DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 126     <-- 126 -->        PDF

zemljištu pomenutog sela, neka se izvode u svoje vreme na ispašu ovce
sa ostalom stokom i onaj koji bi od njfegove trave (pašnjak) i vode iskoristio,
ma ko to bio, neka im se prema njihovom stanju — kapacitetu
dosudi dažbina popašnine i od njega uzme. Protivno pomenutom zakonu
neka se od ostalih (stranih) lica niko ne mesa niti da isto napadne. Ovo
zabrani i odstrani. Od sada nemoj nikome dopustiti, da dela protivno
ovoj mojoj Carskoj naredbi i zakonu. Ne učini da po pomenutom poslu
još jedared prispe moja naredba. Neka ti je ovako na znanju i da plemenitom
znaku pokloniš poverenje.


Pisano pri kraju Šabana (meseca) godine 1190.


Zaštitnik Carigrada.


3.
O principima zakona za ograničavanje drž. šuma sa gledišta šumske
ekonomije.
Treba imati u vidu, da je pri ovim radovima najjači interesent —
posmatrano pojedinačno — država. Ona je imala da resi pitanje svojine
za sve svoje šume i ostala zemljišta u ovoj oblasti. Sasvim je prirodno,
da je država htela da pri rešenju ovog čisto pravnog posla ujedno resi i
ostala pitanja, koja se odnose na obim, oblik i dalji budući život dotičnih
njenih šuma. Zakon o ograničavanju državnih šuma zadovoljio je te
želje države kao sopstvenika i država je isti koristila, u koliko to nije
protivno naređenjima i građanskog zakona. Prema čl. 10 zakona za ograničavanje
državnih šuma iz 1922. god. i § 11 u vezi § 1 onog iz 1930.
god., sud za ograničavanje drž. šuma povlači graničnu liniju oko državne
šume. Prema ovim zakonskim naređenjima Sud ima »bez obzira na privatnu
svojinu obuhvatiti svu šumu i šumsko zemljište na koje država
polaže pravo svojine i koje zbog svoga položaja, svih fizičkih svojstava,
klimatskih, opšte prirodnih i šumskih gazdinskih razloga treba da čini
jednu celinu i da se stalno održava u pošumljenom stanju.«


Kako se vidi, ovo je široko ovlašćenje za sud u pogledu postavljenja
granične linije oko državne šume. To pak ovlašćenjfe ide u korist države


— sopstvenika, jer se njoj prvobitno pri ograničavanju time daju veliki
kompleksi na bazi spomenutog zakonskog člana, a u smislu stvaranja
jedne ekonomske celine radi omogućavanja i izvođenja šumske ekonomije.
Sopstvenici oštećeni ovakvom linijom podnašajn prijave samom
sudu, koji po njima rešava u slučaju da površina zemljišta, zbog kojih
su podnete, ne prelazi 5 hek. Žalba na presudu Suda za ograničavanje
može se izjaviti Prvostepenom Sudu. Po prijavama na zemljišta preko
5 hek. za rešavanje nadležan je Prvostepeni Sud. Po tim prijavama, a
po čl. 14 spomenutog Zakona, kao po tužbama protiv države, Prvostepeni
Sud traži odgovor od Ministarstva šuma i rudnika, pa određuje ročište,
izviđa spor često ponovo na terenu i sudi. Izlazi se na teren i ako je Sud
za ograničavanje već bio na terenu, premerio takvo zemljište i skicu
poslao uz protokol terenskog uviđaja u smislu čl. 11 istog Zakona.
Presude Prvostepenog Suda za ovakve sporove preko 5 hektara
nisu izvršne. Nezadovoljna strana traži presudu Apelacije. Tako se sa
tim ide dosta sporo. Po izvršnoj presudi od strane Apelacije Načelstvo
sreza vrši predaju zemljišta privatnom licu odnosno kakvom samoupravnom
telu — ako je spor presuđen na štetu države. Takvoj predaji prisustvuju
ostali graničari, pa i predstavnici države (šef uprave), koji pot


252