DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 38     <-- 38 -->        PDF

d) Gavrilović Slobodan, stud. šumarstva Beograd na istu temu:
»Šume i imena m e s t a i gora«.
Zaključuje se nagraditi sve stigle radove i to pod a) i b) sa 500 Dinara, pod
c) sa 400 dinara, te pod d) sa 200 dinara.


IV. Tajnik čita slijedeći odgovor Ministarstva šuma i rudnika:
»Na dopis toga Udruženja od 11 septembra 1933. br. 696-1933, kojim je dosta


vljena rezolucija glavne skupštine Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane 3.


septembra i narednih dana ove godine u Banjaluci, po predmetu uređenja pitanja


krajiških imovnih općina, odeljenju za šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika je


čast odgovoriti slijedeće:


Kako je to Udruženje samo tražilo svojim aktom Sbr. 645 od 22 .-1933


projekat zakona o imovnim općinama, koji je dostavljen aktom Ministarstva šuma i


rudnika br. 6214 od 28. III. 1933. na mišljenje i prcdlog. Odjeljenju za šumarstvo je


čast umoliti to Udruženje, da bi u smislu rezolucije glavne skupštine izvolilo sa


svoje strane izraditi jedan projekat novoga zakona o imovnim općinama u vezi sa


ostalim primjetbama na zakon sa strane člana — izvestioca uprave udruženja, g. ing.


Ivana Smilaja, savetnika pri Direkciji šuma brodske imovne općine u Vinkovcima.


Osnova novog zakona sastavljena u smislu zaključka glavne skupštine udru


ženja, ne može se predložiti gosp. Ministru šuma i rudnika kao zvaničnj prcdlog sa


strane odeljenja za šumarstvo, pošto je odelenje uvereno o tome, da u današnjim


prilikama nije moguće provesti u život odredbu rezolucije pod toč. 1., o plaćanju


troškova uprave sa strane države time, da joj imovne općine refundiraju stanovitu


tangetu prema finansijalnoj mogućnosti.


Ako je uprava toga udruženja mišljenja, da treba ipak pokušati sa osnovom


zakona u smislu zaključka glavne skupštine udruženja u Banjaluci, t. j . u cilju


integralne provedbe člana 5 naredbe Gospodina Ministra šuma i rudnika od 4. maja


1922. god. broj 13054, potrebno bi bilo, da se u tome smislu pokrene pitanje na


osnovu posebnog projekta zakona sa strane Udruženja, kako je to napred istaknuto.


Pored toga ovo je Ministarstvo mišljenja, da bi trebalo to udruženje u saradnji
sa direktorima imovnih općina, zainteresovati gospodu narodne poslanike i senatore
na području imovnih općina u cilju, da jedinstvenim frontom pokrenu i brane zakonski
predlog za sanaciju očajnog stanja skoro svih imovnih općina.


Ozbiljna i hitna akcija sa strane narodnih poslanika i senatora potrebna je, i
bez obzira na to, kako će se resiti pitanje imovnih općina, da li po predlogu ovog
Ministarstva, ili u smislu rezolucije glavne skupštine Jugoslovenskog šumarskog
udruženja, pošto je današnje stanje imovnih općina postalo neodrživo u svakom pogledu.
Svako odlaganje znači ubrzati katastrofu, kojoj idu u susret i one imovne općine,
kod kojih se krajnim naporom jedva vegetira. Situacija je upravo strašna. U
svakom slučaju treba ovo pitanje pokrenuti sa mitve točke, pa bilo to na koji
način. Glavno je, da se u posljednjem momentu spasi što se spasiti dade kod onih
imovnih općina, koje bi se mogle oporaviti razumnim merama ekonomske i finansijaine
prirode, na osnovu jednog novog zakona.«


Iza toga tajnik iznosi dopis g. ing. V. C v i t o v c a u pitanju osoblja kod imovnih
općina.


Nakon debate se zaključuje, da zasebna deputacija Udruženja posjeti gosp.
Ministra šuma i da mu skrene pažnju na neophodnu potrebu uredjenja pitanja imovnih
općina. Eventualno, da se putem amadmana finansijskom zakonu nade prvo. tako
hitno potrebno riješenje. U deputaciju se izabiru gg.: Dr. Baien, ing. P a h e r n i k,
ing. S in i 1 a j. ing. Jaši ć, ´ing. B o r o š i ć i ing. B a r a . a c. Ovlašćuju se gg.
Smilaj i Jasić, da stiliziraju predstavku na Ministarstvo po predmetu, članovi deputacije
poradit će osim kod Ministra šuma još i po mogućnosti kod finansijskog odbora
parlamenta.


116