DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1933 str. 21     <-- 21 -->        PDF

formi posebne knjige. Držim, da nema nijednog praktičnog šumara, naročito
od onih, koji su službovali ili i dalje službuju kod »političke«
uprave, a da nije pročitao spomenutu kritiku gosp. Kerna. Ta kritika vrlo
je objektivna i poučna, te u njoj nema ništa, što se ne bi moglo prihvatiti.
Stoga upozorujem svakog kolegu, koji želi biti dobar uređivač
šuma, da tu kritiku gosp. Kerna bezuvjetno pročita, jer će mu u svakom
pogledu vrlo dobro doći. I ja se gotovo u cjelosti slažem sa nazorima
gosp. Kerna, pa kako sam tečajem svoga tridesetgodišnjeg rada na sastavku
gospodarstvenih osnova iskusio mnogo toga, što bi se imalo u
naputku upotpuniti ili ispraviti, to ću se o tome opširno izjaviti drugom
prilikom, dok bih za sada naglasio u glavnome slijedeće:


1. Proračunanje drvne zalihe u svrhu opisa sastojina za visoke
šume, koje se sijeku čistom ili oplodnom sječom, kod dovoljno obraslih
sječivih ili za sječu dozrijevajućih sastojina, koje obično dolaze do sječe
u prva tri gospodarstvena razdoblja, ima se u pravilu izvesti tako, da
se drvna zaliha onih sastojina, koje dolaze do iskorišćenja u prvom desetgodištu,
ustanovi »stablimičnom procjenom« svih stabala iznad 9 cm.
prsnog promjera, koja se nalaze na sječnoj površini određenoj za prvo
desetgodište, dok se drvna zaliha sastojina, koje dolaze do iskorišćenja
u drugom polurazdoblju I. gospodarstvenog razdoblja, te u II. i III. gospodarstvenom
razdoblju, ima ustanoviti pomoću »pokusnih ploha«, koje
neka iznose 5—10% površine dotičnog odsjeka.
Za proračunanje drvne zalihe u mladićima i u srednjodobnim sastojinama
mogu se rabiti prihodne skrižaljke bilo opće bilo mjesne, ako
je stojbinska vrsnoća ustanovljena dosta točno.


2. Proračunanje drvne zalihe u svrhu opisa sastojina za visoke šume
sa prebornom sječom ima se u načelu izvesti stablimičnom procjenom
svih stabala nalaznih na sječnoj površini određenoj samo za prvo desetgodište
i to napose za svaki shodno izabrani debljinski razred (na pr. od
1()—ilO cm, naravski samo za stabla iznad 9 cm prsnog promjera), dok se
drvna zaliha za sastojine, koje dolaze do iskorišćenja u prvoj ophodnjici,
ima ustanoviti pomoću pokusnih ploha, koje neka iznose 5—10%
površine dotičnog odsjeka.
Držim, da je za izračunanje prihoda (redovitog i vanrednog) a naročito
za izračunanje redovitog godišnjeg etata posve dovoljno ovakovo
ustanovljenje drvne zalihe u svrhu opisa sastojina. Zadaća je revizije,
koja se i onako redovno obavlja svake desete godine, da na isti način
ustanovi opet drvnu zalihu za sli´edeće desetgodište i slijedeća gospodarstvena
razdoblja, pa da dobivene rezultate uporedi sa kontrolnom
knjigom o šumskim užicima u prvom desetgodištu.


Mogu mirne duše ustvrditi, da se na taj način dođe računom do
iste količine redovitog godišnjeg etata, koji je već izračunan u prvom
desetgodištu, i da ne nastaju znatnije razlike između prihoda pojedinih
razdoblja, akoprem je po samom naputku dopustiva razlika do 10%´.


Toliko o samom naputku za sastav gospodarstvenih osnova. Ma
da taj naputak slavi eto već i svoju tridesetgodišnjicu, ipak je uspjeh
dosadanjeg rada na sastavku gosp. osnova vrlo ^nalen. što* naročito
vrijedi za uređenje šuma zemljišnih zajednica. Prema današnjem stanju
uređeno je kod zemljišnih zajednica od preko J650 objekata jedva 10O,
dakle jedva 6%. Olavni razlog neuspjeha rada kod zemljišnih zajednica


643