DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ing. JOSIP WASZNER (SARAJEVO):


USTANOVLJIVANJE SOPSTVENIH
TROŠKOVA ZA OKRUGLO DRVO
I REZANU ROBU


(DÉTERMINATION DU PRIX DE REVIENT POUR LE BOIS
ROND ET LE BOIS SCIÉ)


Svi predmeti u trgovini imaju, s obzirom na svoj kvalitet, razne
cijene. Uslijed toga podvrgnuti su i šumski proizvodi, pa i proizvodi industrije
drveta jednog te istog sortimenta i istih dimenzija — već prema
kvalitetu — raznim cijenama, koje stvara t. zv. napetost cijena (Preisspannung).
Strogo uzeto, i u smislu solidnih trgovačkih principa trebala
bi da je prodajna ili kupovna cijena (C) svake robe jednaka njezinoj vrijednosti
na mjestu nalazišta (V), povećanoj za troškove proizvodnje i
transporta do mjesta prodaje ili upotrebe (.) kao i za primjereni poduzetnički
dobitak (P). Matematički bilo bi ovo izraženo jednadžbom:


C = V + T + P
No u svjetskoj trgovini mijenjaju se matematski izračunate cijene prema
potražnji i ponudi u takvoj mjeri, da se često događa, da u slučaju slabe
potražnje i velike ponude padaju ispod sopstvenih troškova, uslijed čega
nastaju poremećaji i krize, dok naprotiv kod velike potražnje i slabe
ponude matematski izračunate cijene znatno bivaju premašene i nastaje
gomilanje kapitala. Da trgovac ne bi kolebao u granicama ovih fluktuacija
u nesigurnosti, glavni je zahtjev, da prodavalac bude tačno informisan


o sopstvenim troškovima svoje na tržište iznijete robe. Nedostaje li ovaj
preduslov u bilo kojoj privrednoj grani, tada ona nema pravo na potporu
ili pripomoć ma s koje strane, a najmanje od strane države t. j . na račun
naroda. Od mnogih industrijskih grana privrede nas ovdje interesuje
poglavito industrija drveta. Premda je ona jedna od najstarijih i najviše
rasprostranjenih, to još uvijek njena literatura ne sadrži nikakvog upotrebivog
načina za određivanje vlastitog koštanja raznih sortimenata trupaca
i rezane robe; ali čim izbije kakva kriza, eto je odmah da traži
državnu pripomoć i spašavanje na račun općenitosti. To još biva i dan
danas na bezbrojnim sjednicama i anketama sa bezbrojnim rezolucijama.
Spomenuti žalosni fakat nije poznat javnosti, pa ni krugovima, koji odlučuju
o podjeljivanju pripomoći industriji drveta, jer vodeći ljudi industrije
i komercijalne nauke znali su do sada da zataje gore spomenuti
nedostatak, a stručnjaci nadzornih vlasti valjda nisu osjećali potrebu, da
se zadube u to zamršeno pitanje. Kako se bez znanja sopstvenih troškova
u industriji i trgovini drveta mogućnost egzistencije i konkurencije ne
da zamisliti, pokušaćemo da rasvijetlimo ovo pitanje.
Sopstveni troškovi okruglog drveta.


Kako je poznato, razlikujemo prema kvalitetu okruglog drveta
trupce I. i II. klase (u nekim državama i više klasa), a prema dimenzi


57
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 28     <-- 28 -->        PDF

jama (promjeru) debele ili jake, zatim osrednje i tanke trupce. Shodno
ovim svojstvima razlikuje se i vrijednost ovih trupaca, te se prema vrijednosti
svrstavaju najmanje u 5 ili 6 grupa. Pošto dakle postoji razlika
u vrijednostima trupaca, potrebno je da svaki trgovac drvetom bude
tačno orijentisan o sopstvenim troškovima raznih svojih grupa trupaca,
jer će samo u tom slučaju biti na visini pravog trgovca. Pitanje je sada,
kako da ustanovimo sopstvene troškove trupaca raznih kvaliteta i dimenzija.
U tu svrhu potrebni su slijedeći podaci:


1. Broj komada jakih, osrednjih i tankih balvana I. i II. klase sa
odgovarajućom drvnom masom i ukupna drvna masa.
2. Probnim rezanjem ili procjenom ustanovljeni kvalitet raznih sortimenata
(normalno široka, normalno tanka, kratka roba i okrajci) u
postocima.
3. Prodajne cijene sortimenata navedenih pod tačk. 2, i to ili cijene
na svjetskim tržištima ili preračunate na bilo koje mjesto.
4. Suma proizvodnih troškova za ukupnu drvnu masu okruglog
drveta — uračunavši kamate i amortizaciju — do pilane ili do mjesta
prodaje trupaca.
Iz podataka pod tačk. 2. i 3. ustanovi se vrijednost 1 m3 rezane
robe raznih sortimenata, dobivene iz okruglog drveta svake grupe. Pomoću
ovih vrijednosti, koje ujedno predstavljaju napetost cijena i medju
kojima jednu treba izabrati kao bazu odn. jedinicu, izračunaju se razmjerni
brojevi vrijednosti trupaca, u postocima. Ako sumu proizvodnih
troškova iskazanu pod tačk. 4. razdijelimo sa sumom, koja se sastoji od
zbira produkata pod tačk. 1. navedenih komada trupaca i odgovarajućih
procenata razmjernih brojeva, tada dobijemo kao rezultat sopstveni trošak
koji odgovara izabranoj jedinici. Ovaj broj, pomnožen sa pojedinim
razmjernim brojevima, daje nam konačno sopstvene troškove sviju ostalih
grupa trupaca.


Primjer : Jedan trgovac drvetom dobio je u svojoj sječini trupaca
izrezanih na 4 m duljine, i to:
) 15744 kom I. kl. sa 11232 m3 drveta


18033 kom. jakih


l 2289 „ II. „ „ 1686 „
j 8009 „ I. „ ,. 3154 „


24610 „ srednjih


t 16601 „ II. „ „ 4781 „
13511 „ tankih 13511 „ .. „ „ 1549 „


Ukupno . . 22402 m3 drveta.
Prilikom probnog rezanja nekolicine jakih, inače prosječnih trupaca


I. klase dobio je ove Sortimente piljenica
I. kl., norm.* roba 8% a 1280 Din po m3 = 102´40 Din
II. „ „ 18% „ 1140 „ „ „ = 205´20 „
.. „ 34% „ 920 „ „ „ = 312-80 .,
IV. „ „ 30% „ 820 „ „ „ = 246´— „
V. „ „ 5% „ 710 „ „ „ - 36-50 „
kratka roba 5% „ 700 „ „ „ 35´— „
Svega . . 936´90 Din
koja je svota jednaka vrije dnosti 1 m3 rezane robe dobivene iz jakih trupaca
I. klase.


* Zbog jednostavnosti nismo [razdjelili normalnu robu na široku i usku, niti smo
uzeli u obzir okrajke. Cijene su uzete iz 1928/29. godine fob pristanište Jadrana.
58
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Kod probnog rezanja jakih, inače prosječnih trupaca II. klase dobio
je ove Sortimente piljenica:


II. kl., norm, roba 9%. a 1140 Din po m3 = 102*60 Din
III. „ „ „ 36% „ 930 „ „ „ = 331 ´20 „
IV. „ „ „ 38%; „ 820 „ „ „ = 331*60 „
V. „ „ „ 10% „ 710 „ „ „ = 71— „
kratka roba 7% „ 700 „ „ „ == 49"— „
Svega . . 865´40 Din
koja je svota jednaka vrijednosti 1 m3 rezane robe dobivene iz jakih trupaca
II. klase.


Kod probnog rezanja osrednjih, inače prosječnih trupaca I. klase
dobio je ove Sortimente piljenica:


I. kl., norm. roba 5% a 1280 = 64´— Din
H. „ „ i» 13% „ 1140 = 148´20
.. ., „ »* 36%´ „ 920 = 331´20
IV. „ „ »
»» 32%´ „ 820 = 262´40
v. „ 8% „ 710 = 56*80
kratka roba 6%´ „ 700 = 42´—
Svega 904*60 Din
koja je svota jednaka vrijednosti 1 m3 rezane robe dobivene iz osrednjih
trupaca I. klase.


Kod probnog rezanja osrednjih, inače prosječnih trupaca II. klase
dobio je Sortimente:


II. kl., norm. roba 2% a 1140 Din po m3 = 22´80 Din
III. „ „ „ 38% „ 920 „ „ „ = 349*60 „
IV. „ „ „ 40% „ 820 „ „ „ = 328´— „
V. „ „ „ 12% „ 710 „ „ „ = 85*20 „
kratka roba 8% „ 700 „ „ „ = 56— ,.
Svega . . 841*60 Din
koja je svota jednaka vrijednosti 1 m3 rezane robe dobivene iz osrednjih
trupaca II. klase.
Iz tankih, inače prosječnih trupaca II. klase dobio je:


III. kl., norm, roba 15% a 920 Din po m3 = 138´— Din
IV. „ „ „ 38% „ 820 „ „ „ = 311*60 „
V. „ „ „ 22%.,, 710 „ „ „ =156*20 „
kratka roba 25´ 700 175
Svega . . 780*80 Din
koja je svota jednaka vrijednosti 1 m3 rezane robe dobivene iz tankih
trupaca II. klase.


Da bi nam bilo moguće, da napetost cijena rezane robe dobivene iz
navedenih grupa trupaca izrazimo u postocima, uzećemo kao bazu odn.
jedinicu dalnjeg računa najnižu vrijednost, u našem slučaju vrijednost
piljenice dobivene iz tankih trupaca II. kl. t. j . 780*80 Din. Stavi li se za
ovaj iznos kao razmjerni broj iznos od 1%, izračunat će se odgovarajući
razmjerni brojevi za ostale grupe trupaca na ovaj način:


59
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 30     <-- 30 -->        PDF

za osrednje trupce II. kl. biće —„on.on— = .078%


loi) OU
904-6 X 1 = vw %
" " 780´80 .


i .. 865´4 X 1 rmcc/
780´80


„ jake „ II. „ „ —rjo^-or,— — 1 108..


936´9 X 1


1.
780*80


Ako na pr. sveukupni troškovi za 22402 m3 okruglog drveta iznose
na pilani 4,032.360 Din, biće sopstveni trošak za 1 m3 okruglog
drveta tankih trupaca II. klase


4,032.360
1549 X 1 + 4781 X .078 + 3145 X Fl 58 + 1686 X .08 + 11232 X 1 ´200
)= 156 Din. Sopstveni trošak za


1 m3 osrednjih trupaca .. kl. iznosiće 156 X .078 = 168 Din


1 »» »» I. jj )) 156 X .58 = 181 „


1
Î Î
„ jakih II. 156 X f 108 = 173 „ÎT ?»


1 I. 156 X .200 =187 „


Na osnovu ovakvog računa, koji se može sastaviti za skupine trupaca
kakvihgod dimenzija, svaki industrijalac ili trgovac drvetom biće u stanju
da okruglo drvo proda prema raznim dimenzijama i kvalitetu bez
gubitka ili štete s obzirom na ostale skupine trupaca. Tačni sopstveni
troškovi za okruglo drvo osobito su od važnosti, ako koji industrijalac
primi narudžbu, za čiju realizaciju mora upotrijebiti specijalno izabrane
trupce.


Ako gore izračunatim sopstvenim troškovima pridodamo odgovarajuću
poduzetničku dobit, dolazimo do najniže prodajne cijene
trupaca, ispod koje se ovi ne bi smjeli prodati.


Sopstveni troškovi rezane robe.


Okruglo drvo prerađuje se na pilanama u raznovrsnu rezanu robu
(piljenicu). Tako proizvodi industrija drveta: a) iz č e t i n j a s t i h trupaca
: normalno široku i usku robu, kratku robu, rasporenu robu, mosnice,
madriers, bastings, razne četvrtače kao letve, špal´irletve, letvice,
kantile, štafle, morale, polmorale, grede i t. d. ; b) i z b u k o v i h (lisna tih)
trupaca : razne daske, tavolete, testone, frize, mosnice, parkete,
letve za pokućtvo, grede, podvlake i t. d.; sve u raznim duljinama, jačinama
i širinama, kao i u raznim kakvoćama, kako to iziskuje svjetsko
tržište ili mjesto upotrebe robe. Uslijed ovih mnogih varijacija i raznolikosti
u mjerama i kakvoći izračunavanje vlastitih troškova za piljenu
robu zamršenije je nego kod okruglog drveta. U tu svrhu potrebne su
znatne predradnje, a moramo također sastaviti posebne pomoćne tabele
za razne Sortimente piljene robe. Za izračunavanje sopstvenih troškova
za piljenu robu, ako hoćemo da nam u svakom slučaju stoje na raspolaganje
odn. budu pri ruci, potrebni su ovi podaci:


1. Ukupna masa okruglog drveta, dijeljena po kakvoći (I. i II. kl.),
prema dimenzijama trupaca (jaki, osrednji, tanki trupci) i prema vrsti
drveta (jelovina, bukovina i t. d.).
60
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 31     <-- 31 -->        PDF

61
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Tabela sortimenata


62
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 33     <-- 33 -->        PDF

2. Kvalitet i množina dobivene rezane robe, ustanovljeni probnim
rezanjem za svaku skupinu trupaca u kubnim metrima i procentima, kao
i površina reza pile (Sägeschnittfläche) za svaku grupu trupaca napose
i ukupno u kubnim metrima.
3. Iskaz piljene robe, u koji´ treba staviti podatke naznačene pod
tačkom 1. i 2. (vidi formular I.).
4. Prosječne prodajne cijene piljene robe na svjetskim tržištima ili
na bilo kojoj stanici.
5. Ukupni troškovi piljenice na stovarištu materijala kod pilane,
uračunavši kamate i anuitete troškova.
6. Prosječni postotak iskorišćavanja prema vrsti drveta uz naznaku
dimenzija (duljina, širina, jačina) prosječne piljene robe.
7. Tabela sortimenata za svakovrsnu piljenu robu (vidi formular II.).
8. Sopstveni troškovi za trupce po vrstama drveta i po skupinama
na pilani za slučaj, ako režemo piljenicu po narudžbi iz izabranih balvana.
Iskaz piljenice (formular I.) pokazuje, da ovd´e imamo iste skupine
trupaca i drvne mase kao naprijed kod sopstvenih troškova za okruglo
drvo, nadalje da smo prilikom rezanja trupaca na daske 18 m/m jačine
od 22402 m3 okruglog drveta dobili :


743 m3 piljenice I. kl.


1859 ., „ II.


5195 „ „ III.


ukupno 15.224 m3 piljene robe,


5092 „ „ IV.


1260 „ „ V.


. , . .,.,._ . 15224 X 100´ r7.noy . . . .


ProS]ecno kod


dakle je postotak iskorišćavanja = Ö24Ö2 ~ ´°
piljenja na 4 m duge i 18 m/m jake daske. Konačno vidimo, da je ukupna
površina piljene robe jednaka 1,819.054´864 m2.


U ovim podacima nemamo prosječnu širinu dasaka. Ovu nalazimo,
ako ustanovimo površinu 1 m3 piljenice 18 m/m jačine, što je
= 1,819.054´864 : 15224 = 119´486 m2. Nakon toga u tabeli sortimenata
tražimo, kojoj širini površina odgovara. U našem slučaju je to 250 rn/m
= 25 c/m. (Prosječna širina može se ustanoviti i na drugi način).


Radi ustanovljenja sopstvenih troškova za 1 m3 dasaka 18 m/m
jačine moramo prije svega proračunati napetost cijena piljenice na svjetskom
tržištu, koju i ovdje na isti način dobivamo kao kod okruglog
drveta. Kao bazu ili jedinicu postotka za napetost cijena uzimamo i ovdje
prodajnu cijenu najjeftinije robe t. j . 1 m3 kratke robe sa 700 Din = \°/cPrema tome je odgovarajući omjerni broj za piljenicu:


710


V. klase a 710 Din po m3 = -~-- 1´014%
IV. „ „ 820 „ „ =
.. „ „ 920 „ „ = -^ = 1"314%.


700


.. „ » .40 „ „ = ~~-^ .628>%


1280


1280
700 ´


63
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Recimo da sveukupni proizvodni troškovi za 15224 m3 piljenice na stovarištu
materijala kod pilane iznose 6,089.600 Din t. j . za 1 m3 prosječno
400 Din. Sopstvenitrošak 1 m3 kratke robe biće onda


6,089.600


1084X1 + 1260.1-014+5092.1-171+5195.1-314+1859..628+734.1-830


_ 6,089.600 010 _,. . ..«.


19520*274 ~ Mu Um ´ pm u d ... supsiveni trOSclK. Zd


1 m3 piljenice V. kl. 312 X .014 = 316 Din


1 „ „ IV. „ 312 X 1*171 = 365 „


1 ,, „ .. „ 312 X 1*314 = 410 „


1 „ „ .. „ 312 X 1*628 = 50´8 „


1 „ „ I. „ 312 X 1*830 = 571 „


Pridodamo li ovim sopstvenim troškovima trošak za tovarenje piljenice
u željezničke vagone, prevozne troškove do kojeg pristaništa na Jadranskom
moru, troškove za skladišninu i za prebacivanje robe na parobrod,
pa priračunamo li k tome odgovarajući poduzetnički dobitak, doći ćemo
do najniže prodajne cijene piljenice fob pristanište.


Po ustanovljenju sopstvenih troškova za jedan probnim rezanjem
dobiveni sortimenat treba još ustanoviti jedan vrlo važan faktor, naime
trošak za 1 m2 površine reza pile dotičnog sortimenta. Već smo u iskazu
piljenice naveli, da sveukupna površina reza pile 4 m. dugačkih, 18 m/m
jakih i 25 c/m širokih dasaka iznosi 1,819.054*864 m\ Podijelimo li ovaj
iznos sa ukupnim proizvodnim troškovima loko stovarište materijala,
dobićemo vlastiti trošak za 1 m2 piljenice, u našem slučaju
6,089.600 : 1,819.054*864 = 3*35 Din.


Na osnovu troška za 1 m2 površine reza pile prosječno 4 m. dugih,
18 m/m jakih i 25 c/m širokih dasaka možemo da ustanovimo sopstvene
troškove zasve ostale širine iste jačine.


I. Primjer : Koji su sopstveni troškovi za daske 4 m. duge, 18
m/m jake i 20 c/m široke?
Prema tabeli sortimenata iznosi površina reza pile za 1 m3 piljenice
dimenzija, koje su u pitanju, 121*603 m2. Pošto trošak za 1 m2 površine
reza pile 25 c/m širokih i 18 m/m jakih dasaka iznose kod iskorišćavanja
od 67*97% Din 3*35, to on za 1 m2 piljenice 20 c/m širine, sa iskorišća


vanjem od 67*74% iznosi ´ —.. = 3*37 Din, a za 1 m3 piljenice


20 c/m širine 121*603 X 3*37 = 409*8 ili okruglo 410 Din. Sopstveni trošak


za daske 20 c/m široke i 18 m/m jake ustanovljuje se iz jednadžbe


. : 312 = 410 : 400


312 X 410


x = = 320 Dm


* ]-400—-
Dakle su sopstveni troškovi za pojedine Sortimente dasaka 4 m. dugih,
20 c/m širokih i 18 m/m jakih, loko stovarište materijala, ovi:


za 1 m3 kratke robe ... . 320 X 1*000 = 320 Din
„ piljenice V. kl. . . 320 X 1*014 == 324


IV. „ . . 320 X 1*171 t= 375
III. „ . . 320 X 1*314 = 420
II. „ . . 320 X 1*628 = 521
I. „ . . 320 X 1*830 i=i 580
64
ŠUMARSKI LIST 2/1934 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Pomoću podataka iz iskaza piljene robe i iz tabele sortimenata možemo
iste sopstvene troškove dobiti i drugim računskim putem. Iz tabele
sortimenata razabiremo, da je postotak iskoriščavanja 4 m duge, 18 m/m
jake i 20 cm široke piljenice 67´74%, te odatle iz 22402 m3 okruglog drveta


22402 X 67´74


možemo očekivati r^r = 15175 m´ iljenice i to:


7´1% = 1077 m3 kratke robe a 700 Din po m8
S´3%1 = 1260 „ piljenice V. kl a 710 ,, „ „
33´5% = 5084 „ „ IV. „ 820 »?


" »J


34´1% = 5175 „ ,. III. „ 920 ») ») *.


12*2%i = 1851 „ „ II. ,. 1149 »»


1J »I


4´8% = 728 „ „ I. „ 1280
Sopstveni troškovi izračunaju se na način, kako smo naprijed pokazali,
a to će za kratku robu kao jedinicu biti
6,089.600
1077X1+ 1260.1-014+5084..71+5175X1-314 + 1851X1-Ô28+728X1-83
6,089.600


= 1QQ83-64 = ^20 Din, dakle jednaka svota kao gore. Ako ovu svotu


pomnožimo sa odgovarajućim omjernim brojevima, dobijemo već gore
ustanovljene sopstvene troškove za ostale kakvoće piljenice.


Pri ustanovljivanju sopstvenih troškova za četvrtače (Kanthölzer),
kao letve, štafle i t. d.. postupa se jednostavnije nego kod dasaka, jer
se kod ovih sortimenata redovito ne čine razlike u kakvoći i jer se za
njihovu proizvodnju obično služimo manje vrijednim okruglim drvetom.


II.) Primjer : Koji su sopstveni troškovi za štafle 4 m duge i


100X100 m/m jake? Kako se iz tabele sortimenata vidi, postotak je


iskoriščavanja 1 m3 štafli gornje dimenzije 63´27%, a površina reza pile


40´5 m\ Iz 22402 m3 okruglog drveta možemo dakle očekivati 22402 X


63-27


JQQ = 14174 m štafli. Pošto prosječni proizvodni troškovi za rezanu


robu loko stovarište materijala iznose 6,089.600 Din, sopstveni će trošak
za 1 m3 štafli 4 m duljine i 100 X 100 m/m jačine iznositi 6,089.600 : 14174


— 429´6 ili okruglo 430 Din. Do istog rezultata dolazimo, ako uzmemo
za osnov računanja površinu reza pile. Površina reza pile za 1 m3 štafla
jest 40´5 m2, a za 14174 m3 iznosi ona 14175 X 40´5 = 574047 m2. Sopstveni
trošak za 1 m2 površine reza pile iznosi 6089600 : 574047 = 10/61
Din, a iz toga sopstveni trošak za 1 m3 štafli 4 m dulj. i 100 X 100 m/m
jačine iznosi 40"5 X 10*61 = 4297 ili okruglo 430 Din, dakle jednako
kao gore.
Prema opisanoj metodi i navedenim primjerima možemo da izračunamo
sopstvene troškove za rezanu robu svakojakih dimenzija.


Treba da industrija drveta već jednom uoči od kolike je važnost!
ustanovljenje sopstvenih troškova za rezanu robu, jer bez poznavanja
ovih sve međunarodne ekonomske ankete i slični sastanci, čiji su dugogodišnji
neuspjesi poznati i troškovi osjetljivi, vode jedino k pukom
zasljepljivanju javnosti i zavaravanju odlučujućih faktora.


Résumé. D´apres . auteur, la littérature concernant . industrie au bois manque
aujourd´hui encore d´ une méthode praticable de détermination du prix de revient pour le
bois rond de meme que pour le bois scié. In en donne ici une.


65