DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Prof. Dr. ANDRIJA PETRAČIĆ (ZAGREB):


ŠTETE OD HRASTOVOG KRASNIKA
(CORAEBUS BIFASCIATUS) KOD
UZGAJANJA HRASTOVIH ŠUMA


(DOMMAGES CAUSÉS PAR LE CORAEBUS BIFASCIATUS
DANS LES ENVIRONS DE ZAGREB)


Hrastov krasnik uzrokuje posljednjih nekoliko godina u okolici Zagreba
velike štete i smetnje kod njegovanja hrastovih sastojina. Iz dosadanjih
se opažanja može ustvrditi da je on sada u glavnom jedan od
najznatnijih štetnika u mnogim hrastovim šumama ovoga kraja. Njegova
ličinka buši u drvu vrhova odnosno grana hrastovih stabala. Živi obično
3 godine i grize u smjeru od vrha grane prema dolje. Ako je kora napadnute
grane još glatka, mogu se bušotine ovog krasnika zapaziti na
pojedinim mjestima već izvana. Na takvim mjestima kora se nešto uzdigne
ili napukne, a iz pukotina ispada crvotočina. Bušenje ličinaka
svršava se na koncu treće godine njihova razvitka spiralnim prstenovanjem
vrhova ili grana u drvu. Kora pri tome ostaje u glavnom neoštećena.
P´rstenovanje vrhova ili grana nalazi se obično u udaljenostima
od 1—´2 m od vrha debla odnosno grane. Naravno da se tako podgrižene
grane suše i otpadaju, a time nastaju znatni gubici na prirastu pojedinih
stabala odnosno sastojina. Pored toga krošnje napadnutih stabala poprime
zbog gubitka vrhova ili pojedinih grana poseban izgled, a deblima se
umanjuje njihova naravna visina. Kako je obrana šuma od hrastovog
krasnika vrlo teška, u pojedinim starijim sastojinama jedva moguća, to
mogu štete od ovoga štetočinje biti veoma znatne.


Osim navedenih direktnih šteta, koje uzrokuje hrastov krasnik,
našao sam u .praksi da štete od ovoga štetočinje mogu kod uzgajanja
hrastovih sastojina i indirektno izazvati teže posljedice. Događa se da
se kod sušenja vrhova i grana u hrastovim sastojinama ne istražuje pobliže
pravi uzrok toj pojavi, nego se pri tome naprečac zaključuje da je
sušenje vrhova i grana posljedica nepovoljnog staništa za hrast. Ističe
se da se to događa i pored činjenice, što se štete od hrastovog krasnika
dadu vrlo lako konstatovati, jer otpale grane i vrhovi pokazuju na prelomljenim
mjestima značajne spiralno izgrižene kolute. Na temelju pomenutih
krivih pretpostavki sijeku se katkada u praksi hrastova stabla
i izmjenjuju drugim vrstama drveća. Baš ta okolnost ponukala me je
da ovim člankom upozorim na najvažnije o ovome štetniku.


Hrastov krasnik uzrokuje štete pretežno u srednjedobnim sastojinama,
koje su stare iznad 50 godina, i to na svim vrstama hrastova.
Napose se može opaziti da on u većoj mjeri napada stabla uzrasla iz
panjeva, te nadalje stabla u jače proređenim sastojinama — naročito
ako se one nalaze na lošijem tlu i na toplim, prisojnim stranama.


Preventivna obrambena mjera sastoji se u tome da se za vrijeme
pojave ovog štetnika u nekom kraju drže hrastove šume u što potpu


110
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 33     <-- 33 -->        PDF

nijem sklopu. Direktna se obrana već napadnutih stabala sastoji u rezanju
ili otkidanju uvenulih ili neprolistalih grana odnosno vrhova, te njihovom
spaljivanju. Otkidanje je grana s kukom jeftiniji i brži posao nego
rezanje pilom. Ovakvo se otkidanje odnosno piljenje grana mora provesti
odmah u proljeću, čim se opazi da pojedine grane nisu prelistale
ili da venu. Najbolje je da se taj posao obavi već u mjesecu maju i junu,
jer u julu izlazi kornjaš. Pošto se zipka kukuljice nalazi u napadnutom
drvetu iznad spiralno izgriženog koluta, to se spaljivanjem otkinutih ili
otpiljenih grana i vrhova unište i kukuljice. Budući da je generacija ovog
štetnika 3- (do 4-) godišnja, to je potrebno voditi računa o višegodišnjoj
obrani.


Opis hrastovog krasnika nalazi se u Katekizmu o zaštiti šuma od
prof. Dragutina Veselia, Sarajevo 1926, na str. 126. Usput se napominje
da je u tome opisu pogrešno navedeno da štetnik napada mlad e
hrastiće (do 25 god.).


Résumé. Il y a, dernierement, dans les environs de Zagreb beaucoup de dégâts
causés par le Cor. bif. dans les chenaies d´âge moyen. L´auteur décrit ses observations
et propose les mesures de défense.


IZVJEŠTAJI


POVODOM JEDNOG RIJETKOG JUBILEJA U RUMUNJSKOJ.


Prof. Petar Antonescu.


Jedan od rijetkih šumara, koji je daleko van granica svoje zemlje uživao naro


čito ime, profesor na politehnici u Bukareštu Petar Antonescu, u svojoj 75 godini
povukao se je u mir.


Udruženje šumarskih inženjera »P ro g resil i S i 1 v i c« dalo je naročitog
dokaza, da uvelike cijeni i poštuje rad ovoga velikog čovjeka, koji je pune 54 godine
radio na unapređenju svoje struke, a onda i svoje zemlje, od čega je 35 godina radio
i djelovao kao profesor šumarstva. Tim povodom je izdan i naročiti broj »R e v i s t a
P a d u r i 1 o r«, posvećen prof. Antonescu (Nr. II. .. 1933.).


Među evropskim šumarima malo ih je, koji se mogu da takmiče sa uspjesima
profesora Antonescu, malo ih ima, koji su toliko duboku brazdu zaorali na šumarskoj
njivi svoje zemlje, malo ih je, čiji je život bio toliko plodan za svoju zemlju. I na
području šumarske nauke i na polju šumarske prakse, dao je profesor Antonescu
toliko, da mu je dugi i plodni rad stvorio spomenik trajniji od granita. Možemo sa
sigurnošću kazati, da je u šumarstvu Rumunjske naročito obilježena era profesora
Antonescu.


Diplomirao je godine 1878. u Centralnom institutu za poljoprivredu i šumarstvo
u Herästräu (blizu Bukarešta). Poslije desetgodišnje šumarske prakse dolazi godine
1888. u Nancy, gdje godine 1890. stiče sa odličnim uspjehom diplomu ove škole. Po
povratku u svoju zemlju zauzima odgovarajuće položaje u administraciji. Godine
1919. kao generalni inženjer inspektor ostavlja administraciju i prelazi na politehniku
kao profesor. Međutim i poslije svoga odlaska iz administracije ne prekida profesor


111