DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Budući da je kako primjerke onih brojeva »Šumarskog Lista«, u
kojima je izišla kritika gosp. Kerna, tako i samu knjigu njegovu sada
teško dobiti, to donosim ovdje odlomak iz Kernove knjige o zaračunanju
.cijena. Taj odlomak glasi:


»Kod pogodaba za izradbu osnova i programa uz paušalnu cijenu
knaju se u slučaju, kada nema nikakovog posla sa uređenjem međa, nego
se imaju obaviti samo strogo uredajne radnje, prema niže navedenim
okolnostima uzeti za podlogu slijedeće kategorije cijena.


1. U slučaju, da se pogodba sklapa sa vlastitim stručnjakom ili
kojim u zemaljskoj službi stojećim šumarskim tehničarom.
a) Kada kod umjetnog razdjeljenja šume u odjele ne postoje od prije
u tu svrhu uporabivi prosjeci ili ako se prema konfiguraciji tla ima provesti
naravno razdjeljenje, tako da se odnosni putevi, potoci i ine naravne
crte moraju istom mapovati, nu da se te crte odnosno osnovat se imajuća
mreža prosjeka može bez znatnijih poteškoća priključiti na stalne
točke u naravi; zatim da ima prilično posla sa izlučivanjem, a prema
tomu i sa procjenom odsjeka (sastojina); nadalje da uredainik ili mora
noćivati izvan svoga sjedišta ili se (radi pomanjkanja noćišta u blizini
radnoga objekta alin. 1. točke 8.) mora na konak vračati u svoje sjedište,
pa najbliža točka uređajnog objekta nije dalje od 15 kilometara
od sjedišta, a ako je dalje, tada da se ne može prevaliti željeznicom, te
napokon, kada je tlo doduše brežuljkasto, nu da razlika između najniže
i najviše točke objekta nije veća od 2000 metara, u tom slučaju vrijede
slijedeće cijene:


Temeljna pristojba


Za površinu
Pristojba
za svaku


uređajnog objekta Za


daljnju ral Opaska


1 ođ do površinu


K

rali


K


rali


1 1 — 10 1 40 4-0
Primjer : Da ukupna povr


2 10 — 30 10 80 40


šina šume iznosi 325 rali, tada
3 30 — 60 30 160 3 5 je po stavci 6 temeljna pristojba
za 200 rali 705 K, a
4 60 — 100 60 265 35


za svaku daljnju ral 3 K, t. j .
125 . 3 = 375 K ili ukupno


5 100 — 200 100 405 30


za svih 325 rali, 705 -4- 375 =
6 200 — 500 200 705 30 = 1080 K.
7 500 — 1000 500 1605 2 5
8 1000 — 2000 1000 2855 2-5
9 2000 i dalje 2000 5355 2 0


b) Ako su za obavu uređajnih predradnja izvanredno povoljne prilike,
kao na pr. da je uređajni objekt blizu urednikovog sjedišta ili da
je željeznicom tako pristupačan, da uređivač ne mora trošiti na noćenje,
a veoma malo na podvoz; ili da uslijed mnogo mapovanih puteva, po


645