DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Clan 14


Najdalje do konca meseca februara odnosno do konca meseca avgusta delo


voda ispitne komisije poslaćc ma proći tanje i ocenu pojedinim članovima komi


sije stručne radove svakog kandidata, koji su predviđeni u tač. f) 61. 7 ovog Pra


vilnika.


Vrsta ispita


Clan 15
Ispit je javan i sastoji se iz četiri dela i to:
1) Teza — domaći rad većega obima kao pismeni sastav;
2) Pismeni ispit;
3) Usmeni ispit;
4) Terenski ispit.


Obim i održavanje ispita
1) Teza


Član 16


Teza je pismeni sastav šireg obima, koji kandidat podnosi uz prijavu za polaganje
ispita, ona je ili opis dotadanje prakse kandidatove za vremc službovanja ili
kfikav njegov stručni rad ili projekat.


Kao domaći rad iz prakse, teza ima da obuhvati i obradi stručne poslove, koje
je kandidat vršio ili kojima je rukovodio za vreme njegovog službovanja; n ovom
pismenom sastavu će kandidat izneti sva svoja lična opažanja. Neposredni stručni
starešina kandidatov kod koga je ovaj bio na radu potvrdiće na ovoj tezi da li ju
je kandidat izradio samostalno i da li opis rada i praksa odgovara stvarnosti.


Kandidat koji se bude odlučio, da u vidu teze obradi kakav specijalan stručni
rad ili projekat, mora na tezi staviti svoju potvrdu da je sam radio i navesti dela
kojima se pri izradi služio.


Svoju tezu mora kandidat na ispitu i plenumu ispitne komisije uspešno braniti.


Kandidat za koga se ispitna komisija ovom prilikom uveri, da rad nije samostalno
radio, odbiće se od daljega polaganja ispita u tom roku, a ako odbiveni kandidat
i idućeg polaganja to ponovi, gubi za svagda pravo na polaganje državnog
stručnog ispita.


2) Pismeni ispit


Clan 17
Kandidati za polaganje ispita moraju se pre no što ispit počne prijaviti delovođi
ispitne komisije.
Ako prijavljeni kandidat ne dođe na ispit a ne bude tražio odlaganje istoga
u smislu 61. 24 ovog Pravilnika, smatraće se kao da se nije ni prijavio.


Član 18
U oči dana pismenog ispita ispitna komisija sastavlja iz svake grupe po tri
pitanja, koje pretsednik svako posebno zapečaćeno čuva do dana ispita
Neposredno pred sam početak ispita pretsednik komisije izvlac´i jedno pitanje
po grupama i saopštava ga kandidatima pred ćelom komisijom.


Clan 19
Pismeni ispit ne može trajati više od dva dana i to najviše četiri sata pre
podne i četiri sata po podne.
Postavljena pitanja moraju se obraditi najduže u roku od četiri časa i po
isteku toga vremena rad se mora ma i nedovršen predati. Kandidat, koji pre isteka


18