DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 43     <-- 43 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


ODLIKOVANJA:


Njegovo Veličanstvo Kralj, na predlog ministra šuma i rudnika, u suglasnosti sa
pretsednikom Ministarskog saveta, ukazom od 1 decembra 1933 god., odlikovao je:
Ordenom P-elog orla 5 reda: Ga čiča Jovana, inspektora ministarstva .-2 položajne
grupe; J o v a u o v c a Antuna , direktora Direkcije šuma u Zagrebu, .-2
položajne grupe ; M u ž i . i ć a Milana , inspektora ministarstva ..-2 položajne grupe ;
Dubenik u Stjepana , šefa Šumarskog otseka Banske uprave Zagreb .-2 položajne
grupe; Vu četića Savu, inspektora ministarstva .-2 položajne grupe;
Markića Mihovila, inspektora ministarstva 1II-2 položajne grupe; Božića
Cvetka , direktora Direkcije šuma Ljubljana IV-] položajne grupe; Sarnavk a
Romana , višeg savetnika ministarstva IV-1 položajne grupe; dra Petrovič a
Dragoljuba, savetnika ministarstva 5 položajne grupe; Pet raka J u r j a, savetnika
ministarstva 5 položajne grupe; O stolić a Petra , savetnika ministarstva 5
položajne grupe; Babic a Bogdana , savetnika Direkcije šuma Sarajevo, 5 položajne
grupe; ordenom Svetog Save 3 reda P r p i ć a Petra , direktora Direkcije
šuma Čačak, .-2 položajne grupe; ordenom Svetog Save 4 reda: Radošević a
Venc e slava , direktora Direkcije šuma Bjelovar IV-1 položajne grupe; Spasi ć
Ljubo m ira, višeg savetnika ministarstva IV-1 položajne grupe; C ni a d a k a Milana
, višeg savetnika Direkcije šuma Vinkovci, IV-1 položajne grupe; Premužić a
Antu . direktora Direkcije šuma Sušak IV-1 položajne grupe; Berzenković a
Antuna , višeg savetnika Direkcije šuma Apatin IV-1 položajne grupe; C i r n f e 1 d a
Zmaga , višeg šumarskog savetnika Banske uprave u Ljubljani, IV-1 položajne grupe:
Prković a Ivana , višeg savetnika ministarstva IV-2 položajne grupe; d-r Zu b el


vi ća Jovana , višeg savetnika Direkcije šuma u Banja Luci, IV-2 položajne grupe;
Vesel i Dragutina , višeg savetnika Banske uprave Sarajevo, IV-2 položaj, grupe;
Mujdric a Mihajla , šumarskog savetnika 5 položajne grupe u Majuru; ordenom
Jugoslovenske krune 5 reda: d-r Mile ti ča Žarka, savetnika ministarstva IV-1
položajne grupe; S 1 i j e;p č e v i ć a Iliju, inspektora IV-1 položajne grupe i šefa
Šumarskog otseka Banske uprave Banja Luka; Peruši ć Andriju , višeg savetnika
ministarstva IV-1 položajne grupe; Nešković a Miloša , direktora Direkcije šuma
Skonlje IV-1 položajne grupe; Čajkanović a Žarka , višeg savetnika ministarstva
IV-2 položajne grupe; B o š k o v i č a .M i 1 o s a v a, savetnika ministarstva 5 položajne
grupe; ordenom Svetoga Save 5 reda: Fe y Josipa , višega savetnika ministarstva
IV-2 položajne grupe; Šurić a Stjepana , šumar, savetnika 5 položajne
grupe Direkcije šuma Sušak; Pleš a Vinka , šumarskog savetnika 5 položajne
grupe Kostajnica; Krsti ć O r e s t i j a, savetnika Direkcije šuma Skoplje, 5 položajne
grupe i Štimec a Josipa , šumarskog savetnika 6 položajne grupe Bosanska
Gradiška.


PROMJENE U SLUŽBI
Premješteni su: In g. Milosevic Dušan, šum. pristav 8 grupe, od uprave


državnog parka
Topčider za šefa šum. uprave u Brzu-Palanku;
Ing. Netković Nikola, šum. pristav 8 grupe, iz Brze-Palanke šumskoj
upravi u Paraćin;
Pop o vi ć Radojica, pomoćnik tehn. manipulanta 10 grupe, iz Dir. šuma
Čačak, u Kruševac šumskoj upravi ;
Ing. Franjo S t e p a n č i ć, šum. pristav 8 grupe, iz Splita za sres. šum
referenta u Korčulu;


73