DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 3     <-- 3 -->        PDF

&UMÂRSKJ llST


GOD. 58. FEBRUAR 1954.


Ing. VIKTOR NOVAK (LJUBLJANA):


POMEN BOROVJA V DRAVSKI BANOVINI


(L´IMPORTANCE DES PINS DANS LA BANOVINE DE DRAVE)


Ozemlje Dravske banovine, dasiravno razmeroma majhno, je
vendar v geološkem, geografskem in klimatskem oziru zelo raznolično.
Na njem se stika kras Dinarskega gorovja z izrastki jugovzhodnih Alp;
njegova površina prehaja od grebenov, ki segajo nad črto večnega snega
do 2863 m nadmorske višine, preko pogorij, planot, sredogorja, gričevja
in dolin v nižavje tako, da leži najnižja točka le 137 m nad morjem, na
njem se srečava milejše obmorsko podnebje z ostrejšim celinskim. Naravna
posledica teh dejstev je, da je tudi življenje rastlin in njihov združb
reagiralo mnogo na ličnost razmer in da se nam kaže v raznih oblikah.
To različnost razmer moramo upoštevati tudi pri razmotrivanju borovih
gozdov v banovini.


Bor je poleg smreke v Evropi najbolj razširjeno drevo. V Dravski


banovini, kjer prevladujejo smrekovi, jelovi in bukovi gozdovi v čistih


ali mešanih sestojih, zavzema četrto mesto. Po sedanjem stanju se ceni


udeležba bora na vsej gozdni površini banovine na pet odstotkov in


to brez rušja. Rušje (pinus montana) se dosedaj v naši gozdarski statistiki


večinom ni prištevalo gozdovom, ker glede lesoreje nima gozdno-gospo


darskega značaja.


Borovje je v posameznih delih banovine v različni meri zastopano.


Medtem ko ima v gričevju Prekmurja gospodujoče stališče nad drugim


drevjem in ko zavzema na prodnatih tleh ob Savi in Dravi precejšne


površine, je med gozdovi planin malo razširjeno in na obsežnejših kraških


planotah zelo redko.


Borovi gozdovi v banovini pa niso važni toliko radi svoje razpro


njenosti, kolikor radi posebnega pomena, ki ga imajo pri sodobni goz


doreji glede svoje koristnosti v pozitivnem in negativnem smislu. Bor,


ki je ponekod neobhodno potreben za kultiviranje izmozganih´ in za rast


drugega drevja nesposobnih tal, prevzema drugje tvrdovratno in us


pešno pozicije drugim drevesnim vrstam, katerih gojitev bi bila bolj


umestna in ki bi donašale večje koristi. Razvoj vzgajanja gozdov stoji


glede borovca v banovini pred več problemi, katere bi bilo treba tako


rešiti, da se stopnjuje produktivnost in donosnost naših gozdov. Pri tem


nikakor ni prezreti dejstva, da se morajo reševati posamezna gozdno


33
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 4     <-- 4 -->        PDF

vzgojna vprašanja po krajevnih razmerah, ki v posameznih slučajih zah


tevajo v splošnem nasprotujoče si vzgojne mere.


Posebno važnost je pripisovati borovju tudi radi tega, ker je raz


širjeno najbolj v krajih, ki imajo razmeroma malo gozdov.


Kakor drugi gozdovi Dravske banovine, tako so tudi borovi večinoma
v posesti malega kmetskega posestnika. Večina teh gozdov ni, in
v bližnji bodočnost tudi ne bo gospodarsko urejena. To dejstvo zelo
oiežkoča dobro usmerjeno vzgajanje. Sredstva s katerimi bi se dalo
izvesti izboljšanje prilik bi bila med drugimi nastopna: gozdarsko osebje,
ki je prideljeno občeupravnim oblastvom, naj bi širilo z nasveti, podukom
in drugimi ukrepi pravilno vzgajanje; ustanovili naj bi se vzorni sestoji
v gozdovih države in samouprav; propagiralo naj bi se koristne gozdnogospodarske
zadeve v dnevnem; časopisju in v poljudnih publikacijah.
Slednje bi bilo v Dravski banovini najbolj učinkovito in najlažje
izvedljivo.*


Velika razkosanost gozdov po posestnem stanju je tudi kriva, da
je težko zbrati točne podatke za gozdno statistiko. Pri boru je pomanjklivost
podatkov še toliko večja, ker bor običajno ne raste v velikih
sklenjenih gozdovih, temveč večinoma posamezno ali v manjših skupinah
med drugim drevjem.


Nomenklatura za bor med ljudstvom je različna. Tako ga nekateri
dialekti imenujejo bura, drugi borka, forovec, hojka i. t. d.


Iz roda bor (pinus) sta zastopani v banovini v večjem obsegu le
dve vrsti in to: rušje (pinus montana) in borovec (gozdni bor, pinus sylvestris).
Poleg teh dveh vrst se nahajajo v gozdovih banovine v razmeroma
malem obsegu še črni bor (p. nigra Arnd. ali pinus laricio), gladki
bor (p. strobus), kanadski bor (p. banksiana) inf: cemprin (p. cembra).
Druge vrste bora se goje le v parkih in vrtovih. V gozdu se najde le
redkokedaj kak posamezen eksemplar drugih vrst, ki je bil slučajno ali
za poizkušnjo zasajen.


Nastopna razmotrivanja se nanašajo le na gozdove onih borovih
vrst, ki se vzgajajo v gospodarsko pridobitne svrhe. O rušju, ki je sicer
zelo važno, toda večinoma le v gozdnovarstvenem oziru, se bo razpravljalo
v posebnem odstavku na koncu tega članka.


STATISTIČNI PODATKI.


Statistiko o razprostranjenosti posameznih drevesnih vrst v naših
gozdovih se je skušalo že večkrat sestaviti. Tako je zbralo ministrstvo
za šume in rudnike 1. 1925. podatke za celo državo. V tej statistiki pa
so vsi iglavci skupno izkazani in se iz nje ne vidi delež posameznih vrst
kakor smreke, jelke, bora i. t. d. Leta 1932. se je po odredbi ministrstva
uradno zbiralo tudi podatke za borove gozde posebe. Ti podatki so se
za Dravsko banovino začetkom 1. 1933. revidirali in izpopolnili. Vsled
prezaposlenosti občeupravnega gozdarskega osobja, ki je sestavljalo
poročila za posamezne sreze, se ni moglo postopati s tako točnostjo, kot
bi bilo dobro v interesu stvari same. Zbrani podatki naj se smatrajo kot
začetek statističnega dela, ki naj se v bodočnosti nadaljuje in v podrobnosti
poglobi. Le na podlagi dobre statistike se bo dalo presojevati vred


* Razne književne družbe razpečajo med slovensko ljudstvo leto za letom preko
pol milijona poljudnih knjig.
34
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 5     <-- 5 -->        PDF

nost posameznih drevesnih vrst za gozdno in narodno gospodarstvo ter
določiti smernice pravilnega gozdnega gospodarjenja.


V nastopni tabeli so zbrani podatki o razprostranjenosti borovih
gozdov po posameznih srezih. Rušje (pinus montana) v tej tabeli ni
navedeno.


Iz gorenje tabele je razvidno, da znaša površje čistih borovih gozdov
2´55 odstotkov skupne gozdne površine banovine, gozdovi z nad


35
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 6     <-- 6 -->        PDF

polovično udeležbo bora 2´93 od sto in gozdov, v katerih je bor primešan


v manjši količini 9´7 od sto.


Pod 11. razpredelkom navedena lesna masa borovine je cenjena


aproksimativno. Kalkulirana je za vsak srez posebej po površini, pov


prečni obrasti, srednji starosti ter po tem, kako je bor zastopan v me


šanih gozdih. Natančnejša ugotovitev v sedanjih razmerah ni mogoča,


zato imajo ti podatki vrednost samo za primerjavo, po kateri se da pre


sojevati pomen in razprostranjenost borovih drevesnih vrst po posa


meznih delih banovine.


Prirastka borovih gozdov se ni moglo ceniti, če se je hotelo izogniti


večjim napakam.


Tudi množina letnega izkoriščanja borovine se ne da kontrolirati,


ker mali posestniki velik del borovega lesa porabijo za domače potrebe.


Tudi za les, ki se izvozi iz banovine, specielno za borovino, ni zadostnih


podatkov na razpolago.


Borovi gozdovi se nahajajo pretežno v privatni lasti malih kmetovalcev,
od katerih poseduje večina le male gozdne parcele od 0´3 do 5
ha površine. Komplekse nad 100 ha borovih gozdov posedujejo privatna
veleposestva »Negova« (v ljutomerskem okraju), »Ortnek« (v kočevskem
srezu), Rakičani, Kodolič in Hartner v srezu Murska Subota, Herberstein
in Strnišče v ptujskem srezu ter Smlednik v kranjskem srezu. Pod
100 ha sklenjenih borovih gozdov imajo veleposestva Mokrice in Boštanj
v Krškem srezu, Vogler (v srezu Dol. Lendava) in Slatna v litijskem
okraju.


Ako primerjamo lastninske razmere borovih gozdov z razmerami
vseh gozdov v banovini, opazimo, da je udeležba solastninskih posestev
pri borovih gozdovih nekaj večja kot pri gozdovih v splošnem. V banovini
so solastninski gozdi povečini v slabšem stanju kot privatni. Večji
odstotek solastnin bi se dal zato razlagati tako, da je bor zavzel prostor
tam, kjer se je gozde zanemarjalo ali v preveliki meri izkoriščalo steljo
in pašo. V okraju Dolnja Lendava je posest borovih gozdov pretežno
solastninska in sicer v lasti urbarijalnih zajednic in Križevačke imovne
občine. Slednja je (odnosno prvotni lastnik Esterhazv) izkazovala nedavno
še nad tisoč ha borovih sestojev. Po eksploatacijah v zadnji dobi
je ostalo še kakih 500 ha pa tudi ti bodo posekani. Na golo posekane
ploskve pogozdujejo sedaj z različnimi drevesnimi vrstami. V kočevskem
srezu je okoli 50% borovih gozdov v solastninski posesti. Tudi v srezu
Murska Sobota in Radovljica tvori nekaj borovih gozdov solastnine.


Nadarbinskih borovih gozdov, to je gozdov župnih, cerkovniških,
versko-občinskih in cerkvenih nadarbin, je največ v okrajih Murska Sobota,
Dol. Lendava in Slovenjgradec.


V litijskem srezu poseduje nekaj borovih sestojev banovinsko posestvo
Ponoviče (3*5 ha).
V istem okraju ima državna železnica cca. 8 ha borovih gozdov.
Nekaj borovca (7 ha) je v državnih gozdih uprave kostanjeviške.


Raznolične talne, klimatske in posestvene razmere, dalje razne
oblike, v katerih bor sodeluje na sestavi gozdov, povzročajo različne načine
postanka, vzgajanja in izkoriščanja bora.


Nastanek borovih sestojev po gričevju Prekmurja, Slovenskih goric
in v podobnih legah ne more izvirati povsod od umetne pogozditve.


36
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Na ravnih prodnatih tleh Pösavja in Podravja je borovje nastalo
večinoma umetno. Zasajeno je bilo na izčrpanih tleh in zavzelo prostor
nekdanjih njiv in pašnikov. Še sedaj se vrši proces izpreminjanja oslabelih
poljedelskih tal v gozdna tla.


Večji borovi gozdovi pri nekaterih veleposestvih so nastali pod
smotrenim in strokovnim vodstvom. Deloma so se skušala pogozditi tla,
ki so bila za druge vrste drevja neprimerna, deloma so se delali poizkusi
z raznimi borovimi vrstami. Tako so n. pr. nastali nekateri sestoji gladkega
bora. Sem spada tudi pogozdovanje Krasa, ki se je vršilo z namenom,
da se pokrijejo gola tla s skromnim borom, ki naj pripravi tla boljšim
drevesnim vrstam. Tako umetno nastali borovi gozdovi so sčasoma
zasejali bor v bližnje in oddaljenejše kraje, kjer ga prej ni bilo.


Borovi gozdovi se pomlajujejo večinoma naravno. Prepuščeni so
največkrat sami sebi. Smotreno negovanje se vrši le v malo slučajih pri
večjih posestnikih, ki imajo strokovno izvežbano osebje.


Gospodari se z borovimi gozdovi največ na prebiralen način. Posebno
z malimi kmetskimi gozdovi, kjer je bor primešan drugemu drevju
in v višjih legah. Na golo se seka na večjih posestvih, tako n. pr. v gozdih
Križevačke imovne občine, na ravnih prodnatih tleh in kjer prevladujejo
čisti gozdovi.


Omeniti je, da se sekajo borovi gozdovi ponekod na gorenjem Posavju
na golo, ne da bi se poseke pogozdovale. Taki sestoji so zelo redko
obrasli, pa je v njih mlad borov podrastek pred sekanjem prav obilen.
Z grabljenjem talne stelje pa se mnogo mladja pokonča, obrast in kakovost
teh gozdov pa se trajno slabša.


Na Dravskem polju se v nekaterih krajih tudi seka v ozkih progah.
Poseke se oplojajo od strani.


Oplojna sečnja se le redko izvaja v borovih gozdih banovine.


Starost, v kateri se borovje smatra za dozorelo in pri kateri se ga
seka, zelo koleba. Ta starost je v splošnem nižja kot pri drugih iglavcih
in listovcih. Mnogokrat sekajo bor, ko je star šele 40 do 50 let, redkoma
ga puščajo rasti preko 80 let. Višjo starost dosega bor tam, koder je
pomešan posamič drugemu drevju in na veleposestvih. koder gospodarijo
po predpisani obhodnji urejenega gospodarjenja.


Borov les se izkorišča za domače potrebe in za prodajo.


V srezih na obeh straneh Mure, kjer leži največ borovih gozdov
v banovini, gre na trg preko polovice posekane borovine za tehnično
uporabo kot stavbeni les, za brzojavne drogove in jamski les. Nekatere
manjše žage režejo iz borovine tudi deske in letve. Les iz teh predelov
je razmeroma dobre kakovosti, goste strukture in nekoliko podoben macesnovini.
Posestniki izkoriščajo gozdove sami, le v doljne-lendavskem
srezu se vrši večja eksploatacija po kupcu pri Križevački imovni občini.
Nje prednica je dala 638 ha mešanih borovih gozdov v izkoriščanje Našički
delniški družbi, ki je zvezala dotično gozdno področje z 32 km dolgo
privatno gozdno železnico.


V Podravju prevladuje izkoriščanje za domače potrebe. Manjši del
posekane borovine se prodaja za jamski les, za drogove in redkeje za
rezan les.


Borovje na Posavju daje v splošnem slab les, ki se porabi največ
doma za drva, le malo se ga poteše v trame ali porabi za hlode. Nekaj
se ga proda za jamski les.


37
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 8     <-- 8 -->        PDF

V ostalih krajih banovine sekajo borov les hkrati z drugim drevjem.
Kjer je vzrastel na boljših tleh in v mešanih sestojih, je dobre kakovosti
ter se uporablja´ za stavbe, vodne zgradbe, telefonske in električne drogove,
za mostove in deloma tudi za žagano robo. Na tukajšnem trgu pa
je povpraševanje specielno po borovem lesu razmeroma redko. Kjer pa
se izkorišča borovec slabih tal, in to velja za večjo polovico borovih
gozdov v banovini, je les uporaben le za slabše Sortimente, ker je drevje
kratke rasti in ima razkrečeno vejevje. V večji meri prodajajo borovino
le za jamski les, katerega konsumirajo domači rudniki precejšno množino.


Doma uporablja mali gozdni posestnik borov les za popravila gospodarskih
poslopij, za zgradbe ob vodi, za količevje in za drva. S tem
štedi les drugega drevja (smreke, bukve), ki ga lažje in z večjim1 dobičkom
unovči.


V splošnem borovja ne sekajo v večji meri, nego prirašča. Te velja
posebno za kraje, kjer se borovina1 ne prodaja lahko. V srezu Doljna
Lendava pa je sekanje bora vsled eksploatacije na posestvu ki je sedaj
last križevačke imovne občine, prekomerno. Tudi v Beli Krajini so bili
v povojnem času posekani nekateri borovi gozdovi do čistega.


Od stranskih produktov izkoriščajo v borovih gozdih predvsem
steljo. To grabijo ponekod v tako veliki meri, da pada hasek lesoreje,
ki naj bi bil glavni dohodek gozdov, na drugo mesto. Take gozdove nazivajo
»steljnike«, ki so običajno zelo redko z drevjem obraščeni
(0*2—0´5 obrasti) tako da stoji včasih na enem hektarju le okoli 50 kržljavih
dreves. Talno steljo (igličevje, listje, praprot, resje, mah in travo)
poberejo vsako leto tako močno, da se tla slabšajo od dne do dne. Ker
se pri steljarjenju pokonča mnogo naravnega pomladka, ni mogoče doseči
višje obrasti sestoja.


V redkih borovih sestojih, zlasti tam, kjer gospodarijo solastniki,
močno pasejo živino in s tem občutno škodujejo lesoreji.


Smola se v večjem obsegu ne izkorišča. V letu 1928. in 1929. so se
vršili poizkusi glede pridobivanja smole v gozdovih na levem bregu
Drave, ki pa so se pozneje opustili.


Storže in seme nabirajo za prodajo večinoma le tam, kjer raste
gladki bor (p. strobus), tako v okolišu Ravnega polja v Herbersteinovih
gozdovih in okrog Strmšča ter v Mokricah.


Škode v borovih gozdovih povzročajo podnebni vplivi, požari, rastlinski
škodljivci, živali in ljudje.


Med podnebnimi vplivi je navesti posebno poškodbe po snegu in
ledu, ki lomita krhke veje in vrhove borovca. Snegolomi se pojavljajo na
borovju bolj pogosto kot na drugem drevju. Tudi viharji in vetrovi napravijo
boru mestoma dosti škode. Na posledicah poškodb, ki jih je napravila
toča v gričevju Prekmurja 1. 1928., trpe še sedaj borova drevesa,
ki hirajo ter si ne morejo opomoči.


Požar, ki zlasti ob sušah borovje bolj ogroža nego ostalo drevje,
se v manjšem obsegu češče pojavlja in prizadene najbolj občutno mlajše
kulture. Požari nastanejo največkrat ob železnicah vsled isker iz lokomotiv.


Med rastlinskimi škodljivci se pogosto pojavlja gliva lophodermium
pinastri, ki povzroča borovo rjo, in glivica peridermium pini, ki napada
mlajše sestoje. Opaža se tudi, da v vzgojnem oziru škoduje boru breza,
ki z bičajočim gibanjem svojih vej neugodno vpliva na razvoj borovca.


38
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Izmed številnega mrčesa, ki ogroža borovje, so bili javljeni v
zadnjem času le manjši napadi po hroščih: ips sexdentatus in mvelophilus
minor, ter po metulju evetria buoliana. Občeupravna oblastva opominjajo
vsako leto na nevarnost po žuželkah gozdne posestnike z razglasi, v
katerih navajajo sredstva, s katerimi se da preprečiti večja razmnožitev
škodljivcev.


Med škodljivimi živalmi omenjajo poročila tudi veverico in podleska
(myoxus avellanarius). Oba glodata mlajše borovce ob vrhovih.
Drevje se često posuši in škoda, ki nastane, je mestoma precejšna.


V splošnem se opaža, da so škode po žuželkah in drugih živalih pri
borovju manj razširjene kot pri smrekovih gozdovih.


Največ škode prizadene borovim gozdom nedvomno človek, ki kot
je bilo omenjeno, do skrajnosti izkorišča talno steljo. Zakon o gozdih
iz 1.929. ima glede grabljenja stelje točne predpise. Te zakonite določbe
pa praktično ne pridejo do veljave, ker ni mogoče sistematično nadzorovati
izkoriščanja stelje radi številnih slučajev in omejenega števila
gozdarskih organov obče uprave.


Večino borovih gozdov, ki služijo lesoreji, tvori v banovini gozdni
bor (p. silvestris) imenovan tudi navadni bor, beli bor ali borovec. Zavzema
okoli 99% vsega borovja.


Okoli osem desetin preostalega odstotka zavzema črni bor (p. nigra
aH P. Laricio), ki se nahaja redko v skupinah, večkrat pa posamezno na
apnenih tleh radovljiškega, kranjskega, logaškega in kočevskega okraja.
Črni bor se je dobro obnesel pri pogozdovanju Krasa. Večina s črnim
borom pogozdenih objektov se nahaja na onem delu Slovenije, ki pripada
danes Italiji, le nekaj kultur leži tostran meie v bližini Logatca. Poskusilo
se je ta bor udomačiti tudi v ostalih srezih banovine, zato ga najdemo
v manjši meri raztresenega skoro po vsej banovini na slabih tleh.


Gladki bor (p. strobus) se je začel pri nas uvajati intenzivnejše
nekako, pred petdesetimi leti in je sedaj najbolj razširjeno eksotično
gozdno drevo pri nas. Nekaj starejših sestojev je sedaj že posekanih. Na
ploskvi okoli 60 ha se nahaja gladki bor v ptujskem okraju na Dravskem
polju, kjer tvori v večjih skupinah in posamič primes drugemu drevju.
V Mokricah v krškem okraju ga je čez 20 ha. V kranjskem okraju zavzema
v čistih in mešanih sestojih kakih 10 ha. V manjših skupinah iti
posamezno ga najdemo še v srezih Kamnik, Ljubljana, Litija, Prevalje
(občina Vuzenica) in Slovenjgradec.


Kanadski bor (p. banksiana) so za poizkušnjo sadili v ptujskem
okraju, kjer se nahajajo kulture na približno 10 hektarih.
Limba ali cemprin (p. cembra) se je iz naših planin, kjer se je
baje nekdaj nahajal, že popolnoma umaknil.


GOZDNO-VZGOJNI MOMENTI.
Bodočnost vzgajanja gozdov je v
tem, da gospodarske mere izoblikujemo in
jih uporabljamo krajevno utemeljeno, ne pa
v tem, da postavljamo nove sisteme-, ki naj
bi veljali za splošnost.


Rubner,


Kakor na prospevanje vseh rastlin, tako vplivajo tudi na rast posameznih
drevesnih vrst klimatske in talne razmere, dalje krajevna lega


39
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 10     <-- 10 -->        PDF

ter odnošaji, v katerih žive medsebojno, z drugimi rastlinami, živalmi in
ljudmi. Proučevanje teh vplivov je za gojitelja gozdov izredno) važno,
ako se hoče izogniti neuspehom pri svojem udejstvovanju. Napačno gojenje
gozdov s kvarnimi posledicami opazujemo v Dravski banovini
večkrat. Najčešće pri smrekovih nasadih, kjer so vodili posestnike in njih
strokovne svetovalce bolj pridobitni kakor vzgojni vidiki. Pa tudi pri
boru vidimo pogosto, da se navedenih vplivov ni v zadostni meri in ne
dovolj v podrobnosti upoštevalo :


Izmed klimatskih faktorjev je razmotrivati najprej s v e 11 o t o, ki
je poleg toplote in vode največje važnosti za proizvajanje lesa. Drevesa
rabijo za svoje uspevanje določeno minimalno množino svetlobe, ki je
pri različnih vrstah različna. Med vrste, ki zahtevajo mnogo svetlobe se
štejejo po dr. Petračiču macesen, akacija, breza, b o r, trepetlika, vrba,
hrast, kostanj, jesen. Sledi jim drevje, ki zahteva manj svelobe in ki
prenese tudi manjše kratkodobno zasenčenje: brest, jelša, lipa, gladki
bor, javor in limba. Malo svetlobe zahtevajo: gaber, smreka, bukev in
jelka. V tem vrstnem redu vidimo bor na četrtem mestu. Tudi po drugih
tabelah, ki navajajo drevesne vrste v drugačnem vrstnem redu, vidimo
bor (p. silvetsris) uvrščen med drevje, ki zahteva mnogo svetlobe.


Od borov, ki se nahajajo pri nas. je treba največ svetlobe gozdnemu
boru, nekaj manj kanadskemu in črnemu boru, potem limbi in najmanj
gladkemu boru. Pa tudi ta ne prenese niti v svoji prvi mladosti sence
od zgoraj.


Ne smemo pa pustiti iz vidika, da se tudi bor, kakor vse druge
drevesne vrste zadovolji z manj svetlobe tam, kjer drugi klimatski in
edafski faktorji v večji meri podpirajo njegovo uspevanje.


V mladosti prenese bor nekaj več obsenčenja kakor pozneje, vendar
je že dvoleten mnogo bolj občutljiv proti obsenčenju kakor n. pr. smreka.
Po preizkusih Schmidta daje dvoleten borovec pri 100%-ni svetlobi 83.1
odstotkov najvišjega teoretičnega donosa (dvoletna smreka 83.4), pri
72% svetlobe se zmanjša ta donos na 9.5 odstotkov (pri smreki na 40.9
odstotkov). Ako ravno so pri gorenjih poizkusih učinkovali deloma toplota
in izhlapevanje, se da iz njih vendar sklepati, kako močno je bor
občutljiv, če se mu zmanjša užitek svetlobe.


Vpliv svetlobe je za gozdno vzgojo posebno važen radi tega, ker
je v moči gozdarja, da ta vpliv regulira (s preredčenjem in pod.) medtem
ko drugih faktorjev, od katerih je odvisno uspevanje drevja, ne more
dosti izpremeniti.


Glede toplot e so bori v primeri z drugim našim drevjem zelo
skromni in odporni. Gozdni bor prenese po zimi zelo nizko zračno temteraturo
(do — 40° C) in visoko poletno (do + 35° C). Med tema ekstremima
leži ona toplina, ki tej vrsti bora najbolj prija, imenovana toplinski
optimum. Ta optimum za razno drevje še ni dognan; lahko se pa reče,
da so temperaturne razmere, ako izločimo vplive drugih faktorjev, v
Dravski banovini povsod dosti ugodne za gojitev bora. Izvzete so le
najvišje lege.


Tudi črni in gladski bor sta odporna proti mrazu in vročini. Prvi
zahteva najmanj + 7.5° C srednje letne temperature, drugi pa najmanj


+ 5° C. Limba izhaja s povprečne letno temperaturo 0° C in tam, kjer
traja vegetacijska doba vsaj dva in pol meseca.
40
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Vod a je za razvoj rastlin potrebna, ker omogoča asimilacijo in
prehrano z anorganskimi snovmi. Zračna vlaga, izhlapevanje in padavine
sodelujejo pri odločitvi, kje ta ali ona vrsta drevja uspeva.


Proti pomanjkanju vode se branijo rastline s tem, da manj izhlapevajo
in da prodirajo s svojimi koreninami globlje v tla.


Borovcem po zimi ne odpadeja igle, njih listni sestav je kseromorfen
t. j . take oblike, ki je prilagođena suhemu podneblju. Radi tega
je borovcem olajšano prezimovanje, kadar iz zamrznjenih tal ne morejo
dobiti zadostne vlage. Transpiracija (izhlapevanje) listov je pri boru
znatno manjša, kot pri drugem drevju. En kg suhe listnate substance
izhlapi pri bukvi 75, pri hrastu 55, pri smreki 14 in pri boru le 9 litrov
vode na leto.


Globoka količasta ali daleč segajoča stranska korenina omogoča
boru, da doseže vodo tudi v nižjih zemeljskih plasteh.
Zato je borovec bolj kot kako drugo naše drevo po naravi zaščiteno
proti suši in nedostatku vode.


Od padavin je za rast borovca usoden sneg, ki povzroča na boru
radi njegovega krhkega lesa in močno razvitih vej razmeroma več škode
kakor pri drugem iglastem drevju. Gladki bor trpi vsled snega manj kot
gozdni bor, ker sneg lažje polzi z njegovih vej.


Snegolomi so občutljivi posebno v položajih, kjer nastopajo često
vetrovi . Vetrovom samim brez snega pa se bor z globokim ukoreninjenjem
čvrsto upira. Le koder ima na peskovitih tleh plitve korenine, postane
žrtev viharjev. Gladki bor se še uspešneje brani vetrovom kot
borovec.


Bor ima majhno in lahko perutkasto seme, katero prenašajo zračni
tokovi v velike daljave in s tem pospešujejo razširjevanje borovega
plemena.


Borovec uspeva dobro, ako ima globoka! 11 a. Njegova količasta
korenina pa se v izdatni meri tudi prilagodi razmeram, ki so za rast
borovca manj prikladne. Tako vidimo pri nas borove gozdove pogosto
na plitvi in celo skalnati podlagi. V takih legah so debla le redko ravna
in visoka, prevladuje pa krivo, kratko, rogovilasto in grčavo drevje.


Najbolj prija boru rahla zemlja, ki je slabo vezana, kadar je vlažna,
in ki razpada, če se popolnoma osuši. Na težkih tleh uspeva borno, tako
raste n. pr. v težkih ilovnatih tleh še dosti dobro v debelino, ne pa v
višino. Kjer tla niso dosti prezračena in kjer se preskrba z vodo redno
ne menjava, začno korenine rade gniti.


Kakor vsaka vrsta drevja, tako ljubi tudi gozdni bor sveža tla bolj
nego suha in bolj nego vlažna ali mokra. Vendar pa se od naših glavnih
drevesnih vrst zadovoljuje z najmanjše talno vlago. Koder na suhih južnih
pobočjih ne more več uspevati nobeno drugo drevje, bor še raste, četudi
skromno in počasi. Ravno tako tudi prenese tudi mokra tla bolje kakor
smreka. V vlažni zemlji požene več stranskih korenin. Krošnje takih borovcev
reagirajo na obliko ukoreninjenja in so ploščaste in vejnate. Podobne
po svojem habitu listavcem so borovci, ki stoje na samem na barju
ali plitvih peščenih tleh, kjer uživajo popolno svetlobo.


O borovcu (p. silvestris) pravi Geyer : »Mineralična hranilna
vrednost tal prihaja pri borovcu v splošnem veliko manj v poštev kakor
pri vseh drugih drevesnih vrstah, od katerih je skoro najskromnejši.
Čeravno uspeva prilično na vseh kameninah, ki nudijo zadosti globoko


Al
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 12     <-- 12 -->        PDF

preperelo prst, daje vendar odločno prednost peskovitim usedlinam, ki
tvorijo največkrat rahla in globoka tla. Radi tega in ker se zadovoljava
tudi še s peščeno zemljo, ki je revna na hranilnih snoveh, se imenuje ta
bor po pravici drevo peščenih tal. M.anj prijajo borovcu tla granitnih
in škriljavih kamenin, apnenec in težke ter mrzle razpadine bazalta, kljub
bogastvu na hranilnih snoveh, dasiravno na rahlih in globokih oblikah
takih tal njegovo uspevanje ni izključeno. Da se kaže na močvirnatih tleh
in na barju rast borovca le še v slabi vegetaciji, je samoposebi umljivo.
Najvišjo popolnost in najdragocenejšo kakovost lesa doseže bor na močno
ilovnatih peskovitih tleh. Ako se taki zemlji, posebno pri večjem deležu
ilovice, primeša humus, nastanejo prvovrstna tla za bor.«


Mineralični sestav tal, na katerih se borovec pojavlja v banovini,
to je na pretežno peščenih, ilovnatih tleh, na diluvijalnem prodcu, labori
in opoki, potrjujo Gever-ova izvajanja. Posebno izrazito se kaže nerazpoloženje
borovca napram apnencu. Da »Kras ni prirodno nahajališče
bora« (G r ü n w a 1 d), velja posebno za p. silvestris.


Vprašanje o apnencu in o drevesnih vrstah, ki ljubijo apnena tla,
še ni dovolj pojasneno. S tem predmetom se obširno bavi Rubner , ki
navaja po F 1 i c h e - ju trditev, da je bor v celi Champagni navezan na
apnenec in da na neapnenih tleh podleže drugemu drevju, ako je umetno
upeljan. Tej trditvi pristavlja Rubne r opombo, da se bor kljub temu
ne more šteti med drevje, ki ljubi apnena tla. Vsekakor v naših prilikah
gozdni bor ne raste rad na apnenih tleh in praktičen gozdorejec se bo
le po temeljitem preudarku in izjemona odločil za pogozdovanje kraških
tal z navadnim borovcem.


Nekoliko drugače moramo presojati glede tega vprašanja črni bor.
Tudi ta glede mineralne hrane ni nič manj skromen in žilav kot gozdni
bor. Značajno je zanj, da živi včasih še na skalnatih tleh, ki so na videz
neprodirna in gola. Radi tega ga uporabljajo za pogozdovanje krasa.
Mnenje, ki je nekaj časa vladalo, da uspeva le na dolomitnih in apnenih
tleh, se ni vzdržalo, črni bor uspeva namreč prav dobro na peskovitih
in globokih tleh, kjer so prepcrele silikatne kamenine.


O pomenu črnega bora pri pogozdovanju kraških tal v Primorju
Savske banovine navaja Kau de rs: »Ta rastlinska vrsta ljubi na apnu
bogate in solnčni toploti izpostavljene predele in ima eminentno svojstvo,
da spušča korenine globoko v razpoke kraškega kamenja ... Moramo pa
naglasiti, da naj služi pogozdovanje s črnim borem le kot predkultura,
katera ima nalogo, da izboljša tla in napravi boljše pogoje za vzgojo plemenitejših
vrst.« O istem predmetu razpravlja G rünwal d med drugim
nastopno: »Dosedanja pogozdovanja so se izvajala... s saditvijo črnega
in alpskega bora.. .Akoravno nam dajo ti bori odlične resultate kot primarno
drevo z ozirom na ustvarjanje humusa, se bo morala vendar
saditev čistih borovih kultur opustiti, ker so iste zadnja leta permanentno
napadane od raznega mrčesa. Vzrok temu bo, da kras, posebno pa v
Primorju, ni prirodno nahajališče bora.« Rubne r pravi, da daje črni
bor prav očitno prednost apnenim tlom. To mnenje podpirajo tudi nahajališča
črnega bora v Dravski banovini, ki zavzemajo pretežno apnena tla.


Gladki bor (p. strobus) sliči glede zahtev na kakovost tal precej
gozdnemu boru, raste pa na izčrpanih peskovitih tleh v mladosti celo
nekoliko bolje. V splošnem je tudi gladkemu boru za dober razvoj treba
globoke peskovito-ilovnate zemlje, čeravno se zadovoljuje tudi s prstjo,


é2
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 13     <-- 13 -->        PDF

ki vsebuje mnogo peska in malo ilovice ter malo mineralnih hranilnih
snovi. Uspeva pa tudi še na precej kislih in vlažnih tleh. Apnenec mu po
vsej priliki ne prija. Na prodnatem Dravskem polju ter na granitnih in
škriljastih tleh Pohorja kaže povoljno rast.


V gozdno-vzgojnem oziru je gladki bor za naše razmere izredne
važnosti. Radi svoje podobnosti glede zahtev, ki jih stavi na tlo, dalje
vsled velike zmožnosti, da se prilagodi siromašnim tlem, ne bilo težavno,
da s pomočjo umetnega kultiviranja in primešavanja prevzame mnogo predelov,
na katerih sedaj gospoduje navadni bor. Ker s svojimi iglicami,
ki v obilni meri odpadajo, ugodno vpliva na izboljšanje tal, bi bilo želeti,
da se ga v večji meri kot dosedaj razširja in priporoča njegovo gojitev
v krajih, kjer je razširjen navadni borovec.


Kanadski bor uspeva na slabih, peskovitih, z resjem pokritih, mokrih
in močvirnatih tleh. Dosedanje izkušnje s to eksoto na slabih peščenih
tleh pri nas niso dosegle niti onih uspehov, ki jih kaže navadni bor,
za katerim zaostaja tudi glede izboljšanja tal.


Za gozdarja, ki mora za ohranitev tal skrbeti budneje kot poljedelec,
kateri dosti lažje regulira z umnim gnojenjem produktivno moč zemlie,
je vpliv drevesne vrste na tla dalekosežnega pomena. Ravno
pri borovih vrstah je za gojitev odločilna, oziroma bi morala biti odločilna
mera, v kateri ta ali oni bor boljša, hrani ali slabi zemljo, na kateri
raste.


Kakor omenjeno gnoji tla gladki bor v znatni meri bolj kakor naš
navadni borovec. Gozdni bor, kateremu kakor gladkemu, odpadajo igle
v poznejši dobi vsaka dva do tri leta, pokriva v mladosti od 20. do 30.
leta tla pod seboj z iglami v toliki množini, da tla boljša. Pozneje pa
odpadajoče igle vsled naravnega preredčevanja ne ščitijo več zadosti
tal, katerih kakovost postaja radi tega vedno bolj slaba. Kanadski bor
kaže v tem oziru še slabše resuitate. črni bor ima razmeroma mnogo
več igličevja kot navadni bor, zato producira tudi več humusa in boljša
tla. S starostjo pa tudi pri črnem boru to ugodno vplivanje poneha.


V zvezi s podnebnimi in talnimi razmerami vpliva na vzgojno posameznih
drevesnih plemen krajevn a leg a gozdov. Pri krajevni legi
je upoštevati nadmorsko višino, lego na obrobju ali v sredini gorskih
masivov, konfiguracijo terena, nagnjenost in ekspozicijo tal.


Večina bora v Dravski banovini leži v nadmorski višini od 200 do


500 m. V ta višinski pas spadajo na borovcu najbogatejši predeli v Prek


murju, Slovenskih goricah, na Posavju in Dravskem polju. Posamezno


in v manjših kompleksih pa dosežejo borovci višino 1300 m. V gozdovih


gornjegrajskega veleposestva sezajo celo preko 1500 m nadmorske višine.


Pri izbiri drevesne vrste za pogozdovanje v visokih legah, se je
ozirati tudi na to, ali leži kraj na pobočnih ali na osrednjih pogorjih. Na
obrobju je podnebje vlažnejše, insolacija je radi pogostih padavin manjša,
ekstrema temperature nista tako velika kakor v osredju.


Velik vpliv na rast gozda ima lokalna oblika tal. Ozke soteske ali


na samem stoječi hribi, odprta ali zasenčena pobočja, greben ali dno


doline, nudijo rastlinstvu glede svetlobe, vlage in vetrovnosti, pa tudi


glede kakovosti tal zelo različne življenske pogoje. Borovec raste pri nas


najčešče na nizkem gričevju valovitih oblik, kar nam kaže, da mu prijajo


odprte vetrovne lege z mnogo svetlobe.


43
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Če opazujemo nagnjenost tal samo zase, vidimo, da raste bor na
ravnih tleh, na polagoma se dvigajočih bregovih, pa tudi na srednje in
celo na strmo padajočih pobočjih.


Skoraj vsa poročila, ki so na razpolago, navajajo, da daje v banovini
bor prednost legam, ki se nagibajo proti solncu. Tako n. pr. opažamo,
da si je bor izbral strmi prisolnčni levi breg Save, južne rebri vzporednih
gorovij in prisojne obronke nizkega gričevja. V nekaterih izjemnih slučajih
pa leže borovi gozdovi tudi na drugih ekspozicijah v krajih, kjer klimatski
in talni faktorji posebno pospešujejo rast borovca.


Borovec stoji često na samen, kjer mnogokrat v velikih oddaljenosti
od drugega drevja in svojih sovrstnikov izkorišča svetlobo in svobodno
razteza svoje veje v širino. V družbi s svojimi sorodniki in drugim drevjem
si skuša v mladosti zagotoviti svoj obstanek, in ima naglo ras t
v višino . Posebno v prvi mladosti se gozdni bor hitrd razvija, pri
čemer je merodajna boniteta tal. Ko je star 10 let raste od vseh iglavcev
za macesnom najhitreje, nato sledi črni bor, gladki bor, počasnejše rasti
so smreka, jelka in limba. V 30 letnih gozdovih je vrstni red hitrosti prirasta
v višino pri posameznih drevesnih vrstah na dobrih tleh sledeči:
bor. hrast, smreka, bukva, jelka; na slabih tleh pa: bor, bukev, hrast,
smreka, jelka. V poznejši starosti (80. do 120. let) pa bon zastane za
smreko, jelko in bukvo. Potek rasti je važen pri vzgoji sestojev posebno
pri boru, ki je glede obsenčenja zelo občutljiv.


Borovec se nahaja v Dravski banovini pogosto meša n z drugi m
iglastim in listnatim drevjem .


Od prvih je redkeje mešan z macesnom , ki je višinsko drevo
in ki zahteva boljše talne hrane. Na slabših tleh raste macesen sicer v
prvi mladosti hitreje kot bor, v drugem ali tretjem desetletju pa začne
od borovih krošenj utesnjevan propadati. Tla se v takih mešanih gozdovih
slabšajo in iz gozdno-vzgojnega vidika mešanje bora z macesnom
ni utemeljeno.


S smrek o se druži bor zelo pogosto. Smreka dvigne s svojim
deležem proizvodnjo lesa in zaščito tal, bor pa daje s svojimi globokimi
koreninami oporo proti vetrovom takemu mešanemu gozdu, v katerem
se tudi nevarnost bolehanja čistih sestojin ene ali druge drevesne vrste
zmanjša. V praksi onemogočajo mešanje bora s smreko dostikrat talne
in klimatske razmere, ob katerih sicer uspeva bor, ne odgovarjajo pa
smreki. Trud, da bi primešali čistim borovim sestojinam smreko, je zato
često brezuspešen. Nasprotni postopek, da se uvaja v smrekove gozdove
bor, je lažje izvedljiv in se v naravi često sam dogaja in to po navadi
ne v prid kakovosti gozda in lesoreje. Na sečinah smrekovih gozdov se
vsled insolacije in odplavljanja humusa slabšajo tla. Zavzame jih skromnejši
bor, ki nezadostno gnoji tla in s časom podjarmi še posamezne
preostale smreke. Tudi na tleh, ki prijajo enako smreki in boru, prerašča
bor smreko in jo ovira v razvoju. Ako gozdar z izsekavanjem ne poseže
vmes, se izpreminjajo taki mešani gozdovi polagoma v čiste borove. Pri
rednem negovanju, kjer budno čuvajo smreko pred nadoblastjo bora in
če slednji obrašča največ eno desetino do ene petine sestoja, se dosežejo
z mešanjem bora in smreke lepi uspehi, ker je borovina v taki zmesi
dobro oblikovana, tla so dovoljno varovana in stabilnost gozda je
povečana.


44
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Z jelk o je mešan bor pri nas razmeroma malokdaj. Izvrstne resultate
pokaže podsaditev jelke črnemu boru v kulturah, posajenih na
kraških tleh. V senci borov in na podlagi, katero je izboljšalo odpadajoče
igličevje bora, uspeva jelka dobro in nadalje krepi gozdna tla.


Tudi z bukvij o se v naravi bor ne druži posebno rad. Na tlu,
ki je za bukev ugodno, zasenči ista svetlobe žejni bor in ga uniči. Na
slabših tleh pa bor prerašča bukev, slabi tla in sčasoma vedno bolj onemogoča
uspevanje bukvi. Mešani sestoji se dajo trajno ohraniti, če se
gozd skrbno neguje in ščiti eno drevesno vrsto pred drugo. Na dobrih
tleh tako druženje ni priporočljivo, ker so borovci močno vejnati in v
deblu slabo oblikovani. Na slabih tleh pa bi bilo primešati borovim gozdovom
bukev radi izboljšanja tal povsod, kjer je to izvedljivo.


Za banovino važni so gozdovi, kjer se meša bor z domačim kostanjem
. Nahajališča kostanja se skladajo z nahajališči borovca v
gričevju nizkih in prisojnih leg, na neapnenm tleh po ozcmju, kjer je
največ borovca. Zato nas ne iznenadi, da vidimo mešane sestojine kostanja
z gozdnim borom prav pogosto. Povečini so nastale tam, .... so
bili kostanji zelo izsekani. Naselil se je bor in vedno bolj oviral uspevanje
kostanja s slabšanjem tal in deloma tudi s premočnim zasenčenjem. Pozicije,
katere je odvzel bor kostanju, naj bi se z umetnim posajevamem
kostanja zopet istemu pridobile, kjer je to še mogoče in kjer tla še niso
preveč izčrpana. Gozdoreja znatnih okolišev (n. pr. v ljubljanski in
kamniški okolici) bi se dala na ta način dvigniti na višjo stopnjo.


Hras t in bor, oba ljubita mnogo svetlobe, imata redko zarast in
malo količino odpadajočega listovja oz. igličevja. Bor mešan s hrastom
ne tvori lepih debel. Take mešane sestojine opažamo v mnogih slučajih
in so često znak, da se je vzgoja hrastovih gozdov zanemarila. Hrast sam
svojih tal ne gnoji v zadostni meri, zato je treba skrbeti za izboljšanje
talnih razmer s primesjo kake bolj senčnate drevesne vrste. Koder se to
ni zgodilo in kjer niso drugi faktorji skrbeli za ohranitev tal, so tla tako
opešala, da so postala za hrast preslaba, skromni bor pa se z njimi še
zadovolji.


Slične razmere vladajo tudi tam, kjer se druži bor z jesenom ,
ki ne deluje na dobrino tal dovolj ugodno.


Na slabših apnenih tleh raste bor tudi v družbi z gabrom . Ker
učinkuje gaber na tla povoljno, je primes gabra borovim sestojinam
koristna in jo bomo skušali povsod ohraniti, če se nahaja v naravi.


Pogosto se pojavlja boru primešana breza . Obe vrsti ne vplivata
dobro na ohranitev tal. Posebno je pripomniti, da moramo take itak že
redke sestoje redčiti v še večji meri, ako hočemo brezo obdržati v sestoju
in jo braniti proti boru, ki jo v starosti 20 do 30 let preraste in izloči iz
sestoja. Primes breze pa je v nekaterih ozirih koristna. Neglede na to,
da je njen les ponekod precejšnje gospodarske vrednosti, je tudi ,;v
gozdno-vzgojnem oziru boru v hasek, ker ga brani pred napadom mrčesa,
ker manjša nevarnost snegolomov ter požara in ker olajša naravno pomladitev
bora na neustaljenih peščenih tleh. V primerih, koder se boru
ne more dati boljše primesi, naj bi se ne oviralo brezi naselitev na robu
borovega sestoja in v njegovih preredčenih delih.


Zostalimilistovci, z javorom, brestom, jelšo, lipo in orehom,
se druži bor malokdaj in še to večinoma le posamezno. Ti listovci z


45
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 16     <-- 16 -->        PDF

odpadajočim listjem boljšajo tla, zato jih je povsod podpirati, kjer se
pojavijo v borovih gozdovih.


Kar se tiče mešanja borovih vrst med seboj, je navadnemu
boru primes črnega in gladkega bora iz gozdovzgojnih ozirov v
prid. Kjer dopušča kakovost tal je povsod priporočljivo primešati gozdnemu
boru gladki bor, ki ugodno vpliva na čiščenje vejnatih debel in ki
dvigne produkcijo lesa.


Dosedanja razmotrivanja o borovcu nas vodijo do zaklučkov,
katere ,;;e upoštevati pri ustanovitvi, vzgoji in izkoriščanju borovih gozdov
in katere je smotreno prilagoditi razmeram v posameznih slučajih.


N e-p rečeni j Ivavrednost bo raje tam, kjer nastop a
kot pionir rastlinstva proti n:e produktivnost i. Pri pogozdovanju
krasa ima nalogo, da se zasidra nai skoro goli skali. IKot
omenjeno je za to poklican posebno črni bor. Na kamenitih plazovih, na
grušču, na nestalnih usadih skoro z nobeno drugo drevesno vrsto ne
moremo zasigurati obstoja gozda. Prodnate in peščene bregove rek, kjer
ne more uspevati drugo drevje, je mogoče pogozdovati le s skromnim
borovcem. Na oslabelih pašnikih zasajen bor raste vztrajno in pripravlja
svojem zarodu in drgemu drevju ugodnejša tla. Poljedelska zemljišča,
kjer je zemlja izmozgana do skrajne mere. donašajo pogozdena z borom
zopet dohodke svojemu lastniku. Tudi na opuščeinh vinograih, kjer je
zemlja globoko vtla izmozgana, prodere bor s svojo korenino do redilnih
snovi. Posebno črni bor je primeren za take tople kraje. V takih in podobnih
primerih je pogozditev z borom umestna, koristna in hvale vredna.


Napačno pa je uvajati čiste borove sestojine v
p o 1 o ž a j e, kjer uspeva drugo drevje, ki daje boljše doli
o d k e i n k i b o 1 j e h r a n i 11 a. Posamezno drevje ali manjše skupine
bora so zaželjena primes drugemu drevju, bodisi da ugodno vplivajo na
ukoreninjenje gozda ali da povečajo varnost pred raznimi škodami, bodisi
da izboljšajo vrednostni prirast ali mnogovrstnost uporabe sestojinskega
lesa. V takih gozdovih pa mora gozdorejec skrbno paziti, da se bor preveč
ne razmahne in ne prevzame nadvlade v gozdu. V naravi se tako razširjenje
borovca često dogaja in upravičeno pravi G u z e 1 j : »V obče se
sme trditi, da so gozdi navadnega borovca po naših krajih največkrat
jasen dokaz vsled slabega gospodarstva oslabelega gozdnega sveta, na
katerem se je boljše ali v svojih zahtevah do zemlje manj zmerno drevje
moralo umakniti skromnemu borovcu.«


Pri pogozdovanju z borom na oslabelih tleh naj nas vodi vedno
misel, da ustanavljamo nekaj prehodnega , kar bo služilo vzgoji drugega
drevja, ki bo v stanu gozdna tla hraniti in krepiti. Pravočasn o
je treba borove kulture p o d s a d i t i s sadikami smreke, jelke
ali primernih listovcev, ki prenesejo nekaj obsenčenja, borov sestoj pa je
potem smotreno redčiti, da se omogoči razvoj drugega drevja.


Tudi v krajih, kjer bor uspeva dobro v čistih sestojih,
je priporočljivo, da mu skušamo primešati vedno
nekaj drevja, katero je bogatejše na proizvajanju
i g e 1 o z i r o m a 1 i s t j a. Uvajanje drugih drevesnih vrst v čiste borove
sestoje je težavno, ker ni lahko najti primerne vrste zato. Smreka, katera
naj bi po želji naših gozdnih posestnikov zatrpala vsako vrzel v gozdu,
skoro večinoma odpove. Tudi poizkušnje z drugim drevjem se pogosto
ponesrečijo, ako podnebje ali tlo ni prikladno za primešano drevo. Kjer


46
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ne daje narava v bližnji okolici nikakih smernic za izbiro primerne drevesne
vrste, je priporočati, da se posadi najprej drevje raznih vrst v
manjšem obsegu. Po tem, kako uspevajo ta za poizkušnjo posajena drevesa,
se ravna v sledečih letih. Pri tem je opozoriti tudi na gladki bor,
ki je pogosto v stanju, da dvigne kakovost gozda, kadar je primešan
navadnemu boru v večji količini.


Cisti borovi gozdovi zaostajajo glede donosa na lesu in na obrasti
gozdnih tal v splošnem za drugim drevjem, ki tvori pri nas večje gozde.
Primerjava donosnih tabel po Schwappach-u nam kaže v tem oziru sledeče
razlike:


1. Lesna masa na ha v m3 pri polni obrasti
v starosti 30. 50. 70. 90. let


a. na zelo dobrih tleh (I. bonitetni razred)
bor 208 335 409 455
smreka 228 496 682 794
jelka 127 542 842 1030
bukev 129 293 446 544


b. na srednje dobrih :leh (III. bonitetni razred)
bor 148 228 285 3t4
smreka 103 292 433 530
jelka 69 298 505 659
bukev 49 167 281 371


c. na slabih tleh (V. bonitetni razred)
bor 111 166 196
smreka 140 241 201
jelka 20 108 242 356
bukev 10 71 143 194


2. Število dreves na ha pri polni zarasti
v starosti 30. 50. 70. 90. let


a. na zelodobrih tleh (I. bonitetni razre d)
bor 2880 998 583 403
smreka 3702 1468 771 479
jelka 8600 1800 820 550
bukev* 2750 1080 660 480


b. na srednje dobrih tleh (III. bonitetni ra zred)
bor 5300 2003 1053 653
smreka 5865 2012 1141 759
jelka 18000 3400 1500 930
bukev* 5040 1860 1020 730


c. na slabih tleh (V. bonitetni razred)
bor 3250 2059 1445


smreka — 3209 1823 1306
jelka llnOO 3600 1900
bukev* 3150 1580 1090


* Po dr. Flury-ju.
47
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Gorenji podatki, ki so predvsem primerjalne vrednosti, nam predočujejo,
da se vrednost bora z naraščujočo starostjo in z višjo boniteto
tal manjša v primeri z navedenimi drevesnimi vrstami, in sicer tako
glede produkcije lesa, kakor tudi števila dreves.


Posebno težka je rešitev vprašanja že omenjenih s t e 1 j-
n i k o v, ki služijo bolj za grabljnje stelje kot za proizvajanje lesa. Izkoriščanje
stelje bi se moralo omejiti na mero, katero zakonski predpisi še
dovoljujejo in primešalo naj bi se borovcu drugo predvsem listnato
drevje. Tudi primes gladkega bora, ki hitro raste in trosi dosti igel, bi
bila morda na mestu. Posebno pa bi bilo treba iskati drugih možnosti,
po katerih bi se dalo preskrbeti živinoreji potrebno steljo.


Donos borovih gozdov bi se dal dviginti tudi s smotrenim izrabljanjem
in vnovčevanjem stranskih gozdnih proizvodov, kakor smole,
storžev in lubja. Raziskovanja v tej smeri naj bi se vršila intenzivno in
v večji meri v krajih, kjer je mnogo bora.


RASTLINSKO-GEOGRAFSKA RAZMOTRIVANJA.


Posamezno drevje gozdnega bora najdemo raztreseno skoro po celi
banovini. Mnogokrat široko in daleč na okoli ni drugih borovih dreves,
tako, da si težko razlagamo njegovo poreklo. Številni slučaji, v katerih
si ne moremo razložiti, kako bi nastal na umeten način, nas silijo, da
razširimo svoja razmotrivanja v pretekle dobe razvoja posameznih drevesnih
vrst.


V predzgodovinski dobi se je z geologičnimi in klimatskimi preobrazbami
izpreminjalo tudi rastlinstvo. Posamezne drevesne vrste, ki so
pri klimatičnih razmerah pretečenih dob dobro uspevale, so se vsled
novo nastalih razmer morale umakniti drugim vrstam, katere so se bolje
prilagodile novim podnebnim in talnim prilikam.


Za sedanje razprostranjenje drevesnih vrst je pomemben razvoj
rastlinstva po ledini dobi. Ko se je začel pomikati led proti svojim sedanjim
pozicijam, je polagoma nastal prostor primeren le za najskromnejše
in najodpornejše rastlinske vrste. Med našim drevjem se po takih lastnostih
odlikujeta breza in bor. Občutljivejše smreke, bukve in jelke so
se mogle razširiti šele pozneje, ko so postajale podnebne razmere milejše.
Ko so se razvile klimatske prilike tako, da so zadostovale tudi
zahtevam drugih drevesnih vrst. je nastal med prvotnimi in poznejšimi
naseljenci boj za prostor in tla. V tem dolgotrajnem in v današnjo dobo
segajočem boju so zmagovale one vrste, ki prenesejo več obsenčenja,
ako so lega in tla njihovo rast pospeševale. Kjer so bila slabša tla, pogoste
zmrzali, malo vlage in topline, je bor uspešno branil svoje nahajališča
in se je ohranil, bodisi v razsežnih združbah bodisi posamezno
stoječ med drugim drevjem ali na samem. Tako je samorodnost borovca
verjetna v gričevju ob Muri in Dravi ter drugod, kjer se ne da sklepati
na umeten postanek.


»Nobena druga drevesna vrsta ni v poslednji dobi doživela večje
umetne razširitve kot gozdni bor«, pravi Geyer . Njegove besede se
nanašajo na splošnost. V Dravski banovini, kjer se je umetno razširila
v največji meri smreka, ki je zavzela obširne ploskve prejšnjih bukovih,
jelovih in hrastovih gozdov, stoji bor v tem ozira na drugem mestu.
Borovec je nastopil na opešanih tleh po listovcih, posebno po kostanju
in hrastu, in po smreki na zanemarjenih sečinah. Največ pa se je umetno


48
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 19     <-- 19 -->        PDF

razširil po prodnatih in pašniških zemljiščih, ki se približujejo bodisi od
narave ali vsled močnega izkoriščanja že robu neproduktivnosti. Umetni
nasadi v krajih, kjer ga preje ni bilo, so bili žarišče, izi katerega se je
plodoviti in z lahkokrilim semenom obdarjeni bor hitro širil na vse strani.
Razširjeval se je zlasti tam, kjer se je sekalo na golo ter zanemarjalo
nego gozda in koder se je vsled grabljena stelje ali odnašanje prsti po
padavinah slabšalo tlo. Potom naravne pomladitve se je iz kultur, ko so
postale starejše, naselil bor tudi po okoliških kmetskih posestvih.


Umetno pogozdovanje z borom pospešuje okolnost, da se borove
sadike v gozdnih drevesnicah razmeroma lažje, hitreje in z manjšimi
stroški vzgoje kakor sadike drugih iglavcev. Radi tega se gozdni posestniki
borove sadike lahko kupovali po nižji ceni in so saditev z borom
forsirali.


O črnem boru vlada mnenje, da se je preje razprostiral od narave
na apnenih tleh banovine. Pri večini nahajališč tega bora pa se da še
zasledovati ali vsaj domnevati, da je bil pred nedavnim časom umetno
posajen ali pa da izhaja iz starejših umetnih nasadov. Mogoče je bil ta
bor v naših krajih svoje čase autohton, da pa se je pozneje umaknil drugemu
drevju ter izginil in da se ga je v najnovejšem času zopet uvedlo.


Podobno usodo domnevamo pri limbi (p. cembra) ki jo v naših planinah
ne najdemo več samoraslo in katero se skuša sedaj umetno zopet
vzgojiti v višinskih legah. Pravega uspeha pa razen na gnajsu ne kaže.


Od vseh naših domačih dreves je gozdni bor najbolj razširjen. Razprostira
se po celi severni Evropi in Aziji. Južno mejo njegove razprostranjenosti
opisuje Rubn e r sledeče: »Od Urala pri 52° sev. širine do
Kijeva, odtam pri 50" do Oalicije, odkoder gre sledeč južno Karpatov
skozi gorovja Srbije, Dalmacije in Hrvatske proti Ligurskemu Apeninu,
odtam preskoči na Primorske Alpe, potem se obrne proti severu ...«
Ta črta, ki poteka skozi našo državo nejasno, in katero bi bilo točnejše
ugotoviti, označuje celo Dravsko banovino za nahajališče borovca. Ako
upoštevamo posamezne in najbrže umetno nastale sestoje borovca na
kraških tleh, se lahko pridružimo naziranju Rubner-a. Sicer pa izgleda,
da teče naravna meja borovca preko banovine vzporedno s črto, katero
je vrisal isti autor med klimatom prehoda k južnemu kontinentalnemu
podnebju (v skici 3 &) in srednjim gorskim klimatom (klimatom jelke,
v skici 2 d). Ta vzporedna črta bi se morala še primerno prilagoditi z
globoko vzoboklino proti zapadu ob teku Save.


V Dravski banovini se nahaja bor pretežno v severno vzhodnem
delu.


Najbolj razprostranjen je bor v srezu Murska Sobota, kjer zavzema
okoli 70% vsega gozdnega drevja. Y severnem in srednjem delu sreza,
v takozvani »Gorički« se nahajajo čisti borovi gozdovi v prisojnih legah
gričevja na peščenih prodnatih in izluženih ilovnatih tleh. Na pobočjih
nagnjenih proti severu je bor mešan z listovci, ki prevladujejo -na boljši
talni podlagi. Borovi sestoji radi slabe zemlje, radi steljarjenja in paše
niso posebno visoki niti lepo raščeni.


S cca 3(Y´/( je zastopan bor na desnem bregu Mure v sosednjem
ljutomerskem srezu. Na vseh ekspozicijah valovite, brežuljkaste in gričaste
talne konfiguracije tvori pretežno mešane gozdove, v katerih
borovec prevladuje. Drevje je razmeroma dobro razvito.


49
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 20     <-- 20 -->        PDF

V dolnjelendavskem srezu tvori bor okoli 13% gozdov. Nahaja se
pretežno v najsevernejšem delu sreza na položnih pobočjih. Pri Kobilju
in Bukovnici raste lepo, ravno in polnolesno borovje, ker so tla sveža,
rodovitna in še neizčrpana.


50
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 21     <-- 21 -->        PDF

V ptujskem srezu, kjer zavzema okoli 12% vsega drevja, se nahaja
bor v Slovenskih goricah v mešanih sestojih kot podaljšek gozdov v
ljutomerskem srezu.


Dosedaj po srezih našteti borovi gozdovi predstavljajo prv i ti p
borovih gozdov vDravski banovini. To so večalimanj mešani
gozdovi nizkega gričevja na ilovnatih, lapornatih in peščenih tleh,
v katerih tvori borov delež vrsta p. silvestris, ki kaže znake autohtonosti.
Kjer tla niso izčrpana, ima borovo drevje razmeroma! dobro rast
in obliko.


Drug i t i.p borovih gozdov se nahaja v ravnini na diluvijalnem
prodcu in na aluvialnih naplavinah v čistih sestojih. Tem gozdovom se
pozna značaj umetnega postanka, zato naletimo v njih poleg p. silvestris
tudi na druge vrste borovca (p. strobus, banksiana). Drevesni material
je navadno slabše kakovosti kakor pri prvem tipu.


V ptujskem srezu najdemo poleg prvega tudi drugi tip borovih
gozdov, ki se razprostirajo v čistih sestojih na Dravskem polju v občinah
Sv. Janž, Slovenja vas, Sv. Lovrenc, Cerkovce, Hajdina in Trnovci.


Na petem mestu glede razprostranosti bora stoji kranjski srez cca
10%. Večina borovih gozdov leži v ravnini med kraji Podbrezje, Kovor,
Cerklje in Smlednik na levem bregu Save. Manjši del stoji na Sorskem
polju. Nekaj malih borovih gozdov je raztreseno v srednjegorju okoli
Škofje Loke.


V obeh mariborski srezih tvori bor okoli 8% vseh gozdov. Čisti
borovi gozdovi stoje na Dravskem polju, pretežno na desnem bregu
Drave. Na levem bregu se nahajajo v večjem obsegu le pri Selnici. Mešani
borovi sestoji rastejo na prisojnih obronkih Pohorja, v Slovenskih
goricah in v manjši meri tudi v nižjih legah Kozjaka.


V radovljiškem okraju je borovca 3—4%. Borovec zavzema večinoma
strma in skalnata južna pobočja Karavank in strme prisojne bregove
na levem obrežju Save. Temeljni kamen je apnenec. Ti sestoji, v
katerih se nam bor predstavlja v svoji največji skromnosti glede tal,
tvorijo tretj i ti p borovih gozdov pri nas. V takih gozdovih se posamezno
pojavlja tudi črni bor.


V Konjiškem srezu je zastopan bor z nad 3%. Nahaja se na solnčnih
pobočjih posamezno ali v manjših skupinah primešan drugim drevesnim
vrstam.


Dva do tri odstotke gozdov tvori bor v okrajih Kamnik, Ljubljana
»mesto in okolica), Celje in Qornji grad. V kamniškem in ljubljanskem
srezu prevladuje v sestojih na lapornatih in glinastih tleh nizkega gričevja
in na prisojnih legah izrastkov pogorji, ki se spuščajo na Kamniško polje
in k Savi. Deloma se pojavlja tudi na prodnatih tleh v ravnini, kjer zaključuje
niz borovih gozdov na Posavju kranjskega sreza. V celjskem
srezu je primešan posamezno drugim drevesnim vrstam zlasti v južnih
legah. V gornjegrajskem okraju zavzema večinoma v mešanih sestojih
južna gorska rebra, ki so revna na humusu. Na škofijskem veleposestvu
se nahaja na ploskvi okoli 2000 ha primešan drugemu drevju v višini
nad 1500.


Srezi Prevalje, Slovenjgradec in Litija izkazujejo en do dva odstotka
bora. V litijskem okraju se bor pojavlja v sličnih razmerah kot
v kamniškem in ljubljanskem srezu. V prevaljskem in slovenjgraškem


51
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 22     <-- 22 -->        PDF

okraju nastopa na slabih, južno eksponiramii lieh Iti tvori deloma čiste


sestoje, ki so našteli večinoma umetno.


V ostalih devetih srezih banovine bor ne doseza 1% vsega drevja


v gozdih. Med temi srezi so oni, kjer prevladuje kraški teren kakor Lo


gatec, Kočevje, Črnomelj, Novo mesto. Deloma pa vladajo v nekaterih


na boru revnih srezih klimatično in talno zelo ugodne razmere, kjer se


bor ni mogel uveljaviti (Brežice, Krško, Laško, Metlika) in kjer zavzema


prisojne lege gričevja vinska trta. Skoro pri večini borovja v teh krajih


se da sklepati, da je bilo umetno zasajeno.


Gozdni bor kaže na svojem prostranem ozemlju, katerega v splo


šnem zavzema, različne oblike z ozirom na morfološka in fiziološka


svojstva. Njegova vrsta se deli zato na razn e podvrste . Predvsem


se loči od ostalih variacij p. silvestris ss. lapponica ali severni borovec.


Nahaja se na Švedskem in Finskem.


Od drugih variacij je imenovati baltsko-poljski bor, ki ima zelo


lepo rast.


Severno-nemški bor zaostaja glede polnolesnosti in oblike krošnje


za baltsko-poljskim.


Belgijsko pleme gozdnega bora z ravnimi in visokimi debli je prilagođeno
obmorskemu podnebju.
Nižinski bor južno zapadne Nemčije uspeva lepo le do višine 600 m.
Južno-francoski bor raste v svoji domovini 600—1300 m nad mor


jem in ima lepa gladka debla.


Alpski borovec ima ozke krošnje in se uspešno upira poškodbam
po snegu. Ako ga presadimo v druge kraje, ga napade rada borova rja.
Zapadno ogrsko pleme glede debla in krošnje nima posebno lepe


rasti.


Delitev borovca na razna plemena je praktičnega pomena radi tega,
ker se da z izbiro semenja boljših vrst izboljšati rast borovih gozdov.
V Dravski banovini se je do nedavnega časa dobivalo semenje večinoma
od avstrijskih tvrdk, ki so dobavljale poleg semena drugih provenijenc
po vsej priliki največ semena iz avstrijskih gozdov. Ker se glede semena
ni vodilo evidence, se da samo domnevati, da je pri nas nastalo največ
borovih kultur iz semena alpskega in zapadno-ogrskega plemena.


Ker imamo v banovini ponekad sestojine, v katerih se ponaša bor
z dokaj lepo razvitimi debli, z ugodno rastjo in dobrim lesom, bi bilo
priporočljivo, da se nabira seme takega bora in se ga vzgaja v podobnih
podnebnih in talnih razmerah kot jih ima semenjsko drevo. Od prodajalca
semena pa naj bi se zahtevalo, da navede kraj, od koder je dobavil
seme. Tako bi se izognili napaki, da sadimo sadike nižinske provenijence
v goratih krajih ali obratno.


Koder dopuščajo razmere, bi bilo vsekakor hvelevredno, če bi se
delali poizkusi s semenjem borovca onih plemen, ki priznano producirajo
prvovrsten lesni materijal.


Ako primerjamo razprostranost bora z Mavr-ovimi gozdno-klimatskimi
področji, vidimo da spremja gozdni bor pasove Castanetuma, Fagetuma,
Picetuma in celo Polaretuma (z varijacijo ss. lapponica), črni
bor pa Castanetum in Fagetum. S posebnim ozirom na Dravsko banovino
se nahaja največ bora v področju Fagetuma in sicer tam, kjer se približuje
Castanetum-u, koder uspevata vinska trta in domači kostanj.


52
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Petračić razločuje za Jugoslavijo pet gozdnih področij in sicer 1.)
predel oljke, 2.) predel hrastovja, 3.) predel bukve, 4.) predel smreke in
jelke ter 5.) alpski predel. Ako Dravsko banovino motrimo po tej razdelbi,
bi bil gozdni bor zastopan v vseh razen prvem predelu. Najštevilneje pa
bi se nahajal v predelu hrastovja (do 500 m nadm. višine).


Rubner navaja štiri glavni klimatske pasove (zone) in sicer:


1. mrzli klimatski pas ( = Picetum po Mayr-u),
2. srednji klimatski pas,
3. južni klimatski pas ( = Castanetum po Mayr-u) in
4. subtropični pas ( = Lauretum po Mayr-u).
Za Dravsko banovino mrzzli in subtropični pas ne prihaja v poštev, pač
pa srednji klimatski pas (2), ki se dnli :
2a. srednje obmorsko podnebje,
2b. srednje prehodno podnebje,
2c. srednje kontinentalno podnebje,
2d. srednje gorsko podnebje (klimat jelke).
Južni klimatski pas (3) razpada v
3a. južno obmorsko podnebje,
3b. južno prehodno podnebje,
3c. južno kontinentalno podnebje s podrazdelbo


3ci. klimatski prehod iz srednjegorskega podnebja (2d) v južno
kontinentalno podnebje
3c2. pravo južno kontinentalno podnebje (klimat koruze in
akacije).


Dravska banovina spada po Rubnerjevi karti s skoro tremi četrtinami
v srednje gorsko podnebje (2d). Karakteristično drevo tega pasu je
jelka, srednja temperatura najtoplejšega meseca je 13° do 18°, najhladnejšega
pa — 3° ; letnih padavih je preko 800 mm, padavin v vegetacijski
dobi pa 350 mm, nevarnost jesenske zmrzali ne nastopa mnogokrat.


Nekaj več kot četrtina banovine pripada klimatičnemu prehodu (3ci)
iz navedenega pasu jelke v južno kontinentalno podnebje (klimat akacije
3c2), kjer znaša srednja temperatura najtoplejšega meseca 20° — 28°, najmrzlejšega
meseca — 3° in manj, temperaturna razlika 23°, letne padavine
pod 650 mm, padavina vegetacijske dobe 200—250 mm. Nevarnost jesenskih
in pomladanskih zmrzali je v južnem kontinentalnem pasu
pogosta.


V prehodnem pasu (3ci) je, v kolikor se tiče Dravske banovine, borovec
doma in pokriva velike ploskve v čistih in mešanih sestojih. V tem
prehodnem pasu se bor tudi lepo razvija, n. pr. pri Kobilju kraj Dolnje
Lendave, če ni navezan na revna tla in kjer je primešan drugem drevju.
Po prej navedeni statistiki producira ozemlje, katero leži v prehodnem
pasu, osem desetin vse borovine v banovini, medtem ko teritorij, ki ga
zavzema sredje gorsko podnebje (jelke), dasiravno je skoraj trikrat tako
veliko, proizvaja le dve desetini. To razmerje bi bilo morda še očitnejše,
ako bi se meja, ki jo je Rubner potegnil med klimatom jelke in klimatom
prehoda, v detalje izoblikovala na podlagi natančneje proučitva višinskih
stopenj, temperaturnih in padavinskih razmer. Za natančnejšo določitev
posameznih klimatov v državi, bi bilo velike vrednosti tudi zbiranje fenoloških
podatkov, ki bi nas podučili, kdaj nastopajo v posameznih krajih
na drevju najvažnejši življenski pojavi kakor: začetek razvoja listov,
čas cvetja i t. d.


53
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 24     <-- 24 -->        PDF

RUŠJE (PINUS MONTANA).


Slika borovih gozdov v banovini ne bi bila popolna, če se ne bi ome


nilo rušja, katerega nazivajo tudi ruševje, ruš, gorski bor, pritlikavi bor


in košutje.


V Dravski banovini se nahaja rušje, ki ima navadno ležeče deblo
in ki pripada po obliki storža k podvrsti pinus montana var. mughus
Wilk. Naš prirodoznanec S e i d 1 ga prišteva med rastline grmovnatega
alpskega pasa in ga popisuje značilno s sledečimi besedami:


»Čudovito se je prilagodil pritlikavi gorski bor ali ruš (pinus
mughus). Prisposobljen je bolje kakor smreka in bolje kakor macesen.
Ruš je do 2 m in čez visok grm ali grmasto drevesce. Deblo mu ostaja
nizko pri tleh in se v loku dviga ; navadno že tik nad podlago se razrašča
na mnoge veje. Kjer je podlaga položna, ležijo veje po tleh zleknjene
na vse strani kakor kače, le konci se jim dvigajo kvišku. Na vesinah se
obračajo veje vse naprej nizdol po pobočju, konci pa v loku prirastejo
kvišku. Veje so žilave in prožne. S takimi uredbami se je ruš izborno
zavaroval zoper navale usode. Sneženo breme mu ne polomi vej, le še
bolj jih pritisne ob tla, s tem se hkratu uspešno odtegujejo zimskim viharjem;
kadar spomladi sneg skopni, se konci vej prožno dvignejo, godi
se nekako isto, kakor če vrtnar jeseni vrtnico prikloni da tal ter ji vrh
pokrije s slabim prevodnikom toplote za čez zimo, spomladi pa ga oprosti
odeje in zopet dvigne; ampak ruš izvršuje vsa ta opravila samotvorno.
Tudi vihar ne polomi rušju vej, le izlekne jih v svoji smeri. In kadar drvi
sneženi plaz preko rušja, ga ne izdira iz tal; ruš si varuje tla pod seboj,
svojo last, s krepko zasidranimi koreninami; veje pa, ker rastejo večinoma
v smeri proti nižavi, se pripognejo pod drevečim plazom pokorno
do tal, in se potem ravnodušno zopet stremijo pokoncu. Z gostimi vejami,
ki so obrasle z obilnimi iglami, zastira ruš tla pod seboj, da varuje vlago
v tleh in brani suši. Vrednost vseh teh ukrenitev se še pomnožuje, ker
ruševi grmi navadno ne rastejo posamič; združujejo se v skupine ter
sestavljajo nizke gozdiče in gozdove. Slabo je naletel, kdor je zašel v
tak, dasi pritlikav gozd! Negotovo mu stopa noga na ležeča ruševa debla
in veje, ki se pod stopom zibljejo in izmikajo, da noga zdrkne in se raščeni
v gosti mreži vej kakor v pasti. S trudom je treba pripogibati in razmikati
veje, ki štrlijo človeku nasproti in rastejo križem; le počasi se prihaja
naprej, ko lakti odpirajo v gošči vrzeli, ki se za korakom sproti zapirajo.
In kadar se človek izmučen ustavi ter ozre okoli sebe, zapazi, da ga na
daleko okrožuje prostrano morje temno zelenega ruševega vejevja. Količkaj
obsežnega rušja se vsako izogiblje in v marsikateri istiniti rušev
pragozd še nigdait ni stopila človeška noga. Taki neprehodni gozdovi
celo zabranjujejo plazove, snežene in kamenene, in zadržuje preko njih
dreveče plazove, da ne razrijejo tal in ne zakotaljajo kamenja.


Skromnemu in neizmerno žilavemu rušu so dobra vsakršna tla, naj
si bodo prstena ali kamenita, položna ali strma. Prostrani rušovi gozdovi
se nahajajo v .lulskih Alpah na visokih planotah, ki se širijo nad gozdno
mejo (Komna, Dleskovška planota, planota ob Dolgi njivi in Krvavcu).
Neizbirčno je zasedel ruš skalnata pobočja nad gozdno ločnico, naj se
bodo prisojna ali odsojna. Njegove goste naselbine se nam kažejo kakor
temni otoki v jasnem skalnatem morju in tvorijo ostro barveno nasprotje
belim ali svetlo sivim skalnim stenam, ki so jim okolica. Tudi manjše police
ali stopnje in najmanjši pomoli po strmih skalnatih stenah so naseljeni


54
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 25     <-- 25 -->        PDF

s temnimi skupinami rušja. Po še ne zasedenih obronkih prodirajo posamezni
grmi, liki predstraže, ki se previdno plazijo naprej, hoteč zavojevati
nove prostore. Rad zaseda ruš tudi starejša melišča, ter jih s svojimi
koreninami veže in ustavlja. Na takih ga nahajamo v Julskih Alpah
in v Karavankah največ po severnih, pa tudi po prisojnih južnih pobočjih.
Na višavah Pohorja so precej obsežna barja, in na njih nas iznenadijo
prave goščave ruševja, ki raste ondi na vedno premočeni podlagi.


»Prava domovina ruševja je pas, ki se prostira od gozdne meje do
višine 2000 m. Tik nad gozdno mejo so ruševi grmi pristojno visoki in
košati ter rastejo v prostranih družbah; čim višje v gorovju posegajo,
s tem skromnejšo rastjo se morajo zadovoljevati, tem manjše so tudi njih
naselbine. Ob gorenji ruševi meji (2000 m) samevajo le poedini nizki grmiči
po strmih skalnih stenah, na pomolih, policah in v razpokah, kolikor
moči oklepaje se tal. Nizdol prihaja rušje z gibljivim melom in po dragah
sneženih plazov celo v doline, tudi če so hladne, proti severu odprte. Tu
se spričo svoje skromnosti zna zasidrati na starejšem melu in produ, ter
se drži po prostorih, kjer pogostna mrzla megla odriva druge, količkaj
občutljive rastline. Pri Kranjski gori (810 m) n. p. je prišlo rušje ob Pišnici
celo do Save in se naselilo na produ po dolinskem dnu do Loga (770 m);
slično prinaša Mojstranska Bistrica semenie raznih alpskih rastlin z
ogromnih strmih sten Triglava, Stenarja in Cmira in umljivo nam je, da
se pojavljajo krdela ruševja tu in tam ob šumečem gorskem potoku, in
da stojijo še nad njegovim izlivom ob znožju Jerebikovca pri Mojstrani.
Slično pri Koroški Beli (609 m) pod Stolom.«


Rušje zavzema obsežne površine v goratih predelih banovine na
vegetacijski meji. Nahaja se na zemljiščih, ki so v zemljiškem katastru
vpisani kot neplodni, ali pa na površinah, ki so v tem katastru izkazani
kot planine (pašniki) ali kot gozdni areal. Tudi v gozdnem katastru, katerega
so sestavili v banovini občeupravni gozdarski uradniki na opdlagi
zemljiškega katastra, je površina rušja le deloma všteta med gozdove.


Pritlikavi bor se v prav redkih slučajih porabi za kurivo ali za
nastilje. Vsled tega ga ne moremo prištevati k gozdovom v gospodarskopridobitnem
pomenu. Kljub temu je njegov obstoj velike važnosti. Rušje
varuje najvišje ležeče plasti tal pred opustošenjem po padavinah, lavinah
in vetrovih, ter tvori prvo obrambeno barijero, za katero se morejo upirati
napadom ostrega podnebja tudi gozdovi drugih drevesnih vrst.


Največ rušja v Dravski banovini se nahaja v Julijskih planinah in
Karavankah radovljiškega sreza, kjer se ceni njegova površina na okoli
4000 ha. V Karavankah in Savinskih planinah kranjskega sreza ga je cca
800 ha. V Savinskih alpah kamniškega okraja 300I ha, gornjegrajskega
okraja 2000 ha in prevaljskega okraja 50 ha. Na Pohorju v konjiškem,
mariborskom (desni_ breg) in slovenjgraškem srezu zavzema okoli 700
ha (visoka barja). Čeravno so ti podatki glede izmere površin rušja le
aproksimativni, ker se jih je cenilo okularno ali pa navedlo le po približni
kalkulaciji, nam vendar kažejo, kako velikega kulturno-varstvenega pomena
je rušje v Dravski banovini radi svoje razširjenosti.


Po gorenjih podatkih bi namreč zavzemala z rušjem pokrita tla
preko 7200 ha, to je skoro pol odstotka celokupne površine banovine, ki
meri 1,575.150 ha. Od te celokupne površine je neplodnega zemljišča


72.899 ha, z gozdom obraščenoga 704.046 ha in z drugimi kulturami pokritega
796.205 ha. Areal ruševja, če ga primerjamo s površinami teh
55
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 26     <-- 26 -->        PDF

zemljišč (pod katerimi je izkazan v zemljiški knjigi in v gozdni statistiki),
je torej tako velik, kakor ena desetina neplodnih tal, ali nekaj večji kot
en odstotek z gozdom obraščene zemlje ali malo manjša kot en procent
kulturnih zemjišč brez gozda.


Zavedajoč se velikega pomena, ki ga ima rušje za ohranitev produktivnih
tal, je izdala bivša dež. vlada za Slovenijo z dne 19. maja 1930.
naredbo, s katero je v § 15. določila posebno stroge predpise glede sekanja
rušja in ga prepovedala sežigati. Ta naredba je bila z dnem 28.
februarja 1922. uzakonjena in glede rušja z novim zakonom o gozdovih
ni bila preklicana. Sedaj veljavni zakon o gozdovih z dne 21. decembra
1929. sicer ne omenja rušja imenoma, za njegovo zaščito pa predvidevajo
njegovi predpisi v §§ 15, 16 (točka 3.), 18, 21 in 89 v zvezi s pravilnikom


o zaščitnih gozdovih zadostno zakonito podlago.
LITERATURA.


Bev k St.: Botanika, 1927.; Bühe r A.: Waldbau I, 1918.;


Buss e J.; Forstleksikon, 1930.; Geye r K.: Waldbau, 1898.;


Qrünwal d .1.: Šume na kršu Savske banovine, Š. L. 1933.;


Quzel j A.; Navod za oskrbovanje malih gozdnih posestev, 1908.;


Hempel-Wilhelm : Die Baume und Sträucher des Waldes, 3 zv. 1889—1898.;


Kauder s A.; Rasprostranjenje i uzgoj šuma u području Savske banovine,
1933.; Mey r H.: Waldbau auf naturgesetzHcher Grundlage, 1909;
Petrači ć A.: Uzgajanje šuma I, 1925. in II, 1931.;
Rubbi a K. 25 Jahre Karstaufforstung in Krain, 1912.;
Rub u er R.; Die pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaues, 1925.;
S c i d 1 F. : Kamniške ali Savinjske Alpe, 1907. in 1908. in Rastlinstvo naših


Alp, 1918.; Šiv i c A.; Nekaj podatkov o gozdu in lovu v Dravski banovini, Ljubljanski
velesejem-jesen, 1930.;


Schreibe r M.: Standortsansprüche, Hitschmanns Vademecum, 1928.;


Schmidt : Vegetationsversuchc zum Ertragsfaktor Licht, 1924.;


Urba s .1.: Eksote v gozdnem gospodarstvu Slovenije, Pola stoleća šumarstva,
1926; Wiesne r J.; Biologie der Pflanzen, 1913.
Statistični podatki so povzeti iz uradnih letnih poročil gumarskega
odseka kralj, banske uprave v Ljubljani.


Résumé. Sur la base des données statistiques de meme que des réflexions phytogéographiques,
. auteur tente de fixer . attention de nos milieux forestiers sur la
possibilité d´ une amélioration des conditions écologiques dans les pineraies de la
Banovine de Drave (Slovénie).


56