko revizije.
Ovome načelu mora se približiti još jedno načelo isto tako važno.
Naime ovi radovi ne smeju biti skupi, ili obrnuto rečeno, moraju se izvesti
sa što manje novčanih žrtava. Te novčane žrtve moraju biti u
skladu sa onim, što šumska privreda tamo može da podnese. Ti troškovi
ne smeju biti toliko teški, da uguše samu privredu. Nikako se ne srne
shvatiti, ili bar tako raditi, kao da je uređivanje šuma samo sebi svrha.
Protivno tome mora se jednako držati pred očima činjenica, da je uređivanje
šuma samo jedno srestvo za bolje i korisnije gazdovanje sa
šumama, pa se zato mora držati u onim granicama, koje su još snošljive.
S obzirom na ova dva postavljena načela dolazi po sebi zaključak, da
se mora i treba da izrađuju po pravilu samo prostiji privredni planovi,
koji će upravo odgovarati potrebama vremena. To su u smislu upustava
za uređivanje državnih šuma inventarisanje i privremeni privredni planovi.
Samo izuzetno, t. j . kod vrlo povoljnih prilika, mogu se izrađivati
potpuni privredni planovi. Ovo važi i za državne i za nedržavne šume,
a gotovo bi se moglo reći, više za nedržavne nego za državne. Država
još nekako može bolje da snosi terete u ovome pravcu, nego drugi
sopstvenici šuma. Ovi tačno odmeravaju, a tako i treba da čine, šta im
je podnošljivo i šta će uređivanje šuma boljega doneti. Pa zato iz taktičkih
razloga ne bi ih trebalo zastrašivati i prema ovim radovima činiti
nepoverljivima.


S obzirom na brzinu radova i na nejednaku važnost kompleksa,
koje treba uređivati, kao i na same troškove radova neophodno je potrebno
izvršiti deobu kompleksa prema važnosti i potrebi samoga uređivanja.
Nisu svi kompleksi šuma između sebe podjednaki ni s pogledom
na udaljenost od saobraćajnih srestava, ni na mogućnost iznosa šumskih
proizvoda, a ni na kakvoću svoje drvne mase. Postoje izvesne šume
u kojima je odmah sada moguće gazdovanje i to čak vrlo intenzivno,
dok su druge daleko izvan saobraćajnih srestava, pa ni iskorišćavanje
u smislu eksploatacije za kraće vreme ne dolazi u obzir, a redovno
gazdovanje još manje. Jasno je onda, da se pri uređivanju šuma mora


o tome voditi računa, pa radove razvijati počevši od onih, gde je to najviše
potrebno, i završiti sa onima, gde je to najmanje potrebno. Ovo
pak može da se izvodi samo po jednom smišljenom planu, u kome će
266