DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-6/1934 str. 105     <-- 105 -->        PDF

lng. VLADIMIR MAKSIMOVIĆ (GOSTIVAR):


NARODNO POŠUMLJAVANJE NA TERITORIJI
POLOGA


(LE REBOISEMENT DE POLOG AVEC LA COLLABORATION
DU PEUPLE)


I. Opšti opis.
U ovom ćemo članku prikazati jedan deo naše šumarske delatnosti
na pošumljavanju goleti, i to ne delatnosti šumarsko-tehničke prirode,
već privrednog i socijalnog značaja.


Sa pošumljavanjem na području Pologa poeeto je od pre, ali podatke
o radu na pošumljavanju, koji su bili vršeni u državnoj režiji, imamo
samo od 1926. godine. Narodno pošumljavanje kao takvo dobilo je svoj
izraz 1932/33. god., kada je usled umanjenih kredita pitanje pošumljavanja
bilo pod izvesnim uslovima prepušteno svesti građanstva.


Polog znači gnezdo, koji je naziv dobio po konfiguraciji terena. Dno
gnezda prestavlja pitomu ravnicu sa nadmorskom visinom od 450—500met.,
čiji pad ide u pravcu severa, a ivicu gnezda prestavljaju visoke
gore kao »Šar-planina«, »Žeden« i »Suva gora«. Sa juga zatvara se
ravnica ograncima planina »Bistra« i »Bukovik«.


Polog prestavlja trag nekadašnjeg slatkovodnog jezera, jer glavna
podloga ravnice je sedimenat peska i kreča, sa naslagom kasnije donete
gline i ^drugog trošnog materijala, koji daje dobru ziratnu zemlju u ravnici.
»Šar-planina« sa svojim ograncima, koji su kristalasto-škriljevske
prirode, sa visokim vrhovima ogolelih planina, prestavlja jedan izraziti
tip bujičkog područja, čiji je efekat povećan time, što j´e donja granica
šume pretvorena u slabo ziratno zemljište putem krčenja. I sama šuma
nije bogzna kakve vrednosti, jer više prestavlja šikare nego pravi tip
šume. Na takav način istočni sliv »Šar-planine« daje čitav niz bujica,
koje ugrožavaju i sam grad Tetovo ^katastrofa 1932. god.), kao i druga
sela (Džepčište 1930. god. i t. d.). »Žeden« i »Suva gora« su u glavnom
izraziti krš, sa suvatima ha gornjim položajima, sa šimširovom i hrastovom
šikarom i golim kamenjem, i prestavljaju pogodan teren za naglo
slivanje vode.


Ogranci »Bistrice« pokriveni su visokom bukovom i hrastovom
šumom, u povoljnom stanju i dobrom sklopu, daju stalne izvore i obrazuju
izvor Vardara, koji proseca čitavu ravnicu. Dalje pokazan! odnos
šuma, suvata i goleti u srezovima gornjo- i donjopološkom ilustruje potrebu
pošumljavanja. Ovde treba dodati, da pod pojmom šume treba
podrazumevati u glavnom niske šume i šikare, dok za visoku šumu ostaje
prostor od kojih 4.000 hektara.


Geografski položaj Pologa određen je koordinatama 40° severne
širine i 19° istočne dužine od Pariza. Klima je u njemu rezultanta sukoba
između jegej´ske i istočne klime, koja prodire preko Skopske kotline. Nadmorski
položaj i okolna brda daju svoj gorski upliv i time što u ravnici


231