DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1934 str. 20     <-- 20 -->        PDF

zacija kod šumskih uprava popravi, kako bi se i štetne posledice uklonile.
Dakle naš glas ostao je mrtvo slovo na artiji kao glas vapijućeg u pustinji.
U članu 6 Uredbe o organizaciji šum. službe iz 1921 god. šumska uprava
je organ III. stepena. Po 51. 4. te Uredbe šumske uprave su izvršni organi
odnosnih Direkcija šuma. U cl. 25 propisane su stručne kvalifikacije,
koje mora imati starešina; zatim kakvo mu se osoblje dodeljuje. I ako
je šum. uprava izvršni organ, ona je za sebe nadleštvo ili vlast III. stepena
sa svima atributima kao i ostala nadleštva istoga ranga. Neke Direkcije
ne mogu shvatiti niti razumeti to, da su šum. uprave nadleštva.
U cl. 132 zakona o šumama iz 1929. god. propisane su kvalifikacije, koje
mora imati neko lice, da može zauzeti položaj šefa uprave. Najzad su
došla i Upustva o primeni Zakona o šumama za šum. uprave. Mi ćemo
citirati u celosti prvi član tih upustava: »Šumska uprava je osnovna
upravna jedinica za samostalno vođenje gospodarenja s drž. šumama.
Ona je neposredno podređena nadležnoj Direkciji šuma i stoji pod njenim
izravnim nadzorom«. U drugom članu stoji: »Šumska uprava vrši
svoje poslove u okviru zakona o šumama, Uredaba, pravilnika, upustava,
naredaba, raspisa kao i ostalih zakonskih odredaba, koje su u vezi sa drž.
šumskim gospodarenjem.«


Daljnje nabrajanje mislimo da nije od potrebe, jer se to sve može
naći u upustvima. U članu 3. Upustava nominativno je pobrojano u 30
tačaka, što sve spada u delokrug šum. uprave, a pored ovoga pobrojene
su i sve knjige, koje mora voditi šum. uprava. Da pomenemo samo još
čl. 19 upustava, kojim je određena kompetencija prodaje šumskih proizvoda,
koje šumske uprave mogu samostalno prodavati. Već smo u
svome pomenutom članku dokazivali, da šum. uprave nisu imale nikakve
samostalnosti, pa tako stvar stoji i danas, bar kod mnogih šumskih uprava,
i pored jasnih odredaba u upustvima, mnoge od šumskih uprava ne mogu
ni danas prodati ] m:; grade od suvara bez obrazloženog predloga i odobrenja
nadležne Direkcije. Dopuštamo da ima i liberalnih Direkcija, koje
se drže izdanih upustava, ali ih ima i takvih, koje ta upustva ne poštuju.
Prosto je neshvatljiva ova ljubomora držanja vlasti tih Direkcija. Prigovoriće
nam se, da su šum. uprave same krive, što se ne koriste jasnim
zakonskim propisima. Ima toga mnogo, što spada u nadležnost šum.
uprava, a što su Direkcije zadržale za sebe i na traženje uprava daju
negativan ili nikakav odgovor. Razume se, morala bi se voditi duga
prepiska preko Direkcije sa Ministarstvom, a gde bi dospeli sa tom
prepiskom? Jedini opravdani razlog za ovakav postupak mogao bi se
navesti, što se za starešine šum. uprava postavljaju lica sa malom stručnom!
praksom. Pored potrebne kvalifikacije i položenog stručnog ispita
mi smo i ranije dokazivali, da je potrebna duža praksa, da jedan šum.
stručnjak može da zauzme položaj šefa šum. uprave bez teškoća. Tako
je bilo u predratno doba u krajevima sa naprednim šum. gazdinstvom.


Tako će to biti i docnije, kada bude dovoljan broj šum. stručnjaka.


Istakli smo, da su šum. uprave osnovne šum. jedinice za samostalno
vođenje gospodarenja. Zatim smo videli u čl. 25 Uredbe iz 1921
god., kakvo sve osoblje treba da bude kod šum. uprava, da bi te osnovne
jedinice odgovorile svome zadatku. Pošto su šum. uprave izvršni organi
nad´ežnih Direkcija, a ove Ministarstva šuma, znači da čitavo težište
drž. šum. gazdinstva počiva na šum. upravama. Stručni organi šumskih
uorava u stalnom su dodiru sa tim gazdinstvom. Ministarstvo šuma sa


98