DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 127     <-- 127 -->        PDF

pisuju protokol primopredaje. Sve ovo utiče, da se poslovi oko rešenja
svojine sporo izvršavaju, da je od prvog povlačenja linije oko osporenog
imanja do predaje prošlo bar toliko vremena, da je (i inače provizornoostavljena)
linija već uništena i da sada treba pri predaji učvršćivati
liniju i u tako utvrđenoj liniji predati dosuđeno zemljište.


Sve to ne bi bilo tako teško, ali je najteže to, što se pojavljuju i
prijave potkrepljene svojinskim dokazima, ali bez detaljnog opisa granice
imanja i bez određene površine. Turske tapije i slični dokazi obično
ne kazuju detaljne granice, već često samo naznače nekoliko belega ili
još gore zvana mesta, pa sada treba povući poligon na bazi tih belega
ili zvanih mesta. Kada se kaže na primer, da je to i to imanje u granicama
između Suvo g R ud išt a sa severa, reke sa juga, Markove
kruške sa zapada i Lokve sa istoka, onda ima uvek mogućnosti, da se
te granice rastegnu, blagodareći konfiguraciji terena. Treba znati, da
ovde za vreme Turaka nije bilo katastra, da se on tek sada polako uvodi..
Isto tako treba znati, da se svi ti mesni, katkad proizvoljni nazivi ne
nalaze ni u Đeneralštabnoj karti. Dakle ostavljeno je, da se veruje iskazu
svedoka, koji će pokazati te belege. Ako je u takvoj tapiji naznačena
površina, onda bi se još moglo kazati, da Sud treba prema toj površini
da odmerava taj teren, koji je u sporu. Međutim to se protivi zakonu,
koji više daje vere belegama nego računu površine. Na primer ako u
tapiji stoji, da neka sporna površina iznosi 100 hektara i da se ona prostire
u tim granicama određenim sa tim i tim belegama, onda Sud poklanja
punu veru opisu belega i ne obzire se na pokazanu površinu, pa
to čak i onda ako je ta površina 2 ili više puta u stvari veća nego što
u tapiji piše. Ovakve prijave i tapije odnose mnogo vremena i kada se
ima na umu značaj samog ovakvog rada, onda se može da shvati i
opravda i sama sporost u rešavanju, kao i potreba onih ponovnih izlazaka
na teren od strane višeg suda. Treba da se zna, da je bilo slučajeva, u
kojima je država dolazila češće u takvu situaciju da preko takvih neodređenih
i nejasnih belega i granica uopšte izgubi i čitave komplekse sa
po 500 i više hektara. Naročito ako je tu u pitanju lepa četinarska šuma.
Poznati slučaj u Mojstirskim planinama daje jedan eklatantan primer
takvih mogućnosti.


Zakonodavac je doduše obratio pažnju na vegetaciju i na konfiguraciju
takvih osporenih zemljišta. Zato je u čl. 11 istog zakona iz 1922.
god. naređeno, da se u protokolu uviđaja, o kome je napred reč, mora
»konstatovati, da li je ono« (t. j . zemljište) »sastavni i nerazdvojni deo
šume, .´ čijim se granicama nalazi, je li obraslo i kakvom gorom po vrsti"
i starosti i da li se i sa te strane kao i po konfiguraciji i svojim fizičkim
osobinama razlikuje od okolnog zemljišta. »Međutim i ako starost drveća
može da dokumentuje uživanje tog zemljišta uopšte, odnosno iskorišćavanje
šume — ipak sa gledišta zakona ne daje definitivan sud o pravu
svojine zbog neodređenosti, ko je stvarno koristio tu šumu. Slično i konfiguraciji
zemljišta, razlika šume i razlika zemljišta. Sve su to samo
pretpostavke, tragovi za traženje izlaza u donošenju zaključaka, ali ne i
definitivno određene činjenice, na kojima može da se bazira presuda. Sve
te pretpostavke padaju pred nekoliko redi u tapiji ili sličnom dokazu o
svojini, u kojima stoji da se granica odnosnog spornog imanja nalazi
između tih i tih belega.


Zakon od 1930. god. u suštini nije mnogo izmenio ove glavne momente.
Taj zakon, istina, uprostio je rad na taj način što je povećao nad


253