DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 58. .... 1934.


Dr. NIKOLA NEIDHARDT (ZAGREB):


HIPERPRODUKCIJA ŠUMARSKIH
INŽENJERA


(I/ HYPERPRODUCTION DES INGÉNIEURS FORESTIERS
YOUGOSLAVES)


Uvod.


Naši najmlađi drugovi u struci u teškom su položaju. Brojni apsol


venti šumarskih fakulteta naših univerziteta nemaju uposlenja. Mladi,


zdravi i poletni, željni su rada u struci, a momentano im nitko ne pruža


mogućnost toga rada. Besposlen mladi šumarski inženjer obraća se na


državu, na imovne općine, na privatne šumovlasnike i šum. industrijalce.


Moli uposlenje, a sa svih strana dobiva, direktno ili indirektno, gotovo


jednak odgovor : nema budžetnih mogućnosti. Obraća se na


institucije i lica izvan struke, traži uposlene bilo kakovo i bilo gdje. Ali


svuda isti odgovor, a živjeti se mora. 1 on naravski živi i mora da živi,


ali na račun i o muci drugih. Uslijed toga gubi ugled ne samo u vlastitim


očima, već i u očima okoline. Mjeseci (pa i godine) iščekivanja uništavaju


živce. Pod uplivom toga popušta ustrajnost, jenjava polet i idealizam.


Veli se, na mladosti svijet počiva. Ali kakav će to biti svijet, kad mladost


još prije ulaza u život izgubi i polet i ideale?


No nije situacija takova samo u šumarskoj struci. Uposlenje traži


čitava legija besposlenih inženjera tehnike, besposlenih pravnika, profe


sora, učitelja, da o manuelnim radnicima i ne govorim. Pri tom je za


nezaposlene šumarske inženjere karakteristično, da su mahom mladi


ljudi, dok je u ostalim strukama nezaposlenost zahvatila i krugove


»starijih«.


Problem nezaposlenosti aktuelan je i ž i v o t a n problem sadašnjice.


Težište moga razmatranja bit će u pitanju, da li je za naše pri


like opravdano bez ograničenja uzgajati stručnu


mladež?


Na prošlogodišnjoj glavnoj skupštini Jugoslovenskog šumarskog


udruženja, održanoj u Banjoj Luci, iznio je pod konac zasijedanja g. ing.


Mila n Strinek a teško stanje nezaposlenih šumarskih inženjera


potrebu ukidanja jednoga od naših dvaju šumarskih fakulteta. Skupština


zbog odmaklog vremena nije uzela predmet u detaljnije razmatranje. In


terpelant je, također, zbog kratkoće vremena odustao, da na samoj skup


81
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 4     <-- 4 -->        PDF

stini iznese svoju čitavu pisanu predstavku. Zbor je prepustio predmet
upravnom odboru Udruženja, koji će morati na jednoj od svojih narednih
sjednica da uzme stvar u ozbiljan i svestran pretres i da donese svoje
zaključke. Možda će ova studija, barem donekle, moći da posluži upravi


J. Š. U. pri rješavanju toga važnog pitanja.
U kratkoj diskusiji na samoj skupštini čule su se među ostalim čak i


riječi: »zločin je producirati intelektualni proletarijat«. Psihološki i su


bjektivno mogu se te riječi da razumiju. Ali zar u našoj državi ima


stvarno previše inteligencija — čak i toliko, da je zločin uzgajati daljnje


inteligente? Zar naš narod ima odviše učitelja, profesora, tehničara, li


ječnika, agronoma i šumara? Prođimo malo kroz našu zemlju i ogledajmo


se unaokolo. Što ćemo pri tom vidjeti? Vidjet ćemo na pretek slabo ob


rađivanih polja, loših šuma, šikara i golijeti svake vrste, vidjet ćemo na


pretek bolesnika, koji se ne liječe, nedovoljnih prometnih sretstava, mase


poplava itd. Zar dakle ne treba još mnogo više agronoma, šumara, li


ječnika i tehničara, no što ih ima danas? Našu inteligenciju čeka golema


količina rada na svim linijama i u svim zvanjima. Napose naglašavam


potrebu napretka u poljoprivredi i šumarstvu, jer čitavo pučansto, bilo


direktno ili indirektno, živi od tih dviju osnovnih grana privrede. Da


našnje snage u inteligenciji nisu ni izdaleka dostatne da posvršavaju sav


rad, koji ih čeka. Nisu dostatne ni po kvaliteti, a još manje po kvantiteti.


Dolazimo do čudne kontradikcije i nelogičnosti. S jedne strane
mnoštvo neuposlene radne snage, s druge još više neizvršenog rada, koji
čeka na izvršenje. A ne samo da se sav taj rad ne izvršuje, već kao za
ironiju neuposlena radna snaga mora da živi i da se hrani na račun onih,
koji rade. Jasna je nelogičnost takovog stanja napose sa stanovišta općenitosti
i naroda kao cjeline. Jednaka je to nelogičnost kao npr. i ona, da
u današnje doba ima producenata, koji svoje produkte uništavaju (na pr.
kavu u Americi), dok istovremeno drugi oskudijevaju na tim proizvodima.


Uzroke, koji su doveli do tih nelogičnosti, moramo tražiti u sistemu
gospodarskog liberalizma i individualnog kapitalizma, tj. u odveć slobodnom
(za današnje prilike) individualnom gospodarstvu. Sloboda proizvodnje,
sloboda rada, pristupnost svakoga zvanja svima i svakome, sve
su to ideje liberalizma. Odlične su to ideje i vrlo sposobne da vode svijet
putem napretka — ali samo tako dugo, dok traje konjunktura. Kad dođe
depresija i kriza, gube one svoj sjaj. Sta će lična sloboda u izboru zvanja,
u izboru rada, a i sloboda konkurencije onome, koji nema kruha i uposlenja,
a nitko ga u posao neće da primi? I kakve koristi ljudskom društvu
od nezaposlenih?


Proizvodni troškovi u privredi redovno su to manji, u što većim
masama se roba proizvodi. U želji za što većim dobitkom producenti su
poslije rata proizvodili goleme količine robe. U prvi je čas potražnja nadmašivala
ponudu, pa je to ojačalo produkciju. Međutim potražnja nije
rasla sa istim tempom, kao što je rasla želja producenata za dobitkom,
a s njome i sama produkcija. Nagomilana roba prouzročila je pad cijena
i otpuštanje radnika. Pad cijena žitaricama oslabio je kupovnu snagu
seljaka. Uslijed manjeg konzuma od strane seljaka otpušta industrija
radnike i time smanjuje daljnju moć konzuma. a indirektno potkapa i
samu sebe. Osim toga je znatnim tehničkim pronalazima i racionalizacijom
proizvodnje omogućena veća produkcija uz manji udio ljudskog
rada i mjesto da se taj napredak iskoristi na dobro čitavog naroda i


82
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 5     <-- 5 -->        PDF

čovječanstva, on proizvodi nezaposlenost i pauperizaciju gotovu sviju
društvenih slojeva. Zaposlen radnik ne uništi plaću, koju prima za svoj
rad, već za nju kupuje privredne produkte tj. životne potrepštine i time
daje zarade drugima. Ako ga otpustimo od rada, ne samo da on više
ne može da daje zarade drugima (bilo direktno ili indirektno preko privrednog
organizma), već mora da živi na račun drugih (od potpore nezaposlenima,
potpore pasivnim krajevima itd.).


Nezaposlenost je kako u privrednom tako i u socijalnom pogledu najgori
i najopasniji produkt privredne depresije (krize). To je rak-rana na
tijelu današnje privrede, jer kad jednom nastane, širi se sama od sebe i
prijeti opasnošću čitavom organizmu privrede, pa i njegovim najzdravijim
dijelovima.1


Iz toga slijedi, da bi država kao reprezentant i zaštitnik interesa
cjeline morala poduzimati mjere da u državi ne dođe do nezaposlenosti,
a nikako ne bi smjela čak i sama da provodi redukcije. Država bi u interesu
općenitosti morala da stvara mogućnosti rada za sve nezaposlene
(javni radovi). I čim bi nestalo nezaposlenosti, popravio bi se konzum,
po njemu proizvodnja i opće privredno stanje. U interesu je cjeline, da
svaki građanin ima rada i hljeba. Tko ne radi, ne treba da jede — zlatna
je poslovica naroda.


Prosječna produkcija apsolvenata šumarstva.


Iz dosadanjih općih razmatranja pređimo sada na1 našu užu tomu.
Pri tome ćemo se poslužiti podacima knjige g. ing. J o s i p a B o r o š i ć a :
»Šematizam i status osoblja u resoru Ministarstva šuma i rudnika, prema
stanju od 1. maja 1933., Zagreb 1933«, izdanje Ministarstva šuma i rudnika.
Knjiga donosi među ostalim (po godištima apsolviranja) imena apsolvenata
šumarstva, jugoslavenskih državljana, koji su počevši od godine
1863. apsolvirali kako na našim domaćim tako i na stranim visokim
školama i univerzitetima, a jednako i na Gospodarsko-šumarskom učilištu
u Križevcima i Šumarskoj školi u Sarajevu. U priloženoj tabeli I.
svrstao sam brojčano sve te podatke. Vidimo, da je u svemu od god.
1863. do 1932., dakle kroz 70 godina, prema podacima te publikacije apsolviralo
šumarstvo 1500 naših ljudi. U slici 1. nanio sam brojeve apsolvenata
iz rubrike 11 spomenute tabele kao ordinate k pripadnim godinama
kao apscisama. Spajanjem krajeva nanesenih ordinata dobivamo
dosta ispretrganu liniju (frekvencioni poligon). Jedne godine bilo je naime
više, druge manje apsolvenata. Ali ipak iz čitavog toga grafičkog prikaza
vidimo, da se prosječno broj apsolvenata povećava. Naglo taj broj raste
poslije rata i proizvodi danas u sklopu općih privrednih prilika nezaposlenost
šumarskih inženjera. Ali u istoriji našega šumarstva bilo je već
slučajeva, kad apsolventi šumarstva uslijed prevelikog broja nisu do


1 Vidi Dr. Podbrežnik : »Projekt privredno-zadružnog plana za Jugoslaviju«,


Beograd 1933. Po računu Dr. Podbrežnika otpust jednog radnika ima u čitavoj privredi


3
za posljedicu otpuštanje daljnjih triju radnika. Jer ako radnik — (= q) svoje plaće


upotrijebi na nabavu onih potreba, koje daju rada drugima, a ovi drugi čine sa svojom
plaćom analogno, onda teoretski otpustom jednog radnika nastupa u čitavoj privredi


sukcesivno otpuštanje svega četiriju radnika t. j . 1+ 9 +<72 + = - - —- = 4.


83
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 6     <-- 6 -->        PDF

84
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 7     <-- 7 -->        PDF

bivali namještenja. Hiperprodukcija je već postojala oko 1890. godine.
Bilo je tada apsolvenata, koji su počeli da služe kao besplatni pripravnici,
dapače kao lugari, jer nisu odmah mogli da budu uposleni kao činovnički
pripravnici.


Iza porasta (hausse) dolazi pad (baisse), a iza ovog opet konjunktura.
Gotovo bismo mogli reći, da jači porast već sam u sebi krije začetke
pada i obratno. Ali jasno je, da ovo kretanje gore-dolje povlači za
sobom gubitke kako za pojedinca tako (pa i još više) za čitavu privredu.
Najbolje to vidimo u današnjoj depresiji.


Zar se ne bi iz dosadanjeg razvoja privrede odnosno života mogao
da utvrdi onaj prosječan razvoj, uz koji, kad bi se po njemu kretala privreda
odnosno život, ne bi nastajale trzavice, prekomjerni porasti i padovi,
odviše jake konjunkture i bolne depresije? Kad bi se grafički prikazao
razvoj produkcije, na pr. čelika ili žita ili kojeg drugog proizvoda,
opet bi se dobile nepravilne linije sa brojnim skokovima i prema goré
i prema dolje, ali ipak sa manje više jasnom tendencijom porasta. Jer
čovječanstvo, uzeto u duljem prosjeku, ipak napreduje. Zašto se taj napredak
ne bi udesio tako, da on bude bez perturbacija, bez kriza i žrtava,
koje su s time u vezi? Zašto ne bi čovječanstvo napredovalo pravilnijim
tokom?2 Zašto ne bi, mjesto za tri stepenice prema gore i dvije prema
dolje, išlo makar samo za jednu prema gore i pri tome si uštedilo trud
silaženja i ponovnog uspona? Drugim riječima, zašto da se čovječanstvo
i njegova privreda kreću po jako nepravilnoj liniji, dok bi mogli da se
giblju (barem približno) po pravilnoj liniji konstantnog uspona?


Izračunajmo iz nepravilnih podataka rubrike 11 (tabela 1.) pro sječn
o povećavanje broja naših apsolvenata šumarstva, t. j . fiksirajmo
uz pomoć teorije najmanjih kvadrata prava c (pravu liniju), koji
se podacima rubrike 11 najbolje prilagođuje. Jednadžba pravca općenito
glasi :


y = ax-^-b (1)


- Vidi navedenu publikaciju Dr. Podbrežnika.
85
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Pojedine godine iz tabele I., počevši od 1863. pa na ovamo, označi!
ćemo sa xx = 1, x2 = 2, . . . x70 = 70, t. j . godina 1863. važi kao prva
godina ove 70-godišnje periode, a godina 1932. kao zadnja. Odgovarajući
podaci rubrike 11 nosit će prema istom redu oznake .., y2, ...- Za
konstante (a i b) traženoga pravca važe po teoriji najmanjih kvadrata
izrazi:


_ n [..] — [.] [y] m
.[..~ [.]*


b==[y]^_a,[x] (3)


gdje je n=70, dok uglate zagrade, zajedno sa zagrađenim izrazima, na


značuju izvjesne sume, t. j. :


M=*i + «i+ 4-x70 ;


[.)=., + . + ....
[xy]=Xlyl +*1.+- - + ^70^70;


[*«I = *î + *i + + *?„


Iz podataka rubrike 11 izračunao sam za pojedine od gornjih izraza
ove brojčane iznose:
M = 2485; [y] = 1524; [xy] = 69.016 ; [*] [y] — 3,787. !40; [x2] = 116.795;
M2 = 6,175.225.


Uvrstimo li to u formule 2) i 3), dobivamo:


a = 0.5219 i b = 3.2447.


Dakle jednadžba traženog pravca glasi:


y = 0.5219 X + 3.2447.


Taj pravac ucrtao sam u slici 1. On daje prosječan porast broja
naših apsolvenata šumarstva kroz zadnjih 70 godina i izjednačuje nepravilnosti
u rastenju broja tih apsolvenata. On je kao neki izražaj aritmetičke
sredine sviju onih preraznih motiva, koji su rukovodili 1524 čovjeka,
da se odluče studirati šumarstvo. Mnogi su od tih 1524 danas
mrtvi, mnogi u penziji. Ne možemo da znamo sve one motive, sve one
životne poglede, koji su im dali pobude, da se odluče na studij šumarstva.
Ali pravac u si. 1. daje ipak neku sumarnu direktivu i prosječni istorijski
razvoj sviju tih njihovih misli.


Zbog olakšanja daljnje manipulacije s našim pravcem izračunat
ćemo njegovu ordinatu za godinu 1932. Dobivamo y 70 = . 1932 — 39´78.
Da se je dakle broj jugoslovenskih apsolvenata šumarstva počevši od 1863.
pa do 1932. godine gibao po tome pravcu, koji znači sintezu svih porasta
i padova u broju ovih apsolvenata, onda bi na godinu 1932. otpalo svega
39´78 ili okruglo 40 apsolvenata.


Taj naš ovako iz 70-godišnfeg razvoja, dakle iz istorije, iskalkulisani
broj slaž e se začudno sa brojem, koji je iz potreba naše struke
iskalkulisao g. direktor ing. Jova n Metla š u svome članku: »Naši
šumarski fakulteti« u Šumarskom Listu 1926. str. 83—88. Autor tama
doslovce kaže: »Trebamo prosječno godišnje trideset sedam apsolvenata
šumara«. Formula našeg pravca za 1926. god. daje gotovo upravo


86
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 9     <-- 9 -->        PDF

taj broj t. j. ..4 = 3>192. =36´6 =37 apsolvenata! Mi smo izračunali
pravac konstantnog prosperiteta, uzeli smo istoriju i iz nje smo ustanovili
taj broj, dok je g. ing. Metlaš dobio broj 37 dedukcijom iz potreba
naših šuma! Praktički posvemašnje poklapanje našeg broja sa brojem


g. ing. Metlaša možda je i dosta slučajno, ali vjerojatno je znatno uslovljeno
stvarnošću.
Naš pravac iz slike 1. pokazuje polagan, ali konstantan prosperitet.
Koeficijenat njegovog uspona (a = 0´5219) zaokružit ćemo na 0´50 — .%,
što bi značilo, da se tokom rečenih 70 godina broj naših apsolvenata
šumarstva prema rubrici 11 tabele — prosječn o uzevši — neprestano
povećavao, i to svake dvije godine za jednoga. Ako se taj tempo
povećavanja pridrži i za budućnost, onda bi se svake dvije godine broj
apsolvenata mogao i na dalje povećati za jednoga, jer prosječnom istorijskom
razvoju ne odgovara kruti numerus clausus, već broj´, koji se
polagano povećava.


Kritika izračunatog pravca.


Da li bi se gore izračunati pravac prosječnog istorijskog razvoja
mogao da upotrijebi u praktične svrhe t. j . da li bi odgovaralo, da se
faktično ograniči broj slušača šumarstva na onu mjeru, da produkcija
apsolvenata bude približno jednaka broju izračunatom po pravcu dosadanjeg
prosječnog razvoja? Zapravo naime i pravac prosječnog istorijskog
razvoja, koji sam gore izračunao, ima svojih nedostataka, pa je
potrebno da ga podvrgnemo kritici i korekcijama, ako pomoću njega
želimo da zaključujemo na budućnost. U njemu nisu uzeti u obzir svi oni
brojni stranci, koji su kod nas bili zaposleni kao šumarski stručnjaci,
a svršili su studije u inozemstvu. Uzeti su u račun samo Jugosloveni
prema podacima navedene publikacije g. ing. Borošića.
Kad bi se uzeli u obzir još i stranci, koji su kod nas bili uposleni (na
pr. Madžari kod uprave državnih šuma, Austrijanci u šumama Slovenije
i Bosne), ispale bi početne i srednje ordinate našeg pravca iz si. 1. nešto
višima, a koeficijenat a njegovog uspona nešto manjim.


Osim toga mi nažalost nisu poznati oni naši apsolventi, koji su


prije prenosa
šumarske visoke škole iz Mariabrunna na »Bodenkulturu«
u Beč svršili šumarstvo u Mariabrunnu i Šćavnici. Kad bismo i te apsolvente
uzeli u račun, povećale bi se nešto početne ordinate našeg pravca,
a koeficijenat a bi se smanjio. Ako se podaci rubrike U od 1863. do
1882., dakle kroz prvih 20 godina, povećaju za 100%, pa se sa tim podacima
i nastavno dalje od 1883. do 1932. sa nepovećanim podacima
rubrike U izračuna pravac prosječnog razvoja, dobiva se za ordinatu
tog pravca u 1932. g. iznos 37´67 == 38, a za koeficijenat a njegovog
uspona iznos 0´39. Ako pak na temelju rubrike 11 izračunamo pravac
prosječnog razvoja, ali samo od 1883. do 1932., dobivamo za ordinatu
u g. 1932. iznos 38´97=39, a za koeficijenat uspona iznos a = 0´48.
Vidimo da se ordinata u 1932 g. bitno ne mijenja spram ordinate, koju
smo izračunali iz primarnih (ukupnih) podataka rubrike 11, samo se
koeficijenat uspona prilično smanjuje t. j . od 0*52 na 0´39 odnosno na 0´48.
Moram i to da napomenem, da su medu apsolvente Jugoslovene
ubrojeni i Bugari, koji su apsolvirali šumarstvo na križevačkom učilištu
odnosno na šumarskoj akademiji u Zagrebu, njih svega 24. Ako ih odbi


ci
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 10     <-- 10 -->        PDF

jemo iz podataka .tabele I., pa sa tako reduciranim podacima rubrike 11
izračunamo prosječan istorijski razvoj, dobivamo za pravac izjednačenja


od 1863. do 1932. od 1883. do 1932.


ordinatu u god. 1932.: 39´27 38´67


koeficijenat uspona a: 0´5172 0´4871


Bugari, koji su kod nas studirali, nisu po apsolviranju dobivali namještenja
kod nas, već u Bugarskoj. Ali kako rekoh, s druge su strane
mnogi stranci službovali kod nas, koji su svršili studije u inozemstvu.
Zato i nisam prvotno odbio naše apsolvente Bugare u tabeli I. Može se
uzeti, da oni stvaraju bar neku protutežu brojnijim strancima, koji su
u inozemstvu studirali, a kod nas službovali.


Nadalje se mora priznati, da se upravo sada frekvencioni poligon
apsolvenata (si. 1.) nalazi — da tako rečem — na vrhuncu porasta i da
neminovno poslije toga mora da nastupi znatan pad uzrokovan nezaposlenošću.
Dakle, pri izračunavanju pravca u si. 1. uzet je u račun
zadnji jaki porast, dok onaj pad, koji će prirodno slijediti i koji će
zadnjem porastu u glavnom tek da stvori protutežu, nije uzet u obzir.
Posljednji porast digao je pravac izjednačenja i povećao njegov koeficijenat
uspona (a). Uzmimo i tu činjenicu u obzir. Po mom računu ima
danas u državi oko 90 šumarskih inženjera, koji su bez namještenja.
Koncem god. 1932. moglo ih je biti cea 60. Da je kojim slučajem na našim
fakultetima apsolviralo zadnjih godina ukupno za 90 (do konca 1932.
za 60) apsolvenata manje, ne bi danas u glavnom bilo nezaposlenih šumarskih
inženjera, odnosno nezaposlenost bi se kretala u granicama
normalnosti.


Uzmimo da je hiperprodukcija u iznosu od 60 apsolvenata nastupila
do 1932. sukcesivno kroz 5 godina, t. j . od 1928. do 1932. Razdijelimo
broj 60 na tih 5 godina proporcionalno tako, da na 1928. g. dođe 4 prekobrojna
apsolventa, na god. 1929. 8 njih, zatim 12 na 1930., 16 na 1931.
i 20 na 1932., ukupno dakle 60. Ako odbijemo te brojeve: od brojeva
rubrike 11, dakle ako u glavnom eliminiramo hiperprodukciju zadnjih
godina, osim toga ako odbijemo i Bugare, koji su kod nas apsolvirali,
pa izračunamo prosječan razvoi, dobivamo nov pravac, koji za razdoblie
od 1883. do 1932. daje: a = 0´3536 i .1.-.2 = 34´20.


Kad uzimamo nezaposlene u obzir, morali bismo ih odbiti eventualno
čak i u dvostrukom iznosu. Jer da ih je apsolviralo baš za onoliko
manje, koliko je koncem 1932. bilo nezaposlenih, imali bi zaposlenje svi
osim tih nezaposlenih. Ali pošto su nezaposleni tu, morao bi u buduće
apsolvirati još manji broj, toliko manji, da i današnji nezaposleni nadu
uposlenje. Međutim nećemo ići tako daleko, da dvostruko odbijamo nezaposlenost.
Zadovoljit ćemo se sa jednostrukim odbijanjem, dakle sa
definitivnim vrijednostima a = 0´35 i yi9:v2 = 34, a višak, koji je nastao
i koji se izrazuje u nezaposlenima, neka se na neki način postepeno uposli
mjerama jačeg i bržeg intenzivisanja i racionalizovanja našeg šumarstva.
Osim toga moramo biti svjesni činjenice, da nezaposlenost nije nastala
samo uslijed hiperprodukcije, već i uslijed subkonzuma t. i. u konkretnom
slučaju uslijed obustave namještavanja u današnjim lošim prilikama.


Numerus clausus.


Po zakonu o univerzitetima univerzitetska je nastava slobodna i
pristupna svakom građaninu, koji ispunjava izvjesne uslove (ispit zre


88
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 11     <-- 11 -->        PDF

losti). Dakle svatko može da se upiše i da studira nauke, koje želi. Lična
sloboda u izboru zvanja potpuno je zagarantovana. Nije predviđen nikakav
numerus clausus niti kakovo ograničenje broja slušalaca. To je
posve u duhu liberalizma. Kandidati su posve slobodni u izboru svog
zvanja, ali i sami imaju da snose posljedice svoje odluke
u predmetu tog izbora.


Već sam jednom naglasio, kako je liberalizam sjajan po svojim idejama
za vrijeme blagostanja i konjunkture, a moglo bi se reći i plodonosan.
Međutim za vrijeme krize i depresije posve je drugačije. A pošto
bol i bijeda uvijek jače djeluju na čovjeka i negativni utisci uvijek su
jači od pozitivnih (zakon psihologije), to će i kriza morati da dovede
(a već i dovodi u mnogom smjeru) do odstupanja od principa liberalizma.
Država raznim mjerama nastoji da reguliše i ublaži bijedu. Možda
bi bilo dobro, da se sva produkcija reguliše prema pravcima
prosječnog i s t o r i j s k o g razvoja?


U god. 1930. predlažu neke struke u Njemačkoj uvađanje numerus
clausus-a na visokim školama. Za ilustraciju vadim iz »Zeitschrift für
Vermessungswesen« 1931. strana 62 ovo: »Der von unseren Fachverbänden
« (geodeti i geometri) »empfohlene Plan der Einführung eines
numerus clausus für den Vermessungsingenieurberuf ist, wie wir erfahren
haben, vorläufig zurückgestellt worden, um mit dem Vorgehen
in einem Einzelberuf nicht das Zeichen zur Einführung des numerus
clausus in anderen Berufen zu geben und um den jungen Leuten nicht
das Selbstbestimmungsrecht in der Berufswahl zu schmälern«. Zapravo
je dakle odbijen u Njemačkoj prijedlog saveza geodetske struke samo
s razloga, da ne bude povrijeđen princip liberalizma u izboru zvanja.
Stoga nije uveden numerus clausus u struci, koja je to tražila. Danas
međutim Njemačka uvodi kontingentiranje broja studenata na visokim
školama i univerzitetima. U usporedbi sa ostalim zemljama vlada u Njemačkoj
razmjerno najjača depresija. Nije dakle čudo, da se konzekventno
onome, što sam kazao, odustaje u Njemačkoj od principa liberalizma.
Uvjeren sam, ako kriza potraje, da će slično učiniti i ostale zemlje.


Sve u svemu, pristaša sam liberalizma, ali ako se sa ograničenjima
i bezbolnim zahvatima od strane države može da postigne napredak i
predusretnu štete, neka se izvrše ti zahvati, makar se i odustalo od principa
liberalizma. Takvo je jedno odstupanje i ograničenje broja slušača
šumarstva. Predlažem, da se ograniči taj broj u toliko, da bi godišnji
broj apsolvenata bio u glavnom jednak broju, što ga daje pravac prosječnog
razvoja, koji sam gore izračunao sa a = 0´35 i ..^,2:=34. Kod


toga je pravca u glavnom paralizirana hiperprodukcija kao i nesigurnost
podataka od 1863. do 1882., jer je broj nezaposlenih u glavnom odbijen,
a pravac je računat samo od 1883. na ovamo.


Naglašavam, da su kod konstrukcije pravaca iz prednjeg poglavlja
upotrijebljeni brojevi apsolvenata , a ne brojevi diplomiranih inženjera.
Tabela I. daje naime samo apsolvente. Stoga uvijek konzekventno
govorim o a p s o 1 v e n t i m a. Broj1 diplomiranih šumara manji je ili
najviše jednak broju apsolvenata. Jedino kad sam uzimao nezaposlenost
u obzir, operirao sam i sa brojem diplomenata t. j . odbijao sam broj nezaposlenih
šumarskih inženjera od broja apsolvenata.


Prema svemu ovome moj konkretan prijedlog glasi: treba ograni


89
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 12     <-- 12 -->        PDF

čiti produkciju apsolvenata na godišnje otprilike 34, a svake treće godine


(a = 0´33 = Va — 0´35) povećati taj broj za jedan.


Razmotrimo sada iz tabele I. brojeve apsolvenata na šumarskom
učilištu u Križevcima i nastavno na nj´ na šumarskoj akademiji i fakultetu
u Zagrebu. Rubrike 2 i 3 naše tabele daju nam te brojeve. Zagrebački
šumarski fakultet ima iza sebe već istoriju od 70 godina. Sta čitamo iz
razvoja broja apsolvenata u Križevcima i Zagrebu kroz tih 70 godina?
Konstruišimo (si. 2.) za Križevce—Zagreb frekvencioni poligon apsolvenata
i pravac prosječnog razvoja posve analogno, kako smo gore učinili
za sve jugoslov. apsolvente šumarstva (bez obzira da li su apsolvirali
u tuzemstvu ili inozemstvu). Jednadžba pravca prosječnog razvoja, izvedena
posve analogno kao gore, ali naravno samo iz podataka rubrika
2 i 3, glasi:


y = 0´2016x + 61714.


dakle a — 0´2016 ili okruglo Ve. Ordinata toga pravca u 1932. iznosi


.70 = .1932 = 20´29 apsolvenata.


fooj


Prosječnom razvoju zagrebačkog fakulteta odgovara dakle u 1932.
god. 20 apsolvenata. Prema tome razvoju mogao bi se broj apsolvenata
svake 5-te godine povećati za jedan.


Iz tabele I. izlazi, da je na domaćim i stranim šumarskim školama
i fakultetima apsolviralo svega 1524 Jugoslovena, odnosno 1500, ako se
odbiju 24 Bugara. Od toga broja otpada na domaće škule (Križevce,
Zagreb, Sarajevo, Beograd) 1191 apsolvent, a na same Križevce i Zagreb
909 njih, dakle 60´6%. Po pravcu prosječnog prosperiteta zagrebačkog
fakulteta (naravno zajedno s Križevcima, jer je šumarska nastava
u Zagrebu samo nastavak šumarske nastave u Križevcima) dolazi u
1932. god. 20´29 apsolvenata, što je nešto preko polovice onoga broja
(39´78), koji sam prvotno izračunao za sve Jugoslovene. Broj 20´29 čini
oko 60% od onog broja (34), koji sam predložio kao racijonalan (poželjan)
broj apsolvenata u god. 1932. Koeficijenat uspona (a) kod zagrebačkog
pravca iznosi oko 0´20 na godinu, dakle preko polovice onoga
koeficijenta (0´35), koji sam gore predložio sumarno za sve naše apsolvente.


Iz svega navedenoga izlazi, da bi se broj slušača imao da ograniči
na racijonalniiu mjeru. Time bi se povećao i kvalitet apsolvenata, jer
nastava može više pažnje da posveti individualnom uzgoju i naučnom
izgrađivanju slušača, kad ih je manje.


90
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Broj slušača može da se ograniči na razne načine: a) da se unaprijed
fiksira broj slušača (numerus clausus), koji se mogu da upišu u
prvo godište .studija; b) da se povise godine studija od 4 na 5 godina;
c) da se dozvoli upis u drugo godište studija samo onim kandidatima,
koji su zaključni ispit prvog godišta (1. diplomski ispit) položili u redovnom
roku.


Kvalitet slušača, a po tome i stepen stručne i naučne spreme apsolvenata,
znatno bi se podigao, kad bi se provela mjera pod b) i c). Naravno,
da bi za to bio potreban sporazum obaju fakulteta. Opći razvoj
šumarskih nauka traži, da se godine studija povećaju t. j . da se provede
mjera pod b). Zamišljam petu godinu studija djelomice i kao rad na
pokusnim šumskim dobrima, koja bi u tu svrhu bila fakultetima stavljena
na raspolaganje i gdje bi slušači osim teoretske obuke učvrstili svoje
znanje praktičkim radom.


Uslijed velikog broja predmeta, koji se danas predaje na fakultetima,
studenti se jedva mogu samostalno da bave naukom. Oni moraju
da prouče sve brojne predmete u razmjerno kratkom vremenu. Stoga
više memoriraju i uče, a manje studiraju i još manje (ili možda i nikako)
rade samostalno naučno. Individualan i samostalan naučni rad slušača
moguć je u pravom smislu samo onda, kad je broj slušača razmjerno
malen.


Ako se na šumarskim fakultetima ne ograniči broj slušača respektive
apsolvenata, već se nastavi sa produkcijom šumarskih stručnjaka
kao do sada, doći će ti apsolventi u još težu krizu.


Sad nastaje pitanje, kako da se ovo ograničenje provede već prigodom
upisivanja u prvo godište studija.


Ako za zagrebački fakultet i za razdoblje od 10 godina (na ,... od
školske godine 1919.-20. do 1928.-29.) zbrojimo slušače zasebno po godištima,
dobivamo za I. godište 411, za II. godište 321, za III. godište
296 i za IV. godište 295 slušača. Dakle je kroz 10 godina u 1. godištu
bio prosječno upisan 41 slušač, u II. godištu 32, u III. i IV. godištu svagdje
po 30 slušača. Možemo dakle uzeti, da broj slušača prema godištima studija
prosječno pada od 41 na 32, 30 i 30, odnosno od 140% na 109%,
100% i 100% (apsolventi). Brojka 140% može otprilike da posluži kod
rasuđivanja pitanja, kolik bi broj slušača bilo racionalno pustiti u prvo
godište studija, ako bi studij trajao i dalje samo 4 godine. Ako se za
racionalan broj apsolvenata uzme na svakom fakultetu 17 i ako se ne
uvede ograničenje spomenuto gore pod c), onda bi se u prvo godište
studija mogla da puste otprilike po 24 slušača. Uz ograničenje pod
točkom c) moglo bi da ih se u prvo godište eventualno pusti i nešto
više, a još nešto više eventualno u slučaju produženja studija od 4 na
5 godina.


Pri svemu tome bilo bi dobro, da se pri upisu kandidata u prvo
godište posvećuje izvjesna pažnja i ocjenama, što ih u svjedožbama
zrelosti dobiše iz matematičko-prirodoslovnih predmeta.


Životni izgledi apsolvenata.


Već sada imaju apsolventi teške izglede za ulaz u život. Nove
privatne službe tako reći ne otvaraju se. Privatni šumski posjedi su
pod udarom agrarne reforme i ne primaju gotovo nikoga u službu. Preostaje
kao poslodavac država i šumska industrija. O potrebi namještanja


91
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 14     <-- 14 -->        PDF

apsolvenata naših fakulteta u drvnoj industriji pisao je nedavno g. ing.
Vladimir Beltram (vidi Šumarski List 1934. god. str. 10). Ali i
drvna industrija u današnjoj privrednoj depresiji neće da namješta nove
sile, a napose ne kvalifikovane. U državnom budžetu provodi se znatna
štednja. Svi to znamo i osjećamo. Ali državno šumarstvo treba ipak
stručnjaka. Ministarstvo šuma i rudnika predvidilo je, koliko mi je poznato,
u budžetu za 1934./35. godinu 50 novih mjesta za šumarske inženjere,
ali je Ministarstvo finansija tu stavku u prijedlogu budžeta reduciralo
i brisalo.


Iz spomenutog »Šematizma i statusa« šumarskog osoblja izvadio
sam brojeve državnih činovnika, šumarskih stručnjaka, u pojedinim činovničkim
grupama. Dobio sam:


Grupa : ./1 ./2 IV/1 IV 2 V VI VII VIII Pripr. IX X


broj


1 14 38 60 100 58 90 144 146 28 25


činovnika:


Računam, da nezaposlenih šumarskih inženjera ima sada oko 90.
Iz istog »Šematizma i statusa« izvadio sam nadalje brojeve slušača šumarstva
na našim fakultetima za godinu 1932. Te brojeve prikazuje priloženi
pregled 1.


Pregled 1.


Broj slušača šumarstva


godište ; IV. III. 11. I.


Zagreb : 40 36 51 41


Beograd : 83 113 124 132


Ukupno . . . 123 149 175 173


Na slici 3. prikazao sam grafički brojeve državnih šumarskih činovnika
u pojedinim položajnim grupama. Brojevi su prikazani kao stupci.
Iza tih stupaca slijedi stupac nezaposlenih inženjera šumarstva, a za
njim stupci slušača šumarstva po godištima (sumarno za Zagreb i Beograd).
Iz te slike vidimo i odviše zorno, da nezaposlenih inženjera i studenata
ima zajedno više, nego svih šumarskih stručnjaka u resoru Ministarstva
šuma i rudnika. Nije to nikako ružičasta slika za budućnost
naših mladih apsolvenata u sadašnjosti i neposrednoj budućnosti, napose
kad pomislimo, da je momentano privatna služba gotovo posve
zatvorena.


Situacija izlazi kao još teža, ako pogledamo sliku 4. Iz spomenutog
»Šematizma i statusa« izračunao sam, koliko godina službe imaju poje


92
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 15     <-- 15 -->        PDF

PoBEĐENjE BßOJA DRZ ŠUMARSKIM ČINOVNIKA
.... SA BftOjE/. NEZAPOSLENIH INŽENJERA I BROIE/.
STUDENATA iOMABSTVA


i i
9rt .« O IH
OBUPA . HI/, i«/« "/i W* v " v" »´" ...-n .—´
NezA iv
MILINI
INŽENJE
III IIlodište
I
DBŽAVNI ČINOVNICI Rl JUn. STUDENTI SOrtA».
7ÎO
Slika 3.


dini šumarski činovnici iz resora Ministarstva šuma i rudnika. Dobio
sam u glavnom (zajedno sa činovnicima IX i X položajne grupe) brojeve
sadržane u priloženom pregledu 2.


Pregled 2


Broj godina


38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23


službo:
Broj stručnih šum.


4 0 0 6 7 8 7 7 10 21 13 15 7 12 20 13


činovnika:


Broj godina


22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7


službe:
Broj stručnih šum.


20 27 15 27 12 13 9 14 20 29 27 23 18 14 32 30


činovnika:


Broj godina


6 5 4 3 2 1 0


službe :
Broj stručnih šum.


11 11 45 56 39 59 3


činovnika:


Nasuprot tome ima nezaposlenih inženjera, koji bi mahom željeli
ući u državnu službu, oko 90, dok studenata šumarstva ima svega 620.
Sve je to prikazano grafički u slici 4. Na apscisnoj osi nanesene su


93
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 16     <-- 16 -->        PDF

godine službovanja, Ordinate su brojevi činovnika odnosno brojevi nezaposlenih
inženjera i slušača šumarstva. Slika 4. ima da dade poređenje
broja nezaposlenih inženjera i studenata šumarstva sa brojevima
državnih šumarskih činovnika po godinama službovanja. Pripominjem,
da sam u si. 4. spojio u jednu ordinatu brojeve svih državnih šumarskih
činovnika, koji imaju preko 35 godina službovanja. Uzeo sam ih, kao da
imaju 36 godina službe.


POREOENJE BROJA ORI. SUA,ČINOVNIKA


PO GODINAMA SLUŽBE .. BROJEA NEZA


POSLENIH ŠUMAR. INZINJER-A I BROJE/. SLU


ŠAČA ŠU/´iA&STVA


. « ii il il )i 10 14 n :? 2s :> u 21 n :i . u 11 0 . tf « » 11 . IO 9 s 7 G 5 * i j


Slika 4.


Zapravo sam isprva želio prikazati grafički u jednoj slici poređenje
nezaposlenosti i slušača sa sveukupnim brojem šumarskih stručnjaka u
državi, dakle i onih u privatnoj službi. Nažalost mi to nije
uspjelo zbog manjkavih i nedovoljnih podataka. Moramo se dakle zadovoljiti
sa ovim poređenjima, koja su nam moguća po podacima knjige
»Šematizam i status«. Pošto su u »Šematizmu« činovnici imovnih općina
uvršteni među državne činovnike, to s njima i ovdje postupam kao sa
državnima.


Razdijelit ćemo (vidi sliku 4.) sve šumarske činovnike u dobne
razrede prema godinama službovanja. Dobni razredi neka imaju u glavnom
po 5 godina. Prvi ili najstariji razred neka sačinjavaju činovnici sa
30 i više godina službe, drugi razred činovnici sa 25 do 30 godina, treći
sa 20 do 25 godina i t. d. Za svaki od svih tih 7 razreda dobivamo po
redu 49, 68, 95, 75, 117, 98 i 202 ili svega zajedno 704 činovnika. Na


94
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 17     <-- 17 -->        PDF

suprot tome broju stoji, ako ne više, a ono barem toliko (cea 710) studenata
i nezaposlenih inženjera.


Ovo poređenje pokazuje jasno, kakav izgled u budućnost imaju
apsolventi i slušači šumarstva. Najstarijem dobnom razredu od 49 jedinica,
koji će u narednih 5 godina biti zreo za penzionisanje, stoji nasuprot
pomladak od cea 710 jedinica, koji će kroz 5 godina htjeti, ako
i ne baš sav, ali svakako velikim dijelom da uđe u službu.


Interesantno bi bilo, kad bi se i za druge struke provele slične
komparacije. Uvjeren sam, da bi se u nekim strukama došlo do još jačih
napetosti između nezaposlenosti i zaposlenosti, nego li je to u šumarstvu.
Nažalost ni za šumarsku struku nije komparacij a potpuna
, kako sam to već spomenuo, jer nema podataka o ukupnom broju
zaposlenih šumarskih stručnjaka u privatnim i samostalnim službama.
U nekim drugim strukama pogotovu prevlada privatno zaposlenje, pa
je još teže sakupiti podatke, koji bi pokazivali odnos između zaposlenosti
i nezaposlenosti. Ipak donosim za ilustraciju nekoliko napomena
u pogledu ostalih struka. Tehnički List, organ Udruženja jugoslovenskih
inženjera i arhitekata, štampa se u 2000 primjeraka i razašilje na cea
2000 članova toga Udruženja. Nezaposlenih inženjera tehnike ima u
državi preko 400, dok je na domaćim tehničkih fakultetima inskribirano
svega oko 2450 slušača. U samoj Dravskoj banovini bilo je krajem godine
1932. preko 1000 nezaposlenih apsolvenata učiteljskih škola. Iz dnevnog
života dobro je poznato, kako teško dolaze do uposlenja svršeni apotekari,
liječnici, pravnici itd. Držim stoga, da je nezaposlenost u mnogim
drugim strukama jača nego u šumarstvu. Nezaposlenost je opća pojava.
Privreda je funkcija, koja zavisi od vanredno (gotovo beskonačno mnogo)
faktora, a svi ti faktori međusobno su povezani kao funkcije funkcija.
I kad jedan od faktora krene nizbrdice, uzrokuje padove i poremećenja
i kod drugih faktora, pa i onih najudaljenijih, koji na oko sa prvim faktorom
nemaju nikakove veze. Nitko ne bi rekao, da nezaposlenost naše
mlađe inteligencije, pa i šumarskih inženjera, ima kakove veze sa padom
cijena žitu i sa bankovnim krahovima u Americi. A ipak je tako.


Funkcionalnosti u današnjem privrednom životu toliko su komplikovane,
da je teško ma i donekle predvidjeti kretanje privrede i života
u najbližoj budućnosti. Stoga naglašujem, da se i gornji predloži glede
ograničavanja broja studenata šumarstva imaju da uzmu sa izvjesnom
rezervom. Neznatno naime, kakva nam iznenađenja sprema najbliža
budućnost. Na pr. pokusi za kemijsku fabrikaciju hrane iz drveta već
su potpuno uspjeli. Tjeranje motornih vozila sa drvnim ugljem realna
je stvar. A za preradu drveta u hranu i ugalj mogu da se iskoriste i razmjerno
sitni produkt šume. Tko može da predvidi, kako će ti i slični
pronalasci u budućnosti djelovati na intenzivnost gospodarenja sa šumama,
pa prema tome i na potrebu šumarskih stručnjaka?


Zaposlenje nezaposlenih.


Prijeđimo na pitanje, kako da se nezaposlenim šumarskim inženjerima
dade uposlenje. Zapravo je nezaposlenost jedan od rezultata općeg
privrednog stanja. Trebalo bi dakle općim mjerama izliječiti čitavu privredu,
pa bi u glavnom nestalo i čitave nezaposlenosti. Već sam ranije
naglasio, da bi po svoj prilici došlo do nove konjunkture u privredi, kad
bi se svima nezaposlenima dalo posla, jer bi se pojačao konzum, a preko


.95
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 18     <-- 18 -->        PDF

njega i proizvodnja. Da li dakle da se pitanje nezaposlenih šumarskih
inženjera rješava parcijalno ili u sklopu problema sviju nezaposlenih?
Specijalan problem nezaposlenih šumarskih inženjera mogao bi efikasno
da se riješi samo u sklopu liječenja opće nezaposlenosti.


Za liječenje opće nezaposlenosti, a s time i za stvaranje nove konjunkture,
može da se za sada krene ovim putevima:


1. Da država financira goleme javne radove, koji bi dali posla u
glavnom svim a nezaposlenima. S više strana predlaže se taj izlazak
iz krize. Gradile bi se ceste i željeznice, regulisale rijeke, uređivale bujice,
u gradovima bi se podizali higijenski stanovi za radnike, pošumljavao
bi se krš i golijeti, dizale velike električne centrale, provodile melioracije
i t. d. Kod ovakovih javnih radova neminovno bi morala da na
šume i šumarstvo otpadne znatna kvota javnih investicija (za gradrv´u
šumskih prometnih sredstava, uređenje šuma, bujica i t. d.). Zaposlenje
bi dakle dobili u glavnom svi nezaposlenici u državi. Međutim, teškoća
za izvođenje golemih javnih radova leži u pomanjkanju finansijskih sredstava.
Postoje razni prijedlozi o tome, kako da se ta sredstva nabave.
Mi se ovdje s njima nećemo baviti.
2. Da se (koliko je to moguće) računom utvrde linije prosječnog
dosadanjeg razvoja unutar raznih grana produkcije i da se produkcija
bilo normativnim mjerama ili pak putem propagande svede na stanje,
koje odgovara liniji prosječnog prosperiteta. To drugim riječima znači,
povećati produkciju. u pretežnom dijelu privredne djelatnosti do normale
i time zaposliti gotovo sve nezaposlene.
Mi se detaljnije s ovim prijedlozima ne možemo ovdie baviti.
Uvjeren sam, da će mnogi, kad te prijedloge pročitaju, kazati: to je
teoretski lijepo, ali praktički neizvedivo. Na taj prigovor moram da odgovorim:
rada ima dosta i više nego ima nezaposlenih, hrane ima također
na pretek, pa prema tome mor a postojati mogućnost, da se neuposlena
snaga privede onom radu, koji u interesu općeg prosperiteta
treba da bude izvršen.


Ako riješenje opće nezaposlenosti nije s bilo kojih razloga odmah
provedivo, moramo mi šumari potražiti parcijalna riješenja za zaposlenje
naših nezaposlenih drugova. Prema prijedlozima Sarajevske podružnice
Jugoslovenskog šumarskog udruženja trebalo bi: a) Ministarstvo šuma i
rudnika svim silama da uznastoji, kako bi se u budžetu državnog šumarstva
stvorila mogućnost za kreiranje novih šumarsko-inženjerskih
mjesta; b) na dnevničarska i slična mjesta u resoru šumarstva da se
postavljaju samo svršeni šum. inženjeri; c) kod svake šum. uprave na
teritoriji Bosne i Hercegovine, kod koje ima veći broj molba za kolonizaciju,
da se postavi po jedan šum. inženjer, koji bi se plaćao dijelom
na teret kolonizacionog fonda, dijelom na teret iznosa, koje plaćaju interesenti
za potrebno uviđanje na licu mjesta; d) Ministarstvo da prigodom
revizije dugoročnih šumskih ugovora industrijska poduzeća obaveže, da
za sve šumsko-tehničke poslove postave nezaposlene šumarske inženjere :
e) kod ograničavanja državnih šuma u Srbiji i Crnoj üori da se za geometre
i pisare namještaju nezaposleni šum. inženjeri; f) da se striktno
provedu propisi zakona o šumama s obzirom na namještanje kvalifikovanih
šumarskih stručnjaka na šum. posjedima i u šum. industriji.


96
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Ali ako se i nađe zaposlenje svima sada nezaposlenim šumarskim
inženjerima, ipak je svakako potrebno, da se ograniči produkcija šumarskih
inženjera na našim fakultetima.


Résumé. Apres la guerre, le nombre de nos citoyens qui ont achevé leurs études
soit dans nos propres facultés forestieres soit dans l´étranger, et qui prétendent en
conséquence a etre admis dans notre Service forestier, a pris des dimensions vraiment
excessives ce qui se manifeste dans un grand nombre de jeunes ingénieurs forestiers
sans emploi. L´auteur tend donc a déterminer le nombre rationellement admissible de
jeunes hommes qui, dans les cironstanccs économiques normales, pourraient etre admis
dans nos facultés forestieres. Il se base dans cette intention sur le développement
progressif du nombre de tous les Yougoslaves qui, dépuis l´année 1863, ont achevé
leurs études soit dans les écoles forestieres du pays meme soit dans celles de l´étranger.
Ce développement montre, naturellement avec beaucoup des hausses et des baisses,
une tendence — généralement pris — croissante et ressemble, dans son ensemble, a
une longue ligne droite. En conséquence, il se laisse compenser d´apres la méthode
des moindres carrés, ayant pour base l´équation de cette ligne (y = ax + b). L´auteur
détermine donc, a l´aide de cette équation et apres ladite compensation, le nombre en
question, aussibien pour le présent que pour le futur. Ce dernier (pour le futur) résulte
de la constante a calculée en moyenne d´apres ladite méthode pour ce long passé. Le
nombre pour le présent s´accordant tres bien avec des besoins normaux q´a, a cet
égard, notre économie forestiere il est a supposer que ce soit le meme cas avec le
nombre pour le futur qui, naturellement, a une tendence croissante, mais dans un
sens régulier et tres modéré.


Ing. TODOR DJURDJIĆ (MOROV1Ć):


DRŽAVNO ŠUMSKO GAZDINSTVO I ZAKON
O DRŽAVNOM RAČUNOVODSTVU*


(./ ADMINISTRATION DES FORETS DOMANIALES ET LA LOI
DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE)


Svojim člankom: »Delokrug i rad šumske uprave (Šum. list aprila
1930)« pokušali smo da opišemo, u čemu se sastoji delokrug i rad kod
drž. šum. uprava ukazujući pri tome na nedostatke u organizaciji šumarske
službe kod šumskih uprava. Nedostaci organizacije i preopterečenost
stručnih organa kod šumskih uprava nanose ogromne štete intenzivnom
gospodarenju i racionalnom iskoriščavanju toga gazdinstva u
duhu šumarskih nauka. Izgleda nam, da se tome članku pokazala mala
ili nikakva pažnja i ako je njegova intencija bila, da se sadanja organi


* Predavanje, održano na godišnjem zboru Beogradske podružnice Jugoslovenskog
šumarskog udruženja dne 23. aprila 1933. u Zemunu.
9?