DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 122     <-- 122 -->        PDF

nalazi, da li se po konfiguraciji ili fizičkim osobinama razlikuje od okolnog
zemljišta i dr. Po prijavama, koje se odnose na zemljište manje od
5 nektara, sud će suditi o svojini po propisima Građanskog sud. postupka.
Na ovakve presude ostavljeno je pravo žalbe Prvostepenom Sudu, koji
u posljednjem stepenu donosi presude. Po prijavama, koje se odnose na
zemljište veće od 5 ha, Sud će izvršiti uviđaj i premer i dostaviti ih nadležnom
prvostepenom Sudu, koji po ovima donosi presude, na koje nezadovoljna
stranka ima pravo žalbe Apelacionom Sudu, koji donosi presude
u poslednjem stepenu. Kad završi rad na ograničavanju, sud sastavlja
granični protokol, koji dostavlja Ministarstvu Šuma i na osnovu koga
se Ministarstvo može ubaštiniti (čl. 10, 11, 12, 13 i 15 Zak. o ogr. drž.
šuma).


Granična linija povučena ovako od strane suda izvršna je odmah,
jer na istu nije dato pravo žalbe niti drž. zastupniku pri sudu niti pak
zainteresovanim licima, što se takođe može smatrati kao veliki nedostatak
ovog Zakona. Jer dok su pojedini sudovi suviše strogo cenili pojam
ekonomske potrebe, drugi su bili odviše širokogrudni, pa su okolnim
selima ostavljali neverovatno velike prostore, a za državu ograničili
samo onaj planinski pojas, koji sam za sebe ne pretstavlja nikakvu gazdinsku
celinu. Državni zastupnik pri sudu nije imao zakonskog prava
da čini prigovore na povučenu graničnu liniju, već je mogao jedino da
se žali protivu presuda, koje je sud donosio po pitanjima svojine do 5 ha.
Šta više, državni zastupnik nije ni imao podataka, da bi se izjasnio na
sudu, šta sve traži u ime države. Jednostavno sud je po svome nahođenju
povlačio graničnu liniju, koja je vrlo često povučena na štetu države,
zbog čega je dolazilo do toga, da su pojedini kompleksi ograničavani
po nekoliko puta.


Osim ovoga vredno je napomenuti, da su za članove jednog istog
suda svake godine postavljana druga lica, usled čega takav sud nije mogao
imati onu kontinuitivnost u radu, koju bi imao da je bar jedan član
suda ostajao stalno u tome sudu. Novi članovi suda, često bez potrebnog
iskustva i poznavanja prilika i terena odnosnog kraja, činili su greške,
koje se nisu mogle nikako popraviti. Budući da je ograničavanje vršeno
u planinskim krajevima, oskudnim u ziratnoj zemlji, narod je u velikoj
meri bio zaiteresovan, a u vezi sa ovim i pojedini političari i narodni
poslanici činili su razne intervencije kako kod suda tako i kod Ministarstva,
što je sve imalo za posledicu usporavanje rada suda.


Naposletku u 1930. god. 5. aprila donet je opet nov Zakon o ograničavanju
drž. šuma, koji je zasnovan na ranijim iskustvima, popunio praznine
ranijih Zakona, samo je šteta što je ovaj Zakon došao dockan, kada
je ograničavanje već privedeno kraju. Po ovome zakonu sastav suda isti
je kao po prethodnom, sa razlikom što je aktivni sudija postavljen za pretsednika
suda, a isto tako i za državnog zastupnika. Postupak pri ograničavanju
u glavnom je isti sa tom razlikom što državni zastupnik ima
pravo žalbe Ministarstvu šuma na povučenu privremenu liniju, ako
smatra da je sud istu povukao na štetu države. Po žalbi drž. zastupnika
Ministar šuma šalje stručnu komisiju, koja određuje, kuda se ima povući
ijova granična linija i o tome podnosi izveštaj Ministru šuma, koji donosi
definitivno rešenje o pravcu granične linije, koje je rešerije za sud
obavezno. Ovakav postupak, i ako je spor, ipak je dobar. Mogle bi mu
se učiniti izvesne zamerke samo sa formalne strane, naime u tome, što
se Ministar Šuma pojavljuje i kao parničar preko svog državnog zastup