DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 58     <-- 58 -->        PDF

more s time, da Ministarstvo odredi anketu, koja će u saradnji sa Jugoslovcnskim
šumarskim udruženjem točno ispitati problem Šipada.
Dr. Z u b o v i ć razlaže, kako treba dati moralnu potporu nastojanju komora.
Nadležne vlasti treba da uzmu u obzir traženje komora.


Predsjedni k naglašava da Jugoslov. šumarsko udruženje može donositi
mišljenja samo o stvarima šumarskog karaktera. U pitanje sjedišta poduzeća Šipad
kao i u pitanje Uštiprače i Durmitora ne može Jugoslov. šumarsko udruženje da ulazi.
Nikako ne može skupština prosuditi predmet bez studija.


Ing. Babi ć čita rezoluciju, koju predlaže odbor s time, da se pošalje Ministru
šuma. U rezoluciji se predlaže, da Ministarstvo komisijom u saradnji sa Jugoslov.
šumarskim udruženjem ispita stanje Šipada i provjeri navode komora, a napose da
istraži pitanje potrajnosti.


Dr. Z u b o v i ć se ne slaže sa predloženom rezolucijom.


Ing. B a rana c obrazlaže rezoluciju.


Ing. G r ii n w a I d govori, kako treba da se mi šumari borimo za potrajnost


prihoda iz naših šuma, treba da se mi šumari borimo protiv devastacija. Gospodinu
Ministru neka se pošalje rezolucija u tome smislu.
Ing. S 1 i j e p č e v i ć predlaže, da se prepusti upravnom odboru, da prouči
pitanje poduzeća Šipad.
Poslije dulje debate skupština zaključuje, da se pošalje nadležnim faktorima
citirani dopis komora sa slijedećom predstavkom:


»Kongres Jugoslovenskog šumarskog udruženja, održan u Banjaluci 4. septembra
1933. preporučuje nadležnim faktorima da prouče zahtjeve privrednih komora
Vrbaske banovine a naročito u pogledu potrajnosti gospodarenja sa šumama.« Osim
toga skupština stavlja u dužnost Upravi, da iznesena pitanja prouči te da preduzme,
što je dalje potrebno.


XIII. Tajnik čita slijedeći predlog ing. Cvjtovca : »U cilju propagande šumarstva,
prosvjećivanja naroda uzornom šum. kulturom i utiranja sveopće težnje
našeg naroda i nas šumara napose, da se što prije zazeleni sada gola obala našeg
plavog Jadrana, predlažem da Jugoslovensko šumarsko udruženje osnuje fond za
podizanje jedne kulture na kršu uz samu obalu i po mogućnosti drugu na goljeti
Južne Srbije.
Prihodi fonda bili bi god. dotacija Udruženja, dobrovoljni prilozi članova i drugih
lica i eventualno drugi prihodi.
Zemljište za kulturu bi se imalo besplatno ishoditi od države.- Ima biti na mjestu


posvemašnje goljeti ali uz zgodnu dragu kao pristanište i ljetovalište, kakovih imade
vrlo mnogo duž obale.
Kultura bi se podigla uz obalu zato, da posluži propagandi među turistima i
onda zato, da se poslije može sagraditi jedna zgrada »Šumarski Dom«, za ljetovalište
članovima Udruženja i za čuvarsko i upravno osoblje kulture.


Dom
bi se izgradio posebnim prihodima, a kasnije prihodi od doma ulazili bi u


fond
za podizanje kulture, koja bi se postepeno povećavala površinom.
Mislim, da bi ovakova kultura bila najbolji spomenik djelovanja našeg Udruženja.«
Nakon kraće diskusije se zaključuje, da se predmet prepušta Upravnom odboru.


XIV.
Jednoglasno se zaključuje odaslati g. Ministru šuma slijedeću predstavku:
Gospodine Ministre!
Glavna godišnja skupština Jugoslovenskog šumarskog udruženja, održana dne


3. septembra o. g. u Banjaluci, sa žaljenjem je konstatovala činjenicu, da državni
šumarski činovnici i službenici u područnom Vam resoru, koji služe kod pojedinih
Kr. banskih uprava i Direkcija šuma, naročito u posljednje vrijeme, ne primaju svoje
mjesečne prinadležnosti, već sa znatnim zakašnjenjem od 2—3 i više mjeseci.
680
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Kako je velika većina toga osoblja upućena na izdržavanje svoje i svoje
porodice isključivo od svoje plate, to uslijed neuredne doznake mjesečnih beriva
dolazi u vrlo neprijatan položaj, da se za podmirenje´ najnužnijih životnih potreba
mora zaduživati i živjeti na kredit, koga na dulje vrijeme, naročito u opetovanim
slučajevima ne može ni dobiti.


Nepotrebno je naglašavati koliko uslijed takovog postupka gubi ugled naše
struke i njezinih službenika, u širokim narodnim slojevima sa kojima svaki šumar
po naravi svoje službe dolazi u svakodnevni doticaj. Pošto se u drugim resorima
mjesečne prinadležnosti službenika redovito isplaćuju, Jugoslovensko šumarsko udruženje
moli Vaše Gospodstvo, da izvoli ispitati razloge, koji rukovode područno Vam
odjeljenje za računovodstvo i finansije, da se razdioba kredita za personalne izdatke
ne izvršuje blagovremeno i pravilno na sve upravne jedinice.


Ministarstvo šuma i rudnika kao privredni resor ima dapače sve uslove, da
personalne izdatke svojih službenika podmiruje iz prikupljenih vlastitih prihoda, pa
je tim vjerojatnije, da u pogledu otvaranja tih kredita postoje više administrativne
nego stvarne finansijske poteškoće.


U vezi napred izloženog moli se Vaše gospodstvo,1 da izvoli izdati potrebno
naređenje, da se ove neprijatne činjenice u budućnosti odstrane i da se ispravnim
rukovanjem odobrenih kredita nađe način za blagovremenu i točnu isplatu mjesečnih
prinadležnosti šumarskih službenika u područnom Vam resoru, čime će se istima
podignuti ne samo poljuljani ugled´ i kredit u narodu nego i povjerejnje u službu
kojoj su se posvetili.


XV. Tajnik razlaže predlog Sarajevske podružnice u predmetu promjene Pravilnika
za podružnice u smjeru, da članovi iz banovina, u kojima još podružnice nisu
osnovane, mogu sarađivati u susjednim podružnicama, dok se na njihovoj teritoriji
ne osnuju podružnice. To traži 120 članova iz onih dijelova Primorske i Zetske banovine,
koji gravitiraju prema Sarajevu i žele sarađivati u Sarajevskoj podružnici.
Ing. B a b i ć obrazlaže predloge Sarajevske podružnice. Članovi žele rad i
traže odobrenje ove skupštine. Moli, da se predlog Sarajevske podružnice primi
s time da se saradnja u podružnicama članovima u susjednim banovinama dozvoli
samo dotle, dok se u tim susjednim banovinama ne osnuju podružnice.


Ing. Prpi ć se izjavljuje protiv predloga podružnice, jer bi se narušio princip
osnivanja podružnica po banovinama. Osim toga bi se onemogućilo, da se osnuju
podružnice u onim banovinama, gdje još podružnica nema.


Poslije dulje debate skupština usvaja predlog, da ostane na snazi princip
striktnog formiranja podružnica po banovinama.


XVI. Ing. M i k 1 a u predlaže, da se ponovno i sa ove Glavne skupštine apelira
na nadležne, da se na mjesta, za koja su zvani jedino šumari, stvarno i postavljaju
šumarski stručnjaci. Na položaju šefa šumarstva u Savskoj banovini još uvijek sjedi
pravnik. Nemoguće je zamisliti, da se na pr. za šefa zdravstva ili primariusa bolnice
postavi netko, tko nije liječnik ili da se za šefa pravnog odsjeka postavi agronom
ili slično. A ipak se takove kardinalne pogreške čine sa šumarstvom.
Skupština jednoglasno zaključuje, da se nadležnima po predmetu uputi rezolucija
s time, da se ne namještaju nestručnjaci na ona mjesta., za koja su zvani samo
stručnjaci.


XVII. Pretsjednik Lenarči ć predlaže, da1 Glavna skupština skrene nadležnima
pažnju na to, da treba svim silama nastojati, da se u struci šumarstva namjesti
dovoljan broj stručnjaka. Brojni naši mladi drugovi su bez zaposlenja, a struka ih
toliko treba.
681
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Skupština prima predlog s time, da se po predmetu uputi predstavka Gospodinu
Ministru šuma.


XVIII. Ing. S tr i nek a razlaže, kako je teško onim inžinjerima šumarstva, koji
su bez namještenja. Obijaju dnevno uzaludno pragove Ministarstva. Njihovo teško
stanje može da pravo razumije samo onaj, tko je to doživio. Potrebno! je riješiti
pitanje fakulteta. Prevelik broj stručnjaka izlazi u život, a ne, daje im se kruha.
Predlaže, da se jedan od dva šumarska fakulteta ukine ili da se; uvede numerus
clausus slušača, jer se ovako dalje više ne smije.
Predsjedni k razlaže, kako mi šumari ne smijemo rušiti naše najviše ustanove,
već moramo nastojati da one budu što bolje dotirane; Našim šumama si
potrebni još mnogi i mnogi stručnjaci Još dugi niz godina bi svi apsolventi naših
fakulteta morali dobivati uposlenje u šumarstvu. Teško stanje naše struke vidi se
baš u tome, što naši akademičari kažu, da imamo previše škola i previše obrazovanih
stručnjaka. Naše univerze ne produciraju previše, jer naše šume imaju premalo
upravitelja.


Dr. Zubovi ć razlaže kako je antikulturno stvarati proletarijat stručnjaka.
Fakultete treba reorganizirati. Drvarsku školu u Sarajevu treba ukinuti.


Skupština prepušta predmet Upravnom odboru na riješavanje.


Ing. Obradovi ć predlaže, da se penzionišu šumar, činovnici sa potpunim
godinama službe i da se namještaju mladi.


Ing. Os t o j i ć replicira na govor predgovornika. Udruženje neka podupre akciju
Ministarstva u smjeru, da se osigura još dovoljan broj stručnjaka. Ministarstvo nastoji,
da se u novom budžetu osigura 50 novih mjesta.


Skupština sa odobravanjem prima izlaganje g. ing., O s t o j i ć a.
Ing. Radiš a Petrovi ć govori o praksi činovničkih pripravnika, traži, da
se nadležni što više brinu, kako bi se pripravnici sito boljo osposobili za dalju:i
samostalan stručni rad.
Ing. G r ii n w a 1 d razlaže, što je sve do sada Udruženje kod Ministarstva
poduzimalo u smjeru, da pripravnici dođu do što svestranije stručne prakse.
Ing. Petrovi ć razlaže, kako se činovnički pripravnici ne unapređuju u
činovnike.
Zaključuje se zamoliti Ministarstvo šuma, da se činovnički pripravnici u državnoj
službi sa položenim stručnim ispitom i propisanim godinama pripravničke službe
unaprijede u VIII. položajnu grupu.


XIX. P. Bambulovi ć traži, da se reputati dadu i šumarskim činovnicima
opšte upravne vlasti.
Skupština jednoglasno zaključuje, da se po predmetu upravi nadležnima predstavka
sa traženjem, da se deputati doznačuju svim šumarskim službenicima bez
obzira služili oni kod uprave državnih šuma ili kod opštih upravnih vlasti.


XX. Predsjedni k sa žaljenjem konstatuje, da skupštini nisu prisustvovali
profesori šumarskih fakulteta, tih naših najviših stručnih u:.tanova, kao ni viši
činovnica Ministarstva šuma, koji bi trebali biti nosioci šumarske politike u državi,
a ni članovi Udruženja sa službom kod nekih direkcija i banskih uprava.
Zahvaljuje Vrbaskoj banovini za gostoprimstvo te Vrbaskoj pocružnici, što je
tako požrtvovno organizirala sve radove oko ovog kongresa. Osnivanjem Vrbaske
podružnice pustilo je šumarstvo u ovoj banovini dubok korijen. Želi uspješan rad
Podružnici. Zahvaljuje članovima na brojnoj posjeti.


Time je skupština zaključena na dne 4 septembra 1933 godine u 13 sati. Skupštini
je prisustvovalo oko 130 članova.


682