DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 41     <-- 41 -->        PDF

pruži mladim šumarima makar i provizorno, sezonsko, uhljebljenje i priliku za sticanje
prakse.


Upravni odbor Jugoslovenskog šumarskog udruženja dostavljajući gornje
prodloge ponovno moli, da Ministarstvo u predmet uposlenja mladih šumarskih inženjera
uloži sav svoj trud, kako bi se problem riješio na dobro naših šuma, na
dobro naroda i otadžbine i kako bi dobili mogućnost produktivnog rada sada nezaposleni
inžinjeri.«


XIII. Dr. Petrovi ć razlaže, kako narodni poslanici u većini slučajeva nemaju
dovoljno razumijevanja za probleme šumarstva naprosto zato, jer u te probleme
nisu dovoljno upućeni. Potrebno bi bilo, da se uspostavi kontakt između narodnih
poslanika i našeg Udruženja. Da Udruženje pozove parlamentarce na sastanke, na
kojima bi se debatovalo o problemu šume i o važnosti šume i šumarstva. Ako isprva
samo nekoliko poslanika prisustvuje takovim sastancima, već bi to bio početak
uspjeha.
Prihvaća se s odobravanjem ideja predlagača. Zaključuje se zamoliti Beogradsku
podružnicu, da u vezi sa beogradskim odbornicima JŠU. organizuje ovakove
sastanke sa narodnim poslanicima. Osim toga će se zamoliti poslanici — šumari, da
porade kod svojih drugova u parlamentu, da potonji u što većem broju posjete
takove sastanke.


XIV. Ovlašćuje se Dr. Petrovi ć i Dr. Baien, da pokrenu akciju preko
Jugoslovensko-Bugarske lige, da dođe do saradnje između bugarskih i jugoslavenskih
šumara. Tereni i problemi, na kojima rade bugarski šumari slični su terenima i
problemima jugoslovenskog šumarstva. Stoga bi kontakt između bugarskih i jugoslovenskih
šumara mogao da bude od obostranih koristi.
XV. Predsjednik razlaže, kako je preko potrebno, da se u javnosti povede
šira propaganda za šumarstvo. Najzgodnije je to izvršiti preko dnevne i periodičke
štampe. Mi moramo javnost odgojiti u shvaćanju šume i šumarstva. Na prcdlog predsjednika
se zaključuje, da odbornik ing. Miklau organizuje što jaču propagandu šumarstva
u dnevnim listovima, te putem radija i predavanja. Imenovani će od članova
sakupljati članke za dnevne listove, pobuđivati ih na predavanja itd. U tu svrhu mu
se privremeno odobrava mjesečni honorar od 500 Dinara iz stavke budžeta »propaganda
«. Na sjednicama odbora će iznositi u posebnoj točki dnevnog reda svoj
»Referat o propagandi«.
XVI. Nakon duže debate se zaključuje poslati g. Ministru šuma te Ministarstvu
šuma slijedeću predstavku:
»Ministarstvu šuma i rudnika — Beograd — Jugoslovensko šumarsko udruženje
je saznalo, da se u Ministarstvu šuma izrađuje projekat zakona o davanju olakšica
šumskoj industriji radi krize u god. 1934.


Tom prilikom, a u vezi svojih ranijih predstavki, u kojima je isticalo potrebu
sukcesivnog uvođenja iskorištavanja državnh šuma u sopstvenoj režiji, ovo Udruženje
nalazi, da je današnja situacija podesna za postepeno likvidiranje eksploatacije
državnih šuma po drugoročnim ugovorima i za prelaženje na novu orijentaciju šumarske
politike u smjeru iskorištavanja državnih šuma u vlastitoj režiji po samostalnoj
upravi državnih šuma, organizovanoj na osnovu zakona, za koji predlažemo,
da se u tu svrhu hitno donese.«


XVII. Zaključuje se poslati pozdrav novom Ministru šuma g. J u r j u
Demetrović u s molbom da u važnim pitanjima šumarstva izvoli pozvati na
saradnju i JŠU.
XVIII. Na predlog predsjednika se zaključuje Ministru šuma ponovno poslati
predstavku o nestručnjaku na položaju šefa šumarstva u savskoj banovini.
XIX. Primaju se za redovne članove: Ing. Uvalić Srđan, šum. inžinjer
Nova-Qradiška; Stošić M i h a j 1 o, šef šum. uprave Uzice; Ing. Jovanović
119
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Milan , upravitelj šum. upr. gener. dir. držav. željeznica Čačak; Ing. Navr a či ć
Ivan, šum. prjstav Cetinjgrad; Ing. K.ovačić Mladen, sres., šum. referent
Split; Ing. Kvaternik Ante, čin. pripravnik Sarajevo; Ing. Loparić Nikola,
čin. pripravnik Sarajevo.


Primaju se za članove pomagače; Potočić Zvonimir, stud. forest
Zagreb; Rže hak Viktor, stud. forest Zemun; Beraković Stevo, stud.
forest Zagreb ; H r g o v i ć Nikola, stud. forest Zemun ; Simunović S. Dušan,
Beograd; Ljujić Miodrag, stud. forest Beograd; Rokić M i I e n k o, stud. forest
Zemun; Petrović Slobodan, stud. forest Vršac; Jela ča Vladimir,
stud. forest Zagreb; ,M i 1 i ć Žarko, stud. forest Zagreb; Sgerm Franjo, stud.
forest Zagreb; Alić Josip, stud. forest Zagreb; Kal čić Vid, stud. forest Zagreb;
Vil ček Emanuel, stud. forest SI. Brod; Fukarek Pavao, stud. forest
Zagreb; Đmitrašinovi ć Rade, šum. činovnik »Jelice d. d.« Čačak.


Istupili su iz članstva : Ver bič August, gozdni upravitelj Ruše ; R e b o 1 I
Viktor, šum. upravitelj Kamnik, Eboncheh Adolf, rav. šumar Tompojevci;
Pogačnik Emanuel, posesnik Ribnica ; K o s i ć A ć i m, šef šum. uprave Čačak ;
Zboržil Jaroslav, nadšumar Novi-Marof; Ing. Dragutin Marjanovfć,
Zagreb; Tloiirias e vji ć Vladimir , p. šumar Pančevo; Jugoslovensko za šum.
gospod. i industriju d. d. Zagreb.


XX. Čita se predstavka Skopske podružnice u kojoj moli, da Udruženje o svom
trošku štampa osim normalnog broja primjeraka Šumarskog Listu, koji će biti posvećen
šumarstvu Vardarske Banovine, još i 500 separata. Te separate bi Podružnica
razdijelila u cilju propagande.
Prihvaća se predlog Skopske podružnice i zaključuje se na teret stavke budžeta
»propaganada« izraditi 500 separata.


XXI. Tajnik čita slijedeće odgovore Ministarstv a šum a na predstavke
Udruženja, Odgovori se uzimaju na znanje.
a) Na rezoluciju u predmetu unapređenja pripravnika u VIII grupu (Vidi Šum.
List 1933 g. str. 682).
»Jugolovcnskom Šumarskom Udruženju — Zagreb: —
U vezi pretstavke br. 762-1933 od 12 oktobra 1933 god. Jugoslovenskog šumarskog
udruženja za redovitije unapređenje šumarskih činovnika, Odeljenju za šumarstvo
Ministarstva šuma i rudnika čast je odgovoriti, da se do sada uvek vodilo računa ns
blagovremeno unapređenje, specijalno postavljanje činovničkih pripravnika u VIII
položajnu grupu činovnika, naravno u onom broju koga budžet dozvoljava.


Za sada u ovoj budžetskoj godini ne mogu se više vršiti unapređenja činovničkih
pripravnika u VIII položajnu grupu činovnika sa razloga, što Ministarstvo finansija
nije usvojilo onakav budžet kakav je predložen od strane Ministarstva šuma i
rudnika već ga je smanjilo, te sada nema kredita, obzirom da unapređenje činovničkih
pripravnika sa prvim narednim mesecom povlači i povećanu isplatu prinadležnosti. U
koliko se s vremenom dobije kredit u tu svrhu, biće činovnički prpravnici odmah


i unapređeni.«
b) Na predstavku u predmetu poveća ti ja broja stručnog osoblja
u đrž. službi (Vidi Šum. List. 1933 str. 681.).


»Jugoslovensko m Šumarskom Udruženju — U vezi upućene
pretstavke broj 691 od 12 oktobra 1933 god. Gospodinu Ministru šuma i rudnika
Odelenju za šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika čast je Izvijestiti Jugoslovensko
šumarsko udruženje.


Ministarstvo šuma i rudnika nastoji i radi na tome, da brojno stanje stručnog
šumarskog osoblja, koje se danas nalazi u službi, poveća pošto ne odgovara faktičnoj
potrebi. U tu svrhu je ovo Ministarstvo bilo predvidilo u budžetu za 1934/35 godinu
50 novih mesta, koja bi se imala popuniti sa šumarskim inženjerima. Ali obzirom na


120
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 43     <-- 43 -->        PDF

teško finansijsko stanje, koje vlada u cijelom svijetu, a tako isto i kod nas, Gospodin
Ministar finansija nije prihvatio taj predlog Ministarstva šuma. U koliko bude moguće,
ovo Ministarstvo nastojat će da putem amandmana u finansijskom zakonu za 1934/35
god. sa svojim predlogom uspije u pogledu povećanja sadanjeg stanja osoblja šumarske
struke.«


c) Na predstavku u predmetu neisplaćivanja pri nadležnosti (Vidi
Šum. List 1933 str. 680).


».I u g o s 1 o v e n s k o m Šumarskom Udruženju — Zagreb —
Na Vašu predstavku od 12 oktobra o. g. u predmetu zakašnjelog isplaćivanja priuadležnosti
šumarskom osoblju kod banskih uprava i Direkcija, čast mi je odgovoriti
Vam, da se je isplata osoblja uglavnom vršila pravodobno.


Nekoji pojedini slučajevi, koji su se. desili više krivnjom pojedinih Direkcija (jer
nisu na vrijeme ili kako je trebalo izvršili trebovanje kredita) nego li momentanom
nestašicom gotovog novca, nisu trebali služiti kao povod ovoj predstavci.


U teškim ekonomskim i finansijskim prilikama potrebno je da Jugoslovensko
šumarsko udruženje apelira na sve svoje članove, koji su u drž._ šumarskoj službi,
da nastoje svim silama, aktivnim radom prikupiti što više prihoda svaki na svojem
teritoriju, ne čekajuć pasivno plaću od Ministarstva, jer Ministarstvo ima samo toliko
sredstava, koliko mu podređene ustanove prikupe.


Takav aktivan rad i uska saradnja svih šumarskih činovnika osigurat će im sigurnu
i pravodobnu isplatu prinadležnosti, a žalbe njihove putem Udruženja nemaju
nikakove koristi, isto tako kao što ne bi imale koristi ni moje naredbe, koje bi trebao
prema Vašoj pretstavci izdati za pravodobno isplaćivanje prinadležnosti. — Ministar
šuma i rudnika — P. Matica v. r.«


d) Na predstavku u predmetu prakse činovničkih pripravnika (Vidi
Šum. List 1933 g. str. 682. i 737.).


»Jugoslovenskom Šumarskom Udruženju — Zagreb —
U vezi tamošnje pretstavke broj 777 od 8 XI. 1933. god. u predmetu prakse šumarskih
činovničkih pripravnika sa fakultetskom spremom — Odelenju za Šumarstvo Ministarstva
šuma i rudnika čast je izvijestiti Jugoslovensko šumarsko udruženje:


U resoru Ministarstva šuma i rudnika kod Odelenja za šumarstvo, kod Odelenja
za računovodstvo i kod Banskih uprava nalazi se u službi 772 činovnika i čin.
pripravnika.


A) Od toga broja otpada na stručno šumarsko osoblje


a) sa fakultetskom spremom: činovnika 334, čin. pripravnika 130;


b) sa potpunom srednjoškolskom spremom činovnika 34 čin. pripr. 2;


v) sa
nepotpunom srednjoškolskom spremom činovnika 102 čin. pripravnika 3.


Đ) Računarsko osoblje: činovnika 55, čin. pripravnika 8.


C) Administrativno csoblje: činovnika 81, čin. pripravnika 13.


D) Pravnici: činovnika 4.


E) Geometri: činovnika 4, čin. pripravnika 1.


F) Saobraćajno osoblje: činovnika 1.


Ovo brojno stanje je budžetom odobreno i Ministarstvo ga ne može mijenjati


t. j . povećati ni u kojem
slučaju.
Pošto budžetom odobreni broj osoblja ne odgovara stvarnoj potrebi, to je ovo
Ministarstvo pokušalo kod mjerodavnih faktora da brojno stanje stručnog šumarskog
osoblja poveća. Da li će uspjeti sa svojim predlogom, to je pitanje obzirom na teške
finansijske prilike koje vladaju u čitavom svijetu a tako isto i kod nas.
Obzirom na to što u resoru Ministarstva šuma i rudnika imade premalo stručnih
.šumarskih činovnika, a pogotovo onih starijih, to se silom prilika moraju uposliti
činovnički pripravnici i ako nemaju dovoljno prakse i na ona mjesta i položaje, na


121