DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 51     <-- 51 -->        PDF

U dalnjoj debati po predmetu sudjeluju gg. ing. M e 11 a š, ing. S e k u 1 i ć, ing.
S a v i ć, ing. M i k 1 a u, ing. S m i 1 a j, ing. Nestorović. Prima se slijedeća rezolucija
s time, da se odašalje g. Ministru šuma i rudnika sa molbom, da istu izvoli uzeti
u ozbiljno razmatranje i brzi postupak radi hitnog donošenja zakona o imovnim
općinama.


Rezolucija


Kako su danas sve imovne općine — naročito one, koje su već odavna pasivne


— došle u tako teški položaj, da nisu u stanju podmirivati redovite rashode oko
uprave, čuvanja, javnih daća itd., a jer je održanje šuma imovnih općina u nepobitnom
opće narodno privrednom interesu, a specijalno radi snabdjevanja zemljoradnika sa
gorivim i građevnim drvom, to se ukazuje neodgodiva potreba za sve imovne općine,
a naročito za one, danas već pasivne, da se to neodrživo stanje sanira novim zakonom
o imovnim općinama, koji bi pored ostalog imao sadržati i slijedeće odredbe:
1. Cjelokupnu stručnu upravu svih imovnih općina imade država potpuno uzeti
u svoje ruke u smislu Naredbe Ministra šuma i rudnika od 4. maja god. 1922. broj
13.064 time, da država izravno plaća troškove te uprave, koje će joj imovne općine
refundirati prema njihovoj finansijalnoj mogućnosti.
2. Da se omogući samostalan a normalni život imovnih općina u vršenju njihove
zadaće umjesto države, imade država da iste pomogne sniženjem poreza i ostalih
javnih daća, kao i djelomičnim oprostom istih.
Dok se u državnom budžetu ne osigura potrebiti iznos za troškove uprave imovnih
općina, da država obustavi naplaćivanja poreza i javnih daća, s razloga, da se
mogu podmiriti plaće i penzije osoblja imovnih općina.«


Zaključuje se osim toga otštampati referat gosp. ing. Srni la ja u Šumarskom
Listu i otvoriti u Listu anketu o novom zakonu o imovnim općinama.


X. Sarajevska podružnica predlaže, da skupština primi slijedeću predstavku,
s time, da se odašalje g. Ministru šuma i rudnika:
Gospodine Ministre!


Glavna skupština jugoslovenskog šumarskog udruženja, održana 3 septembra
1933 u Banjaluci uzela je medu ostalim u pretres i pitanje neisplaćivanja razlike u
prinadležnostima činovnicima struke šumarstva po 51. 259 zakona o činovnicima. Članovi
ovog Udruženja, državni činovnici, ne primaju od 1. VI. ove godine one prinadležnosti,
koje ih po 51. 259 zakona o činovnicima pripadaju. Taj manjak u prinadležnostima
iznosi i 100—600 dinara mjesečno. Slobodni smo istaknuti da ostale struke
primaju razlike po članu 12159 z. o. č. uredno. Samo struka šumarstva je zapostavljena.
Stoga molimo Vaše gospodstvo, da bi izvoljelo odrediti, da se učinjena pogrešk a
odma h isprav i i da se šumarskim činovnicima sa ostalim prinadležnostima isplaćuju
i ove prinadležnosti, koje su im članom 259 z. o. č. zagarantovane, pa da se tako
nepravda učinjena šum. struci odmah ispravi.


Skupština gornju predstavku prima u cijelosti.
Predsjednik prekida zborovanjc u 19 i pol sati. Određuje nastavak za naredni
dan u 9 sati.


XI. Nastavak na dne 4. IX. u 9 sati. Tajnik čita slijedeću rezoluciju:
Jugoslovensko šumarsko udruženje na svojoj redovnoj glavnoj godišnjoj skupštini
održanoj dana 3 septembra o. g. u Danjoj Luci, po predlogu Sarajevske Podružnice
Jugoslovensko šumarskog udruženja donjclo je zaključak, da Vam Gospodine
Ministre, po pitanju uzurpacija Državnih šuma i Državnog šumskog zemljišta,
kao i po pitanju sprovodenja unutarnje kolonizacije podnese slijedeću


673