DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 39     <-- 39 -->        PDF

V. Direktor ing. Prpi ć referira o radu užeg odbora Udruženja na projektu
zakona o organizaciji Ministarstva šuma i šumarske struke.
Taj odbor je u glavnom prihvatio principe, koje je predložila Beogradska podružnica.
Predmet bi bilo potrebno još dalje razraditi.
Zaključuje se zamoliti uži odbor, da uzme predmet u daljnje razmatranje.
Ujedno se proširuje taj odbor tako da ga sačinjavaju gg. direktor ing. Prpić ,
Čačak; inspektor ing. S e k u 1 i ć, Beograd; profesor dr. Balen , Zemun; savjetnici
ing. B o r o š i ć, Dr. P e t r o v i ć, i ing. B a r a n a c, Beograd. Ovlašćuje se taj
odbor, da u slučaju hitne potrebe može u ime Upravnog odbora JŠU. podnositi po
predmetu predstavke nadležnima.


VI. Tajnik čita podnesak od 11 XII 1933. upravnika Šumarskog Muzeja u predmetu
troškova za uzdržavanje muzeja.
Konstatuje se, da u budžetu ovogodišnjem Udruženja nema mogućnosti za
dotacije muzeju. Ipak se odobrava jednokratna pripomoć u iznosu od 2O0O Din. na
teret stavke »propaganda šumarstva«. Ta potpora će se isplatiti, kada Udruženju
stigne obećana i u budžetu za 1933/34 Savske banovine predviđena potpora.


VII. Zaključuje se, da tajništvo za narednu sjednicu spremi referat o onim
zaključcima JŠU., na temelju kojih se odbornicima plaća trošak vozne karte za putovanje
na sjednice.
VIII. Predsjednik razlaže akciju Ljubljanske sekcije Udruženja inženjera i arhitekata,
koja ide zatim: a) da se oživotvori Privredni savjet, koji bi sačinjavali predstavnici
svih staleških, stručnih i privrednih organizacija i da taj savjet ima odlučan
upliv u privrednoj politici države; b) da se iz osnova izmijeni monetarna politika
naše države u cilju normalizacije novčanog tržišta, osim toga da se ublaže odnosi
između dužnika i vjerovnika; c) da se sastavi stabilan plan gospodarenja u cilju
harmonijskog razvoja sviju grana privrede; d) da se izvrše primjerene socijalne
reforme u duhu današnjeg vremena.
Zaključuje se poduprijeti akciju u smjerovima, koji su pod a) do d) navedeni.


IX. Predsjednik referira o uvozu jugoslavenskog drva u Italiju i o sporazumu,
koji
su uvoznici Italije sklopili u Trstu.
Uzima se na znaje.


X. Prof. Dr. Bale n referira o deputaciji Udruženja, koja je prema zaključku
prošle sjednice posjetila gosp. Ministra šuma i Ministra finansija i skrenula im
pažnju na to, da je apsolutno potrebno povisiti budžet šumarstva i predviditi primjerene
stavke za investicije, a napose i za namještanje novih stručnih snaga. Potrebno
je iz ekstenzivnog preći na intenzivnije gospodarstvo. Napose je Ministru finansija
razloženo stanje šumarstva. Ministar finansija je saopćio, da bi se putem amandmana
budžetu moglo nešto postići. Uputio je deputaciju, da ponovno posjeti Ministra šuma
u predmetu tih amandmana, a on će sa svoje strane stvar podupirati, koliko će bit!
moguće.
Ovaj izvještaj prima sjednica s odobravanjem na znanje i ovlašćuje na prošloj
sjednici izabrani uži odbor da u ime JŠU. povede daljnju akciju po predmetu.


XI. Zaključuje se zamoliti Ministarstvo šuma za informacije o tome, koji javni
radovi na području šumarstva su predviđeni da se izvedu iz sredstava za pobijanje
nezaposlenosti.
XII. Tajnik izvještava o prestavci Sarajevske podružnice u predmetu nezaposlenih
šumarskih inženjera. Predlaže, da se Ministarstvu šuma odašalje slijedeća
rezolucija sastavljena po intencijama Sarajevske podružnice. Prihvaća se predstavka
u cijelosti.
»Ministarstvu šuma i rudnika — Beograd — Veći broj šumarskih inženjeraapsolvenata
naših šum. fakulteta — nalazi se bez posla. Mladi i poletni, željni su rada
u struci, a momentano im niko ne pruža mogućnost tog rada. I umjesto da se njihove


117
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 40     <-- 40 -->        PDF

mlade snage iskoriste na dobro naroda i otadžbine, na dobro naših šuma i njihove
budućnosti, one su danas nezaposlene, premda bi njihov rad bio od preke potrebe u
šumama otadžbine.


Nezaposleni mladi ljudi mora da žive. Ako im se ne daje uposlenje, žive na
račun svoje okoline. Dakle ne samo da nisu produktivni, već moraju da troše i žive
na račun drugih, odnosno račun općenitosti. Mlad, zdrav i jak a ne moći raditi, to je
tragedija današnje mlade generacije. Gdje je tu ona zlatna narodna poslovica: tka
na radi ne treba ni da jede, kad mnogi i uz najbolju volju ne mogu naći rada.


Nezaposlenost proizvodi pauperizaciju, proizvodi stalno smanjivanje konzuma.
Obratno pako, kad bi se zaposlili svi nezaposleni, uvjereni smo, da bi porasao toliko
konzum, da bi privreda opet procvala. Stoga držimo, da je sveta dužnost i da je
u bitnom interesu sviju, da nastoje, kako u zemlji ne bi bilo ni jednog nezaposlenog.
Napose je po općenitost od goleme opasnosti činjenica, da su mladi, zdravi, poletni
i željni rada mladići bez posla. Svaka struka morala bi u svom okviru nastojati,,
da njeni nezaposleni dođu do uposlenja i uhljebljenja.


Upravni odbor Jugoslovenskog šumarskog udruženja raspravljao je na svojoj
sjednici održanoj dne 4. februara, a na predlog Sarajevske podružnice, o problemu
nezaposlenosti mladih šumarskih inženjera. Pri tome je jednoglasno zaključeno, da
se Ministarstvu podnesu slijedeći predloži uz toplu molbu da Ministarstvo svim silama
poradi da nezaposleni šumarski inženjeri dođu do uposlenja.


1) Potrebno je da se putem amandmana finansijskom zakonu za 1934/1935
predvidi primjeren broj novih mjesta za šumarske inženjere u državnoj službi. Povećanje
broja stručnog osoblja uvelike je potrebno, kako bi se iz ekstenzivnog šumskog
gospodarstva moglo preći na kvalifikovano i intenzivno gospodarstvo.


2) Na sva dnevničarska i slična mjesta u resoru šumarstva neka se isključivo
postavljaju nezaposleni šumarski inženjeri. Na taj način ne samo, da će ovi mladi
ljudi imati bar kakovu takovu eksistenciju, nego će i u tim makar i administrativnim
poslovima steći neku praksu, koja će im kasnije u životu i u službi dobro doći.


3) Pitanje kolonizacije na teritoriji bivše Bosne i Hercegovine sa osobljem
kojim danas raspolažu šumske uprave u tim krajevima, neće se u dogledno vrijeme
moći svršiti. Od koliko je važnosti to pitanje po spomenute krajeve, kako sa gledišta
ekonomsko-socijalnog, tako i sa gledišta šumskog gospodarstva, bilo je razloženo u
rezoluciji, koju je Jugoslovensko šumarsko udruženje odaslalo naslovu sa svoje Glavne
godišnje skupštine, održane u Banjaluci 1933-će godine. Da bi se riješenje pitanja
ubrzalo i već jedanput okončalo, trebalo bi kod svake šumske uprave, kod koje ima
veći broj molbi za kolonizaciju, postaviti po jednog šumarskog inženjera, koji bi
radio samo na tim stvarima. Ovako postavljeni šumarski inženjeri mogli bi se plaćati
djelom na teret »Kolonizacijonog fonda«, djelom na teret putnih iznosa, koje
plaćaju interesenti za potrebno uviđanje na licu mjesta.


4) Da bi se što veći broj šumarskih stručnjaka zaposlio na privatnim posjedima
i u šumskoj industriji od potrebe je, da Ministarstvo intenzivno poradi oko toga, da
se striktno provedu u život propisi zakona o šumama obzirom na namještanje kvalifikovanih
stručnjaka. Osim toga bi bilo dobro, da se prilikom revizije ugovora sa
šumsko-industrijskim preduzećima ista ugovorom obavežu, da za sve šumsko tehničke
poslove postavljaju nezaposlene šumarske inženjere. Na ovaj način zaposlio bi
se izvjestan broj mlađih kolega u šumskoj industriji, pa bi i šumari na taj način
došli do upliva unutar same industrije, gdje se je dosada znatno osjećalo pomanjkanje
šumarskih stručnjaka.


5) U sudove za ograničavanje državnih šuma u Srbiji, Južnoj Srbiji i Crnoj
Gori je Ministarstvo u god. 1933-ćoj za geometre i pisare postavilo šumarske inženjere,
koji su bez namještenja. Moli se Ministarstvo, da to i u buduće čini i tako


118