DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 24     <-- 24 -->        PDF

toka i sličnog ima veoma malo posla sa gospodarskim razdjeljenjem ili
da uslijed jednoličnosti šume ima malo posla oko izlučivanja i procjene
odsjeka (sastojina) ili da je tlo šume posve ravno, a k tomu da nije
močvarno i t. d., tada se gornje cijene imaju razmjerno sniziti prema
tomu, da li postoji jedan ili više tih povoljnih uvjeta, nu ne ispod 60%
pod točkom a) navedenih cijena.


c) Moraju li se tehničke predradnje izvađati Dod veoma nepovoljnim
prilikama, kao na pr. da je tlo veoma strmo (da je razlika između
najniže i najviše točke veća od 200 m) i uslijed toga da je rad spor i
naporan, da je neobično mnogo posla sa gospodarskim razdjeljenjem
šume i sa izlučivanjem i procjenom odsjeka, da velika udaljenost objekta
od konačišta uvjetuje znatne izdatke za podvoz i t. d., tada je prema
tomu, da li postoji jedan ili više tih otegoćujućih uvjeta, dozvoljeno cijene
navedene pod točkom a) povisiti do najviše 50%.


d) Za uređenje objekta ispod 60 rali površine može se u slučaju,
da je putovanje iz sjedišta do konačišta skopčano sa znatnijim troškom,
uvjetovati još primjerena odšteta za podvoz ili podavanje podvoza u
naravi.


2. U slučaju pogodbe sa sukromnim šumarskim stručnjakom mogu
se naDrijed navedene jedinične cijene povisiti do 60%.
U navedenim cijenama sadržana je odšteta za obavu svih vanjskih
uređainih predradnja (isključiv ali uređenje međa, za koje se u slučaju
paušalne pogodbe ima ugovoriti posebna cijena) i svih s tima radnjama
spojenih izdataka za radnike, uljenu boju za obilježenje gospodarstvenog
razd1´eljenja, te odšteta za uporabu strojeva, zatim za sva putovanja,
koja bi uređivač morao radi te osnove (programa) poduzimati budi kojoj
vlasti; nadalje za putovanje na dan, kada će u općinskom poglavarstvu
imati prema § 6. alineji 4. uvodno spomenute naredbe dati razjašnjenja


o izloženoj osnovi; zatim za putovanja k sjednici zastupnika radi eventualnog
predloga za promjenu temeljnih načela ili radi inih kakovih
rasprava; nadalje radi prisustvovanja kod isnitanja osnove po žup. šum.
nadzorniku ili po posebnom vladinom izaslaniku itd. te konačno za
potpuni pismeni izradak operata i prema tomu za sav pisaći i risaći
materijal, tiskanice i slično, te za vezanje i ukoričenje obiju čistopisa
operata. Šumoposjednik dužan je uređivaču izručiti samo u alineji 2.
točke 1. navedeni nacrt i sve tamo navedene isprave, te dati besplatno
drvo na panju, koje bude potrebno za stupice za gospodarstveno
razdjel jenje.«
Akoprem se ne slažem sa ovim cijenama, pošto bi neke jedinične
cijene trebalo ispraviti na više i niže, to se ipak! one za sada mogu
primijeniti, a naglasiti mi je, da se u načelu primjenjuju na području
Savske banovine kod ispitivanja pogođene paušalne svote za sastav
gospodarstvenih osnova.


Pošto su cijene po gosp. Kernu ustanovljene godine 1.917, kada
je austrijska kruna bila jednaka jedmOT dinaru dotično jednom Švajcarskom
franku, a pošto sada jedan Švajcarski franak vrijedi okruglo
jedanaest dinara, to se ima po spomenutom cijeniku dozvoljena tražbina
pomnožiti sa 11 (jedanaest), pa da se dobije faktično dopustiva i primjerena
tražbina za sastav privrednog plana.


Nastaje sada pitanje, koji je način sklapanja ugovora sa sastavljačem
privrednih planova najpodesniji i za samog posjednika šuma


646