DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1933 str. 7     <-- 7 -->        PDF

to opravda. Procena od oka je teška, jer za to treba imati velikog iskustva
prema već izvršenim sečama. To je ono što obično nedostaje.
Procena po prinosnim tablicama takođe nije mnogo preporučljiva, jer
ovakvih tablica još nemamo za naše prilike. Ostaje još jedino procena
pomoću podataka delimičnog merenja. To delimično merenje biće u
primernim površinama, bilo da se one uzimaju kao kvadrati, bilo kao
paralelogrami, bilo kao pruge ili krugovi. Na odluku taksatorovu o usvajanju
jednog od ovih oblika ima uticaja oblik zemljišta, oblik šumenajzad vreme, kojim raspolaže. U šumama, gde nema velike razlike u
obliku i bonitetu zemljišta, bićc povoljnije uzimanje pojedinačnih primernih
površina. Ovakav će slučaj biti, ako u šumi ima i dosta raznolikosti
u bonitetu zemljišta, odraslosti i gustini šume, ali su granice tih
raznolikosti manje više oštre. Onde pak, gde se u jednom i istom odeljenju
nalaze postepeni prelazi iz boniteta u bonitet (široke strane dolina
sa priličnom razlikom u nadmorskoj visini, nagibu i dubini zemljišta),
biće bolje uzeti pruge. U takvom slučaju mogu se uzimati i krugovi, ali
se ovi sa praktičkog gledišta usled gustine šume mogu najmanje preporučiti.
Najzad kod većih šuma mogu se ovi oblici i kombinovati. Kada
se ima manje vremena na raspoloženju, onda će se izabrati pojedinačne
primerne površine. One se ne moraju uzimati u svim odeljenjima. Glavna
pažnja ima se obratiti na tipične bonitete i oblike delova šume
(uzrast, gustina), kako bi izabrane primerne površine tačno ^retstavljale
postojeće bonitete i gustine šume. Te primerne površine služe onda
kao uzori, po kojima se cene svi ostali delovi. Ako se ima vremena,
treba dobivene podatke srediti i napraviti sasvim privremene prinosne
tablice, sa kojima će se služiti prilikom opisa sastojina. Za ukupnu površinu
svih primernih površina vredi granica uobičajena u dendrometriji
(5% celokupne površine). No to je krajnja granica. Obično ce može proći
i sa manjom površinom, a kod dosta jednolike šume i prilično manjom.


Što se tiče samoga iznalaženja drvne mase na primernim površinama,
mogu reći, da treba uzeti manje prečnice, ali precizne, jer sa
manjim je lakši rad, a zatim ima da se mere debljine mladih i slabih
drveta. Debljine treba meriti kao i obično u prsnoj visini i to kod svih
izdanaka, koji su prešli ovu visinu. Kako se radi o malim debljinama, to
i stupljevi debljina moraju biti mali, na 0.5 cm, a kod sastojina odraslih
već za seču biće debljina već od 2 cm, pa u obrascu za upisivanje treba
predvideti zaglavlja od ove debljine. Za samo merenje važe već uobičajena
pravila. Drvna masa se proračunava sa srednjim drvetima. Ova se
mogu uzimati za svaki stupanj debljine (srednje u pogledu visine) ili za
debljinske razrede ili za sva drveta. To zavisi od tačnosti, sa kojom se
hoće da radi, kao i od brzine rada. Izračunata srednja drveta izaberu se u
sastojini, obore i kubišu pomoću sekcija, koje se obično uzimaju na 1 m.
Tom prilikom se uzmu i svi oni podaci, koji se inače uzimaju u ovakvim
prilikama.


Ovde su od interesa još dva pitanja, naime hoće li se meriti odnosno
ceniti celokupna drvna masa ili samo jedan njen deo i ako će se to vršiti,
onda kako ima da se to izvrši u sasvim mladim sastojinama. Kod šuma
doraslih za seču, razume se, procenjivaće se drvna masa na celoj površini.
Ovo će biti često slučaj u J. Srbiji, gde su ovakve šume manje više
jedne starosti, jer su seče bile obično izvršavane na većoj površini. Može
se reći gotovo sa sigurnošću, da ne postoje šume ni približno sa normalnim
rasporedom dobnih stupnjeva. One su ili skoro skroz dorasle ili
nedorasle za seču. Mislim da treba drvnu masu ceniti ili meriti za ćelu


505