DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 128     <-- 128 -->        PDF

ležnost sudu za ograničavanje drž. šuma, po kojoj je on moćan da rešava


o sporovima bez obzira na veličinu, dajući sada i pravo državnom zastupniku
da izjavi žalbu, ako nije sa granicom zadovoljan, što po ranijem
zakoiu od 1922. god. nije imao pravo. Time se postupak uprostio. Ali i
dalje ostali su oni glavni momenti, koji idu u prilog državi, da se njoj
zbog opštih koristi omogući, da bez obzira na privatnu svojinu dođe do
jedne šume, koja treba da bude jedna celina sa gledišta fizičkih svojstava,
klimatskih, opšte prirodnih i šumsko gazdinskih razloga i da se stalno
održava u pošumljenom stanju.
Kada se dobro pogleda intencija zakonodavca, vidi se, da je ovaj
zakon ujedno i propaganda za državno šumarstvo, satisfakcija i priznanje
državnoj šumarskoj organizaciji i puno poverenje, da će se šumsko zemljište
održavati u pošumljenom stanju, ako se ono nalazi u državnom
posedu. U svemu po tome izgleda, da sud ima više obazrtvosti prema
državnim interesima. Tako nam se zakon za ograničavanje drž. šuma
prestavlja. Tako su u toj liniji i neki od postupaka ovim zakonima naređeni.
Tako po čl. 10 Zakona od 1922. god. i po čl zakona od


1930. god. sud povlači graničnu liniju oko državnog poseda i ako je tom
povučenom linijom zauzeo privatne posede, prima prijave zainteresovanih
i po njima rešava. To bi, grubo rečeno, bilo; »kadra tuži, kadija
sudi«. Sud je već doneo svoju odluku pri odlučivanju, gde će sprovesti
graničnu liniju. U ovom slučaju ne bi trebalo da sud ima nadležnost, da
i sudi po takvim prijavama. Sve bi one trebale da se šalju višem sudu.
Odnosno graničnu liniju imala je da povlači komisija Ministarstva Šuma
i Rudnika i tako da izazove zainteresovana lica na spor, koja bi onda
mogla da tuže državu zbog zauzeća nadležnom Prvostepenom Sudu i t.


d. Međutim, zakonodavac je hteo komisiji da pribavi jači atribut davajući
joj naziv suda za ograničavanje, imajući u vidu da potezi Suda pri
postavljanju granične linije neće biti u jednostranom, uvek u državnom
interesu. Činjenicom, da se po čl. 14 zakona od 1922. god. pozivala država
odnosno Ministarstvo da podnese odgovor po podnetoj prijavi, koja se
smatrala tužbom, za veće površine od 5 ha. — dokaz je, da se u stvari
blagonaklonost prema državi pokazivala samo za manje posede, svakako
u glavnom za granične, i odnosila se na neznatne korekcije takve granične
linije. No i to u suštini samo po formi. U sporovima za veće površine
tim je zakonom učinjena još slabija usluga državi, jer kada se sudilo
po građanskom zakonu i kada su se uzimali za dokaz o svojini oni
elementi, koje taj zakon propisuje — onda čl. 10, koji spominje klimatske,
zemljišne, konfigurativne pa i vegetativne osobine spornog objekta,
pada sam od sebe i ustupa mesto stvarnim činjenicama konstatovanim
ma i u nejasnoj i neodređenoj tapiji ili sličnom dokaznom srestvu
o svojini.
Kada se pročitaju ovi zakoni, stiče se uverenje, da se nekako htelo
da udovolji onoj narodnoj: i vuci siti i koze na broju«. Šumarima date su
najlepše želje u ovim zakonima. Pretpostavilo se, da će se ograničiti
državne šume u onom obimu i obliku, u kojima se može gazdinstvo obavljati
kao u ekonomskim cel´inama. Čak su se predvideli zemljišni i klimatski
faktori! Međutim praksa je pokazala, da retko imamo ograničenih šuma
u tom željenom obimu i obliku, jer su se mnogi drugi pozitivniji i jasniji
zakonski propisi isprečili pred tim himeričnim željama. I to je dobro i
srećno učinjeno, jer principi prava svojine imaju pre svega da se poštuju.
Ni u kom slučaju ne treba zakonom i zakonskom silom iziskivati materi


254