DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 39     <-- 39 -->        PDF

V. Direktor ing. Prpi ć referira o radu užeg odbora Udruženja na projektu
zakona o organizaciji Ministarstva šuma i šumarske struke.
Taj odbor je u glavnom prihvatio principe, koje je predložila Beogradska podružnica.
Predmet bi bilo potrebno još dalje razraditi.
Zaključuje se zamoliti uži odbor, da uzme predmet u daljnje razmatranje.
Ujedno se proširuje taj odbor tako da ga sačinjavaju gg. direktor ing. Prpić ,
Čačak; inspektor ing. S e k u 1 i ć, Beograd; profesor dr. Balen , Zemun; savjetnici
ing. B o r o š i ć, Dr. P e t r o v i ć, i ing. B a r a n a c, Beograd. Ovlašćuje se taj
odbor, da u slučaju hitne potrebe može u ime Upravnog odbora JŠU. podnositi po
predmetu predstavke nadležnima.


VI. Tajnik čita podnesak od 11 XII 1933. upravnika Šumarskog Muzeja u predmetu
troškova za uzdržavanje muzeja.
Konstatuje se, da u budžetu ovogodišnjem Udruženja nema mogućnosti za
dotacije muzeju. Ipak se odobrava jednokratna pripomoć u iznosu od 2O0O Din. na
teret stavke »propaganda šumarstva«. Ta potpora će se isplatiti, kada Udruženju
stigne obećana i u budžetu za 1933/34 Savske banovine predviđena potpora.


VII. Zaključuje se, da tajništvo za narednu sjednicu spremi referat o onim
zaključcima JŠU., na temelju kojih se odbornicima plaća trošak vozne karte za putovanje
na sjednice.
VIII. Predsjednik razlaže akciju Ljubljanske sekcije Udruženja inženjera i arhitekata,
koja ide zatim: a) da se oživotvori Privredni savjet, koji bi sačinjavali predstavnici
svih staleških, stručnih i privrednih organizacija i da taj savjet ima odlučan
upliv u privrednoj politici države; b) da se iz osnova izmijeni monetarna politika
naše države u cilju normalizacije novčanog tržišta, osim toga da se ublaže odnosi
između dužnika i vjerovnika; c) da se sastavi stabilan plan gospodarenja u cilju
harmonijskog razvoja sviju grana privrede; d) da se izvrše primjerene socijalne
reforme u duhu današnjeg vremena.
Zaključuje se poduprijeti akciju u smjerovima, koji su pod a) do d) navedeni.


IX. Predsjednik referira o uvozu jugoslavenskog drva u Italiju i o sporazumu,
koji
su uvoznici Italije sklopili u Trstu.
Uzima se na znaje.


X. Prof. Dr. Bale n referira o deputaciji Udruženja, koja je prema zaključku
prošle sjednice posjetila gosp. Ministra šuma i Ministra finansija i skrenula im
pažnju na to, da je apsolutno potrebno povisiti budžet šumarstva i predviditi primjerene
stavke za investicije, a napose i za namještanje novih stručnih snaga. Potrebno
je iz ekstenzivnog preći na intenzivnije gospodarstvo. Napose je Ministru finansija
razloženo stanje šumarstva. Ministar finansija je saopćio, da bi se putem amandmana
budžetu moglo nešto postići. Uputio je deputaciju, da ponovno posjeti Ministra šuma
u predmetu tih amandmana, a on će sa svoje strane stvar podupirati, koliko će bit!
moguće.
Ovaj izvještaj prima sjednica s odobravanjem na znanje i ovlašćuje na prošloj
sjednici izabrani uži odbor da u ime JŠU. povede daljnju akciju po predmetu.


XI. Zaključuje se zamoliti Ministarstvo šuma za informacije o tome, koji javni
radovi na području šumarstva su predviđeni da se izvedu iz sredstava za pobijanje
nezaposlenosti.
XII. Tajnik izvještava o prestavci Sarajevske podružnice u predmetu nezaposlenih
šumarskih inženjera. Predlaže, da se Ministarstvu šuma odašalje slijedeća
rezolucija sastavljena po intencijama Sarajevske podružnice. Prihvaća se predstavka
u cijelosti.
»Ministarstvu šuma i rudnika — Beograd — Veći broj šumarskih inženjeraapsolvenata
naših šum. fakulteta — nalazi se bez posla. Mladi i poletni, željni su rada
u struci, a momentano im niko ne pruža mogućnost tog rada. I umjesto da se njihove


117