DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 3     <-- 3 -->        PDF

............


.... 57. ........ 1933.


Ing. S. OŠMJANSKI (BEOGRAD) :


NAUKA O TIPOVIMA ŠUMA S OBZIROM
NA MOGUĆNOST PRIMENE U JUGOSLAVIJI


(LA TYPOLOGIE FORESTIERE ET LA POSSIBILITÉ DE SON
APPLICATION EN YOUGOSLAVIE)


I. Uvod.
člankom Dr. inž. Qastona N. Gutha u našem Šumarskom Listu prvi
put je ozbiljno pokrenuto pitanje o mogućnosti primene nauke o tipovima
u Srednjoj Evropi. Stoga mislim da bi bilo interesantno za šire
šumarske krugove upoznati se sa ovom novom naukom i u svetlosti
ruskih tipoloških škola, koje baziraju na mnogo širim i naučnijim osnovama
nego finska škola, koja po recima autora pomenutog članka ima
lokalni (finski) karakter.


»Da li je Kajanderov sistem za naše šume zgodan« pita se G. Dr.


G. Guth i odgovara: »Za finsku vredi da jest, ali u Srednjoj Evropi
ostaje još mnogo napora, tako da je strogo uzevši bolje reći, da za nas
nr´e zgodan.« G. Dr. Guth izgleda da nije hteo ovim kazati, da je tipologija
neprimenljiva u sred. evropskim prilikama, jer na kraju članka
poziva šumare, da rade na upoznavanju tipova, i naglašuje velike koristi
koje donosi primena u praksi valjano izrađene tipološke klasifikacije.
Izgleda da je ovim autor hteo da kaže, da je u srednje-evropskim prilikama
neprimenjiv samo sistem rada Kajandera i da je usled veće raznolikosti
flore rad na istraživanju tipova mnogo komplikovaniji nego u
Finskoj.
Ovaj članak spremio sam još pre 3 godine, ali doskora nisam bio
na čistu o mogućnosti primene tipologije u Jugoslaviji. Upoznavši se sa
bosanskim šumama došao sam do zaključka, da posao na proučavanju
tipova i izradi klasifikacije, koji je meni u početku izgledao suviše zamašan,
u stvari nije nemoguć, ali je potrebno probuditi interes za tipološka
istraživanja u širim šumarskim krugovima, jer rad pojedinaca ne
može da daje nikakve osetljive rezultate.


Ovde iznosim ukratko istorijat, terminologiju, metodiku i klasifikaciju
tipologije, jer sam nailazio na interesovanje i razumevanje pojedinaca,
pa stoga mislim da bi bilo interesantno izneti i u jugoslovenskoj
stručnoj štampi ove delove iz nauke, koja je već davno zainteresovala
napredne šumarske zemlje, kao što su Nemačka i Čehoslovačka.


625
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 4     <-- 4 -->        PDF

\


Tipologija kao nauka ö šumskim biljnim zajednicama je deo fitosociologije,
nauke o biljnim udruženjima. Naziv »fitosociologija« prvi put
je bio upotrebljen 1898 god. od Krilova. Prvi fitosociološki rad datira iz
1888 godine, kad je S. Koržinski napisao članak: »Severna granica černozemne
oblasti, istočne zone evropske Rusije u botaničko-geografskom
i pedološkom pogledu«. Posle ovog rada do 1920 godine izdato je veoma
mnogo fitosocioloških dela, te je sasvim neopravdano mišljenje zapadnoevropskih
naučenjaka, da je fitosociologija postala tek u 1920 godini.
Pitanje postanka i porekla fitosociologije već je više puta detaljno razrađivano
od strane Aljohina, Pačeskog, Du Rietz-a i drugih. Između
fitosociologa, koji su već do 1920 godine podigli ovu nauku na zavidnu
visinu, možemo spomenuti imena Sukačeva, Pačeskog, Aljohina, Morozova
i dr.


Prvi fitosociološki radovi u zapadnoj Evropi pojavili su se tek u
1920 godini, ali u Rusiji je već pre toga vremena fitosociologija bila
podignuta na stepen nauke, koja je počela da se grana i da se primenjuje
u praksi. Na osnovu toga može se pouzdano tvrditi, da je fitosociologija
postala u Rusiji pre 3 decenije, postigla izvesnu visinu, razradila
svoje metode istraživanja, počela se primenjivati u praksi i davati praktičke
ogranke. Na razvoj fitosociologije u Rusiji naročito je delovao
upadljiv zonalni raspored biljnih formacija od polarnih pa do pustinjskih
i subtropskih (formacija). Naziv »fitosociologija« primljen je skoro svuda
i obično se definiše ovako: »fitosociologija je nauka o biljnim udruženjima
«.


Do sada još nije rešeno pitanje, u kom odnosu stoji fitosociologija
prema drugim prirodnim naukama. Mišljenja su podeljena. Prema prof.
Sukačevu »u botanici kao nauci o biljkama uopšte fitosociologija zauzima
mesto pored drugih samostalnih grana botanike: morfologije, fiziologije,
sistematike i fitogeografije.« Prof. Sukačev smatra da je fitosociologija
samo grana botanike i ne priznaje joj pravo samostalne, nezavisne
naučne discipline. Prof. Aljohin je suprotnog mišljenja i pobija mišljenje
prof. Sukačeva potpuno logičnim obrazloženjima. Prema Aljohinu su
nauka o biljkama i nauka o udruženjima biljaka dve sasvim samostalne
i paralelne grane nauke. Prvu možemo nazvati fitologijom, a drugu
fitosociologijom. Svoju misao on formuliše ovako: »Botanika (fitologija)
i fitosociologija«.


Tipologiju kao nauku možemo da definišemo ovako: »Tipologija je
onaj deo fitosociologije, koji se bavi proučavanjem šumskih zajednica«.
Tipologiju su razradili šumari-praktičari, koji su uveli u pojam tipa praktičke
elemente. Njih je interesovao ne samo sastav i vrste biljnih zajednica,
njihov odnos prema spoljnoj sredini i uzajamni odnosi elemenata,
koji udruženje sačinjavaju, već i druga čisto praktička pitanja, kao što
su uslovi pomlađivanja, veličina drvne zalihe, kvalitet drva i t. d. Nauka


o šumskim biljnim zajednicama, nadopunjena tim praktičkim podacima
sačinjava tipologHu i time se razlikuje od fitosociologije. Tipologija je
onaj deo fitosociologije, koji se bavi proučavanjem šumskih zajednica,
njihovih uzgojnih i ši msko-gospodarskih osobina.
Taksatori ševe me Rusije, već u drugoj polovini XVIII veka, kod
izdvajanja gazdinskih jedinica uzimali su u obzir tipološki karakter šume.
Za osnovu takvog izdvajanja poslužile su im od naroda primećene osobine
pojedinih šumskih kompleksa. Pojedinim šumskim kompleksima na


626
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 5     <-- 5 -->        PDF

rod daje naročite nazive, prema upadljivim spoljnim znacima. Takvi
narodni nazivi ušli su docnije u tipološku klasifikaciju šuma severne
Rusije.


Prof. Aleksije Rudski u svome delu »Uputstvo za uređivanje ruskih
šuma«, koje u 1888 godini izlazi u drugom izdanju, govori o tome, kako
je taksator dužan stvoriti mali broj »pervoobrazov« (tipičnih predstava),
koje bi ujedinile vrlo mnogo raznolikih u mali broj jednolikih predstava.
Govoreći dalje o uticaju zemljišta na sastav i razvitak sastojina kao primer
navodi od naroda primećenu razliku između visinskog (»kondovog«)
i nizinskog (»mjandovog«) bora, t. j . govori o razlici između dva sada
priznata i proučena tipa. Kod njega kao i kod drugih taksatora (njegovih
savremenika) stvorila se već predstava o tipološkoj podeli šuma, ali on
nije formulisao tačno, šta je »pervoobraz«. Iz njegovog se razlaganja
ipak jasno vidi, da »pervoobraz« nije ništa drugo no tip šume u sadašnjem
smislu. On predlaže, da se podela šume na gazdinske jedinice vrši
prema tim »pervoobrazima« radi olakšavanja rada na izdvajanju istovetnih
jedinica i sigurnosti uzgojnih i urcđajnih zaključaka. God. 1891.
prof. Turski u svojem delu »Lesovodstvo« daje prvu šemu podele na
tipove i klasifikaciju.


Mogao bih navesti mnogo imena ruskih šumara, savremenika Rudskog
i Turskog, koji su se bavili tipološkim pitanjima, ali dovoljna su i
ta dva imena da bih mogao s pravom navesti, da je nauka o tipovima
ponikla i razvijala se na ruskom tlu, u ruskim šumama pre četvrt stoleća.
Sve do prof. Morozova tipovi, iako praktički primenjivani, nisu
imali nikakve naučne baze. Morozov je prvi dao čvrst temelj ovoj nauci,
stvorio čitavu školu tipologa, koja i dalje radi u tom pravcu.


Skoro istovremeno i nezavisno razvila se tipologija i u susednim
severno-evropskim državama Finskoj i Švedskoj.


Sada u glavnom postoje četiri tipološke škole. Predstavnici dviju
ruskih škola su profesori Morozov i Sukačev. U Finskoj je glavni predstavnik
prof. Kajander. U Švedskoj vlada tako zvani gospodarski tip
sastojine, koji skoro i ne bazira na fitosociološkim principima.


U glavnim crtama u Rusiji možemo razlikovati sledećih pet stadija
u razvitku tipologije: Prvi stadij počinje 1888 god. To je stadij naslućivanja.
Glavni mu je predstavnik prof. Rüdski. Drugi stadij datira od
1891 god. To je stadij prve klasifikacije i primene. Glavni mu je predstavnik
prof. Turski. Treći stadij počinje 1904 god. To je stadij šumskouzgojnog
pravca u tipologiji. Glavni mu je predstavnik prof. Morozov.
Četvrti stadij počinje 1917 god. To je stadij opadanja i raspadanja šumsko-
uzgojne škole prof. Morozova. Peti stadij počinje 1925. god. Obilježje
mu je fitosociološki pravac u tipologiji. Glavni mu je predstavnik
prof. Sukačev.


Sad ćemo preći na osnovne tipološke i fitosociološke pojmove i iz


definicije tih pojmova od strane predstavnika pojedinih škola postaće


nam jasne razlike i zajedničke osobine pojedinih tipoloških pravaca.


.. Biljna zajednica. Osnovni tipološki i fitosociološki pojmovi.


Osnovna jedinica klasifikacije biljnih zajednica u fitosociologiji zove
se asociacija, a u tipologiji tip. Do sada još nije došlo do sporazuma ne
samo o tome, kako treba definisati asociaciju, nego i šta treba razumeti
pod biljnom zajednicom. Pre nego pređemo na definiciju asociacije (tipa)


627
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 6     <-- 6 -->        PDF

neophodno je imati potpuno jasan pojam o biljnoj zajednici. Prema prof.
Aljohinu biljnu zajednicu karakteriše: 1. razmeštaj po spratovima, 2. difuzni
razmeštaj u prostoru, 3. potkrepljivost.


Ad 1. Aljohin razlikuje dva oblika razmeštaja po spratovima:
a) razmeštaj po spratovima u prostoru i b) razmeštaj po spratovima u
vremenu.


Ad a) Raznovrsne biljke, koje naseljavaju izvesnu površinu, sklapaju
zajednicu, u kojoj je do krajnih granica mogućnosti iskorišćeno stanište
(t. j . vazduh, svetio i tlo), a da se proizvede najveća količina drvne
mase. Između pojedinih biljnih vrsta i biljaka iste vrste razvija se borba
za gore navedene faktore staništa; pojedini biljni individui uginu potišteni
od drugih jačih i to traje sve dok se ne utvrdi izvesna ravnoteža i svaki
biljni individuum ne zauzme svoje određeno mesto. U takvoj donekle
stabiliziranoj biljnoj zajednici postignuta je težnja njihova za iskorišćavanjem
(do krajnih granica) prirodnih faktora staništa i postignuta je
maksimalna produkcija biljne mase. Da analiziramo takvu jednu biljnu
zajednicu, kako bi nam postalo jasno, na koji je način postignut navedeni
cilj svake biljne zajednice. Najpre pada u oči razmeštaj biljaka po spratovima
u nadzemnom delu biljnih organa. Uzmimo kao primer najvišu
(najsloženiju) biljnu zajednicu t. j . šumu. I apsolutno nevešt posmatrač
odmah može primetiti, da gornji deo (gornji sprat) sačinjava neka svetloljubiva
vrsta (na pr. bor), ispod nje da dolazi neka manje svetloljubiva
vrsta (na pr. smrča), a zatim različito džbunje, trave i mahovine. Ovakav
raspored biljaka po spratovima u cilju što većeg iskorišćavanja vazduha
i svetla prof. Aljohin zove razmeštajem (po spratovima) nadzemnih biljnih
organa za razliku od razmeštaja (po spratovima) podzemnih biljnih
organa (korenja). I biljno korenje, u težnji biljne zajednxe da do kraja
iskoristi prirodne faktore staništa, takođe se raspoređuje po spratovima.
Na primjer u kompaktnu zajednicu biljaka sa plitkim korenjem ne može
da se doseli neka biljka isto sa plitkim korenjem, jer će biti ugušena od
strane biljaka zajednice, koje bez ostatka iskorišćavaju gornji sloj zemljišta,
dok bi se biljka sa dubokim korenjem mogla u ovoj zajednici nesmetano
razvijati. Mislim da je sada dovoljno jasno, što podrazumeva prof.
Aljohin pod nadzemnim i podzemnim razmeštajem biljaka po spratovima.


Ad b) Razmeštaj po spratovima u vremenu t. j . promena sastava
biljne zajednice u vezi sa godišnjim dobama ne vidi se nigde sa tolikom
jasnoćom kao u stepi. U proleće, čim se otopi sneg, priroda počne da se
budi. Najpre se pojavljuje skoro bezbojni nostok, zatim iza toga sočne
trave i stepa se pretvori u šareni sag od cveća; sa približavanjem suvog
vremena ove biljke izumiru, a kao njihova smena dolaze trave prilagođene
suvom tlu; na kraju leta i one se osuše i stepa postane mrtva. Tu
opet vidimo težnju za maksimalnim iskorišćavanjem prirodnih faktora,
putem zamene jedne vrste biljne zajednice drugom, koja više odgovara
novim prilikama. Biljne zajednice menjaju se u vezi sa sezonama u jednoj
vegetacionoj periodi, kakav je slučaj u gore navedenom primeru, ili (u
pojedinim godinama) u vezi sa meteorološkim prilikama. Promené u sastavu
i sklopu biljnih zajednica u pojedinim godinama naročito su upadljive
u godinama sa ekstremnim meteorološkim prilikama. Tako u izuzetno
suvoj i u izuzetno vlažnoj: godini na istoj površini stepe i u isto
godišnje doba naći ćemo apsolutno različite biljne zajednice. Kako do


628
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 7     <-- 7 -->        PDF

toga dolazi i na koji se način u normalnoj godini vraća stara zajednica,
govorićemo drugom prilikom.


Prema razmeštaju podzemnih i nadzemnih biljnih organa prof. Aljohin
razlikuje otvorene i zatvorene grupe biljaka. Otvorene su grupe
takve, u kojima se biljke ne dodiruju i ne utiču jedna na drugu. Samo
zatvorene t. j . takve grupe biljaka, u kojima se biljke dodiruju, on zove
biljnim zajednicama. Sa svoje strane biljne zajednice (zatvorene grupe
biljaka) mogu biti nadzemno ili podzemno (ili istovremeno i nadzemno
i podzemno) zasićene ili nezasićene.


U nadzemno i podzemno zasićenu biljnu zajednicu ne može doći ni
jedna nova biljka, dok na primer u nadzemno nezasićenu biljnu zajednicu
može doći nova biljka ali ta biljka mora imati neki naročiti sistem korena.
koji bi njoj omogućio egzistenciju. Sem nadzemne i podzemne prof.
Aljohin razlikuje još i fenološku zasićenost t. j . zasićenost u vremenu.
Na primer jedna stepska biljna zajednica može biti nadzemno i podzemno
zasićena u leto, dok u proleće nije zasićena. Takvu biljnu zajednicu trebilo
bi zvati fenološki nezasićenom.


Otvorene grupe biljaka mogu postojati kao privremena prelazna
naselja na kakvim usled kalamiteta ogolelim površinama ili pod izuzetno
rdavim uslovima, na primer u pustinjama, na kršu, solončacima, solonecima
i t. d.


Ad 2. Kao drugu karakterističnu osobinu biljnih zajednica prof.
Aljohin ističe difuzni mozaični razmeštaj biljnih vrsta. Kulturu pšenice
on ne priznaje kao biljnu zajednicu, jer tu nema gore navedene druge
osobine biljnih zajednica.


Ad 3. Kao treći važan karakter biljnih zajednica prof. Aljohin navodi
stabilnost ili tačnije pokretnu stabilnost, jer potpuno stabilne zajednice
ne postoje. Pokretno stabilnom on zove takvu biljnu zajednicu, keja
se menja iz godine u godinu od meteoroloških prilika, ali uvek sačuva
mogućnost da se vrati k prošlom obliku, čim se pojave iste meteorološke
prilike u nekoj idućoj godini. Sada će nam biti razumljiva njegova podela
biljnih grupa i definicija biljnih zajednica. »Pod biljnom zajednicom
ražu memo skup biljaka, koji ima izvesnu strukturu,
koji je sastavljen od ekološki i fenološki različitih
elemenata (raspored po spratovima u prostoru
iu vremenu), te predstavlja potpuno stabilan sistem
(pokretna ravnoteža) i daje sliku f i z i č k o - g e o g r a is
k i h i i s t o r i j s k i h u s 1 o v a staništa.«


Pilina zajednica je prema prof. Pačoskom sasvim identična gore
navedenoj, samo što je njegova definicija manje precizna. >Pod biljnom
zajednicom treba razumeti kompleks biljaka,
koji je sastavljen od elemenata neekvivalentnih,
ko i i su među sobom u izvesnoj zakonom prirode utvrđenoj
vezi, a obrazuju stabilan skup, koji se održava
i z v e s n o v r e m e.«


Kao Aljohin tako i Pačoski ne ubraja u pojam biljne zajednice
otvorene biljne grupe, a od zatvorenih biljnih grupa naseobine i kulture.
Takva definicija teoretski je ispravna. Zaista mi nesmemo nazivati
biljnom zajednicom pojedinačno na velikoj površini razbacane biljke,
koje se ni nad zemljom, ni pod zemljom ne dodiruju i nikako ne utiču
jedna na drugu. Što se pak tiče drugih biljnih grupa, ja apsolutno ne


629
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 8     <-- 8 -->        PDF

vidim razloga, zašto ih ne bismo zvali biljnim zajednicama, jer tu postoji
glavni karakter svake zajednice, t. j . uzajamni odnosi i! uticaj između
elemenata, koji tu zajednicu sačinjavaju. Ja nalazim da bi za tipološku
praksu bila potpuno dovoljna ovakva definicija biljne zajednice:
»Biljna zajednica je grupa biljaka sastavljena od
biljnih individua, koji se nalaze u međusobnoj vezi,


t.
j. utiču jedan na drugi.«
Prof. Sukačev, u svojem delu »biljne asociacije«, ostavlja ovo
pitanje nerešeno i podjednako naziva biljnom zajednicom kako otvoreno
tako i zatvorene biljne grupe. Za praktične ciljeve mislim da je ipak
korisno otvorene biljne grupe odvojiti od biljnih zajednica i proučavati
ih zasebno. Podela biljnih grupa po prof. Aljohinu teoretski je potpuno
opravdana, ali praktično je skoro nemoguće istu sprovesti, a sem toga
nema ni potrebe za ovakim detaljiziranjem kod proučavanja biljnih
zajednica, bar za sadašnje praktične ciljeve.


III. Tipološka klasifikacija.
Odnos između biljne zajednice i asociacije prof. Sukačev određuje
ovako: »Između pojmova biljna zajednica i asociacija postoji isti odnos
kao i između biljke i vrste.«


Kao što vidimo za klasifikaciju biljnih zajednica prof. Sukačev
uzima isti princip, koji se primenjuje i u botaničkoj klasifikaciji. Da
klasifikacija biljnih zajednica bude dosledna ovom principu, trebalo bi
da i veće klasifikacione jedinice odgovaraju pojmovima rod, red i t. d.
Kako i sam prof. Sukačev priznaje, sada kad biljne zajednice još nisu
dovoljno proučene, takvu klasifikaciju ne možemo da postignemo.


Prema prof. Sukačevu: »Klasifikacija svih prirodno-istorijskih
predmeta može biti trojaka: veštačka, prirodna i genetička.« Veštačka
klasifikacija bazira na jednom karakteru, često slučajnom ali za dati
momenat važnom (napr. klasifikacija kukaca po vrsti drveća, na koje
napadaju). Prirodna klasifikacija oslanja se na više karaktera i govori


o sličnosti predmeta u celosti. Genetička klasifikacija bazira na poreklu
i razviću predmeta. Idealna klasifikacija morala bi biti prirodna i genetička.
Zadržaćemo ovu podelu klasifikacija i prema njoj proučićemo sada
postojeće klasifikacije i klasifikacione jedinice prvog stepena t. j .
asociaciju ili tip.
Baron A. Krjudener daje tipu ovaku definiciju: »Tip je biljn a
zajednica, koja je postala pod izvesnim klimatskim
i edafskim uslovima i koja bez uticaj a čoveka zadržava
konstantan karakter.«


Najpre ova definicija nikako ne određuje pravi pojam tipa, jer ne
ujedinjuje više ekvivalentnih biljnih zajednica t. j . ne izražava zbirni
karakter pojma tip (vrsta). Ali pređimo preko toga i pogledajmo, kako
i na osnovu čega Krjudener izdvaja ovu klasifikacionu jedinicu.


Izdvajanje tipova baron Krjudener bazira na jednom karakteru t.


j . zemljištu (mehaničkom sastavu, vlažnosti zemljišta i kiselosti humoznog
horizonta). Takav način izdvajanja tipova je donekle opravdan
za severnu Rusiju jer su tamo ove osobine zemljišta zaista od presudnog
značaja po život biljne zajednice. Navedimo zamerku prof. Morozova,
koji govori, da treba »posmatrati mogućnost postojanja jednog te istog
630
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 9     <-- 9 -->        PDF

tipa šume u predelima širokog reona, ali nikako na prostoru ćele
evropske Rusije, kako to radi A. A. Krjudener.«


Iz svega gornjega zaključujem, da je za nas ne samo neprihvatljiva
definicija tipa po A. A. Krjudeneru, već i sam način rada kod utvrđivanja
tipova, a također i klasifikaciju osnovanu na jednom karakteru (zemljištu)
moramo uzeti kao veštačku, t. j . suviše udaljenu od našeg ideala,
prirodno-genetičke klasifikacije.


Da vidimo sada kako definiše tip i na čemu bazira svoju klasifikaciju
finski tipolog Kajander. Prema Kajanderu: »u jeda n ti p šum e
ubrajamo sve sastojine, čiji se biljni sastav u doba
zrelosti (sa sklopom normalni m), karakteriše skoro
istovetnim florističkim sastavom i ekološko-bio1
o š k i m osobinama. Tako isto pod jedan tip podređujemo
sastojine, čiji se floristički sastav od spomenutih
odlikuje takvim osobi na m a, koje mogu biti samo
privremene i slučajne — nikako stalne; naprimer
osobine koje su postale usled različite starosti drveća,
proplanak a, uvođenja drugih vrsta drveća.
Stalne razlike stvaraju nov tip šume, kada su osobine
dovoljno primetne, a podtip, kada su manje primetne
ali ipak imaju izvestan značaj.«


Ova definicija ne može nas zadovoljiti sa formalne strane, jer
sadrži dve osobine, koje ne može imati dobra definicija. Tu je suviše
mnogo reci i neodređenih izraza, kao što su »dovoljno primetne«, manje
primetne« i t. d. Ali sem toga ova definicija ne odgovara onoj stvarnoj
jedinici, koju određuje. U svojoj definiciji Kajander govori, da tip
karakteriše floristički sastav, dok kod izdvajanja tipova on kao jedini
karakter uzima floristički sastav travnog pokrova, a sasvim zanemaruje
sastav samih šumskih spratova.


Kritikujući klasifikaciju Kajandera prof. Sukačev postavlja pitanje,
da li je travni pokrov zaista toliko siguran znak za utvrđivanje tipa,
da isključuje potrebu istraživanja uslova staništa. A daje i odgovor: »Ne,
jer pokrov zavisi ne samo od uslova staništa, nego i od čitavog niza
drugih uslova« (starosti sastojine, sklopa, uticaja čoveka i t. d.). »Sem
toga mi i suviše slabo poznajemo uslove sredine, u kojoj može uspevati
jedna ili druga biljka« (ekologiju trava).


Kajander braneći svoju klasifikaciju navodi da se njegovu tipovi,
osnovani samo na sličnosti travnog pokrova, u većini slučajeva poklapaju
sa ruskim tipovima, kod određivanja kojih sem florističkog sastava
uzeti su u obzir i uslovi staništa; ako je tako, zašto je potrebno komplikovati
rad suvišnim istraživanjima. Na to bismo mogli odgovoriti, da
u severnoj Rusiji i Finskoj životne prilike u glavnom zavise od tla i
njegove vlažnosti. Ako uzmemo u obzir, da je u tim predemila broj
glavnih vrsta drveća malen, a sklop i kod senkovitih vrsta veoma redak
(skoro isti kao i kod svetloljubivih vrsta), onda je razumljivo da travni
pokrov poglavito zavisi od tla i zaista izražava uslove staništa bez
obzira na sastav šumskih (spratova. Kao što vidimo, na takvoj bazi
osnovana klasifikacija zaista je primenljiva za severnu Rusiju i Finsku,
ali nikako ne može biti proširena na srednju i južnu Rusiju, a pogotovo
na Jugoslaviju, gde na maloj površini imamo sve biljno-geografske zone
počev od Palmetum-a pa do Polaretum-a. Mislim da su nam suština i


631
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 10     <-- 10 -->        PDF

.principi finske tipologije dovoljno jasni, da bismo mogli zaključiti, da i
ova klasifikacija, isto kao i Krjudenerova, bazira na jednom karakteru,
dakle je veštačka i nikako ne može biti uzeta kao osnova za rad u
širokim razmerama.


Prema šumsko-uređajnoj instrukciji od 1926 godine: »Tipom šume
zovemo takve predstavnike čitavog niza ujedinjenih delova šume, koji
u potpunoj meri reprezentuju biološke i ekološke osobine ovog ujedinjenja,
izražene sastavom, porastom, kvalitetom i uslovima staništa.«
Nedostatak ove definicije je u tom što u njoj nisu zasebno navedeni
znakovi za izdvajanje tipova i osobine tipova. Ova definicija ostavlja
suviše mnogo slobode istraživaču u tome, što on upravo treba da uzme
kao kriterij za utvrđivanje tipa. Ovo isto možemo ponoviti i u pogledu
Kutšeove definicije, koja glasi: »Pod tipom šume razumevamo zbir
delova šume vezanih zajedničkim osobinama staništa, koji daju tim delovima
određen stalan oblik i određene unutrašnje osobine, te određuju
pravac gazdinstva i način podmlađivanja.«


Sem gore rečenog u ovoj je definiciji nesrećno izabran izraz »zbir
delova šume«, jer tip je apstraktan pojam, koji .nikako nije vezan za
izvesnu površinu. Kao kod prethodne tako i kod ove definicije već se
oseća uticaj fitosociološke škole. Za površinu rasprostiranja tipa prof.
Sukačev predlaže naziv »kompleks«. Analogno tome možemo reći
»kompleks tipa.


Najboljom smatram definiciju prof. Sukačeva, koju on navodi u
članku »O nekim osnovnim pitanjima tipologije šuma« (časopis »Lesnoje
hozjajstvo« Br. 2 1928 g.). »Tip šume ili šumska asociacija
ujedinjuje sva šumska udruženja istovetna prema
florističkom sastavu, složaju i životnim osobinama
svih spratova i okarakterisana biološki istovetnim
staništem. Ovde kaoposledica proističe, da ti ujedinjeni
u tip delovi šume hoće da imaju podjednake
šumsko-uzgojn ej šumsko-taksacione i šumsk o\-i e h-»
ničke osobine.


Ako tip odgovara pojmu vrsta, onda bi, kako smo! već govorili,
sasvim dosledno bilo, da veće klasifikacione jedinice odgovaraju genusu,
familiji i t. d. Prof. Sukačev predlaže ovakav progresivni red:


1. asociacija (tip), koji bi pojam odgovarao pojmu species; 2. grupa
asociacija, što bi odgovaralo rjojmu subgenus; 3. formacija, što bi odgovaralo
pojmu genus i t. d. Što se tiče raspodele asociacija po ovim
grupama, prof. Sukačev ne govori ništa određeno. Jedino je u njegovom
radu »Biljne zajednice« naveden primer raspodele asociacija u grupe
asociacija, što je jedino i moguće kod sadašnjeg stanja nauke.
Prot Morozov za osnovu tipološke klasifikacije u Rusiji predlaže
sledeću zonalnu podelu:


1. Zona: a) tundra, b) šuma, c) stepa, d): pustinja; 2. podzona: a)
četinarska, b) četinarska i liščarska, c) šumo-stepa i t. d.; 3. Oblast:
a) zapadna (od zapadne granice do reke Dnjepr), b) centralna (od reke
Dnjepra do Volge) i t. d. ; 4. podoblast: 5. tip šumskog masiva (pojam
sličan grupi asociacija prof. Sukačeva). Kao što vidimo, zona i podzona
su veličine širinskog protezanja, oblast đužinskog protezanja, a podoblast
i tip šumskog masiva lokalnog značaja. Takva je podela u Rusiji
632
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 11     <-- 11 -->        PDF

lako izvodljiya blagodareći jako izraženoj zonalnosti kako pedološkoj,
tako i biljno-geografskoj i klimatskoj.


U Jugoslaviji takvu je podelu nemoguće izvesti, jer se tu kao
otežavajuća okolnost javlja reljef, a u vezi s njime i jaka nepravilnost
u raspodeli biljno-geografskih i klimatskih oblasti. Mislim da za osnovu
podele Jugoslavije na oblasti i podoblasti može sa uspehom poslužiti podela.
koju da´e profesor A. Stebut u svojoj knjizi »Nauka o poznavanju
zemljišta«. U granicama podoblasti mogle bi se izdvajati grupe asociacija
i u njima tipovi šuma. Njegova podela na klimatske oblasti i podoblasti
naročito je zgodna još u tom, što se podudara sa podelom pedološkom i
fitogeografskom. Ova podela ne može biti priznata konačnom. U toku
rada ona se mora menjati i detaljizovati, jer podoblast, onakva kako je
predlaže prof. Stebut, sadrži suviše mnogo najraznovrsnijih grupa
asociacija.


Ostaje nam još da bacimo pogled na to, kako stoji sa tipološkom
nomenklaturom. Do sada još nije postignut sporazum, čak i u Rusiji
većina autora koristi se najraznovrsnijim nomenklaturama. Tako na
primer nomenklatura prof. Aljohina više liči na kratku diagnozu tipa,
nego na nomenklaturu. Biljke različitih spratova on upisuje redom, a
između njih stavlja znak —; biljke istih spratova spaja znakom + . Na
primer: hrast—>lješnik — Aegopodium Podagraria + Ehinops risto +


+ Jurinea mollis.
Većina autora uzima genus po glavnoj biljki jedne asociacije i dodaje
njemu nastavak — etum, na taj način dobivenoj prvoj reci dodaje
drugu reč sastavljenu od genus -nog naziva druge karakteristične biljke.
(Pinetum cladinosum, pincetum herbosum i t. d.). Neki pak upotrebljuju
skraćene nazive, napr. Cladopinetum mesto pinetum cladinosum. B. N.
Gorodkov predlaže, da se dodaje na gornji način sastavljenim nazivima
još i naziv areala, (napr. hipnopicetum betulosum polariuralense, Cladopinetum
betulosum jurgicum). Prof. Sukačev predlaže ovakvu nomenklaturu:´
prva reč naziva je imenica sa dodatkom -etum izvedena od
glavnog genusa asociacije; ako je rod od nekoliko vrsta, onda se može
uzeti naziv vrste, ako je taj naziv karakterističan (mesto pinetum i populetum
uzimati cembretum i tremuletum, a nikako excelsetum mesto picetum
jer postoji i pinus excelsa). Druga reč naziva uzima se prema
drugoj karakteristično´ vrsti ili prema staništu (cembretum vaccinosum,
Pharagmitetum litorale). Ali ako asociacije istog naziva, koje su uzrasle
na različitim mestima, mogu biti sasvim različite, onda ovim dvema
reč´ma treba dodati još i naziv mesta (Cembretum vaccinosum uralense).
Ako su pak asociacije sa ista dva prva naziva odrasle u istom
arealu, ali se prema svojim osobinama razlikuju, onda se one smatraju
kao varijeteti i naziv dobiva ovakav oblik: Pinetum vaccinosum ingricum
var. ladogense (subasociacija). Ovo je sada najbolja i najrasprostranjenija
nomenklatura.


IV. Metodika tipoloških istraživanja.
Tipologija daće praktičke rezultate tek onda, kad tipovi šuma budu
utvrđeni i proučeni sa uzgojnog i gospodarskog gledišta. Dakle čitav
posao tipologa možemo podcliti u dva dela: 1. utvrđivanje tipova i 2.
proučavanje njihovih uzgojnih, šumsko-gošpodarskih i taksacion-´h
osobina.


633
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Većina ruskih tipologa izvršuje ta dva posla istovremeno. Sa gledišta
ekonomije rada mnogo bi bolje bilo najpre utvrditi tipove i posle
istraživati njihove osobine, jer na taj način ne bismo morali bezbroj
puta ponavljati istraživanje osobina jednog istog tipa. Toga principa rada
držala se i finska škola Kajandera. Iako nas ne zadovoljava celokupni
pravac rada te škole, nalazim da bi bilo korisno zadržati se na tom
principu. Nije dovoljno znati, kakvi su tipovi u određenoj oblasti, već
je potrebno još i tačno odrediti njihovo rasprostiranje t. j . sastaviti tipološku
kartu. Zato posle utvrđivanja tipova treba pristupiti njihovom
ograničavanju. Definicija prof. Sukačeva, koju smatramo kao najbolju,
potpuno određuje pravac našeg rada za postizavanje prvog cilja to jest
određivanje tipova. Morozov nije uspeo da da ma kakvu metodiku za
tipološka istraživanja. Svaki je od njegovih đaka radio na svoj način.
Nažalost ne mogu ništa određeno reći ni o metodici Morozovljevog đaka
barona Krjudenera, jer nemam u rukama njegove klasifikacije. Pisati
pak o njoj po sećanju i recima njegovih protivnika neću. Mislim da ova
praznina nije tako velik gubitak, jer i sam prof. Morozov potcenjuje
klasifikaciju barona Krjudenera i njegov metod rada. Slučajno mi je
došao u ruke rad jednog od predstavnika šumsko-uzgojne Morozovljeve
škole (B. I. Ivanjenko: »Tipovi sastojina državnog krimskog zabrana).
Evo šta govori B. I. Ivanjenko o glavnom smeru svojeg rada. »Proučavanje
tipova sastojina mora se vršiti u dva pravca: s jedne strane neophodno
je proučiti uslove staništa, koji su rezultat skupa različitih
faktora {reljefa, geološke formacije tla, klime i drugih), a s druge strane
treba proučiti sastojine različitog oblika, sastava, starosti i t. d.« Dalje
veli: »treba razlikovati dva momenta: utvrđivanje klasifikacije tipova
sastojine i proučavanje tipova, što je dalji zadatak, za koji su potrebna
stacionarna istraživanja.« Dakle on razlikuje ta dva momenta, koje pre
njega, a i sada još neki spajaju i tako otežavaju rad. Svoj rad B. I. Ivanjenko
počinje opštim opisom položaja, reljefa, granica, geološke strukture,
klime i zemljišta masiva. Zatim prelazi na opis pojedinih probnih
površina, koje prema njegovom mišljenju karakterišu tip. Ako ove površine
zaista karakterišu tipove, onda bi prethodno morala biti izvršena
podela na tipove. Zaista, on je putem ekskurzija najpre izvršio preliminarnu
podelu na tipove i u njima odabrao mesta naročito karakteristična,
koja je i uzimao za probne površine. Podelu na tipove vršio je prema
mehaničkom sastavu zemljišta, ekspoziciji, nagibu, nadmorskoj visini i
dominantnoj vrsti drveta, t. j . uslovima staništa, a fitosociološki karakter
skoro nije uzimao u obzir. Takva je podela naravno suviše subjektivna
i neki drugi istraživač mogao bi doći do sasvim drugih rezultata. Odabiranje
probnih površina karakterističnih za određen tip također je stvar
subjektivne procene, jer nema nikakve kontrole. Da pređemo sada na
opis tipa. Uzmimo kao primer njegovu probnu površinu IX.


Naziv tipa: Hrast na sitnom šljunkovito-glinovitom tlu, na podlozi
glinovite stratifikovane stene, na strmoj južnoj padini. Veličina probne
površine: 70,00 X 35,70 = 0,25 ha. Nadmorska visina: 850 m. Nagib: 17°.
Ekspozicija: S. Prv i sprat : .. Quercus, 2. Acer, 1. Fraxinus, 1. Tilia,
Pinus i Betula. Drug i sprat : Carpinus betulus, carp. orientalis,
Cornus mas. Starost prvog sprata: 150 —180 god. Sklop: 0.7. Kružna
ploha prob, površine: 24, 229 m2. Bonitet: IV. Dobrota: 3. Podmladak
slab. Džbunje: Carpinus orientalis, Cornus mas, Acer italum, Crataegus


634
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 13     <-- 13 -->        PDF

oxyacantha, Ligustrum vulgare, Jasminum fruticans. Travni pokrov
veoma raznolik, sa veoma velikim varijacijama, sastavljen od sledećih
vrsta: Brachipodium pinnatum (L), Dactilis glomerata (L). Bromus variegatus
(M; B. i t. d.). Svega nabraja 43 vrste. Dalje daje najtačnije taksacione
podatke u dve tablice. Na kraju krajeva nalazim se u nedoumici


o tome, gde se svršava utvrđivanje tipa, a gde počinju stacionarna
istraživanja. Ili možda uopšte stacionarna istraživanja nisu vršena, a
taksacione podatke autor ubraja u faktore za određivanje tipa. Da vidimo,
u koliko ovaj opis zadovoljava prvu polovinu rada t. j . u koliko
nam daje jasnu predstavu o opisanom tipu i njegovim spoljnim vidljivim
znacima. Po takvom opisu je sasvim nemoguće prepoznati tip. Zemljište
i matična stena opisani su suviše opštim recima, pa prema tome ne mogu
biti pouzdanim znakom tipa. Pa i ako bi zemljište bilo jasno okarakterisano,
odrediti rasprostiranje tipa po zemljištu nije lak posao, a sem
toga zemljište nikako ne može biti ubrojeno u spoljne lako vidljive znakove.
Pretpostavimo sada, da zemljište nije glavni znak tipa. Onda stvar
stoji još gore, jer fitosociološki opis tipa još manje nas zadovoljava.
Ovaj opis ne daje nam nikakve predstave o izgledu šume, o međusobnom
odnosu spratova, karakteru smeše glavnog sprata, karakteru smeše, sastavu
i sklopu drugih spratova, ni o gustini travnog pokrova i značaju
pojedinih vrsta za aspekt. Ja sumnjam, da tako utvrđen tip može imati
iste uzgojne i šumsko-gospodarske osobine na čitavom arealu njegovog
rasprostiranja. Otaj je tip suviše subjektivnog i lokalnog karaktera, jer
kao što smo videli, izdvajanje njegovo je bilo osnovano na subjektivnoj
bazi —´ pregledu masiva putem ekskurzija, a opis ne daje ni jednog
karakterističnog znaka, koji bi omogućio pronalaženje istog takvog tipa
u sličnim uslovima spoljne sredine na nekom drugom mestu.
Jednu od najoriginalnijih metodika tipoloških istraživanja, koja se
sada primenju;e u nekim mestima evropske Rusije, predlaže A. Turundajevski.
Već iz samog naziva članka u kojem A. Turundajevski izlaže
osnove svoje metodike, vidi se da dva posla, t. j . pronalaženje tipova
i istraživanje njihovih osobina, spaja u jedno. Autor ne pretenduje na
nepogrešivost svoje metodike, nego je predlaže kao najprostiju, gde se
ne traži da istraživač bude naročito spreman, a u isto vreme daje mogućnost
da se tome radu privuku najširi šumarski krugovi. Prema svojoj
suštini ova je metodika kombinacija fitosociološke i šumsko-uzgojne
metodike, ali jako uprošćena. Kao veoma korisnu novost ove metodike
smatram podelu rada oko utvrđivanja tipa u tri faze: 1. faza — sakupljanje
podataka na terenu; 2. faza — sređivanje terenskih podataka i
izdvajanje tipova; 3. faza — konačno istraživanje znakova i osobina tipa
na terenu po nekoj tačnijoj metodici (autor predlaže metodiku prof. Sukačeva).
Ja bih dodao još i četvrtu fazu — ograničavanje tipova. Za
sakupljanje terenskih podataka autor predlaže naročite tabele, u kojima
istraživač mora da popuni sve rubrike po naročitom uputstvu. Uvođenje
tabela, propraćenih uputstvom bezuvetno je korisno, jer na taj način
dobiveni rezultati mogu biti upoređivani.


U drugoj fazi rada ispunjene se tabele sakupljaju u centralnom nadleštvu
i onda se slažu po unapred, još na terenu, naznačenim tipovima.
Zatim se tabele, koje se odnose na isti tip, upoređuju i ponovo sortiraju;
od ovih posljednih izdvajaju se one, koje se slažu po svima faktorima.
Ove poslednje uzimaju se kao najkarakterističnije za tip. 0 samom pro


fit
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 14     <-- 14 -->        PDF

cesu uporedivanja govoriću drugom prilikom. A. Turundajevski računa
da je za takav izvod najkarakterističnijih za tip osobina dovoljno
15—20 tabela, koje se odnose na isti tip. U trećoj fazi treba otići na ona
mesta, gde su uzete najkarakterističnije po tip osobine i tu izvršiti detaljnije
istraživanje po nekoj tačnijoj metodi i na taj način konačno utvrđene
osobine uzeti u opis tipa.


Kad su tako tipovi utvrđeni, treba utvrditi i granice njihovog
rasprostiranja, koristeći se već gotovom klasifikacijom.


Istovremeno sa sakupljanjem podataka za popunjavanje tabela
Turundajevski vrši istraživanje prirodnog pomlađivanja i za ovo također
predlaže izvestan šablon.


Nalazim da je istraživanje pomlađivanja kao i svih ostalih šumskouzgojnih
i gospodarskih osobina najbolje i najracionalnije vršiti u već
određnom tipu ili istovremeno sa detaljnim proučavanjem tipa u trećoj
fazi rada.


Najpopularnija je sada u Rusiji metodika prof. Sukačeva priopćena
u knjizi: »Kratko uputstvo za istraživanje tipova šuma«. Nažalost čitavo
izdanje ove knjige je rasprodato i ne može se sada dobiti. Zato ću se potruditi
da indirektnim putem dođem do pojma o njegovoj metodici. Godine
1525 izašao je iz štampe rad G. I. Poplavske: »Podatci za proučavanje
flore državnog krimskog zabrana«. Autorka ovog rada naglašava,
da je program rada bio razrađen zajedno sa profesorom Sukačevim.


G. I. Poplavska je fitosociolog-botaničar, pa u njenom radu nema sa
šumarskog gledišta važnih osobina šuma, ali on sadrži ono što je za
nas sada najvažnije: metod utvrđivanja tipova.
Uzmimo kao primer opis neke probne površine:


»Probna površina 26 — Y — 1924 god.


Padina planinskog lanca Jaman-Dere na putu ka Golovkinskom
vodopadu.


Ekspozicija — SO. Nagib terena — - 30. Sklop prvog sprata — 0,6.


Sastav prvog sprata: hrast — 0,4, jasen — 0,4, javor — 0,2.


Podšuma: Cornus mas i mestimično Rosa spinosa.


Podrast: grab i mestimično Acer hircanum. Hrastovog podrasta
nema.


Travni pokrov gust, skoro potpuno pokriva tlo. Opšta gustina


-
0,9.
Paeonija triternata Cop. (3) 8 otcv.
Mercurialis perennis Cop. 9 veg. cv. pl.
Galium molugo Sp. 4 pup.
Veronica peduncularis Sol. 1 cv.
i t. d.


Odmah se vidi da kod ovog opisa kao glavni znak za određivanje
tipa služi floristički sastav. Od faktora staništa uzeti su samo oni koji
su karakteristični specijalno za ovu probnu površinu. Mesto rada je
označeno približno. Tako sakupljene podatke autorka sređuje, utvrđuje
pojedine tipove i njihovo približno rasprostiranje i daje opis tipa. Floristički
opis izvodi se kao srednje-aritmetička veličina iz podataka probnih
površina; dalje sleduje detaljan opis tla, mrtvog pokrova, reljefa


t. d. Ovi poslednji podaci utvrđuju se naknadno, posle određenja tipa.
Da je takvo izdvajanje tipova, bazirano u glavnom na florističkom
sastavu svih spratova šume, bolje i detaljnije od izdvajanja prema zemljici?
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 15     <-- 15 -->        PDF

štu, dokazuje već i ta okolnost, da je na ovaj način bilo nađeno 6 tipova
na istom mestu, gde je po drugoj metodi izdvojeno samo 3 tipa.


Sem toga je izdvajanje tipova prema zemljištu teže izvodljivo, jer
do sada još nemamo detaljno razrađenu klasifikaciju zemljišta. Postoji još
i jedna otežavajuća okolnost kod utvrđivanja tipova po zemljištu, a to
je, da na istovetnom zemljištu zbog nekih drugih faktora može biti 2 i
više sasvim različitih tipova. Takvi prema zemljištu utvrđeni tipovi i
dali su prof. Orlovu pravo da tvrdi, da je bonitet mnogo detaljnija jedinica
od tipa i bolje izražava taksacione osobine sastojina.


Metodika, koju daje V. N. Kutše u knjizi »Nauka o tipovima šuma«,
teži da izmiri pravac šumsko-uzgojni sa pravcem fitosociološkim. Toliko
detaljna istraživanja, kako ih predlaže V. N. Kutše, bila bi naravno, od
koristi i tipovi tako izdvojeni bili bi najtačnije utvrđeni,, ali takav je
posao suviše težak i skup. Toliko detaljna istraživanja mogu se vršiti
samo u naučne svrhe, kad se ne traži da uloženi kapital bude što pre
amortizovan i da praksa što pre dobije potrebna za nju upustva.


Za što veći i brži uspeh mislim da je najbolje uzeti način utvrđivanja
tipova sličan onom, što ga primenjuje G. I. Poplavskaja, osim toga
podelu rada A. Turundajevskog, više klasifikacione jedinice klimatskopedološkog
karaktera slično G. F. Morozovu, a nomenklaturu i podelu
na grupe asociacija V. Sukačeva.


Flora nekog mesta (ne u smislu pojedinih biljaka, već u celini, t. j .
biljno udruženje) je najosetljiviji instrumenat za određivanje uslova
spoljne sredine. Za našu šumarsku praksu potpuno je dovoljna tačnost
očitanja, koju mi sada možemo da postignemo. Kao što smo pre videli,
»čitanje po fitosociološkoj metodi G. I. Poplavske dva, puta je tačnije
od očitanja po zemljištu B. I. Ivanjenka. Sa napretkom tipologije i ekologije
biljaka naša očitanja biće sve tačnija, lokalni karakter klasifikacije
tipova sve više će se gubiti i ona će se sve više približavati prirodnogenetičkoj
klasifikaciji u svetskom maštabu, slično onoj koju zamišlja
prof. Sukačev.


Koliko je važno unapred izraditi tačan program rada, imao sam
prilike da se uverim. Prvi opis borove sastojine, koji sam izradio na
Avali, bez tačno određenog plana, morao sam baciti, jer kad sam kroz
neko vreme hteo da ga sredim, nisam mogao da se snađem u tom opisu.
Da se takvi slučajevi ne bi ponavljali, izradio sam tablice prema metodici
V. N. Kutšea. Spoljni oblik tablica takode je od velike važnosti,
jer one moraju biti tako sastavljene, da budu pregledne i zgodne za
upoređivanje.


Ceo opis treba podeliti prema Kuntšeu u dva dela: 1. Uslovi staništa
i 2. opis šumske asociacije.
Biogenetski pak uslovi, u koliko su poznati i od važnosti, mogu biti
uneseni u rubriku »primedba« na kraju formulara.
U rubrici »datum« mora biti tačno označen dan istraživanja, jer
je to od velikog značaja po sastav travnog pokrova.


Mesto gde je probna površina uzeta označuje se sa približnom
tačnošću, ali tako da može biti nađeno, jer to može biti potrebno u trećoj
fazi rada, detaljnog utvrđivanja znakova i osobina tipa.


Oblast, podoblast i grupu asociacija označivao sam prema šemi
prof. Stebuta iz pomenutog njegovog dela. Nadmorska visina može se
uzeti iz karte. Nagib terena određuje se sa najvećom mogućom tačnošću,


637
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 16     <-- 16 -->        PDF

jer ovaj faktor veoma jako utiče na tip sastojine. Rubriku »reljef« treba
popunjavati s obzirom na makroreljef (reljef čitavog kraja) i mikroreljef
(reljef probne površine — lokalni). Detaljno istraživanje zemljišta na
svakoj probnoj površini je nepotrebno. Za ovo je dobro iskoristiti prirodne
preseke zemljišta (obronke). Ako takvih prirodnih preseka u blizini
probne površine nema, može se iskopati pedološka rupa. Geološki
substrat je takođe od velike važnosti, jer naročito u brdskim krajevima
on određuje hranljivost tla.


Za opis sastojine najpre se treba odlučiti odnosno podele šume na
spratove. Ja sam se držao šeme predočene na priloženoj slici. U toj
šemi imamo 2 šumska sprata, zatim podrast (sastavljen od vrsta, koje
ulaze u sastav šumskih spratova i koje su već izašle ispod uticaja š.
džbiraja), podšumu (koju sačinjava džbunje i džbunjasto razvijene vrste
drveća), podmiadak (sastavljen od vrsta, koje ulaze u sastav šumskih
spratova, a koje su još pod uticajem podšume) i prizemni sprat (sastavljen
od trava i mahovina).


I .....


......


.......


...- IJIBVKIE


non ../....,


.....


Naravno u nekoj određenoj šumi mnogi elementi ove šeme mogu
izostati, a isto tako može biti i više šumskih spratova.
Posle ovakve podele šume pristupa se opisu svakog pojedinog
sprata.


Za određivanje karaktera smeše najbolje je poslužiti se ovim gradacijama:
1. difuzan — ravnomeran, 2. difuzan — neravnomeran, 3. grupimičan,
4. pojedinačan.


Od oka se ocenjuje i označuje sklop i sastav pojedinih spratova,
onako kako je to primljeno u taksaciji. Treba takođe približno proceniti
visinu, srednji prečnik i starost srednjeg stabla za svaku vrtu drveća.


Za podšumu takođe treba proceniti njen sklop i navesti za svaku
vrstu stepen učešća u aspektu desetinkama, na isti način kao i kod šumskih
spratova.


Kod opisa podmlatka treba označiti njegovo zdravstveno stanje,
količinu na jedinici površine i saodnošaj između pojedinih vrsta.


Za opisivanje travnog pokrivača postoji mnogo veoma detaljnih i
vog niza drugih fitosociologa ruskih i zapadno-evropskih. Prosto nabrakomplikovanih
metoda. Na primer Alehina, Ramenskog, Pačeskog i čita


638
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 17     <-- 17 -->        PDF

janje trava, kako su to radili predstavnici Morozovleve škole, ne može
nas zadovoljiti, zato nalazim da je najpodesniji metod, što ga predlaže
Kutše, koji nije suviše komplikovan, a u isto vreme daje dovoljno jasnu
predstavu o travnom pokrivaču.


Procenjuje se od oka stepen zas-trtosti tla travama (gustina travnog
pokrivača), koja se označuje desetinkama (sa 1,0 označuje se potpuno
biljem obraslo tlo). Zatim se pristupa određivanju florističkog sastava
travnog pokrivača i raspoređivanju biljaka u postepeno padajući niz
prema ulozi, koju igraju pojedine vrste u aspektu. Najpodesnija je za
ovo skala Drude:


Soc (Socialis) — u masama;


Cop3 1 ^


Cop" ) (Copiosus) — obilato (u padajućem nizu);


Cop1 J


Sp. (Spansus) — razbacano;


Sol. (Solitarius) — pojedinačno;


Un (Unicum) — slučajni primerci;


Gr. (Gregarius) — grupimično (ova oznaka može biti upotreb-
Ijena kao dodatak ma kojoj gornjoj oznaci).


Pod opisom mahovina gustina se označuje obično kao i kod travnog
pokrivača, a što se tiče opisa vrsta, V. N. Kutše predlaže podelu
u 3. grupe: 1. Granate zelene mahovine sa dlakastim rizoidima (Giloconium,
Dycranium) ; 2. Rizoidne mahovine, sa rizoidima sličnim korenju
(Polvtrihum) ; 3. Barske mahovine, sa plitkim rizoidima (Sphagnum).


Evo u kratkim potezima metodike opisivanja, po kojoj sam radio.
Prilazem jedan primer ovakog opisa (Vidi priloženi obrazac).


V. Praktični značaj i ciljevi tipologije.
»Očigledno je, da sadašnja nauka o šumama strada zbog jednog
važnog nedostatka. Kod velikog broja načina podizanja, uzgoja i seče
sastojina nauka ne daje kategoričkih i potpunih znakova objekata, na koje
te načine treba primenjavati.« (Kutše: Nauka o tipovima šuma). Jedino
tačno utvrđeni i proučeni tipovi mogu dati odgovor na pitanje, gde i
kakve načine uzgoja i uređenja treba primenjivati. Sastojina kao veštačka
jedinica ne može dati odgovor na to pitanje, jer sastojine istog boniteta
mogu imati različite uzgojne i šumsko-gospodarske osobine. Utvrđivanje
tipova i njihovih osobina ´može biti postignuto samo napornim radom
i dosta velikim materijalnim žrtvama. Prema tome pitamo se, ima
li smisla preduzimati taj rad i da li će on doneti rezultate, koji bi nadoknadili
podnesene žrtve?


I ako tipovi i njihove osobine još nisu dovoljno proučeni, možemo
navesti mnogo primera, gde je tipologija donela veoma mnogo koristi
kako kod uzgoja, tako i kod uređenja šuma. Neću nabrajati klasične primere,
iz kojih se jasno vidi velik značaj i počasna uloga, koju će igrati
tipologija među praktičkim šumarskim disciplinama. Dovoljno je reći, da
i neprijatelji tipologije, kao prof. Orlov, sada već priznaju njenu praktičku
važnost, ako i ne u toliko apsolutnoj formi, kako bi to hteli tipolozi
Morozovljeve škole, koji preteravaju u ovom smislu. Ma da osobine
tipova još nisu dovoljno proučene i klasifikacija izrađena, neki tipolozi
traže da se uvede odmah uređenje i uzgoj šuma po tipovima. Sasvim
opravdano prof. Orlov podvrgava uništavajućoj kritici klasifikaciju


63.9
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Mesto : (Pređeo, ođel, bliže oznake)


Klimatski Edafski Orografski Biogenetski
faktori : faktori: faktori : faktori :


Nadmorska visina :
Oblast i
pođoblast ;
Opis zemljišta : Reljef :
Ekspozicija:
Uticaj ćoveka
i životinja :
Nagib :
Opi s šumsk e asociacije :
sastav 0.4
karak. sm dif. jedn.
Travni pokrivač Mahovine i liš
sr. preen: 0.40 Gustina 0.4 Gustina 0 6
sr. visina: 25 Festuca ovina-cop 1 Catharina undulata
starost : 60 Lusula campestris-Sp. gr Unium caspidatum
cs
S
s I o
CL
O
bonitel : IV.
masa po 1 ha :
sastav : 0 6
Carex digitata- Sp. Gr.
Menta arve >sis — Sp.
Thimus montana - Sp.
Thuidiumi
recognitum
t. d.
ce karak. sm : Digitalis furi´escens sol
sr. prečn: Viola silvestri-« — sol
sr. visina : i t. d.
starost:
bonitet :
masa po ha :


CS


S


3´a


o


a.
Aspekt uzet u


M »,


Ö


O Q. ped. (0.7) dobar septembru


C3
1-lm 2


Q. cerris (0.3)
..
o !


zapreminske tablice barona Krjudenera, jer je to bio preran i nesrecan
opit primene onda još nerazvijene nauke. Proi. Orlov, koji je budno
pratio razvoj tipologije, nikad nije propuštao zgodnu priliku da podvuče
njene pogreške i ovim je stvarno davao podstreka za traženje novih
puteva sa povećanom energijom. Stvarno prof. Orlov ne kritikuje tipologiju
kao nauku već samo neuspele slučajeve primene tipologije u praksi.
Svoje gledište na nauku o tipovima on izražava ovim recima: »Ako bi
tipovi bili proučeni u šumsko-uzgojnom smislu, utvrđivanje bi njmovo
olakšalo gazdovanje, dajući dobar put za postizavanje gospodarskih ci


640


->
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 19     <-- 19 -->        PDF

ljeva. Doklegod ovoga nema, utvrđivanje tipova šuma može imati samo
orijentacioni značaj, dopunjujući i olakšavajući opis i klasifikaciju sastojina
prema sastavu, bonitetu i dobroti« (Prof. Orlov: Uređenje šuma).


Utvrđeni i proučeni tipovi šuma bezuslovno stvaraju preokret u
uređenju šuma, ali za sada tipologija, koja je tek počela da se razvija,
mora da se zaista zadovolji sa ulogom, koju joj određuje profesor Orlov.
O budućoj ulozi tipologije prerano je govoriti. Glavni je zadatak tipologije
dati prirodnu gazdinsku jedinicu (tip), koja mora zameniti veštačku
jedinicu (sastojinu) i time olakšati i uputiti rad šumarskih stručnjaka u
pravcu, koji odgovara osobinama ovih jedinica.


Résumé. Apres un aperçu de . origine, du développement et de la situation
actuelle de la typologie forestiere dans la Russie et ses pays-voisins, . auteur expose
les moments a considérer quant a . application eventuelle de la typologie dans la
Yougoslavie.


Ing. RUD. KOLIBAŠ (ZAGREB):


TRIDESETGODIŠNJICA HRVATSKOG
NAPUTKA ZA SASTAV ŠUMSKO
GOSPODARSTVENIH OSNOVA


(LE TRENTIEME ANNIVERSAIRE DE L´INSTRUCTION CROATE
POUR L´AMÉNAGEMENT DES FORETS)


Zakonom od 26. ožujka 1894. o stručnoj upravi i šumskom gospodarenju
u šumama stojećim pod osobitim javnim nadzorom, koji je vrijedio
za područje bivše kraljevine Hrvatske i Slavonije, bilo je određeno,
da su svi vlasnici šuma, stojećih pod osobitim javnim nadzorom, dužni
sa šumama, što ih posjeduju, upravljati i gospodariti po načelima sastavljenih
gospodarstvenih osnova, koje trebaju da ustanovljuju, kako će
se polučiti što veći i trajniji užici s obzirom na stanje šuma. U vezi sa
ovim zakonom izdana je naredba bivše Kr. Hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade odjela za unutarnje poslove od 23. travnja 1903 broj 23.152 o
sastavku gospodarstvenih osnova i programa, te godišnjih, drvosječnih
i ogojnih predloga.


Dana 23. travnja ove godine navršuje se dakle trideset godina od


izdanja spomenute naredbe, koja se u praksi naziva »naputkom« za sa


stav gospodarstvenih osnova. Želim, da prigodom ove tridesetgodišnjice


»naputka« ukratko opišem vlastite dojmove i opažanja, koja sam imao


kroz ovih trideset godina u predmetu sastavka gospod. osnova, dok ću


se posebnim člankom osvrnuti na praktične upute za njihovo sastavljanje.


U prvom redu odajem duboko poštovanje sastavljaču naputka, ne


umrlom, zaslužnom i odličnom hrvatskom šumarskom stručnjaku, blago


st