DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 17     <-- 17 -->        PDF

........... .. ....... ........ ...... ........ y ...... ......... To je .......
. ........., .. . ...... ...... .. .. ... .......... To .. ... .... ........
.... ..........., .... .. .. .... .. ......... ........ ......... ........
....... .......


..... ....... ....... .... ce .... ....... ...... ...... ........... .......
..... .... . .... ... .......... .... ...... ........., ... ........ ....... y
...... ....... .. ...... ... ......... ...... .... .... . .. ....... ... .....
......... . ....... y .....


AKO je .... ..... y .... ........ .... no ...., ... .. ...... ...... .
..... ........ ....... ....... . ........ ..... .. fce .... y ..... .. .. .............


..... ....... .... ... .......... ...... . ......., ... .. .... .....
.... .... ......., ... ce .... ..... .. .... ......... ........... ......
....... ... ...........


....... .... no .... ..... .. .... ........ ..... ...., na . ... je y
...... .... ........., ... ... ......... ......... .. ..... .... ..... ........


.... .. ... ....... .. .... ! .. .. je .... y ......!?


..... je .... ..... ......., ... .... ...... ........, ........., .......
. .... ... ....... . ....... .......... ... . ....... .......... .. .. .....
.... ..... y ...... ......... ........ ....... .... . .. ... .. .... .....
........ .. .... .. ........ ....... .... ...... ....... .. .. .... .......
.......... ......... .... .... .......


........ ce .. .. ..... . ........ ce .. ........ ...... .. ...... ...
.......... ........, .. .... ... .. ...... ...... ......


.... ....... .....


ADMINISTRACIJA


PRAVILNIK . POLAGANJU DRŽAVNOG ISPITA ČINOVNIČKIH PRIPRAVNIKA
ŠUMARSKE STRUKE SA FAKULTETSKOM SPREMOM.


Oosp. Ministar šuma i rudnika izdao je prošlog ljeta slijedeće riješenje:
Na osnovu § 14 stav 3 i § 260 Zakona o činovnicima propisujem Pravilnik


o polaganju državnog stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske struke sa
fakultetskom spremom.
Cilj polaganja ispita


Član 1


Ovaj se ispit polaže radi sticanja prava šumarskih činovničkih pripravnika za
postavljanje na činovnička mjesta u državnoj i samoupravnoj službi i za samostalno
upravljanje šumskim gospodarstvom u smislu § 132 Zakona o šumama.


Ovim ispitom ima da se oceni sposobnost kandidata za vršenje dotičnih poziva
u državnoj, samoupravnoj i privatnoj službi.


1,5
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Pravo na polaganje ispita


Član 2


Za polaganje ovog državnog stručnog ispita važe propisi glave III §§ 12—17


i glave VI §§ 55 i 61 Zakona o činovnicima.


Ovaj ispit polaže se po navršetku dvogodišnje, a najdalje po navršetku petogodišnje
pripravne službe kod državnih ili samoupravnih tcla ili kod koga ovlašćenog
inžinjera ili ustanove ili preduzeća kome je na čelu u tehničkom smislu
ovlašćeni inžinjer.


Kandidat koji se želi koristiti odredbom § 14 stav 5 Zakona o činovnicima
(stručni ispit u istoj struci može se dvaputa ponoviti), dužan je prijaviti se za prvo
polaganje ispita najdalje po navršetku treće godine pripravne službe.


Činovnički pripravnik u državnoj službi, koji ne položi ovaj ispit u vremenu
određenom u § 14 stav 6 Zakona o činovnicima otpustiće se iz državne službe.


Pripravna služba


Član 3


Da bi se državnom činovničkom pripravniku u smislu § 13 Zakona o činovnicima
omogućilo uvođenje u sve vrste poslova, Odeljenje za šumarstvo Ministarstva
šuma i rudnika nastojaće, da se pripravnik za vreme pripravne službe upućuje
na rad u razne grane šumarske struke.


Član 4


Obrazovanju pripravnika starešina treba da posveti naročitu pažnju. Zato
mora uvoditi pripravnika u praktičnu službu smotreno, pratiti trajnim nadziranjem
njegov rad upućujući ga u sve važne pojave šumarske privrede i politike i privikavati
ga, da bistrim opažanjem takvih pojava upozna njihove uzroke i posledice.


Radi sistematskog vaspitanja u struci starešine će odrediti svakom pripravniku,
u koliko se lično nebi mogao posvetiti tome poslu, naročitog činovnika, jednog od najboljih
praktičara iz nadleštva, koji se mora svom brižljivošću starati o vaspitanju i vežbanju
pripravnika.


Član 5


Ode to prilike dopuštaju, daće se mogućnost pripravnicima, osobito ako
ih ima više, da svoje stručno usavršavanje i postizanje temeljnog praktičnog znanja
dopune pomoću naročitih tečajeva u kojima trebaju saradivati najbolji šumarski
praktičari kao i drugi sposobni stručnjaci (univerzitetski profesori, stručni učitelji
itd.). Ministar šuma i rudnika odrediće naročite nagrade za nastavnike tih tečajeva.


Vreme polaganja ispita


Član 6


Ispiti se održavaju dvaput godišnje i to u mesecu maju i mesecu novembru.


Dan početka ispita određuje ispitna komisija.


Prijave za polaganje ispita moraju se dostaviti komisiji najdalje do kraja
meseca januara za majski i do kraja meseca juna za novembarski rok.


Prijave za polaganje ispita


Član 7


Uz prijavu za polaganje ispita mora se priložiti:


a) Diploma o potpuno završenoj stručnoj šumarskoj spremi u originalu ili
vlašću potvrđenom prepisu;


b) Potvrda pretpostavljene šumarske vlasti o provedenoj pripravnoj službi
sa navodom vrste radova, koje je pripravnik obavljao, službeni list i starešinski
izveštaj. Kandidati, koji su bili u nedržavnoj šumarskoj službi podneće ovu potvrdu


16
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 19     <-- 19 -->        PDF

o provedenoj privatnoj šumarskoj službi, potvrđenu i overenu i od strane državnog
šumarskog stručnjaka nadležne šumarske vlasti.


c) Kratak opis svoga života i rada;


d) Uvereuje o vladanju izdato od nadležne opštinske vlasti;


e) Uverenje o podanstvu;


f) Opis dosadašnje šumarske prakse u službi, odnosno stručan njegov rad.


opaske
i projekti.
Činovnički pripravnici u državnoj službi podnose samo dokumenta pod b)
c) i f).


Mesto ispita i sastav ispitne komisije


Član 8
Ispit se polaže u Beogradu i na terenu pred ispitnom komisijom, koju određuje
Ministar šuma i rudnika najdalje do 10 januara svake godine.
Komisija se sastoji iz pretsednika, i četiri člana ispitivača. Pretsednika, članove
i delovodu komisije određuje Ministar šuma i rudnika.


Članovi ispitivači moraju po pravilu biti aktivni državni šumarski činovnici
sa fakultetskom ili visokoškolskom spremom. U slučaju potrebe mogu se uzeti i
priznati šumarski stručnjaci van državne službe sa istom spremom no i u tom slučaju
pretsednik i najmanje dva člana ispitivača moraju biti aktivni državni šumarski
činovnici.


Prilikom sastava komisije određuju se jeduovremeno pretsedniku i članovima
ispitivačima i zamenici.


Član 9


Određeni članovi komisije u roku od 15 dana po prijemu imenovanja znanju
izjaviče pismeno Ministru šuma i rudnika, da li se primaju izbora ili ne, u kome će
slučaju navesti razloge sa kojih se ne mogu primiti.


Član 10


Ako je koji od članova komisije sprečen da na ispit dođe izvestiće o tome
blagovremeno pretsednika komisije, koji će pozvati zamenika, a ako bi i ovaj bio
sprečen, zamoliće pretsednik Ministra, da imenuje drugoga zamenika u kome slučaju
može predložiti kandidata.


Član 11
Određena komisija bira između svojih članova ispitivače za pojedine grup»
predmeta iz kojih će se ispit prema ovome Pravilniku polagati.


Član 12
Sastav ispitne komisije i imena ispitivača za pojedine grupe predmeta objaviće
se preko »Službenih novina« i »Šumarskog lista«.


Odluke o prijemu kandidata i izboru ispitivača za pojedine grupe predmeta


Član 13


Ispitna komisija se sastaje najdalje do 15 februara odnosno do 15 avgusta na


pismeni poziv pretsednika komisije, pregleda primljene prijave i priloge u njima


i većinom glasova donosi odluku o svakom kandidatu napose, da li se pušta na


polaganje ispita ili ne. Odluka komisije o ovom izvršna je.


0 odluci komisije izvestiće delovoda svakoga kandidata napose preko nje


gove
pretpostavljene vlasti najdalje do konca februara, odnosno do konca avgusta


odnosne godine.


0 svemu radu na ovoj sednici vodi delovoda zapisnik, koji potpisuju svi čla


novi i delovoda.


17
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Clan 14


Najdalje do konca meseca februara odnosno do konca meseca avgusta delo


voda ispitne komisije poslaćc ma proći tanje i ocenu pojedinim članovima komi


sije stručne radove svakog kandidata, koji su predviđeni u tač. f) 61. 7 ovog Pra


vilnika.


Vrsta ispita


Clan 15
Ispit je javan i sastoji se iz četiri dela i to:
1) Teza — domaći rad većega obima kao pismeni sastav;
2) Pismeni ispit;
3) Usmeni ispit;
4) Terenski ispit.


Obim i održavanje ispita
1) Teza


Član 16


Teza je pismeni sastav šireg obima, koji kandidat podnosi uz prijavu za polaganje
ispita, ona je ili opis dotadanje prakse kandidatove za vremc službovanja ili
kfikav njegov stručni rad ili projekat.


Kao domaći rad iz prakse, teza ima da obuhvati i obradi stručne poslove, koje
je kandidat vršio ili kojima je rukovodio za vreme njegovog službovanja; n ovom
pismenom sastavu će kandidat izneti sva svoja lična opažanja. Neposredni stručni
starešina kandidatov kod koga je ovaj bio na radu potvrdiće na ovoj tezi da li ju
je kandidat izradio samostalno i da li opis rada i praksa odgovara stvarnosti.


Kandidat koji se bude odlučio, da u vidu teze obradi kakav specijalan stručni
rad ili projekat, mora na tezi staviti svoju potvrdu da je sam radio i navesti dela
kojima se pri izradi služio.


Svoju tezu mora kandidat na ispitu i plenumu ispitne komisije uspešno braniti.


Kandidat za koga se ispitna komisija ovom prilikom uveri, da rad nije samostalno
radio, odbiće se od daljega polaganja ispita u tom roku, a ako odbiveni kandidat
i idućeg polaganja to ponovi, gubi za svagda pravo na polaganje državnog
stručnog ispita.


2) Pismeni ispit


Clan 17
Kandidati za polaganje ispita moraju se pre no što ispit počne prijaviti delovođi
ispitne komisije.
Ako prijavljeni kandidat ne dođe na ispit a ne bude tražio odlaganje istoga
u smislu 61. 24 ovog Pravilnika, smatraće se kao da se nije ni prijavio.


Član 18
U oči dana pismenog ispita ispitna komisija sastavlja iz svake grupe po tri
pitanja, koje pretsednik svako posebno zapečaćeno čuva do dana ispita
Neposredno pred sam početak ispita pretsednik komisije izvlac´i jedno pitanje
po grupama i saopštava ga kandidatima pred ćelom komisijom.


Clan 19
Pismeni ispit ne može trajati više od dva dana i to najviše četiri sata pre
podne i četiri sata po podne.
Postavljena pitanja moraju se obraditi najduže u roku od četiri časa i po
isteku toga vremena rad se mora ma i nedovršen predati. Kandidat, koji pre isteka


18
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 21     <-- 21 -->        PDF

ovog vremena završi pismene radove, mora po predaji ovih odmah napustiti ispitnu
prostoriju.
Ako je kandidat pismenu radnju radio i u konceptu, dužan je i ovaj sa ostalim
zabeleškama vršenim na ispitu predati ispitnoj komisiji.
Prctsednik predaje zadatke nadležnim članovima na oceuu i referat komisiji.


Član 20
Za sve vreme pismenog ispita prisustvuje ovome i vodi nadzor po jedan član
ispitivač naizmenično, a njih određuje prctsednik.


Kandidatima je dozvoljeno da se na pismenim ispitima mogu poslužiti šumarskim
kalendarom i službenim zbornikom pravila i propisa kao pomoćnim sretstvom.
Druga pomoćna sretstva nisu dopuštena.


Kandidati su dužni da primljena pitanja samostalno razrađuju bez ičije pomoći;
svaka nedozvoljena radnja od strane kandidata povlači isključenje od daljeg
polaganja ispita za taj rok o čemu donosi odluku ispitna komisija u punoj sednici.


3) Usmeni ispit


Član 21
Usmeni ispit se sastoji iz četiri grupe predmeta i to;


1 grupa:
Podizanje i gajenje šuma u vezi sa meteorologijom, klimatologijom i naukom


o
poznavanju tla;
Pošumljavanje goleti i živih peskova;
Upotreba i iskorišćavanje šuma;
Zaštita šuma;
Šumska industrija i trgovina;
Ribarstvo i lovarstvo;
2 grupa:
Uređenje i računanje vrednosti šuma;
Geodezija i izrada planova;


3 grupa:


Šumsko građevinarstvo, u koliko ne spada u višu inžinjersko-arhitektonsku
struku, kao: trasiranje i gradnja šumskih puteva, točila, koturača, šumskih železnica;
izrada mostova i propusta; gradnja strugara i svih zgrada potrebnih šumskom
gazdinstvu.


Uređenje bujica i iskorišćavanje vodenih snaga.


4 grupa:
Organizacija šumarske struke u državi;
Poznavanje Zakona o šumama i svih ostalih zakona, uredaba, pravilnika,


npustava izdanih od strane odeljenja za šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika;
Ustav Kraljevine Jugoslavije;
Najvažnije odredbe sledećih zakona:
Zakona o ustrojstvu vrhovne državne uprave;
Zakona o nazivu i podeli Kraljevine na upravna područja;
Zakona o banskoj upravi;
Zakona o unutrašnjoj upravi;
Zakona o Državnom savetu i upravnim sudovima;
Zakona o glavnoj kontroli;
Zakona o opštetn upravnom postupku;
Zakona o činovnicima;


19
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Zakona o državnom računovodstvu i pravilnika za isvršenje istog zakona;
Zakona o osiguranju radnika;
Zakona o zaštiti radnika i inspekciji rada;
Zakona o tapijama;
Zakona o taksama sa pravilnikom;
Građanskog i krivičnog zakona;
Zakona o katastru s pravilnicima;
Zakona o zemljišnim knjigama;
Zakona o uređenju zemljišnih zajednica;
Zakona o neposrednim porezima;
Zakona o imovnim opštinama;


Zakona o suzbijanju zloupotreba u zvaničnoj dužnosti;
Uredbe o naknadi putnih i seobnih troškova državnih službenika građanskog
reda.


Clan 22
Ispitom rukovodi pretsednik ispitne komisije on ima pravo ispitivati iz svih
predmeta.
Članovi ispitivači ispituju samo iz one grupe predmeta, koja im je dodeljena
prema čl. 21 ovog pravilnika.


Ispitna komisija ima da se uveri, je li pripravnik stekao potrebno znanje i
sposobnost da može uspešno vršiti zvanične poslove šumarske struke i samostalno
upravljati šumskim gazdinstvom. Zato će komisija ispitivanjem utvrditi pokazuje li
kandidat dovoljno iskustvo i spremu za uspešnu primenu stručnog znanja stečenog
u šumarskim naukama, poznaje li važeće zakonodavstvo i administraciju, kolika
je u tom pogledu njegova opšta sprema i poslovna veština, ima li smisla za upoznavanje
šumarsko-političkih, socijalnih i privrednih prilika i njihovo pravilno slivatanje
i konačno kako ume primenjivati zakonske propise i stručno znanje na konkretne
slučajeve.


Dnevno može polagati usmeni ispit najmanje četiri, a najviše šest kandidata.


Terenski ispit


Član 23


Po svršenom pismenom i usmenom ispitu obaviće se terenski praktični ispit
na jednom od uređenih i naprednih šumskih gazdinstva na kome bi kandidati imali
mogućnosti da i praktično pokažu svoje stručno znanje.


Mesto i vreme polaganja terenskog ispita određuje ispitna komisija.


Ishod ispita


Član 24
Ispitna komisija deluje samostalno i njene su odluke, odnosno ocene kandidata,
izvršne.
Ocenjuje se po grupama sa ocenama: slab (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo
dobar (4) i odličan (5).


Ako kandidat bude ocenjen slab iz dve ili više grupa predmeta smatra se da
ispit nije položio. Ako bude ocenjen slab samo iz jedne grupe potioviće ispit samo
u istoj grupi.


Clan 25


Pored ličnih podataka o kandidatu unose u zapisnik i ocene, koje je kandidat
dobio iz pojedinih grupa. Zapisnik o ispitu potpisuje pretsednik, članovi komisije i
delovođa.


20
ŠUMARSKI LIST 1/1934 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Clan 26


Uspeh ispita mora se kandidatu saopštiti odmah po završenom celokupnom
ispitu. Svedočanstvo o položenom ispitu izdaje kandidatu ispitna komisija uz naplatu
propisne takse i povraćaj svih dokumenata, priloženih molbi kandidatovoj


prilikom prijave za ispit, osim teze.
Svedočanstvo glasi:


DIPLOMA


o položenom državnom stručnom ispitu za šumarsku struku
Qosp rođen .... godine . . , u , , , ,
položio je danas pred ispitnom komisijom, određenom rešenjem Gospodina Ministra
šuma i rudnika br državni stručni ispit za šumarsku struku sa


uspehom za dokaz čega mu se izdaje ova diploma prema čl. 26
Pravilnika o polaganju drdavnog stručnog ispita činovničkih pripravnika šumarske
struke sa fakultetskom spremom.


Broj


193 . . . god.
Beograd
Pretsednik
Ispitne komisije,
Delovođa:
Članovi:
1)
2)
3)
4)


Član 27
Kandidatu koji ne položi ovaj ispit saopštiće se komisijska odluka da li je
potrebno da ponovno podnese tezu (domaći rad) uz svoju prijavu za ispit.


§ 28
Sve odluke i akta ispitne komisije o ispitima kandidata predaju se odeljenju
za šumarstvo Ministarstva šuma i rudnika.


Prekidanje i odlaganje ispita


ČU 29


Samo u opravdanim slučajevima može kandidat pušten na ispit tražiti odlaganje
roka za polaganje o čemu donosi rešenje Ministar šuma i rudnika prema pribavljenom
mišljenju ispitne komisije.


Kandidat, koji započne polaganje ispita, pa iz neopravdanih razloga isti prekine,
smatra se da ispit nije položio. Ispitna komisija odlučiće da li takav kandidat uz prijavu
za ponovno polaganje ispita mora da podnese i novu tezu.


Odlaganje ispitnog roka ne može biti ako je to poslednji rok u smislu čl. 14 stav
6 Zakona o činovnicima.


Osustvo za polaganje ispita


Čl. 30
Kandidati, ako su državni činovnici, mogu dobiti radi spremanja za ispit najviše
mesec dana osustva pred ispit.


21